Quyết định 444/QĐ-UBND

Quyết định 444/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch bình đẳng giới Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số: 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số: 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số: 1000/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số: 617/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số: 405/LĐTBXH-BĐG ngày 22/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 461/TTr- LĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 444/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban, Ngành, đoàn th, cơ quan, đơn vị, sự tham gia của mi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, tng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới; góp phần thực hiện thành công Quyết định số: 617/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

- Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân về bình đẳng giới, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025;

- Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phổ biến thông tin về chính sách, pháp luật bình đẳng giới trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, Trang Thông tin điện tử các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;

- Cung cấp tài liệu, tờ gấp, lắp đặt, sửa chữa pano, băng rôn tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng lồng ghép giới, lên án các hành vi vi phạm bình đẳng giới;

- Tổ chức truyền thông cho cán bộ và nhân dân tại cộng đồng về các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đặc biệt, chú trọng đến việc tăng cường thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, xây dựng, nhân rộng các Mô hình về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các chương trình đề án, kế hoạch hoạt động của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở cấp xã, phường, thị trấn;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cho các cán bộ làm công tác bình đẳng giới và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp;

- Thu thập, quản lý thông tin, báo cáo đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

3. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ như: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020... trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử; rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, phát triển các mô hình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2019 tập trung triển khai các nội dung: Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; cung cấp dịch vụ về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thông qua việc duy trì và triển khai có hiệu quả Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

5. Triển khai kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp

- Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Đối với các đơn vị chưa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thì xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị và đảm bảo thực hiện tốt quy chế;

- Củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ khi có sự thay đổi nhân sự;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Tổ chức, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; phát hiện những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm... tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

6. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động)

- Xây dựng nội dung, thông điệp, chủ đề cho Tháng hành động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao;

- Huy động sự tham gia của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu; kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hoặc lồng ghép thực hiện các nội dung của kế hoạch; nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Các đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong dự toán hàng năm để thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới, nữ đại biểu dân cử ở các cấp; tham mưu tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; theo dõi, đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Nội vụ: Căn cứ các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của tỉnh tổ chức các hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong đó chú trọng triển khai: Thực hiện Quyết định số: 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện lồng ghép giới vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu bình đẳng giới hằng năm.

4. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện Kế hoạch, phối hợp hướng dẫn, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

5. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực thi Luật Bình đẳng giới trên địa bàn; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

7. Ban Dân tộc tỉnh: Triển khai thực hiện Quyết định số: 1331/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chủ trì và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng gia đình văn hóa, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình và tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; xây dựng các mô hình về xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

9. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn: Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; các mô hình, gương điển hình về bình đẳng giới, đồng thời cảnh báo xã hội về tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử về giới, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn các tổ chức thành viên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức, đơn vị thành viên và toàn xã hội; tích cực tham gia giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đến các cấp Hội địa phương; tổ chức tập huấn bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Hội; tiếp tục triển khai mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại các địa phương.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới năm 2019, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch và lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

13. Các Sở, Ngành, đoàn thể khác và các Doanh nghiệp VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn, Điện lực Bắc Kạn: Bám sát nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 và các Chương trình, Đề án của tỉnh tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, và các đơn vị liên quan

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương; chú trọng đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và gửi Kế hoạch của đơn vị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/4/2019 để biết, chủ động phối hợp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trước ngày 10/6 đối với báo cáo sơ kết 06 tháng và trước ngày 10/12 đối với báo cáo tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) để tổng hợp, đề xuất biện pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch bình đẳng giới Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 444/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch bình đẳng giới Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu444/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch bình đẳng giới Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch bình đẳng giới Bắc Kạn

         • 26/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực