Quyết định 445/QĐ-UBND

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 80/TTr-STNMT ngày 27 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 85 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-CP NGÀY 22/01/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp các cấp, ngành hiểu sâu, nắm vững và tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh để đưa đất đai vào khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị - xã hội của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

- Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và pháp luật; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm và ngăn chặn không để phát sinh vụ việc vi phạm mới trong quản lý, sử dụng đất. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao nhận thức về pháp luật và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và người sử dụng đất trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ và thống nhất Kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn mình quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy Sơn La.

1.2. Nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất. Tăng cường điều tra, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả đất đai.

1.3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai từng cấp. Cơ bản hoàn thành việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện điểm và dự án tổng thể.

1.4. Đẩy mạnh và phát triển thị trường bất động sản. Bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng an ninh với các quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vi phạm về đất đai, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật đất đai.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai

- Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại cấp tỉnh và cấp huyện.

- Các cấp, ngành thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện tốt các quy định của Luật. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực đến mọi cán bộ và người dân về nội dung và tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy Sơn La tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân bị thu hồi đất nắm được các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt là đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Tăng cường các chuyên mục về cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi,...

2.2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các văn bản về cơ chế chính sách về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh; xây dựng các cơ chế chính sách tài chính về đất đai; các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư …đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và môi trường thuận lợi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai để quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ đất, đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực từ đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo các thủ tục phải đơn giản, gọn nhẹ, thuận lợi cho người sử dụng đất khi tham gia thực hiện các giao dịch về lĩnh vực đất đai.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai

2.3.1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Sơn La. Tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt.

- Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp xã và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tổ chức công khai các quy hoạch theo quy định.

- Lập quy hoạch đến năm 2020 huyện Vân Hồ, điều chỉnh quy hoạch huyện Mộc Châu và hoàn thành trong năm 2014.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020.

- Bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của tỉnh; phối hợp thực hiện tốt Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; bảo vệ diện tích đất trồng lúa; cân đối bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng di dân tái định cư để ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và hàng năm.

2.3.2. Tăng cường các biện pháp kinh tế trong các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong việc giao đất, cho thuê đất; thu hẹp các đối tượng được giao đất, mở rộng các đối tượng được thuê đất và thực hiện giao đất, cho thuê đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; kết hợp bảo vệ diện tích, độ phì nhiêu của đất canh tác nông nghiệp; đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng. Rà soát, đề xuất giải quyết dứt điểm những trường hợp đất đã giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, lãng phí, trái pháp luật.

- Kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; lấn, chiếm, tự ý chuyển nhượng, cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần diện tích; thu hồi những lô đất vi phạm pháp luật về đất đai để bán đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đối với những lô đất có lợi thế thương mại.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản; Tổ chức tạo quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các đô thị, khu dân cư và các khu vực có lợi thế kinh doanh, thương mại.

- Tổ chức xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, công bố công khai minh bạch. Theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường phục vụ cho công tác định giá đất và xây dựng bảng giá đất hàng năm; Phối hợp với các tỉnh lân cận để xây dựng giá đất cho các khu vực giáp ranh.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và hàng năm.

2.3.3. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân bị thu hồi đất nắm được các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tăng cường trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Quan tâm, điều tra kịp thời giá đất thị trường phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp, trong đó quan tâm thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi.

2.3.4. Đẩy mạnh công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng hiện đại

- Tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch đề ra. Thực hiện đồng bộ việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án tổng thể trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tập trung đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đất trồng cao su, đất thuộc

dự án tái định cư thủy điện Sơn La; các khu đô thị và các hộ gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và hàng năm.

2.3.5. Tập trung xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu địa chính

- Phấn đấu trong năm 2014 hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại tại huyện điểm Mường La. Triển khai thực hiện tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn

- Cập nhật và tổ chức khai thác thí điểm hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu địa chính trên hệ thống Internet.

2.3.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo kế hoạch và việc thực hiện chế độ công vụ của cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư đã được giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở một số địa phương có nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; lấn, chiếm, tự ý chuyển nhượng, cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần diện tích; thu hồi những lô đất vi phạm pháp luật về đất đai để bán đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đối với những lô đất có lợi thế thương mại theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác hòa giải tranh chấp đất đai, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch. Tập trung xử lý dứt điểm các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài, đặc biệt là các vụ tranh chấp liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, đất của các nông, lâm trường; tranh chấp địa giới hành chính các cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất của hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

- Củng cố, kiện toàn cơ quan thanh tra chuyên ngành, quan tâm biên chế, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ thanh tra viên, cán bộ làm công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và hàng năm.

2.3.7. Tăng cường công tác điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

- Điều tra xác định các loại đất đang sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại đất. Thực hiện dự án điều tra, xác định diện tích đất bị thoái hóa để

có giải pháp cải tạo đất.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và hàng năm nhằm cung cấp số liệu chính xác phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai và phát triển kinh tế - xã hội.

2.3.8. Đẩy mạnh thực hiện việc dồn điền đổi thửa, khuyến khích nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất để tập trung đất đai tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo mô hình tập trung.

- Tiếp tục vận động các hộ dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để trồng cây cao su và thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp tạo vùng canh tác rộng, liền vùng, liền khoảnh.

- Thực hiện việc dồn điền, đổi thửa tại các khu vực có điều kiện thuận lợi tạo ra những vùng canh tác lớn, tập trung.

2.3.9. Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về hạn mức giao đất, trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm những khu đất đã cho tổ chức, cá nhân giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật. Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước khi chuyển sang mục đích phát triển kinh tế.

- Tổng hợp các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển sang mục đích khác và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, đảm bảo việc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch và phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

2.3.10. Huy động nguồn lực từ đất

- Kiện toàn và nâng cao năng lực của tổ chức Quỹ phát triển đất, đảm bảo vốn vay để thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các công trình dự án.

- Xây dựng cơ chế huy động nguồn vốn từ tiền thu từ đất, từ nguồn tín dụng, từ ngân hàng phát triển và các nguồn khác để có kinh phí đáp ứng yêu cầu chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất.

2.4. Về cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại các cấp nhằm đảm bảo các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đáp ứng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục trùng lắp, giảm các loại giấy tờ và thời gian thực hiện; tổ chức công khai các thủ tục hành chính theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và kiện toàn tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ gây phiền hà cho người thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện tốt đề án thí điểm thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai thực hiện thí điểm mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Nâng cấp độ thí điểm một số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 và đạt 100% bộ thủ tục hành chính về đất đai lên cấp độ 4 vào năm 2020.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và hàng năm.

2.5. Tăng cường quản lý và phát triển thị trường bất động sản

- Tăng cường công tác đăng ký quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản.

- Tổ chức tạo quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các đô thị, khu dân cư và các khu vực có lợi thế kinh doanh, thương mại.

- Xây dựng quy trình xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, công bố công khai minh bạch.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch bất động sản tại địa phương. Hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của thị trường quyền sử dụng đất.

- Quan tâm việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội và nhà ở sinh viên trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển nhà ở chính sách trên địa bàn đảm bảo sử dụng có hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và hàng năm.

2.6. Nâng cao năng lực quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đất đai ở từng cấp, nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, trình độ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện luân chuyển vị trí công tác theo quy định. Nghiên cứu, thành lập Chi cục quản lý đất đai.

- Xây dựng đề án tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo mô hình Văn phòng Đăng ký một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có các chi nhánh tại các huyện, thành phố; rà soát xây dựng vị trí việc làm, chức danh công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Từng bước chuyển Tổ chức phát triển quỹ đất sang mô hình doanh nghiệp phát triển quỹ đất; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai như dịch vụ tư vấn về giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và bản đồ địa chính, thông tin đất đai,…

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tăng cường đổi mới về hình thức và nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chính sách đất đai.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án nâng cao nhận thức, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách đất đai.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trong thực hiện các cơ chế, chính sách về đất đai; phát hiện, khuyến khích và nhân rộng các điển hình tốt.

2. Hoàn thiện các chính sách pháp luật đất đai

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, chính sách, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kiện toàn hệ thống bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đất đai tại các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị. Tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch được duyệt.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về đất đai; thực hiện chế tài xử lý nghiêm khắc các vi phạm pháp luật đất đai.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai

- Thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai cho các

đối tượng sử dụng đất góp phần cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ

- Thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất theo các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức có vi phạm. Đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và giảm thời gian thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu, đề xuất và tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng và UBND huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách đất đai cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất các biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai.

- Tổng hợp trình UBND tỉnh các chương trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng theo quy định. Chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chuyển mục đích các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm có liên quan theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khóang sản và các Luật khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

1.2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

- Bố trí nguồn kinh phí đối ứng (30%) của tỉnh để triển khai thực hiện dự án đo đạc địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Giao dự toán kinh phí thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường ngay từ đầu năm.

- Chủ trì tham mưu đề xuất cân đối nguồn kinh phí cho ngành Tài nguyên và Môi trường và cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực Đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng chính sách pháp luật đất đai theo quy định.

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí cấp cho ngành Tài nguyên và Môi trường và cấp huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

- Phối hợp cùng Sở Tài chính cân đối cấp kinh phí cho các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai chính sách pháp luật về đất đai và dự án tổng thể lập đo đạc địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận.

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật - dự toán để đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí tổ chức thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất

- Chủ trì, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án quy hoạch làm cơ sở thực hiện.

1.4. Sở Xây dựng

- Chủ trì thẩm định các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển đô thị làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh việc quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư nông thôn mà ở nơi đó các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để đưa ra đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển đô thị.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội.

1.5. Sở Tư pháp

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tới mọi đối tượng để hiểu và tích cực tham gia thực hiện tốt các chính sách pháp luật về đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để người sử dụng đất hiểu và thực hiện tốt Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Tăng cường công tác rà soát, hệ thống, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai để loại bỏ những chồng chéo, không phù hợp với văn bản cấp trên; thẩm định trình UBND tỉnh ban hành mới theo thẩm quyền.

1.6. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện các giao dịch liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đưa ra các giải pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành tài nguyên và môi trường ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã).

1.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì thẩm định quy hoạch sản xuất nông nghiệp, bố trí các khu vực sản xuất tập trung, liền vùng, liền khoảnh, xây dựng các vùng sản xuất cây con chủ lực. Hướng dẫn các hộ nông dân dồn điền, đổi thửa tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung. Phối hợp thực hiện xác định cắm mốc ranh giới đất nông, lâm trường.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Xây dựng chính sách giải quyết việc làm cho các hộ có đất bị thu hồi; hướng dẫn các chế độ chính sách cho các đối tượng lao động thuộc các tổ chức bị thu hồi hết đất

1.9. Các cơ quan truyền thông

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu để đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai ở 3 cấp.

1.10. Các sở, ban, ngành đoàn thể

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của mình.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành, đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.11. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách pháp luật đất đai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan Tài nguyên và Môi trường đáp ứng về nhân lực, trang thiết bị, trình độ, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

- Tạo quỹ đất sạch, tổ chức bán đấu giá để tăng nguồn thu cho ngân sách. Xây dựng bảng giá các loại đất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch được duyệt, đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả. Tổ chức đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai cho các đối tượng sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

- Tăng cường, thường xuyên rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai phù hợp với các quy định hiện hành theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, giảm các loại giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

- Cân đối bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng di dân tái định cư ổn định cuộc sống.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giải quyết dứt điểm và xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý, sử dụng đất .

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai với các sở, ngành có liên quan, UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các huyện, thành phố thực hiện tốt chính sách pháp luật về đất đai.

2. Chế độ báo cáo

- Định kỳ vào trước ngày 15 tháng 11 hàng năm các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và môi trường) để tổng hợp.

- Định kỳ vào trước ngày 20 tháng 12 hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để kịp thời giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 445/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu445/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 445/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu445/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP Sơn La

         • 11/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực