Quyết định 440/QĐ-CT

Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của: Thanh tra tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong lĩnh vực khiếu nại - tố cáo

Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 TTHC lĩnh vực khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh Ủy ban huyện xã Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 343/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tiếp công dân khiếu nại tố cáo Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 26/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 TTHC lĩnh vực khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh Ủy ban huyện xã Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA: THANH TRA TỈNH; UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 21/TT-TTr ngày 17/10/2011 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của: Thanh tra tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong lĩnh vực khiếu nại - tố cáo.

Điều 2.

1. Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính và Trang thông tin về thủ tục hành chính của tỉnh.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khiếu nại tố cáo tại Mục III, Phần II Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khiếu nại tố cáo tại Mục III, Phần II Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT-KSTTHC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-CT, ngày 04/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh Kon Tum)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

01

Thủ tục tiếp dân

 

02

Thủ tục xử lý đơn thư

 

03

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

 

04

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

 

05

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

II

Các TTHC thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo áp dụng tại cấp huyện, thành phố

01

Thủ tục tiếp dân

 

02

Thủ tục xử lý đơn thư

 

03

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

 

04

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

 

05

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

III

Các TTHC thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn

01

Thủ tục tiếp dân

 

02

Thủ tục xử lý đơn thư

 

03

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

04

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

 

 

PHẦN II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH KON TUM

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tiếp dân.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến tại cơ quan Thanh tra tỉnh Kon Tum (số 144 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật (nếu có việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị):

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Bước 2: Gặp cán bộ tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, xuất trình giấy tờ (Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu...) trao đổi, liên hệ công việc hoặc nộp đơn, hồ sơ (nếu có việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị).

Bước 3: Nhận kết quả giải thích từ cán bộ tiếp dân hoặc từ lãnh đạo (nếu việc công dân thắc mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh). Trong trường hợp gửi đơn, công dân chờ nhận kết quả giải quyết tại Thanh tra tỉnh Kon Tum hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra tỉnh.

Nếu công dân có kiến nghị thỉnh cầu ngoài thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, cán bộ tiếp dân sẽ hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết:

- Nếu là thắc mắc về pháp luật, về hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, cán bộ tiếp dân hoặc lãnh đạo cơ quan sẽ tiến hành giải thích cho công dân hiểu rõ ngay tại thời điểm công dân đến liên hệ công việc;

- Nếu công dân đến để gửi đơn, Thanh tra tỉnh tiếp nhận đơn và giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo: 30 ngày đối với đơn khiếu nại bình thường, khiếu nại phức tạp là 45 ngày; 60 ngày đối với đơn tố cáo bình thường, tố cáo phức tạp là 90 ngày).

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Thanh tra tỉnh Kon Tum

Kết quả:

- Quyết định hành chính,

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn Khiếu nại (theo mẫu);

- Đơn Tố cáo (theo mẫu).

- Giấy uỷ quyền khiếu nại (theo mẫu)

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

......., ngày....tháng .....năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:................................................(1)

Họ và tên:.........................................................................(2); Mã số hồ sơ ........(3)

Địa chỉ :.................................................................................................................

Khiếu nại..............................................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại...............................................................................................(5)

................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)

 

 

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ  tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

-  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

-  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

……..., ngày..….tháng....….năm ......…

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .......................................................(1)

Tên tôi là:...................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:............................................

...............................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:......................................................................................................(3)

....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

 

 

Người tố cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người uỷ quyền:...................................................................................(1)

Địa chỉ :.................................................................................................................(2)

Số CMND:.............................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......

Nơi cấp:…..................................................................................................................

Họ và tên người  được uỷ quyền………………………………………………………....

Địa chỉ:...………………………………………………………………………………...

Số CMND:..........................................................Cấp ngày......tháng…..năm............

Nơi cấp:………………………………..........................................................................

Nội dung uỷ quyền:................................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.

 

Xác nhận của UBND

xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú

(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)

 

(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.

(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xử lý đơn thư.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra tỉnh Kon Tum:

+ Địa chỉ: Số 144 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Thanh tra tỉnh Kon Tum hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra tỉnh.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Thanh tra tỉnh Kon Tum

Kết quả:

- Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn Khiếu nại;([1])

+ Đơn Tố cáo.([2])

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại.[3]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra tỉnh Kon Tum:

+ Địa chỉ:  Số 144 Bà Triệu - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết)

Bước 3: Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại. Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết tại Thanh tra tỉnh Kon Tum hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra tỉnh.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 45, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Thanh tra tỉnh Kon Tum

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn khiếu nại ([4])

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại [5]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

- Người khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hợp pháp để chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


4. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra tỉnh Kon Tum:

+ Địa chỉ:  Số 144 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Thanh tra tỉnh Kon Tum hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra tỉnh.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại;

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản sao);

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 60, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Thanh tra tỉnh Kon Tum

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn khiếu nại ([6])

+ Giấy ủy quyền khiếu nại [7]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

- Người khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hợp pháp để chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết tố cáo.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người tố cáo chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thanh tra tỉnh Kon Tum:

+ Địa chỉ:  Số 144 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Nhận thông báo kết quả giải quyết tố cáo tại Thanh tra tỉnh Kon Tum hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra tỉnh.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện:

Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn tố cáo;

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 90, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Thanh tra tỉnh Kon tum

Kết quả:

+ Quyết định hành chính;

+ Thông báo kết quả giải quyết tố cáo (trừ nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước).

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người người tố cáo ký tên trực tiếp;

- Đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; nội dung, lý do tố cáo và yêu cầu của người tố cáo.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12 / 1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12, ngày 17/8/2007;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.

- Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

PHẦN III:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Tên thủ tục hành chính: Tiếp công dân.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến tại cơ quan Thanh tra huyện, thành phố; Chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật (nếu có việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị)

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Bước 2: Gặp cán bộ tiếp công dân của Thanh tra huyện, thành phố, xuất trình giấy tờ (Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu...) trao đổi, liên hệ công việc hoặc nộp đơn, hồ sơ (nếu có việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị)

Bước 3: Nhận kết quả giải thích từ cán bộ tiếp dân hoặc từ lãnh đạo (nếu việc công dân thắc mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra huyện, thành phố). Trong trường hợp gửi đơn, công dân chờ nhận kết quả giải quyết tại Thanh tra huyện, thành phố hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra huyện, thành phố.

Nếu công dân có kiến nghị thỉnh cầu ngoài thẩm quyền giải quyết của Thanh tra huyện, thành phố, cán bộ tiếp dân sẽ hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết:

- Nếu là thắc mắc về pháp luật, về hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ tiếp dân hoặc lãnh đạo cơ quan sẽ tiến hành giải thích cho công dân hiểu rõ ngay tại thời điểm công dân đến liên hệ công việc;

- Nếu công dân đến để gửi đơn, Thanh tra huyện, thành phố tiếp nhận đơn và giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo: 30 ngày đối với đơn khiếu nại bình thường, khiếu nại phức tạp là 45 ngày; 60 ngày đối với đơn tố cáo bình thường, tố cáo phức tạp là 90 ngày).

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

UBND huyện, thành phố

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn khiếu nại (theo mẫu)[8]

- Đơn Tố cáo (theo mẫu)[9]

- Giấy uỷ quyền khiếu nại (theo mẫu)[10]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

- Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

2. Tên thủ tục hành chính: Xử lý đơn thư

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại Thanh tra huyện, thành phố

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Thanh tra huyện, thành phố hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra huyện, thành phố.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 10, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

UBND huyện, thành phố

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn khiếu nại (theo mẫu)[11]

+ Đơn tố cáo (theo mẫu)[12]

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại[13]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

3. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 1

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại phòng Thanh tra huyện, thành phố

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Bước 3: Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại. Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết tại phòng Thanh tra huyện, thành phố hoặc qua đường công văn, theo thông báo của Thanh tra huyện, thành phố.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khiếu nại (theo mẫu)

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

+ Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

UBND huyện, thành phố

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn khiếu nại (theo mẫu) ([14])

+ Giấy ủy quyền khiếu nại[15]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

- Người khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hợp pháp để chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

4. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 2

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại phòng Thanh tra huyện, thành phố

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại phòng Thanh tra huyện, thành phố hoặc qua đường công văn, theo thông báo của phòng Thanh tra huyện, thành phố.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khiếu nại (theo mẫu).

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (bản sao)

+ Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

UBND huyện, thành phố

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn khiếu nại  ([16])

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại [17]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

- Người khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hợp pháp để chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 


5. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo theo yêu cầu của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tố cáo tại phòng Thanh tra huyện, thành phố hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận, phân loại và kiểm tra đơn:

+ Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện, thành phố thì thụ lý đơn.

+ Nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thành phố thì hướng dẫn công dân đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết đơn tố cáo tại phòng Thanh tra huyện, thành phố hoặc qua đường công văn theo thông báo của phòng Thanh tra huyện, thành phố.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ)

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tố cáo (Theo mẫu).

+ Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

UBND huyện, thành phố

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn tố cáo ([18])

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người người tố cáo ký tên trực tiếp;

- Đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; nội dung, lý do tố cáo và yêu cầu của người tố cáo.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12 / 1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12, ngày 17/8/2007;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.

- Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

PHẦN IV:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tiếp dân

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến tại UBND xã (Qua ban tư pháp UBND xã); Chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật (nếu có việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị):

+ Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

Bước 2: Gặp cán bộ tư pháp xã, xuất trình giấy tờ (Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu...) trao đổi, liên hệ công việc hoặc nộp đơn, hồ sơ (nếu có việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị).

Bước 3: Nhận kết quả giải thích từ cán bộ tiếp dân hoặc từ lãnh đạo UBND xã (nếu việc công dân thắc mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã). Trong trường hợp gửi đơn, công dân chờ nhận kết quả giải quyết tại UBND xã hoặc qua đường công văn, theo thông báo của UBND xã.

Nếu công dân có kiến nghị thỉnh cầu ngoài thẩm quyền giải quyết của UBND xã, cán bộ tiếp dân sẽ hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở hành chính

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời gian giải quyết:

- Nếu là thắc mắc về pháp luật, về hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ tiếp dân hoặc lãnh đạo cơ quan sẽ tiến hành giải thích cho công dân hiểu rõ ngay tại thời điểm công dân đến liên hệ công việc;

- Nếu công dân đến để gửi đơn, UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận đơn và giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo: 30 ngày đối với đơn khiếu nại bình thường, khiếu nại phức tạp là 45 ngày; 60 ngày đối với đơn tố cáo bình thường, tố cáo phức tạp là 90 ngày).

Cơ quan thực hiện:

UBND xã, phường, thị trấn.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Kết quả:

- Quyết định hành chính

- Thông báo

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn khiếu nại[19]

- Đơn Tố cáo[20]

- Giấy uỷ quyền khiếu nại[21]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xử lý đơn thư

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, ghi vào sổ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc qua đường công văn, theo thông báo của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở hành chính

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời gian giải quyết:

Chậm nhất 10, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện:

UBND xã, phường, thị trấn.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, Tổ chức

Kết quả:

- Quyết định hành chính

- Thông báo

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn khiếu nại ([22])

- Giấy uỷ quyền khiếu nại[23]

- Đơn Tố cáo [24]

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết tố cáo

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người tố cáo chuẩn bị đơn, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, hồ sơ tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, ghi vào sổ tiếp nhận đơn thư tố cáo.

- Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Nhận thông báo kết quả giải quyết tố cáo tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc qua đường công văn, theo thông báo của UBND xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ, tết nghỉ).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở hành chính

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn tố cáo (theo mẫu);

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

Thời gian giải quyết:

Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Cơ quan thực hiện:

UBND xã, phường, thị trấn.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Kết quả:

- Quyết định hành chính

- Thông báo kết quả giải quyết tố cáo (trừ nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước).

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn Tố cáo ([25])

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người người tố cáo ký tên trực tiếp;

- Đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; nội dung, lý do tố cáo và yêu cầu của người tố cáo.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12 / 1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12, ngày 17/8/2007;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.

- Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

4. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đơn, thư hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp đơn, thư hồ sơ tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, ghi vào sổ tiếp nhận đơn thư khiếu nại.

- Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết qua đường công văn hoặc tại trụ sở.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở hành chính

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại (Theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Thời gian giải quyết:

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Cơ quan thực hiện:

UBND xã, phường, thị trấn.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Kết quả:

Kết quả giải quyết vụ việc

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn Khiếu nại ([26])

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại ([27])

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

- Người khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hợp pháp để chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10, ngày 02/ 12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Số: 26/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11, ban hành ngày 12/12/2005;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 [1] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[2] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[3] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[4] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[5] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[6] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II.

[7] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II.

[8] Mẫu đơn: Sử dụng mẫu đơn như ở TTHC số 01, Phần II

[9] Mẫu đơn: Sử dụng mẫu đơn như ở TTHC số 01, Phần II

[10] Mẫu đơn: Sử dụng mẫu đơn như ở TTHC số 01, Phần II

[11] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

[12] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

[13] Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

([14]) Mẫu đơn: Sử dụng mẫu đơn như  tại TTHC số 01, Phần II

[15] Mẫu đơn: Sử dụng mẫu đơn như  tại TTHC số 01, Phần II

([16]) Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[17] Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

([18]) Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 01, Phần II

[19] Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

[20] Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

[21] Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

([22]) Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

[23]   Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

[24]   Mẫu đơn: Sử dụng như mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

([25]) Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 1

([26]) Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

([27]) Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 1, Phần II

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 440/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu440/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2011
Ngày hiệu lực04/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 440/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 TTHC lĩnh vực khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh Ủy ban huyện xã Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 TTHC lĩnh vực khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh Ủy ban huyện xã Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu440/QĐ-CT
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýNguyễn Văn Hùng
     Ngày ban hành04/11/2011
     Ngày hiệu lực04/11/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 TTHC lĩnh vực khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh Ủy ban huyện xã Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 440/QĐ-CT năm 2011 TTHC lĩnh vực khiếu nại tố cáo Thanh tra tỉnh Ủy ban huyện xã Kon Tum