Quyết định 4464/2002/QĐ-UB

Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước do Tỉnh Phú Thọ ban hành

Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 831/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật kỳ đầu đến 31/12/2013 Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4464/2002/QĐ-UB

Việt Trì, ngày 18 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 1333/2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của UBND tỉnh Phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ công chức;

Theo đề nghị Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số: 493/TTr-TCCQ ngày 27/11/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý các doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quang Tường

 

QUY CHẾ

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÓ THỜI HẠN, MIỄN NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4464/QĐ-UB ngày 18/12/2002 của UBND tỉnh Phú Thọ).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm có thời hạn, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngủ cán bộ.

2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm phải căn cứ vào nhu cầu, phẩm chất, đạo đức năng lực, sở trường, điều kiện sức khoẻ của cán bộ, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định, kế thừa, tính quy hoạch, thực hiện theo những quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

3. Cán bộ được bổ nhiệm lại và bị miễn nhiệm còn phải chịu trách nhiệm về vật chất. Chế độ trách nhiệm đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước sẽ được quy định tại một quyết định riêng của UBND tỉnh.

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (gọi chung là chức danh cán bộ quản lý) các doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp công ích, đơn vị sự nghiệp kinh tế thực hiện hạch toán).

Điều 3. Cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước được bổ nhiệm theo một thời hạn nhất định; hết thời hạn đó, được xem xét, đánh giá để bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm.

- Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Các chức danh cán bộ quản lý được bổ nhiệm trước đây đến thời điểm ban hành quy chế này nếu đã giữ chức vụ 5 năm trở lên thì đều được xem xét đánh giá để thực hiện chế độ bổ nhiệm có thời hạn. Các chức danh mới được bổ nhiệm có thời gian dưới 5 năm thì khi đủ 5 năm sẽ thực hiện theo quy chế này.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, nếu không đảm bảo một trong các tiêu chí sau thì cán bộ quản lý doanh nghiệp phải xem xét đánh để miễn nhiệm sớm hơn so với thời hạn quy định:

+ Sản xuất kinh doanh thua lỗ từ năm thứ 2 trở đi.

+ Không chấp hành đầy đủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Không đảm bảo việc làm và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội với người lao động.

+ Nội bộ mất đoàn kết, chậm được khắc phục.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện để xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.

1. Người được xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Phải đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về cán bộ do UBND tỉnh ban hành, phải có trình độ đại học về chuyên môn và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

- Đảm bảo trong độ tuổi như sau:

+ Bổ nhiệm mới nói chung không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ (nếu Giám đốc không quá 50 tuổi).

+ Bổ nhiệm lại nói chung đối với nam không quá 55 tuổi, đối với nữ không quá 50 tuổi. Trên tuổi đó, nếu cán bộ có năng lực, có uy tín và sức khoẻ thì có thể xem xét bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Người được bổ nhiệm mới phải trong quy hoạch cán bộ của đơn vị được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

2. Người được bổ nhiệm lại phải đảm bảo việc quản lý, bảo toàn, phát triển vốn và tài sản của doanh nghiệp, giải quyết việc làm, đóng bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động của đơn vị trong thời gian làm cán bộ quản lý.

3. Miễn nhiệm:

Trong thời gian giữ chức vụ nếu cán bộ không đảm bảo một trong các tiêu chí nói ở điều 2 điều 3 hoặc có sai phạm tuy chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng không còn đủ uy tín để giữ chức vụ thì phải xem xét miễn nhiệm.

Điều 5. Đánh giá, phân loại các chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước:

1. Việc đánh giá được thực hiện theo định kỳ hàng năm, trước khi hết nhiệm kỳ, trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Việc đánh giá phải thực hiện theo các yêu cầu sau:

+ Phải đánh giá rõ ưu, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và hiệu quả công tác.

+ Phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, toàn diện và thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Quy trình đánh giá:

+ Cán bộ tự nhận xét, đánh giá.

+ Tập thể cán bộ cùng làm việc trong đơn vị tham gia ý kiến.

+ Giám đốc doanh nghiệp nhận xét đánh giá đối với Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Giám đốc Sở chủ quản nhận xét đánh giá đối với Giám đốc doanh nghiệp.

+ Tập thể lãnh đạo Sở chủ quản thảo luận thống nhất về nhận xét, đánh giá cán bộ.

3. Nội dung đánh giá cán bộ:

- Kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, khối lượng, chất lượng, kết quả cụ thể trên các mặt: Hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện việc đóng BHXH, đảm bảo việc làm, đời sống và các chế độ khác đối với người lao động.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần, thái độ chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm với công việc được giao; tinh thần phê bình tự phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; ý thức tổ chức kỷ luật; phong cách lãnh đạo, mối quan hệ trong công tác và sinh hoạt.

4. Phân loại các chức danh cán bộ quản lý theo 3 mức.

+ Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ.

+ Hoàn thành chức trách nhiệm vụ

+ Không hoàn thành chức trách nhiệm vụ.

Điều 6. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm:

1. Bổ nhiệm mới:

- Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất với Sở chủ quản để Sở chủ quản xin ý kiến UBND tỉnh ( qua Ban tổ chức chính quyền ) về chủ trương, số lượng và dự kiến các chức danh bổ nhiệm.

- Khi có chủ trương tập thể lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng phương án nhân sự cụ thể:

- Sở chủ quản chủ trì mở hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ dự kiến bổ nhiệm của đơn vị. Thành phần gồm cán bộ chủ chốt, trưởng phó phòng ban, trưởng phó các đoàn thể, trưởng phó các đơn vị sản xuất trực thuộc. Cán bộ dự kiến được bổ nhiệm, được trình bày phương án tổ chức quản lý và hành động sản xuất kinh doanh nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan.

- Sở chủ quản lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo sở, ngành và cơ quan liên quan, làm hồ sơ đề nghị Ban tổ chức chính quyền tỉnh nghiên cứu, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm theo phân cấp quản lý.

- Làm bản kê khai tài sản trước khi được bổ nhiệm.

2- Bổ nhiệm lại:

- Cán bộ hết nhiệm kỳ làm bản tự nhận xét báo cáo tập thể lãnh đạo doanh nghiệp.

- Tập thể lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá phân loại cán bộ và đề nghị sở chủ quản.

- Sở chủ quản đánh giá cán bộ trên các mặt: Quản lý, bảo toàn, phát triển vốn và tài sản của doanh nghiệp, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; giải quyết công ăn việc làm, đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động. Trước khi đánh giá cán bộ, sở chủ quản phải tham khảo ý kiến các ngành liên quan ( bằng văn bản) như Sở Tài chính Vật giá, Sở Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về đánh giá của mình.

3- Miễn nhiệm

Trong thời gian giữ chức vụ nếu cán bộ có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn báo cáo tập thể lãnh đạo đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét ra quyết định miễn nhiệm.

Đương nhiên miễn nhiệm khi cán bộ vi phạm kỷ luật đến mức bị cắt chức hoặc truy tố trước pháp luật.

Cán bộ từ trần, chuyển công tác khác hoặc đến hạn nghỉ công tác để làm thủ tục nghỉ hưu thì đương nhiên thôi các chức vụ được bổ nhiệm.

Thủ tục miễn nhiệm: Sở chủ quản làm hồ sơ đề nghị Ban tổ chức chính quyền nghiên cứu trình UBND tỉnh quyết định miễn nhiệm theo phân cấp quản lý

Điều 7. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại gồm:

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Sơ yếu lý lịch ( đơn theo mẫu) xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ và dán ảnh cá nhân 4x6. Bản xác minh lý lịch hoặc xác minh khác ( nếu có).

- Bản đánh giá phân loại cán bộ quản lý của thủ trưởng trực tiếp.

- Biên bản lấy phiếu giới thiệu, tín nhiệm.

- Bản tự kê khai tài sản

- Bản nhận xét đánh giá hiệu quả công tác của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( nếu bổ nhiệm lại).

- Quyết định lương đang hưởng

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ

- Phiếu đánh giá sức khoẻ

- Các giấy tờ khác có liên quan

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giám đốc sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị quản lý doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp công ích, đơn vị sự nghiệp kinh tế tiến hành rà soát, phân loại, lập danh sách các đơn vị cần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiễm các chức danh cán bộ quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện theo các nội dung của qui chế này. Ban tổ chức chính quyền giúp UBND tỉnh theo dõi thực hiện quy chế này.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện qui chế này nếu cần bổ sung, sửa đổi, các cấp, các ngành, đơn vị kiến nghị qua Ban tổ chức chính quyền để nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4464/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4464/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2002
Ngày hiệu lực02/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4464/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4464/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýPhan Quang Tường
        Ngày ban hành18/12/2002
        Ngày hiệu lực02/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4464/2002/QĐ-UBND Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước Phú Thọ