Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19

Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 năm 2014 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 2014 triển khai Luật Giáo dục quốc phòng an ninh


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4405/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Giáo dục QP&AN Trung ương;
- Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4405/QĐ-BCA-V19 ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ, đưa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân đi vào nề nếp, thực chất, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh (dưới đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương) trong việc triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các đề án, văn bản hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân, bảo đảm thống nhất, thiết thực, có hiệu quả.

2. Yêu cầu

2.1. Công an các đơn vị, địa phương được giao trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai thực hiện theo tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

2.2. Bảo đảm quan hệ phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng văn bản, tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

1.1. Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân (thay thế Quyết định số 170/2008/QĐ-BCA(X11) ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh).

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III chủ trì, phối hợp với V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: quý III năm 2014.

1.2. Xây dựng Kế hoạch của Bộ Công an về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: V19 chủ trì, phối hợp với Tổng cục III, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

1.1. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị - pháp lý, sinh hoạt chuyên đề (có thể lồng ghép với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động chào mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị và các hình thức sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa truyền thng...) đ phbiến, quán triệt và triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Báo Công an nhân dân, Báo Công an các địa phương mở chuyên trang trên báo tuần, chuyên mục trên báo ngày về giáo dục quốc phòng và an ninh. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân mở chuyên mục giáo dục quốc phòng và an ninh trên kênh Truyền hình An ninh (có thể lồng ghép với chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung).

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, Báo Công an nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức 03 hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân theo phân công tại Điểm b Khoản 2, Mục A phần IV Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Biên soạn, in, cấp phát bộ tài liệu chuẩn về giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân; sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đơn vị thực hiện: V19 chủ trì, phối hợp với Tổng cục III, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và năm 2016.

3. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân

3.1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo quy định tại các điều 11, 12, 13 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, gắn với việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009, Kế hoạch số 86/KH-BCA-X11 ngày 18/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường Công an nhân dân (giai đoạn 2013 - 2016)” và Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và Chương trình, đề án về đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa, tài liệu (2014 - 2015)” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường Công an nhân dân (Học viện, trường đại học, trường cao đng, trường trung cấp, trường văn hóa, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...); rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, sách tham khảo, tài liệu giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; tiếp tục bổ sung các đầu sách, tài liệu tham khảo về giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập; tham gia biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh đối với các chuyên đề về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III chủ trì, phối hợp với V19, các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3.3. Đẩy mạnh việc kết hợp giữa giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học đối với môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, coi trọng các phương pháp giảng dạy tích cực, lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho phù hợp với người học, bậc học, trình độ đào tạo, vùng miền và yêu cầu của thực tiễn.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

4.1. Tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa nô, áp phích, tranh cổ động, đăng tải trên công báo, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt văn hóa truyền thống, phát hành các tờ rơi, tờ gấp ở nơi công cộng, cơ quan, trường học, địa bàn dân cư, tập trung vào những nội dung có liên quan đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4.2. Thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động thực thi công vụ, thực hiện việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân, chú trọng ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có chức sắc trong tôn giáo, chủ tàu, thuyền hoạt động dài ngày trên biển; chủ hộ gia đình, người lao động ở khu vực biên giới, hải đảo (căn cứ vào đặc điểm của tng đối tượng mà tập trung vào các nội dung có liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; chính sách, pháp luật về biên giới quốc gia, biển, dân tộc, tôn giáo; trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, hải đảo...).

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân

5.1. Rà soát, củng cố đội ngũ giáo viên, giảng viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, có kế hoạch bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, giáo viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân tham gia giảng dạy các chuyên đề về an ninh, trật tự cho đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn khi có yêu cầu; tham gia phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân, nhất là đối với người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5.2. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; phối hợp, thống nhất với các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành về việc cử cán bộ biệt phái cho Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ biệt phái theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho việc triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân

6.1. Kinh phí triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác. Hằng năm, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí giáo dục quốc phòng và an ninh và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị, địa phương mình, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Giao Tổng cục IV chủ trì, phối hợp với Tổng cục III và các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đơn vị thực hiện: V22, Tổng cục IV, Tổng cục III, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và năm 2015.

6.2. Căn cứ quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tình hình thực tiễn, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí, huy động các nguồn lực bảo đảm các điều kiện cần thiết về phương tiện, vật chất phục vụ cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6.3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân; kinh phí tổ chức tập huấn nêu tại Điểm 1.2, Khoản 2 Mục II của Kế hoạch này trình lãnh đạo Bộ (qua Cục Tài chính thẩm định, tổng hợp) xem xét, phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công, định kỳ báo cáo kết quả về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

2. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Tổng cục III theo dõi, đôn đc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả việc thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký gửi Bộ Quốc phòng và Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4405/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4405/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4405/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 2014 triển khai Luật Giáo dục quốc phòng an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 2014 triển khai Luật Giáo dục quốc phòng an ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4405/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 2014 triển khai Luật Giáo dục quốc phòng an ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 2014 triển khai Luật Giáo dục quốc phòng an ninh

         • 04/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực