Quyết định 44/QĐ-SYT

Quyết định 44/QĐ-SYT năm 2015 về Quy chế làm việc của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 44/QĐ-SYT quy chế làm việc ban biên tập cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-SYT ngày 27/12/2014 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy chế có 03 Chương, 09 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh, các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các đ
ơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VT, TC.

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Kính

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 44 ngày 29/01/2015 của Sở Y tế tỉnh BR-VT)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Cổng thông tin điện tử (Portal) Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tiếng nói của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên kênh thông tin điện tử, với tên miền là: http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/. Nội dung trên Cổng thông tin điện tử do lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử là bộ phận giúp việc, xử lý thông tin, tng hợp tin, bài, hình ảnh, biên tập, trình duyệt và đăng tải theo quy trình chung.

Điều 1: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử là một tổ chức chuyên môn thuộc Sở Y tế; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về nội dung và hình thức Cổng thông tin điện tử, đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, góp phần cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công, tuyên truyền phbiến kiến thức Y học thường thức, tiến bộ Y học, phản ánh các hoạt động của ngành Y tế. Các thành viên Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban biên tập phân công nhiệm vụ cho từng biên tập viên, vận động các đơn vị, cộng tác viên tham gia viết tin, bài; tổ chức duyệt xét và đăng tải theo đúng quy định của Luật báo chí.

Điều 3. Ban biên tập gồm Trưởng ban biên tập, phó trưởng ban biên tập, biên tập viên và thư ký.

Văn phòng thường trực Ban biên tập đặt tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 4. Ban biên tập làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tập trung. Khi cần, Ban biên tập được quyền trưng dụng một số cán bộ công chức thuộc các phòng, ban chức năng cũng như cán bộ viên chức của các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 5. Ban biên tập có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động và lập danh sách trình duyệt nhuận bút, thù lao từng tháng theo quy định.

Điều 6. Nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập:

6.1. Trưởng ban biên tập: Chịu trách nhiệm chung, biên tập lần cuối và duyệt đăng tin bài; duyệt nhuận bút, thù lao từng tháng theo quy định; chủ trì các cuộc họp của Ban biên tập; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo Cổng thông tin hoạt động liên tục, hiệu quả.

6.2. Phó trưởng ban biên tập: Xây dng kế hoạch nội dung Cổng thông tin hàng tuần; Giúp Trưởng ban biên tập tổ chức thực hiện Cổng thông tin hàng ngày, điều phối các hoạt động giữa các biên tập viên cũng như các cộng tác viên; tham mưu giúp Trưởng ban biên tập về nội dung, hình thức bố cục của Cổng thông tin, đề xuất hệ snhuận bút cho từng tin, bài, ảnh trình trưởng ban duyệt.

6.3. Biên tập viên:

- Chịu trách nhiệm biên tập nội dung liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo sự phân công của Ban biên tập.

- Trả lời thư bạn đọc thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách.

- Viết tin, bài thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo yêu cầu của Trưởng Ban biên tập; Tích cực tham gia cộng tác viết tin, bài các lĩnh vực khác, góp phần làm phong phú nội dung Cổng thông tin.

6.4. Thư ký:

- Tiếp nhận tin, bài của cộng tác viên và tin, bài đã biên tập của các biên tập viên.

- Tng hợp báo cáo Phó trưởng ban biên tập đtrình Trưởng ban biên tập duyệt đăng.

- Kim tra thường xuyên nội dung đã đăng trên Cng thông tin điện tử, kịp thời tham mưu các biện pháp xử lý những tình huống bất ngờ.

- Lập danh sách nhuận bút hàng tháng, báo cáo Phó trưởng ban biên tập đtrình Trưởng ban biên tập duyệt.

- Trực văn phòng Ban biên tập.

Điều 7. Quy trình hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

- Xây dựng kế hoạch nội dung Cổng thông tin hàng tuần

- Thông báo tới các phòng ban, đơn vị các nội dung liên quan phải tham mưu trả lời hoặc cung cấp thông tin.

- Tiếp nhận các tin, bài, ảnh của các phòng ban, các đơn vị và cộng tác viên.

- Chuyển nội dung tin, bài liên quan đến các thành viên Ban biên tập đã được phân công để biên tập bước đầu.

- Phó trưởng Ban biên tập tổng hợp tin, bài, hiệu chỉnh lần cuối, trình trưởng ban biên tập duyệt đăng.

- Thư ký kim tra, phát hiện những trục trặc, tham mưu xử lý kịp thời.

- Thư ký lập danh sách nhuận bút hàng tháng, báo cáo Phó trưởng ban biên tập đtrình Trưởng ban biên tập duyệt.

Điều 8. Chế độ họp Ban biên tập.

8.1. Thường trực Ban biên tập (tổ điều hành) họp hàng tháng để đánh giá hoạt động tháng trước, triển khai nội dung trọng tâm cần đăng tải trong tháng, phân công nhiệm vụ biên tập viên. Thời gian: Chiều thứ Sáu, tuần đầu hàng tháng.

8.2. Họp toàn thể Ban biên tập: Định kỳ 1 quý/ lần

- Thời gian: Ngày 01 tháng đầu quý (nếu trùng vào ngày nghỉ thì dời vào ngày làm việc tiếp theo).

- Chủ trì: Trưởng ban biên tập

- Nội dung: Đánh giá hoạt động của Cổng thông tin trong quý, định hướng hoạt động trong quý tới.

8.3. Họp tổng kết năm:

- Thời gian: Vào cuối năm hoặc đầu tháng 01 năm sau.

- Nội dung:

+ Đánh giá hoạt động của Cổng thông tin trong năm, định hướng hoạt động trong năm tới.

+ Biu dương các tập thể, cá nhân tham gia tích cực tham gia và xây dựng Cổng thông tin điện tử.

8.4. Họp đột xuất: Khi có yêu cầu của thường trực Ban biên tập hoặc quá bán thành viên Ban biên tập, nhằm giải quyết kịp thời vấn đề đột xuất, mới phát sinh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ các nội dung được quy định tại Quy chế này, Trưởng Ban biên tập có trách nhiệm trin khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, Ban biên tập kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/QĐ-SYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2015
Ngày hiệu lực29/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 44/QĐ-SYT quy chế làm việc ban biên tập cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/QĐ-SYT quy chế làm việc ban biên tập cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/QĐ-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrương Văn Kính
        Ngày ban hành29/01/2015
        Ngày hiệu lực29/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/QĐ-SYT quy chế làm việc ban biên tập cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/QĐ-SYT quy chế làm việc ban biên tập cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu 2016

           • 29/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực