Quyết định 4426/2006/QĐ-UBND

Quyết định 4426/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4426/2006/QĐ-UBND danh mục, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 4426/2006/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC, MỨC THU; CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Hải Dương Khoá XIV kỳ họp thứ 8 về quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2621/TTr-STC ngày 18/ 12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Có chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các cấp; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phan Nhật Bình


QUY ĐỊNH

VỀ DANH MỤC, MỨC THU, CHẾ DỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 4426/2006/QĐ - UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ điều tiết

Cơ quan thu

Để lại đơn vị thu

Nộp ngân sách nhà nước

Tỉnh

Huyện, thành phố

Xã, phường thị trấn

I

PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

1

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

%/ giá trị gói thầu

0,01%

25%

75%

 

 

Cơ quan thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành

2

Phí thẩm định báo cáo tác động của môi trường

đ/báo cáo

3.500.000

90%

10%

 

 

Cơ quan Tài nguyên- Môi trường trực tiếp thẩm định

 

* Thẩm định bổ sung, mức thu bằng 50%

 

 

 

 

 

 

3

Phí an ninh, trật tự

đ/hộ/tháng

 

 

 

 

100%

UBND cấp xã

 

- Hộ gia đình không SXKD

-

1.000

 

 

 

 

 

- Hộ gia đình có SXKD

-

10.000

 

 

 

 

 

- Đơn vị HCSN

-

15.000

 

 

 

 

 

- Tổ chức SXKD

-

20.000

 

 

 

 

4

Phí phòng chống thiên tai

 

 

 

 

 

100%

UBND cấp xã

 

- Hộ gia đình

đ/hộ/năm

5.000

 

 

 

 

 

- Cơ sở sản xuất kinh doanh không tác động xấu đến môi trường

đ/năm

30.000

 

 

 

 

 

- Cơ sở sản xuất kinh doanh có tác động xấu đến môi trường (vượt mức quy định tại Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành năm 1995 và năm 2001)

-

300.000

 

 

 

 

5

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

 

 

100%

 

 

 

a)

Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất

 

 

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường

 

- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngàyđêm

đ/hồ sơ

150.000

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngàyđêm

-

300.000

 

 

 

 

 

-Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngàyđêm

-

900.000

 

 

 

 

 

- -Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngàyđêm

-

1.500.000

 

 

 

 

b)

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

 

 

 

 

 

 

 

- Đề án cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng dưới 0,1m3/giây; cho phát điện với công suất dưới 50KW; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngàyđêm

đ/hồ sơ

200.000

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường

 

- Đề án cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; cho phát điện với công suất từ 50KW đến dưới 200KW; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngàyđêm

-

600.000

 

 

 

 

 

- Đề án cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; cho phát điện với công suất từ 200KW đến dưới 1.000KW; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngàyđêm

-

1.500.000

 

 

 

 

 

- Đề án cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; cho phát điện với công suất từ 1.000KW đến dưới 2.000KW; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngàyđêm

-

2.500.000

 

 

 

 

c)

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

 

 

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngàyđêm

đ/hồ sơ

200.000

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngàyđêm

-

700.000

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngàyđêm

đ/hồ sơ

1.500.000

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngàyđêm

-

2.500.000

 

 

 

 

d)

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào công trình thuỷ lợi

-

 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp- PTNT

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngàyđêm

-

200.000

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngàyđêm

-

700.000

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngàyđêm

-

1.500.000

 

 

 

 

 

- Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngàyđêm

-

2.500.000

 

 

 

 

d)

Thẩm định gia hạn, bổ sung, mức thu bằng 50%

-

 

 

 

 

 

6

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

100%

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường

 

- Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngàyđêm

đ/hồ sơ

150.000

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngàyđêm

-

500.000

 

 

 

 

 

- Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngàyđêm

đ/hồ sơ

1.000.000

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường

 

- Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngàyđêm

-

1.800.000

 

 

 

 

 

* Thẩm định gia hạn, bổ sung, mức thu bằng 50%

-

 

 

 

 

 

7

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

đ/hồ sơ

500.000

100%

 

 

 

 

* Thẩm định gia hạn, bổ sung, mức thu bằng 50%

 

 

 

 

 

 

8

Phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng cây giống

đ/lần

 

100%

 

 

 

Sở Nông nghiệp & PTNT

 

- Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

-

1.500.000

 

 

 

 

 

- Bình tuyển công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng cây giống

-

2.000.000

 

 

 

 

9

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

đ/lần

1.000.000

100%

 

 

 

Sở Côngnghiệp

 

* Thẩm định gia hạn, bổ sung mức thu bằng 50%

 

 

 

 

 

 

10

Phí thư viện (bao gồm cả chi phí làm thẻ)

 

 

100%

 

 

 

 

a)

Thư viện tỉnh

 

 

 

 

 

 

Thư viện tỉnh

 

- Trẻ em dưới 15 tuổi

đ/thẻ/năm

10.000

 

 

 

 

 

- Người lớn

-

20.000

 

 

 

 

b)

Thư viện huyện

 

 

 

 

 

 

Thư viện huyện

 

- Trẻ em dưới 15 tuổi

đ/thẻ/năm

5.000

 

 

 

 

 

- Người lớn

-

10.000

 

 

 

 

11

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá (mức đối với người lớn)

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phí tham quan di tích Kiếp Bạc

đ/người/lượt

5.000

70%

20%

10%

 

BQL di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc

 

-Phí tham quan di tích Côn Sơn

-

7.000

70%

20%

10%

 

 

-Phí tham quan di tích Đền Cao (An phụ- Kinh Môn)

-

3.000

100%

 

 

 

BQL di tích Kinh Môn

 

- Phí tham quan di tích lịch sử và thắng cảnh Động Kính Chủ (Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn)

-

2.000

 

 

 

100%

UBND cấp xã

 

- Phí tham quan di tích lịch sử Đền Sinh, Đền Hoá (xã Lê Lợi, Chí Linh)

-

2.000

 

 

 

100%

 

- Phí tham quan di tích Chùa Giám huyện Cẩm Giàng

-

1.000

 

 

 

100%

 

- Phí tham quan di tích Đình Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện

-

1.000

 

 

 

100%

 

- Phí tham quan Đảo Cò- Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện

-

1.000

 

 

 

100%

 

* Đối với trẻ em, mức thu bằng 50%

 

 

 

 

 

 

 

12

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

 

 

90%

10%

 

 

Cơ quan Tài nguyên- Môi trường trực tiếp thực hiện việc đo đạc

a)

Đo bằng dụng cụ thô sơ

 

 

 

 

 

 

 

- Diện tích đất dưới 200m2

đ/thửa

50.000

 

 

 

 

 

- Diện tích đất từ 200m2 đến dưới 500m2

-

100.000

 

 

 

 

 

- Diện tích đất từ 500m2 đến 10.000m2

đ/thửa

200.000

 

 

 

 

Cơ quan Tài nguyên- Môi trường trực tiếp thực hiện việc đo đạc

b)

Đo bằng máy móc thiết bị (có toạ độ)

đ/m2

100

 

 

 

 

13

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (cấp lần đầu)

 

 

80%

20%

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường (Văn phòng đăng ký QSD đất) thu phí của tổ chức;

Phòng Tài nguyên- Môi trường cấp huyện thu phí của hộ gia đình, cá nhân

a)

Đất ở của hộ gia đình, cá nhân

đ/ 1 hồ sơ

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

-

100.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

50.000

 

 

 

 

b)

Đất cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang

đ/ 1 hồ sơ

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

-

200.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

100.000

 

 

 

 

c)

Đất sản xuất kinh doanh nông nghiệp

đ/ 1 hồ sơ

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

-

30.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

20.000

 

 

 

 

d)

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

đ/ 1 hồ sơ

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

-

1.000.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

700.000

 

 

 

 

e)

Trường hợp cấp lại, mức thu bằng 50%

 

 

 

 

 

 

14

Phí đấu thầu, đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

a)

Phí đấu thầu

đ/1 gói thầu

500.000

100%

 

 

 

Chủ đầu tư công trình

b)

Phí đấu giá

 

 

100%

 

 

 

 

b.1

Đấu giá theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phí đấu giá thu của người có tài sản bán đấu giá (thu trên giá trị tài sản bán được):

 

 

 

 

 

 

Trung tâm đấu giá; Hội đồng đấu giá

 

+ Từ 1 triệu đồng trở xuống

đ/lần

50.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng

đ/giá bán

5% giá bán

 

 

 

 

 

+ Từ trên 100 triệu đồng đến 1tỷ đồng

-

5 triệu đồng+1,5% giá trị tài sản bán được vượt quá 100 triệu

 

 

 

 

 

+ Trên 1 tỷ đồng

-

18.5 triệu đồng+ 0,2% giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ

 

 

 

 

 

+ Trường hợp đấu giá không thành mức thu bằng 50%

 

 

 

 

 

 

 

- Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá (thu theo giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá):

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 20 triệu đồng trở xuống

đ/hồ sơ

20.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

-

50.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

-

100.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng

đ/hồ sơ

200.000

 

 

 

 

Trung tâm đấu giá; Hội đồng đấu giá

 

+ Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng

-

300.000

 

 

 

 

 

+ Trên 500 triệu đồng

-

400.000

 

 

 

 

 

+ Nếu không tổ chức được cuộc đấu giá thì hoàn lại phí đấu giá cho người nộp

 

 

 

 

 

 

b.2

Phí đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định 216/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

 

- Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở (thu theo giá khởi điểm; Giá khởi điểm được ước tính theo giá quy định tại bảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định hàng năm):

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 200 triệu đồng trở xuống

đ/hồ sơ

100.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng

-

200.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng

-

300.000

 

 

 

 

 

+ Trên 500 triệu đồng

-

400.000

 

 

 

 

 

- Đấu giá cho thuê đất công điền của UBND xã, phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp

đ/hồ sơ

50.000

 

 

 

 

 

- Đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần có thời hạn hoặc cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất, kinh doanh (thu theo diện tích đất):

 

 

 

 

 

 

Trung tâm đấu giá; Hội đồng đấu giá

 

+ Từ 0,5 ha trở xuống

đ/hồ sơ

500.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

-

1.000.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 2 ha đến 5 ha

-

1.500.000

 

 

 

 

 

+ Trên 5 ha

-

2.000.000

 

 

 

 

 

- Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các dự án có sử dụng đất trong quỹ đất dùng để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 0,5 ha trở xuống

đ/hồ sơ

1.000.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

-

3.000.000

 

 

 

 

 

+ Từ trên 2 ha đến 5 ha

-

4.000.000

 

 

 

 

 

+ Trên 5 ha

-

5.000.000

 

 

 

 

15

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô (ban ngày)

 

 

100%

 

 

 

 

a)

Mức thu tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá

 

 

 

 

 

 

Ban quản lý các di tích

 

- Xe đạp

đ/lượt

1.000

 

 

 

 

 

- Xe máy

-

2.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô 5 chỗ ngồi

-

10.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô từ 8 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi

-

12.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

-

15.000

 

 

 

 

b)

Mức thu tại các khu vực khác

 

 

 

 

 

 

BQL chợ, Trung tâm thương mại; Bệnh viện; Trường học; Thư viện ...

 

- Xe đạp

đ/lượt

500

 

 

 

 

 

- Xe máy

-

1.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô 5 chỗ ngồi

-

8.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên

-

10.000

 

 

 

 

 

-Tàu thuyền có động cơ, xà lan, canô

-

10.000

 

 

 

 

 

- Tàu thuyền nhỏ, xà lan, ca nô từ 10 người trở xuống

-

5.000

 

 

 

 

c)

Trông xe đạp thư viện khoán

 

 

 

 

 

 

Thư viện

 

- Thẻ mượn

đ/thẻ/năm

15.000

 

 

 

 

 

- Thẻ đọc

-

20.000

 

 

 

 

 

- Xe đạp khoán (áp dụng cho trường học ...)

đ/tháng/xe

5.000

 

 

 

 

Trường học...

 

- Xe máy khoán (áp dụng cho trường học ...)

-

15.000

 

 

 

 

 

* Mức thu trông giữ ban đêm bằng 2 lần mức thu ban ngày; Mức trông giữ cả ngày lẫn đêm bằng mức thu ban ngày cộng với mức thu ban đêm; Nếu đơn vị thu là đơn vị hành chính sự nghiệp thì khoản thu này để lại 100% cho đơn vị thu và được quản lý theo chế độ tài chính hiện hành; Phí do UBND cấp xã thu thì số thu được để lại 100% cho ngân sách xã, giao cho UBND cấp xã xác định phần kinh phí chi phuc vụ công tác thu.

 

 

 

 

 

 

 

d)

Phí trông giữ phương tiện do vi phạm luật giao thông

 

 

70%

30%

 

 

Cơ quan được giao trông giữ phương tiện vi phạm theo quy định

 

- Xe đạp

đ/xe/

1ngày đêm

2.000

 

 

 

 

 

- Xe máy, xe xích lô

5.000

 

 

 

 

 

- Công nông, xe lam và các loại xe tương tự

30.000

 

 

 

 

 

- Ô tô các loại

40.000

 

 

 

 

16

Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

 

 

 

 

 

 

 

a)

Phí sử dụng Bến xe khách của tỉnh

 

 

100%

 

 

 

Ban quản lý Bến xe khách

a.1

Phí ra vào bến

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô dưới 24 ghế

đ/chuyến/xe

10.000

 

 

 

 

 

- Ô tô từ 24 ghế đến dưới 45 ghế chạy tuyến liên tỉnh

-

20.000

 

 

 

 

 

- Ô tô từ 45 ghế trở lên chạy tuyến phía Nam

-

27.000

 

 

 

 

a.2

Phí đỗ xe qua đêm

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô dưới 30 ghế

đ/xe/đêm

5.000

 

 

 

 

 

- ô tô từ 30 ghế trở lên

-

7.000

 

 

 

 

b)

Phí sử dụng bến bãi khu vực xã, phường, thị trấn

đ/m2/tháng

 

 

 

 

100%

UBND cấp xã (giao cho UBND cấp xã xác định phần kinh phí trả cho công tác thu)

c

Phí sử dụng vỉa hè, lề đường thành phố Hải Dương

-

 

 

 

 

100%

d)

Phí sử dụng bến, bãi đỗ xe Taxi khoán (UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch điểm đỗ xe taxi trên địa bàn theo quy định)

đ/tháng/xe

60.000

100%

 

 

 

Xí nghiệp Giao thông thành phố Hải Dương

17

Phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

 

100%

 

a)

Phí sử dụng đường bộ khu vực xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

UBND cấp xã

 

- Xe bò đuôi, xe ngựa

đ/lượt

1.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông

-

3.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô các loại

-

5.000

 

 

 

 

 

* Nếu xe có tải thì thu gấp 2 lần

 

 

 

 

 

 

b)

Mức thu phí khoán:

 

 

 

 

 

 

b.1

Khu vực phường, xã thuộc thành phố Hải Dương và các thị trấn:

 

 

 

 

 

 

 

- Xe bò đuôi, xe ngựa

đ/tháng/xe

10.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông

-

50.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô các loại

-

70.000

 

 

 

 

b.2

Khu vực còn lại:

 

 

 

 

 

 

 

- Xe bò đuôi, xe ngựa

đ/tháng/xe

7.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông

-

30.000

 

 

 

 

 

- Xe ô tô các loại

-

50.000

 

 

 

 

18

Phí xây dựng

 

 

 

 

100%

 

 

a)

Nhà ở

 

 

 

 

 

 

Phòng quản lý đô thị thành phố Hải Dương, Phòng Hạ tầng- Kinh tế huyện

 

+ Nhà cấp 1

đ/m2 XD

8.000

 

 

 

 

 

+ Nhà cấp 2

-

5.500

 

 

 

 

 

+ Nhà cấp 3

-

3.500

 

 

 

 

 

+ Nhà cấp 4

-

2.500

 

 

 

 

b)

Nhà XD để sử dụng vào SXKD

 

 

100%

 

 

 

Sở Xây Dựng

 

+ Nhóm A

% giá trị XD

0,15%

 

 

 

 

 

+ Nhóm B

-

0,25%

 

 

 

 

 

+ Nhóm C

-

0,5%

 

 

 

 

19

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

 

 

80%

20%

 

 

 

a)

In sao bản đồ, tài liệu trên vật liệu truyền thống

 

 

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường (Trung thông tin lưu trữ)

a.1

Tư liệu đại địa (mốc giới địa chính)

 

 

 

 

 

 

 

+ Số liệu, ghi chú điểm GPS

đ/1 điểm

150.000

 

 

 

 

 

+ Số liệu, ghi chú điểm địa chính cấp I

-

120.000

 

 

 

 

 

+ Số liệu, ghi chú điểm địa chính cấp II

-

100.000

 

 

 

 

 

+ Số liệu, ghi chú điểm độ cao

-

100.000

 

 

 

 

a.2

Bản đồ cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

+ Các loại bản đồ chuyên đề

đ/1 tờ

250.000

 

 

 

 

 

+ Bản đồ nền

-

120.000

 

 

 

 

a.3

Bản đồ cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

+ Các loại bản đồ chuyên đề

đ/1 tờ

195.000

 

 

 

 

 

+ Bản đồ nền

-

80.000

 

 

 

 

a.4

Bản đồ cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

+ Các loại bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1/5000

đ/1 tờ

110.000

 

 

 

 

 

+ Bản đồ nền

đ/1 tờ

65.000

 

 

 

 

 

+ Bản đồ giải thửa

-

70.000

 

 

 

 

 

+ Trích lục thửa đất

đ/1 thửa

25.000

 

 

 

 

a.5

Thông tin đất đai

 

 

 

 

 

 

 

+ Hồ sơ giao cấp, thu hồi, thuê đất

đ/1 hồ sơ

65.000

 

 

 

 

 

+ Khai thác tài liệu phục vụ thanh tra đất đai hoặc khiếu nại đất đai

-

45.000

 

 

 

 

 

+ Hồ sơ cấp GCNQSDĐ

-

45.000

 

 

 

 

 

+ Tài liệu quy hoạch

đ/1 điểm

50.000

 

 

 

 

 

+ Biểu thống kê các loại đất

đ/1 tờ

20.000

 

 

 

 

 

+ Văn bản quản lý khác

đ/1 văn bản

10.000

 

 

 

 

 

+ Bản sao tài liệu Khổ A4

đ/1 tờ

5.000

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường (Trung thông tin lưu trữ)

 

+ Bản sao tài liệu Khổ A3

-

10.000

 

 

 

 

 

+ Các loại hồ sơ khác

đ/1 hồ sơ

20.000

 

 

 

 

a.6

Tra cứu thông tin

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá nhân

đ/1 hồ sơ

10.000

 

 

 

 

 

+ Tổ chức

-

100.000

 

 

 

 

b)

Sao in bản đồ dạng số, in trên giấy, đĩa

 

 

 

 

 

 

b.1

Bản đồ địa hình

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/10000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

290.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

45.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

155.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/25000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

320.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

55.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

180.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/50000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

320.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

55.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

195.000

 

 

 

 

b.2

Bản đồ địa chính

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/500

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

240.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

35.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

105.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/1000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

240.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

35.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

120.000

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường (Trung thông tin lưu trữ)

 

Tỷ lệ 1/2000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

290.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

40.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

130.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/5000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

290.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

40.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

145.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/10000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

290.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

40.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

160.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/25000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

290.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

40.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

180.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/50000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

320.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

51.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

197.000

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/100000

 

 

 

 

 

 

 

- In màu

đ/mảnh

320.000

 

 

 

 

 

- In đen trắng

-

51.000

 

 

 

 

 

- Bản đồ ghi trên đĩa

đ/lớp

218.500

 

 

 

 

20

Phí chợ

 

 

 

 

 

 

 

a)

Mức thu phí chợ tại tầng 1 Trung tâm thươngmại HD (theo số hiệu gian hàng)

đ/m2/tháng

 

70%

 

30%

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

a.1

Mức 1 (Tổng số: 38 gian hàng):

-Lô A: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

-Lô B: 1, 2, 3, 4, 63, 64

-Lô C: 1, 2

-Lô H: 33, 34, 61, 62, 63, 64

-Lô I: 25, 26, 27, 28, 49, 50

đ/m2/tháng

45.000

 

 

 

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

a.2

Mức 2 (Tổng số: 185 gian hàng)

-Lô A: 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46

-Lô B: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56

-Lô C: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56

-Lô D: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

-Lô D: 47, 48 (3,6m2/gian)

-Lô E: 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48

-Lô E: 9, 10 (3,6m2/gian)

-Lô G: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54

-Lô H: 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56

-Lô I: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 47, 48

đ/m2/tháng

38.000

 

 

 

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

a.3

Mức 3 (Tổng số 14 gian hàng):

-Lô A: 49, 50

-Lô B: 5, 6

-Lô D: 49, 50, 51, 52 (3,6m2/gian)

-Lô E: 7, 8 (3,6m2/gian)

-Lô H: 59, 60

-Lô I: 1, 2

đ/m2/tháng

28.000

 

 

 

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

a.4

Mức 4 (Tổng số 85 gian hàng)

-Lô A: 27, 28

-Lô B: 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 59, 60, 61, 62

-Lô C: 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38

-Lô D: 5, 6 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 45, 46

-Lô E: 1, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 51, 52, 53, 54

-Lô G: 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 59, 60, 61, 62

-Lô H: 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38

-Lô I: 23, 24

 

đ/m2/tháng

25.000

 

 

 

 

a.5

Mức 5 (tổng số 96 gian hàng):

-Lô A: 29, 30, 35, 36, 41, 42, 47, 48.

-Lô B: 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 39, 40 , 45, 46, 51, 52, 57, 58.

-Lô C: 7. 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 39, 40 , 45, 46, 51, 52, 57, 58

-Lô D: 7, 8, 19, 20, 25, 26, 39, 40

-Lô E: 17, 18, 31, 32, 37, 38, 49, 50

-Lô G: 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58

-Lô H: 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58

-Lô I: 3, 4, 9,10, 15, 16, 21, 22

đ/m2/tháng

20.000

 

 

 

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

b)

Phí chợ Phú yên

 

 

70%

 

30%

 

b.1

Mức 1 (Tổng số 14 gian hàng):

-Nhà D3: 75, 76, 77

-Nhà D4: 121, 122, 124

-Khu cổng chợ phố Bùi Thị Cúc: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258

đ/m2/tháng

31.000

 

 

 

 

b.2

Mức 2 (Tổng số 10 gian hàng):

-Nhà D2: 29, 30

-Nhà D3: 97, 99, 119

-Nhà D4: 144, 146, 166

-Nhà D5: 167, 168

đ/m2/tháng

28.000

 

 

 

 

b.3

Mức 3 (Tổng số 6 gian hàng):

-Nhà D2: 73, 74

-Nhà D3: 120

-Nhà D4: 165

-Nhà D5: 211, 212

đ/m2/tháng

24.000

 

 

 

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

b.4

Mức 4 (Tổng số 30 gian hàng):

-Nhà D3: 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 107, 109, 111, 113, 115, 117

-Nhà D4: 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 154, 156, 158, 160, 162, 164

đ/m2/tháng

22.000

 

 

 

 

b.5

Mức 5 (Tổng số 6 gian hàng):

-Nhà D3: 101, 103, 105

-Nhà D4: 148, 150, 152

đ/m2/tháng

18.000

 

 

 

 

b.6

Mức 6 (Tổng số 16 gian hàng):

-Nhà D1: 1, 3, 5, 7, 9, 241

-Nhà D2: 51, 52, 53, 54

-Nhà D3: 98, 100

-Nhà D4: 143, 145

-Nhà D5: 190, 192

đ/m2/tháng

17.000

 

 

 

 

b7

Mức 7 (tổng số 129 gian hàng)

- Nhà D1: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ,248, 249, 250

đ/m2/tháng

15.000

 

 

 

 

 

-Nhà D2: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 0, 71, 72

-Nhà D3: 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92,, 94, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 ,116, 118

-Nhà D4: 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163

-Nhà D5: 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 191, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

b.8

Mức 8 (Tổng số 19 gian hàng):

-Nhà D5: 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209

đ/m2/tháng

12.000

 

 

 

 

b.9

Mức 9 (Ki ốt mặt đường Nguyễn Thái Học):

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23+24

 

đ/m2/tháng

50.000

 

 

 

 

b.10

Mức 10 (Các vị trí còn lại - Ki ốt mặt đường Ngân Sơn):

-Ki ốt: 1, 2, 3, 4, 5, 6

-Ki ốt: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

đ/m2/tháng

70.000

 

 

 

 

c)

Mức thu phí trên chưa bao gồm các khoản chi phí khác như: Điện nước (kể cả điện thắp sáng bảo vệ, nước công cộng) bảo vệ hàng hoá, trông giữ xe, vệ sinh môi trường ... người thuê phải tự chi phí trên cơ sở thực tế tiêu dùng; Số hiệu các gian hàng theo sơ đồ lập ngày 18/9/2005 kèm theo Tờ trình số 162/TT-BQL ngày 31/10/2005 của Ban quản lý chợ và Trung tâm thương mại TPHD

 

 

 

 

 

 

d)

Phí các chợ khác

 

 

 

 

 

100%

UBND cấp xã (giao cho UBND cấp xã xác định phần kinh phí trả cho công tác thu)

d.1

Phí cố định:

 

 

 

 

 

 

 

- Các chợ còn lại của TPHD

đ/m2/tháng

5.000

 

 

 

 

 

- Chợ trung tâm huyện

-

3.000

 

 

 

 

 

- Chợ vừa và nhỏ ở các xã

-

1.000

 

 

 

 

d.2

Phí vào chợ bán hàng:

 

 

 

 

 

 

 

- Hàng có giá trị dưới 50.000đ

đ/lượt

1.000

 

 

 

 

 

- Hàng có giá trị từ 50.000đ đến 200.000đ

-

1.500

 

 

 

 

 

- Hàng có giá trị trên 200.000đ

-

2.000

 

 

 

 

21

Phí qua đò (do cấp xã quản lý)

 

 

 

 

 

100%

 

* Sông các loại

 

 

 

 

 

 

a)

Người đi bộ

đ/lượt

500

 

 

 

 

b)

Xe đạp

-

1.000

 

 

 

 

c)

Xe máy

-

2.000

 

 

 

 

d)

Hàng thồ

-

 

 

 

 

 

 

 - Từ 20-50 kg

-

1.500

 

 

 

 

 

 - Trên 50kg

-

2.000

 

 

 

 

 

 - Hàng cồng kềnh

-

2.000

 

 

 

 

22

Phí qua phà (phà, đò, cầu phao do tỉnh quản lý)

 

 

100%

 

 

 

Công ty CP công trình giao thông HD

a)

Bến Hiệp Thương, Tuần Mây, Bến Hàn, Bến Chanh, cầu phao Ô Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

- Khách đi bộ

đ/lượt

500

 

 

 

 

 

- Đi bộ có hàng; đi xe đạp không hàng

-

1.000

 

 

 

 

 

- Xe đạp lai thồ, xe máy không hàng

-

2.000

 

 

 

 

 

- Xe máy có hàng

-

2.500

 

 

 

 

 

- Xe thô sơ súc vật kéo

-

4.000

 

 

 

 

 

- Súc vật trâu, bò, ngựa, bê, nghé

-

2.000

 

 

 

 

 

- Xe thô sơ người kéo

-

2.000

 

 

 

 

 

- Xe con, xe lam, bông sen, xe khách dưới 12 chỗ ngồi

-

12.000

 

 

 

 

 

- Xe khách từ 12 đến dưới 30 chỗ

-

25.000

 

 

 

 

 

- Xe khách từ 30 đến dưới 45 chỗ

-

30.000

 

 

 

 

 

- Xe khách từ 45 chỗ ngồi trở lên

-

40.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông đầu dọc không hàng

-

10.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông đầu dọc có hàng

-

18.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông đầu ngang không hàng

-

15.000

 

 

 

 

 

- Xe công nông đầu ngang có hàng

-

25.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải dưới 3 tấn không hàng

-

15.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải dưới 3 tấn có hàng

-

25.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn không hàng

-

25.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn có hàng

đ/lượt

35.000

 

 

 

 

Công ty CP công trình giao thông HD

 

 

- Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn không hàng

-

35.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn có hàng

-

50.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn không hàng

-

50.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn có hàng

-

80.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn không hàng

-

65.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn có hàng

-

100.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn không hàng

-

75.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn có hàng

-

160.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 18 tấn trở lên không hàng

-

85.000

 

 

 

 

 

- Ô tô tải từ 18 tấn trở lên có hàng

-

180.000

 

 

 

 

b)

Xe chở hàng cồng kềnh, nhô ra khỏi thân xe (theo chiều dọc) 3m; xe sơ mi rơ mooc, xe tac fooc, xe kéo moóc, xe chiều ngang > 2,5m thì mua vé gấp 1,5 lần xe cùng trọng tải, kích thước; xe quá tải mua thêm 10.000đ/tấn quá tải

 

 

 

 

 

 

23

Phí dự thi, dự tuyển

 

 

100%

 

 

 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo

 

a)

Giáo dục phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

- Trường THPT Nguyễn Trãi (thi 4 môn)

đ/1 thí sinh

60.000

 

 

 

 

 

- Các trường PHPT còn lại (thi 3 môn)

đ/1 thí sinh

24.000

 

 

 

 

b)

Khu vực đào tạo: Thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, THCN

 

 

 

 

 

 

b.1

Diện xét tuyển và tuyển thẳng

đ/thí sinh/hồ sơ

15.000

 

 

 

 

b.2

Diện dự thi, sơ tuyển (đối với trường có tổ chức thi)

 

 

 

 

 

 

 

 - Đăng ký dự thi

đ/thí sinh/hồ sơ

40.000

 

 

 

 

 

 - Sơ tuyển (đối với trường có sơ tuyển trước khi thi chính thức)

-

20.000

 

 

 

 

 

 - Dự thi văn hoá

-

20.000

 

 

 

 

 

 - Dự thi năng khiếu

-

50.000

 

 

 

 

c)

Khu vực dậy nghề công lập và bán công

 

 

 

 

 

 

c.1

Diện xét tuyển và tuyển thẳng

đ/thí sinh/hồ sơ

15.000

 

 

 

 

c.2

Diện dự thi:

 

 

 

 

 

 

 

 - Đăng ký dự thi

đ/thí sinh/hồ sơ

30.000

 

 

 

 

 

 - Sơ tuyển

đ/thí sinh/1lần

15.000

 

 

 

 

 

 - Thi văn hoá

-

15.000

 

 

 

 

24

Phí vệ sinh (phí vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hải Dương)

 

 

100%

 

 

 

Công ty môi trường đô thị TPHD

a)

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp hạng 1 và Doanh nghiệp hạng 2

đ/đơn vị/ tháng

150.000

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp hạng 3 và Doanh nghiệp hạng 4

-

120.000

 

 

 

 

 

- Các doanh nghiệp còn lại, HTX

-

65.000

 

 

 

 

b)

Các bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

- Đa khoa tỉnh, Quân y 7

đ/đơn vị/ tháng

200.000

 

 

 

 

 

- Bệnh viện còn lại, phòng khám tư nhân

-

140.000

 

 

 

 

c)

Các chợ, Trung tâm thương mại

 

 

 

 

 

 

 

- Phú Yên

đ/chợ/ tháng

1.000.000

 

 

 

 

 

- Bắc Kinh, Chi Lăng, Máy Sứ, Phú Lương, Thanh Bình, TT thương mại

-

600.000

 

 

 

 

 

- Hai Bà Trưng, An Ninh, Hải Tân

-

450.000

 

 

 

 

d)

Các hộ kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

- Các cửa hàng có thuế môn bài bậc 1 và bậc 2

đ/hộ/ tháng

80.000

 

 

 

 

 

- Các cửa hàng ăn còn lại, kinh doanh hoa tươi

-

45.000

 

 

 

 

Công ty môi trường đô thị TPHD

 

- Các hộ kinh doanh còn lại

-

15.000

 

 

 

 

e)

Các hộ nhân dân

đ/khẩu/tháng

2.000

 

 

 

 

25

Phí qua cầu (phí qua cầu An Thái)

 

 

100%

 

 

 

 

a)

Xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy và các xe tương tự

đ/lượt

1.000

 

 

 

 

Công ty CP công trình giao thông HD

 

 

* Vé tháng 10.000đ/tháng/chiếc

 

 

 

 

 

 

Công ty CP công trình giao thông HD

 

b)

Xe lam, bông sen, công nông đầu dọc, máy kéo

đ/lượt

8.000

 

 

 

 

 

* Vé tháng 240.000đ/ tháng; Vé quý 600.000đ/quý

 

 

 

 

 

 

c)

Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn

đ/lượt

10.000

 

 

 

 

 

* Vé tháng 300.000đ/ tháng; Vé quý 800.000đ/quý

 

 

 

 

 

 

d)

Xe từ 12 đến 30 ghế, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, xe công nông đầu ngang

đ/lượt

15.000

 

 

 

 

 

* Vé tháng 450.000đ/ tháng; Vé quý 1.200.000đ/quý

 

 

 

 

 

 

e)

Xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

đ/lượt

22.000

 

 

 

 

 

* Vé tháng 660.000đ/ tháng; Vé quý 1.800.000đ/quý

 

 

 

 

 

 

f)

Xe tải từ 10 tấn đến 18 tấn, xe Container 20 feet

đ/lượt

40.000

 

 

 

 

 

*Vé tháng 1.200.000đ/ tháng; Vé quý 3.200.000đ/quý

 

 

 

 

 

 

g)

Xe tải trên 18 tấn, xe Container 40 feet

đ/lượt

80.000

 

 

 

 

 

Vé tháng 2.400.000đ/ tháng; Vé quý 6.500.000đ/quý

 

 

 

 

 

 

h)

Xe con quân sự

đ/xe/năm

2.000.000

 

 

 

 

i)

Xe vận tải quân sự

đ/xe/năm

3.000.000

 

 

 

 

II

LỆ PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

01

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

 

- Phường, xã thuộc TP H ải Dương được để lại 35%

- Xã, thị trấn miền núi được để lại 100%

- Khu vực khác được để lại 70%

- Số còn lại nộp NSNN

Công an xã, phường, thị trấn

a)

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh)

 

 

 

 

 

 

Công an xã, phường, thị trấn

a.1

Cấp mới

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần cấp

5.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

2.000

 

 

 

 

 

- Khu vực khác

-

3.000

 

 

 

 

a.2

Cấp lại; đổi

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần cấp

6.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

3.000

 

 

 

 

 

- Khu vực khác

-

4.000

 

 

 

 

b)

Lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

 

 

 

 

 

b.1

Đăng ký chuyển đến cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần đăng ký

10.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

5.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

7.000

 

 

 

 

b.2

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu gia đình

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần đăng ký

15.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

7.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

10.000

 

 

 

 

 

*Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà:

 

 

 

 

 

 

Công an xã, phường, thị trấn

 

+ Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần đăng ký

8.000

 

 

 

 

 

+ Xã,thị trấn miền núi

-

4.000

 

 

 

 

 

+ Khu vực còn lại

-

6.000

 

 

 

 

b.3

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần đăng ký

10.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

5.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

7.000

 

 

 

 

 

* Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu tập thể vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà:

 

 

 

 

 

 

 

+ Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần đăng ký

5.000

 

 

 

 

 

+ Xã,thị trấn miền núi

-

2.000

 

 

 

 

 

+ Khu vực còn lại

-

3.000

 

 

 

 

b.4

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần cấp

10.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

5.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

7.000

 

 

 

 

b.5

Gia hạn tạm trú có thời hạn

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần cấp

3.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

1.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

2.000

 

 

 

 

b.6

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần cấp

5.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

đ/lần cấp

2.000

 

 

 

 

Công an xã, phường, thị trấn

 

- Khu vực còn lại

-

3.000

 

 

 

 

b.7

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (không thu đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xoá tên trong sổ hộ khẩu)

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần cấp

5.000

 

 

 

 

 

- Xã,thị trấn miền núi

-

2.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

3.000

 

 

 

 

02

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (trong và ngoài khu công nghiệp)

 

 

50%

50%

 

 

Ban quản lý KCN cấp phép trong Khu công nghiệp; Sở Lao động- TB và XH cấp phép cho các trường hợp còn lại

 

- Cấp lần đầu

đ/1 giấy phép

400.000

 

 

 

 

 

- Cấp lại

-

300.000

 

 

 

 

 

- Cấp gia hạn

-

200.000

 

 

 

 

03

Lệ phí địa chính

 

 

10%

20%

70%

 

 

a)

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy hợp thức hoá quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường (Văn phòng đăng ký QSD đất) thu lệ phí của tổ chức; Phòng Tài nguyên- Môi trường cấp huyện thu đối với hộ gia đình, cá nhân

 

a.1

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/giấy

25.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

10.000

 

 

 

 

a.2

Tổ chức

-

100.000

 

 

 

 

b)

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, bao gồm: Chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi về hình thể, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường (Văn phòng đăng ký QSD đất) thu lệ phí của tổ chức; Phòng Tài nguyên- Môi trường cấp huyện thu đối với hộ gia đình, cá nhân

 

b.1

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần

15.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

5.000

 

 

 

 

b.2

Tổ chức

-

20.000

 

 

 

 

c)

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

 

 

 

 

 

 

c.1

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương

đ/lần

10.000

 

 

 

 

 

- Khu vực còn lại

-

5.000

 

 

 

 

c.2