Quyết định 444/QĐ-UBND.HC

Quyết định 444/QĐ-UBND.HC năm 2016 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-UBND.HC 2016 giao chỉ tiêu vốn đầu tư công trung hạn Đồng Tháp 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015 về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung 05 năm 2016 - 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 638/SKHĐT-NV ngày 05 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ (kèm theo các biểu mẫu chi tiết).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư công trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ chịu trách nhiệm thực hiện:

- Tổ chức chuẩn bị thủ tục đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư; và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình, dự án đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch được giao.

- Đánh giá giữa kỳ và cả giai đoạn về tình hình thực hiện và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế của kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Điều 78 Luật Đầu tư công 2014 và Điều 49 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Theo dõi, kiểm tra kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từng công trình dự án của các chủ đầu tư; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tốt theo kế hoạch được giao; tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư gửi về UBND tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Điều 78 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Điều 49 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (b/c);
- CT và các PCT.UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN.nhthu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2016
Ngày hiệu lực15/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-UBND.HC 2016 giao chỉ tiêu vốn đầu tư công trung hạn Đồng Tháp 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 444/QĐ-UBND.HC 2016 giao chỉ tiêu vốn đầu tư công trung hạn Đồng Tháp 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu444/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành15/04/2016
        Ngày hiệu lực15/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-UBND.HC 2016 giao chỉ tiêu vốn đầu tư công trung hạn Đồng Tháp 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-UBND.HC 2016 giao chỉ tiêu vốn đầu tư công trung hạn Đồng Tháp 2016 2020

            • 15/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực