Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Thông tin Truyền thông Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH THUC LĨNH VC THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, như sau:

1. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý xây dựng, lắp đặt công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Nội dung Quyết định không phù hợp với Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

2. Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Căn cứ pháp lý hết hiệu lực.

3. Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Quyết định không phù hợp với Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Nội dung Quyết định không phù hợp với Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Bộ TT&TT
- Cục KTVB
(Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND.tnh;
- VPUB: CVP, các PVP, Các phòng nghiên cứu;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Việt).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Thông tin Truyền thông Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Thông tin Truyền thông Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Đức
       Ngày ban hành01/12/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Thông tin Truyền thông Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Thông tin Truyền thông Tiền Giang

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực