Quyết định 445/QĐ-UBND

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 445/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011 2015 Tô Hạp Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA THỊ TRẤN TÔ HẠP, HUYỆN KHÁNH SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc phân bổ chi tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 148/TTr-STNMT ngày 18 tháng 02 năm 2014 về việc đề nghị xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

TT

Hạng mục

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Huyện phân bổ (ha)

Thị trấn xác định (ha)

Tổng số (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN = 1+ 2 + 3.1

1.625,17

100,00

1.625,17

 

1.625,17

100,00

1

Đất nông nghiệp

633,65

38,99

1.287,81

 

1.287,81

79,24

1.1

Đất trồng lúa

15,61

0,96

20,46

 

20,46

1,26

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

6,43

0,40

12,02

 

12,02

0,74

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

120,09

7,39

 

 

58,68

3,61

1.3

Đất trồng cây lâu năm

267,70

16,47

346,58

0,30

346,88

21,34

1.4

Đất rừng phòng hộ

27,70

1,70

183,31

 

183,31

11,28

1.5

Đất rừng sản xuất

200,15

12,32

643,75

33,11

676,86

41,65

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

2,40

0,15

2,36

-0,74

1,62

0,10

2

Đất phi nông nghiệp

113,30

6,97

223,97

6,54

230,51

14,18

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4,60

0,28

5,79

-0,07

5,72

0,35

2.2

Đất quốc phòng

1,40

0,09

1,40

1,93

3,33

0,20

2.3

Đất an ninh

0,72

0,04

2,00

 

2,00

0,12

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

2,62

0,16

 

 

1,91

0,12

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

30,00

 

30,00

1,85

2.6

Đất di tích danh thắng

 

 

0,30

 

0,30

0,02

2.7

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

 

 

0,30

 

0,30

0,02

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

1,50

 

1,50

0,09

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,90

0,06

2,08

-1,18

0,90

0,06

2.10

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

 

 

0,19

0,19

0,01

2.11

Đất sông, suối

49,98

3,08

 

 

46,30

2,85

2.12

Đất phát triển hạ tầng

37,44

2,30

95,51

3,31

98,82

6,08

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

1,59

0,10

29,14

1,69

30,83

1,90

-

Đất cơ sở y tế

0,09

0,01

0,09

 

0,09

0,01

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

7,74

0,48

8,39

0,08

8,47

0,52

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

0,57

0,04

3,36

0,23

3,59

0,22

2.13

Đất ở tại đô thị

15,64

0,96

35,06

0,66

35,72

2,20

2.14

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

3,52

0,22

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

878,22

54,04

113,39

-6,54

106,85

6,57

3.2

Trong đó: Đất CSD đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch

 

 

764,83

6,54

771,37

47,46

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

1.625,17

100,00

1.625,17

 

1.625,17

100,00

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích
(ha)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

106,95

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

3,29

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

LUC/PNN

3,02

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

41,68

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

24,12

 

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

37,11

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,75

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

47,98

 

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp

RSX/NKR

47,98

 

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích
(ha)

A

TỔNG CỘNG

 

771,37

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

761,11

 

1.1

Đất trồng cây lâu năm

CLN

43,70

 

1.2

Đất rừng phòng hộ

RPH

155,61

 

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

561,80

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10,26

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,04

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

10,21

 

 

Trong đó

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,15

 

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,01

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

A

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1

Đất nông nghiệp

633,65

660,84

740,80

786,67

913,22

1.080,23

1.1

Đất trồng lúa

15,61

15,61

15,61

15,34

22,86

22,34

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

6,43

6,43

6,43

6,16

14,42

13,90

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

120,09

118,14

117,89

113,29

101,71

98,93

1.3

Đất trồng cây lâu năm

267,70

268,94

300,86

298,74

297,09

308,21

1.4

Đất rừng phòng hộ

27,70

27,70

27,70

27,70

87,70

183,31

1.5

Đất rừng sản xuất

200,15

228,05

276,34

329,25

401,60

465,52

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

2,40

2,40

2,40

2,35

2,26

1,92

2

Đất phi nông nghiệp

113,30

97,66

116,37

125,70

143,42

162,54

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

2.2

Đất quốc phòng

1,40

1,40

1,40

3,33

3,33

3,33

2.3

Đất an ninh

0,72

0,72

2,32

2,32

2,00

2,00

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

2,62

2,62

2,62

2,57

1,18

1,18

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

10,00

2.6

Đất di tích danh thắng

 

 

 

0,10

0,30

0,30

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

2.8

Đất sông, suối

49,98

49,98

49,93

49,67

48,90

48,60

2.9

Đất phát triển hạ tầng

37,44

37,44

38,29

43,03

55,28

62,87

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

1,59

1,59

1,59

1,99

2,52

2,52

-

Đất cơ sở y tế

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

7,74

7,74

8,24

8,23

8,23

8,10

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

0,57

0,57

0,68

0,68

0,24

0,24

2.10

Đất ở tại đô thị

15,64

16,35

16,31

19,18

25,43

27,26

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

878,22

850,32

768,00

712,80

568,53

382,40

3.2

Đất CSD khai thác sử dụng các mục đích trong kỳ kế hoạch

 

27,90

82,32

55,20

144,27

186,13

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1.625,17

1.625,17

* Ghi chú: Kế hoạch năm 2011, năm 2012 là kết quả đã thực hiện năm 2011 và 2012.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

Phân theo các năm (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

39,25

0,71

2,36

9,13

8,45

18,60

1.1

Đất trồng lúa

1,41

 

 

0,27

0,62

0,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

1,14

 

 

0,27

0,35

0,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

13,07

0,55

0,25

4,60

4,89

2,78

1.3

Đất trồng cây lâu năm

9,59

0,16

1,78

2,12

1,65

3,88

1.4

Đất rừng sản xuất

14,73

 

0,33

2,09

1,23

11,08

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

0,45

 

 

0,05

0,06

0,34

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

17,84

 

 

1,42

1,42

15,00

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp

17,84

 

 

1,42

1,42

15,00

* Ghi chú: Kế hoạch năm 2011, 2012 là kết quả đã thực hiện theo TK năm 2011, 2012.

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

485,83

27,90

82,32

55,00

135,00

185,61

1.1

Đất trồng cây lâu năm

33,70

 

33,70

 

 

 

1.2

Đất rừng phòng hộ

155,61

 

 

 

60,00

95,61

1.3

Đất rừng sản xuất

296,52

27,90

48,62

55,00

75,00

90,00

2

Đất phi nông nghiệp

9,99

 

 

0,20

9,27

0,52

2.1

Đất quốc phòng

0,04

 

 

0,04

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

9,94

 

 

0,16

9,26

0,52

* Ghi chú: Kế hoạch năm 2011, 2012 là kết quả đã thực hiện năm 2011, 2012.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn và Ủy ban nhân dân thị trấn Tô Hạp có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tô Hạp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 445/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu445/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 445/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 445/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011 2015 Tô Hạp Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 445/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011 2015 Tô Hạp Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu445/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 445/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011 2015 Tô Hạp Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 445/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch 2011 2015 Tô Hạp Khánh Hòa

            • 26/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực