Quyết định 831/QĐ-UBND

Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đến ngày 31/12/2013 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 831/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật kỳ đầu đến 31/12/2013 Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU ĐẾN NGÀY 31/12/2013 DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 223/STP-KTVBQPPL ngày 27 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đến ngày 31/12/2013 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm 04 danh mục sau:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ đầu đến 31/12/2013.

2. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ đầu đến 31/12/2013.

3. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ đầu đến 31/12/2013.

4. Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa văn bản kỳ đầu đến 31/12/2013.

Điều 2.

1. Danh mục văn bản tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định này được đăng tải trên Công báo tỉnh và Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành tiến hành đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ đầu do đơn vị mình tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, công bố trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Đề xuất việc bổ sung các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới vào Chương trình ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tư pháp đề xuất phát hành Tập hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ đầu đến ngày 31/12/2013 do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành thị và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH; VPCP;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQ tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Các PVP;
- NCTH;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC1 (2b) (90b).

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Mẫu số: 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN KỲ ĐẦU ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số: 831/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (gồm 03 văn bản: 02 Nghị quyết; 01 Quyết định)

1

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Hết thời gian thực hiện

31/12/2013

2

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013

Hết thời gian thực hiện

31/12/2013

3

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2013

Hết thời gian thực hiện

31/12/2013

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (gồm 03 văn bản: 01 Nghị quyết; 02 Quyết định)

4

Nghị quyết

08/2004/NQ-HĐND ngày 15/7/2004

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh.

Thay thế bằng Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013.

13/12/2013

5

Quyết định

2205/2002/QĐ-UBND ngày 10/7/2002

quy định mức chi bồi dưỡng công tác ra đề thi, tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên và tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện theo TTLT 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT

03/6/2007

6

Quyết định

966/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004

Về việc duyệt mức giá dịch vụ liên kết tại Bệnh viện tỉnh.

Thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

10/5/2006

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (gồm 02 văn bản: 01 Nghị quyết; 01 Quyết định)

7

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

13/12/2013

8

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện

31/12/2013

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (gồm 01 văn bản: 01 Chỉ thị)

9

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND ngày 26/4/2006

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP Thông tư 14/2010/TT-BGTVT

9/8/2010

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (gồm 6 văn bản: 02 Nghị quyết; 04 Quyết định)

10

Nghị quyết

57/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015

Thực hiện theo Nghị Quyết số:39/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

12/12/2011

11

Nghị quyết

143/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú thọ giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015

Thực hiện theo Nghị Quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

18/8/2011

12

Quyết định

3681/2001/QĐ-UB ngày 26/10/2001

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích phát triển tiểu, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH11; Luật Hợp tác xã 23/2012/QH13

01/7/2013

13

Quyết định

2750/2002/QĐ-UBND ngày 28/8/2002

Về việc quy định tạm thời về tiêu chuẩn và xét công nhận làng nghề của tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo NĐ 66/2006/NĐ-CP.

22/7/2006

14

Quyết định

3529/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003

V/v Bổ sung một số chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện theo nghị định 88/2005/NĐ-CP/NĐ-CP

26/7/2005

15

Quyết định

2972/2005/QĐ-UBND ngày 28/10/2005

Về việc ban hành quy chế quản lý Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

11/6/2013

VI. CỤC THUẾ TỈNH (gồm 03 văn bản: 02 Quyết định; 01 Chỉ thị)

16

Quyết định

1033/2003/QĐ-UB ngày 4/11/2003

Về một số biện pháp quản lý thu thuế giá trị gia tăng trong hoạt động xây dựng cơ bản của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh thi công các công trình trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Luật thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12.

01/1/2009

17

Quyết định

1861/2006/QĐ-UB ngày 28/6/2006

Về việc phân chia loại đường và khu vực trong các đô thị để áp dụng tính thuế đất ở và khung mức tính thuế đất trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 48/2011/QH12.

1/1/2012

18

Chỉ thị

04/2003/CT-UB ngày 18/3/2003

Về việc thực hiện các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trong lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh

Thực hiện theo Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

1/1/2007

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (gồm 02 văn bản: 01 quyết định. 01 Chỉ thị)

19

Quyết định

698/QĐ-UB ngày 30/5/1997

Về việc ban hành quy định cụ thể một số điểm về quản lý giống cây lương thực theo Nghị định 07/CP của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-KNKL-TT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống cây trồng.

Thực hiện theo Pháp lệnh Giống 2004.

 

20

Chỉ thị

10/CT ngày 05/4/1994

Về việc tăng cường bảo vệ chim, thú rừng

Thực hiện theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP

 

VIII. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (gồm 2 văn bản: 02 Quyết định)

21

Quyết định

1431/1998/QĐ-UB ngày 13/7/1998

Về việc ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Thụy Vân

Thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

22/9/2006

22

Quyết định

1008/2001/QĐ-UB ngày 11/4/2001

Quy định cơ chế tài chính cho Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các KCN Phú Thọ;

Thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

22/9/2006

IX. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (gồm 02 văn bản: 01 Quyết định; 01 Chỉ thị)

23

Quyết định

4036/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Về ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Thực hiện theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTG ngày 4/5/2013

19/5/2013

24

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND ngày 16/12/2005

Về việc tăng cường quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện theo Luật viễn thông 2009.

01/7/2010

X. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (gồm 02 văn bản: 02 Nghị quyết)

25

Nghị quyết

17/NQ ngày 30/7/1994

Về cuộc vận động thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, việc mừng thọ

Thực hiện theo “Quyết định số 143/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành một số quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

15/1/2008

26

Nghị quyết

11/NQ ngày 14/8/1997

Về xây dựng gia đình văn hóa xã, phường, thị trấn văn hóa

Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/ TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa và tương đương”.

 

XI. LĨNH VỰC Y TẾ (gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

27

Quyết định

1450/1998/QĐ-UB ngày 15/7/1998

Ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường thuốc tân dược, đông dược dùng cho người trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

01/1/2011

XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (gồm 06 văn bản: 01 Nghị quyết; 05 Quyết định)

28

Nghị quyết

90/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về phê duyệt đề án phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015

Thực hiện theo Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

25/7/2012

29

Quyết định

641/QĐ-UB ngày 16/5/1997

Về việc ban hành quy định quản lý ngành học giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo Luật giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 25/11/2009.

01/1/2010

30

Quyết định

1097/1999/QĐ-UB ngày 17/5/1999

Ban hành quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên và học sinh

Thực hiện theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 9/1/2012.

9/1/2012

31

Quyết định

4438/2002/QĐ-UB ngày 16/12/2002

Về một số chế độ đối với học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và giáo viên mầm non ngoài biên chế.

thực hiện theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 9/1/2012.

9/1/2012

32

Quyết định

1831/2009/QĐ-UBND ngày 8/7/2009

Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013.

27/11/2013

33

Quyết định

747/2011/QĐ-UBND ngày 11/3/2011

Về sửa đổi Điều 17, quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 8/7/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện theo Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013.

27/11/2013

XIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (gồm 03 văn bản: 01 Nghị quyết, 01 Quyết định, 01 Chỉ thị)

34

Nghị quyết

03/NQ-HĐND ngày 10/7/1990

Về việc mở cuộc vận động lập quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Hết thời gian thực hiện

1/1/1998

35

Quyết định

773/QĐ-UB ngày 07/6/1997

Ban hành bản quy định cụ thể một số điểm để thực hiện Quyết định 118/TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở.

Thực hiện theo Quyết định 2421/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 về việc đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

26/9/2013

36

Chỉ thị

18/CT ngày 17/6/1997

Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 773/QĐ-UB ngày 07/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể một số điểm để thực hiện Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Quyết định 773/QĐ-UB ngày 07/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ đã hết hiệu lực

26/9/2013

XIV. LĨNH VỰC NỘI VỤ (gồm 07 văn bản: 02 Nghị quyết; 05 Quyết định)

37

Nghị quyết

02/2012/ NQ-HĐND ngày 25/7/2012

về phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2013.

Hết thời gian thực hiện

31/12/2013

38

Nghị quyết

03/2012/ NQ-HĐND ngày 25/7/2012

về phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2013.

Hết thời gian thực hiện

31/12/2013

39

Quyết định

4464/2002/QĐ-UBND ngày 18/12/2002

Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước

Thực hiện theo Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 1/8/2011

25/9/2011

40

Quyết định

3297/2003/QĐ-UBND ngày 02/10/2003

về Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp Nhà nước không thực hiện kế hoạch sắp xếp đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.

Thực hiện theo NĐ 66 ngày 1/8/2011 và TT 03/2012/TT-BNV 26/6/2012

15/8/2012

41

Quyết định

3367/2004/QĐ-UB ngày 3/1/2004

Về việc ban hành quy chế thi tuyển, nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

Thay thế bằng Quyết định 32/2013QĐ-UBND ngày 17/10/2013

17/10/2013

42

Quyết định

3072/2004/QĐ-UBND ngày 06/10/2004

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn, miễn nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định Số: 4464/2002/QĐ-UBND, ngày 18/12/2002 của UBND tỉnh Phú thọ.

Thực hiện theo Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 1/8/2011

25/9/2011

43

Quyết định

2130/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008

Về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Thực hiện theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 và Nghị định 27/2012/NĐ-CP

25/5/2012

XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (gồm 07 văn bản: 01 Nghị quyết; 04 Quyết định; 02 Chỉ thị)

44

Nghị quyết

06/NQ-HĐND ngày 11/7/1995

Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị quyết 61/2007 ngày 7/12/2007; Quyết định 06/2010/QĐ-UBND về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật

30/12/2007

45

Quyết định

2137/1998/QĐ-UB ngày 03/10/1998

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Trung tâm lưu trữ nay là Chi cục văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ

31/12/2013

46

Quyết định

288/1999/QĐ-UB ngày 28/01/1999

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định 184/QĐ-TW ngày 3/9/2008

3/9/2008

47

Quyết định

1670/2006/QĐ-UBND ngày 8/6/2006

Ban hành quy định về tên miền Internet và địa chỉ internet cho hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP

01/9/2013

48

Quyết định

1262/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007

Về việc ban hành quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng Di tích lịch sử Đền Hùng

Thay thế bằng Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/1/2014

10/1/2014

49

Chỉ thị

28/CT-UB ngày 15/8/1987

Về việc đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường

Thực hiện theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị quyết 61/2007 ngày 7/12/2007; Quyết định 06/2010/QĐ-UBND về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật

30/12/2007

50

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND ngày 25/3/2008

Về việc điều tra doanh nghiệp và điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian

Hết thời gian thực hiện

31/12/2010

XVI. LĨNH VỰC THANH TRA (gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

51

Quyết định

792/QĐ-UB ngày 11/6/1997

Ban hành quy định về chế độ và quan hệ phối hợp trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thực hiện theo Luật Khiếu nại số 02/2011; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13”.

01/7/2012

Tổng số: 51 văn bản ( 13 Nghị quyết; 32 Quyết định; 06 Chỉ thị)

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 Về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012-2015

Khoản 4, mục I, Điều 1.

Thực hiện theo Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

13/12/2013

2

Nghị quyết

92/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- mục IV, mục IX, mục X, mục XVI, mục XXII.

- mục V.


-
mục XXI.

 

 

- mục XIV, mục XXIII, khoản 2-mục III-phần B:

- mục XVIII- phần A.

- Thực hiện theo Nghị quyết 177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009.

- Thực hiện theo Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012.

- Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012.

 

- Thực hiện theo Nghị quyết số 121/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007.

-Thực hiện theo Nghị quyết 181/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

- 20/4/2009

 

 

- 25/7/2012


- 25/7/2012

 

- 12/12/2007

 

 

- 24/7/2009

3

Nghị quyết

142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Điểm 1, Khoản II, Điều 1 và Điểm 3, khoản II Điều 1

Thực hiện theo Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

13/12/2013

4

Nghị quyết

224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 Về qui định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

- điểm 4 Khoản 14; Khoản 15.

- Khoản 6, 7, 8,9 10, 11, 13, 14.

- Thực hiện theo Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

- Thực hiện theo Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

12/12/2011

5

Nghị quyết

225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015.

- Tiết 1, mục a, Điểm 2, khoản 2, Điều 1.

- Tiết 4, mục a, điểm 1, Điều 1; Tiết 2, mục b, Điểm 1, Điều 1; Tiết 6, mục b, Điểm 1, Điều 1; tiết 4, mục b, Điểm 5, Điều 1

- Thực hiện theo Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

 

 

- Thực hiện theo Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011.

 

13/12/2013

6

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh Phú Thọ Về qui định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

- Khoản 6, khoản 7, khoản 9, khoản 10; khoản 11; khoản 13, 14.

- Thực hiện theo Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

14/12/2012

7

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015.

- Khoản 3, khoản 5 Điều 1

- Thực hiện theo Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

13/12/2013

8

Quyết định

3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/ 2010 Về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

khoản 10, mục II, phần 2.

Thực hiện theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

25/5/2012

9

Quyết định

3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Điều 10.

Thực hiện theo Quyết định Số 4167/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

10/12/2010

10

Quyết định

1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Điều 28, Điều 30.

Thực hiện theo Quyết định Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011

17/8/2011

Tổng số: 10 văn bản (07 Nghị quyết; 03 Quyết định)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Mẫu số: 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN KỲ ĐẦU ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số: 831/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1.         

Quyết Định

2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

- Do năm 2012, Quốc Hội đã ban hành Luật Hợp tác xã mới thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003, do đó đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Khoản I, Điều 1 cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thêm đối tượng là “Hợp tác xã thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012 hoạt động trên địa bàn tỉnh”.

- Tại điểm 1, Khoản II quy định hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã: cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2.         

Quyết Định

03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013

Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp với Luật Đất đai hiện hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3.         

Nghị quyết

166/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với TTLT 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Sở Tài chính

 

4.         

Nghị quyết

200/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về việc thành lập, quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp TTLT số: 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC quy định về thành lập, giải thể, tchức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

Sở Tài chính

 

5.         

Nghị quyết

214/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Sở Tài chính

 

6.         

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

hỗ trợ kinh chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn.

Sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 66/2013/NĐ-CP.

Về nội dung: quy định đối với thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ là 1.050.000/tháng là không phù hợp.

Sở Tài chính

 

7.         

Quyết định

2500/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001

về việc Ban hành quy định một số điểm trong việc thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh.

Ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Thông tư số 156/2009/TT-BTC.

Sở Tài chính

 

8.         

Quyết định

1379/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Thông tư số 160/2010/TT-BTC

Sở Tài chính

 

9.         

Quyết định

801/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Nghị định 177/2013/NĐ-CP

Sở Tài chính

 

10.     

Quyết định

2427/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Sở Tài chính

 

11.     

Quyết định

2729/2010/QĐ-UBND ngày 01/09/2010

V/v qui định tỷ lệ phân bổ chi hoạt động , bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Thông tư số 153/2013/TT-BTC

Sở Tài chính

 

12.     

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

sửa đổi,bổ sung

Do thiếu căn cứ là Quyết định số 2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 nên tại Điều 2 văn bản chỉ quy định: “Các đối tượng được hưởng mức hỗ trợ quy định tại Điều 1 Quyết định này thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 2641/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học” mà không quy định việc các đối tượng phải không được hưởng cả mức hỗ trợ theo Quyết định số 2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh.

Sở Tài chính

 

13.     

Quyết định

2777/2002/QĐ-UB ngày 29/8/2002

Về quy định việc quản lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định 80/2006/NĐ-CP Nghị định 21/2008/NĐ-CP; Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

14.     

Quyết định

3074/2004/QĐ-UBND ngày 6/10/2004

Về quy định quản lý bảo vệ môi trường khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Hùng

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật bảo vệ môi trường 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật di sản văn hóa 2009.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

15.     

Quyết định

2725/2004/QĐ-UBND ngày 28/9/2004

Về việc ban hành quy định một số điểm về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Khoản 2, Điều 5 cho phù hợp với Điều 8, Điều 10, Điều 11, TT32/2010/TT-BTNMT.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

16.     

Quyết định

3258/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008

Ban hành quy định cụ thể một số điểm về quản lý tài nguyên khóang sản và hoạt động khóang sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Quyết định 18/2013/QĐ-TTg; Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2012/TT-BCT.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

17.     

Quyết định

1107/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

Quy định một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy mô nhỏ; vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký trên địa bàn tỉnh

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật tài nguyên nước số 17/2012.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

18.     

Quyết định

1455/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003

Về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Việt Trì

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật giao thông đường bộ năm 2008.

Sở Giao thông vận tải

 

19.     

Quyết định

3381/2004/QĐ-CT ngày 04/11/2004

Quy định một số điểm tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè đường của thành phố Việt Trì

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Sở Giao thông vận tải

 

20.     

Quyết định

1024/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006

Về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Quyết định 13/2007/QĐ-BXD; TT 06/2008/TT-BXD; Quyết định 14/2007/QĐ-BXD

Sở Xây dựng

 

21.     

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

về việc ban hành một số qui định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013

Sở Xây dựng

 

22.     

Quyết định

2750/2002/QĐ-UBND ngày 28/8/2002

Về việc quy định tạm thời về tiêu chuẩn và xét công nhận làng nghề của tỉnh Phú Thọ

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Nghị định 66/2006/NĐ-CP.

Sở Công Thương

 

23.     

Quyết định

3529/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003

V/v Bổ sung một số chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

ban hành mới

Một số nội dung không phù hợp với Nghị định 88/2005/NĐ-CP/NĐ-CP

Sở Công thương

 

24.     

Quyết định

1441/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Ban hành quy định về quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Ban hành mới

Một số nội dung không còn phù hợp với Quyết định số 366/QĐ-ttg ngày 31/3/2012

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

25.     

Quyết định

88/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

Ban hành Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật Khoa học công nghệ 2013

Sở Khoa học và công nghệ

 

26.     

Quyết định

3569/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật Khoa học công nghệ 2013 và Thông tư 07/2009; Thông tư 12/2009

Sở Khoa học và công nghệ

 

27.     

Quyết định

1975/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Quy định cụ thể một số điểm về quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật Khoa học công nghệ 2013.

Sở Khoa học và công nghệ

 

28.     

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 23/9/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Luật Khoa học công nghệ 2013.

Sở Khoa học và công nghệ

 

29.     

Quyết định

144/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nội dung không phù hợp với quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Sở Thông tin và Truyền thông

 

30.     

Quyết định

4035/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Về việc quy định các khu vực khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh phải xin giấy phép xây dựng.

Ban hành mới

Các quy định của Quyết định về xin Giấy phép xây dựng đã không phù hợp và trái với quy định tại Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông. ( Điều 41 Nghị định 25/2011/NĐ-CP) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình ( điều 19 Giấy phép xây dựng công trình )

Sở Thông tin và Truyền thông

 

31.     

Quyết định

4607/2009/QĐ-UBND ngày 22 / 12/ 2009

Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung có một số điểm không còn phù hợp với Luật Viễn thông 2013.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

32.     

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 10/6/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng và hạ tầng kỹ thuật thông tin – truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Tại mục “1. Sở Thông tin và Truyền thông” quy định: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn việc cấp phép xây dựng các trạm BTS ở khu vực đô thị trên cơ sở Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-XD-TT&TT ngày 11/12/2007 của BXD và BTTTT về việc cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng di động ở các đô thị”. Hiện nay tại điều 41 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định về xin phép xây dựng đối với trạm BTS đã có những quy định khác với quy định tại Thông tư 12/2007/TTLT-XD-TTTT về cấp phép khu vực đô thị.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

33.     

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND ngày 23/9/2009

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định 64 và một số văn bản hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

34.     

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sửa đổi, bổ sung

Tại điểm 2, điều 5 quy định: chi 3% cho đơn vị quản lý cấp trên là không phù hợp Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

35.     

Nghị quyết

187/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung văn bản có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định của pháp luật như: đối tượng được hưởng theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đã thay đổi vì Nghị định số 121/2003/NĐ-CP hết hiệu lực thay bằng Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009; nội dung điểm a khoản 2 mục 1 Điều 1 không phù hợp với Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010.

Sở Nội vụ

 

36.     

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội các xã đặc biệt khó khăn.

Sửa đổi, bổ sung

sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 06/2012/ NQ-HĐND cho phù hợp với Khoản 2 điều 3 Nghị định 66/2013/ NĐ-CP và Điều 14 Nghị định 92/2009/ NĐ- CP.

Sở Nội vụ

 

37.     

Quyết định

4224/2001/QĐ-UB ngày 28/11/2001

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài phát thanh- truyền hình tỉnh

Ban hành mới

Nội dung không phù hợp với Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV

Sở Nội vụ

 

38.     

Quyết định

2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006

Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sửa đổi, bổ sung

khoản 4 điều 5 Quyết định Số 2564/2006/QĐ-UBND không phù hợp với Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010.

Sở Nội vụ

 

39.     

Quyết định

2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Sửa đổi, bổ sung

điểm 4.2 khoản 4 điều 14 quy định trường Đại học Hùng vương thực hiện theo Điều lệ ban hành tại Quyết định số 135/2003/ QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của pháp luật, vì Quyết định số 135/2003/ QĐ-TTg hết hiệu lực thay bằng Quyết định số 58/2010/ QĐ-TTg ngày 22/9/2010.

- Quyết định 2765 có đối tượng điều chỉnh là viên chức, trong khi Luật Viên chức năm 2010 có nhiều điểm mới chưa được cụ thể hóa ở văn bản tỉnh.

Sở Nội vụ

 

40.     

Quyết định

1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007

Về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn

sửa đổi, bổ sung

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

41.                

Quyết định

2641/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học.

Sửa đổi, bổ sung

- Nội dung văn bản có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định của pháp luật như: đối tượng được hưởng theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đã thay đổi vì Nghị định số 121/2003/NĐ-CP hết hiệu lực thay bằng Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009.

Sở Nội vụ

 

42

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

43

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

44

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

45

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

46

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

47

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

48

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

49

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

50

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

51

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

52

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

53

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

54

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

55

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

56

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

57

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

58

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD - ĐT tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

59

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

60

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Ban hành mới

Nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Sở Nội vụ

 

61

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ban hành mới

Nội dung không phù hợp với Nghị định 63/2010/NĐ-CP; Nghị định 48/2013/NĐ-CP.

Sở Tư pháp

 

62

Quyết định

1537/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010

Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Thọ

Sửa đổi, bổ sung

Tại điểm d, khoản 3, Điều 2 quy định thực hiện theo ND135/2003 đã HHL, được thay thế bằng NĐ 40/2010

- NĐ 104/2004 đã HHL, thay bằng NĐ100/2010.

Văn phòng UBND tỉnh

 

63

Quyết định

792/QĐ-UB ngày 11/6/1997

Ban hành quy định về chế độ và quan hệ phối hợp trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ban hành mới

Nội dung không phù hợp với Luật Khiếu nại số 02/2011; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13”.

Thanh tra tỉnh

 

Tổng số: 63 văn bản (Quyết định: 54; Nghị quyết: 06; Chỉ thị: 03)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Mẫu số: 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN KỲ ĐẦU ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số: 831/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (gồm 20 văn bản: 10 Nghị quyết; 10 Quyết định)

1.                

Nghị quyết

 97/2007/NQ-HĐND ngày 31/5/2007

Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú thọ đến năm 2020

31/5/2007

 

2.                

Nghị quyết

 168/2008/ NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ

16/12/2008

 

3.                

Nghị quyết

 180/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú thọ

24/7/2009

 

4.                

Nghị quyết

232/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

14/12/2010

 

5.                

Nghị quyết

 33/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

 chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 - 2015.

12/12/2012

 

6.                

Nghị quyết

 41/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

 Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

12/12/2011

 

7.                

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

17/12/2012

 

8.                

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2014

13/12/2013

 

9.                

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 2014.

13/12/2013

 

10.            

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội then chốt giai đoạn 2011-2015

13/12/2013

 

11.            

Quyết Định

 2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

22/8/2008

 

12.            

Quyết định

129/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

 quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.

25/1/2009

 

13.            

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

 phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020.

08/1/2012

 

14.            

Quyết định

 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

 hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

22/1/2012

 

15.            

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Quyết định ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

26/1/2012

 

16.            

Quyết định

 20/2012/QĐ-UBND ngày 13/11/2012

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030.

23/11/2012

 

17.            

Quyết Định

 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013

 Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

09/4/2013

 

18.            

Quyết Định

 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Quyết định phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

03/5/2013

 

19.            

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2014.

26/12/2013

 

20.            

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương 2014.

26/12/2013

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (gồm 62 văn bản: 45 Nghị quyết; 17 Quyết định)

21.            

Nghị quyết

35/2002/NQ-HĐND-KXV ngày 03/7/2003

Về việc lập quĩ hỗ trợ quốc phòng an ninh

03/7/2003

 

22.            

Nghị quyết

68/2004/NQ-HĐND-KXV ngày 13/01/2004

Về qui định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và Quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND các cấp

13/01/2004

 

23.            

Nghị quyết

 92/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

về danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08/12/2006

Hết hiệu lực 1 phần

24.            

Nghị quyết

121/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

về việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Phú Thọ về danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/12/2007

 

25.            

Nghị quyết

 142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

22/7/2008

Hết hiệu lực 1 phần

26.            

Nghị quyết

 165/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết(%) lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân và Lệ phí cấp bản sao, Lệ phí chứng thực

16/12/2008

 

27.            

Nghị quyết

166/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.

16/12/2008

 

28.            

Nghị quyết

177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009

về việc sửa đổi , bổ sung mức thu phí chợ, phí vệ sinh, phí qua phà, phí qua đò, phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh

20/4/2009

 

29.            

Nghị quyết

181/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

về phí tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng

24/7/2009

 

30.            

Nghị quyết

200/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về việc thành lập, quy định chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

16/12/2009

 

31.            

Nghị quyết

 213/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

v/v quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

12/7/2010

 

32.            

Nghị quyết

214/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

12/7/2010

 

33.            

Nghị quyết

 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về qui định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

14/12/2010

Hết hiệu lực 1 phần

34.            

Nghị quyết

225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015.

14/12/2010

Hết hiệu lực 1 phần

35.            

Nghị quyết

 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/8/2011

 

36.            

Nghị quyết

 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

18/8/2011

 

37.            

Nghị quyết

 26/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh Phú Thọ Về qui định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

12/12/2011

Hết hiệu lực 1 phần

38.            

Nghị quyết

 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015.

12/12/2011

Hết hiệu lực 1 phần

39.            

Nghị quyết

 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

quy định mức thu học phí các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý..

12/12/2011

 

40.            

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/12/2011

 

41.            

Nghị quyết

44/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

quy định một số chế độ chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ - NK 2011-2016.

12/12/2011

 

42.            

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

hỗ trợ kinh chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn.

25/7/2012

 

43.            

Nghị quyết

 08/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.

25/7/2012

 

44.            

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khóang sản trên địa bàn tỉnh PHú Thọ

25/7/2012

 

45.            

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/7/2012

 

46.            

Nghị quyết

 12/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

quy định mức tiền ăn đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và mức tiền ăn, bồi dưỡng cho các thành viên tham gia tổ chức giải thi đấu thể thao của tỉnh Phú Thọ.

25/7/2012

 

47.            

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc Qui định mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/7/2012

 

48.            

Nghị quyết

 18/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

14/12/2012

 

49.            

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010, Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 Về qui định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

14/12/2012

 

50.            

Nghị quyết

 21/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

14/12/2012

 

51.            

Nghị quyết

 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh.

14/12/2012

 

52.            

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về qui định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

14/12/2012

 

53.            

Nghị quyết

 29/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ

14/12/2012

 

54.            

Nghị quyết

 32/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về điều chỉnh, bổ sung đối tượng mức đóng góp quĩ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Tho;

14/12/2012

 

55.            

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách thủ tục hành chính NN và kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ.

15/7/2013

 

56.            

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Về qui định mức thu phí và Tỷ lệ (%) phí SD đường bộ đối với xe moto được để lại cho các xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

15/7/2013

 

57.            

Nghị quyết

 03/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013-2014.

15/7/2013

 

58.            

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Về việc kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động của các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

15/7/2013

 

59.            

Nghị quyết

 07/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương 2011

13/12/2013

 

60.            

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương 2012.

13/12/2013

 

61.            

Nghị quyết

 09/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh.

13/12/2013

 

62.            

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh PT.

13/12/2013

 

63.            

Nghị quyết

 13/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về sửa đổi, bổ sung NQ225/2010/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 2011, thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

13/12/2013

 

64.            

Nghị quyết

 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014.

13/12/2013

 

65.            

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

về việc bổ sung Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.

13/12/2013

 

66.            

Quyết định

2500/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001

về việc Ban hành quy định một số điểm trong việc thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh.

16/8/2001

 

67.            

Quyết định

1379/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

29/5/2003

 

68.            

Quyết định

1936/2003/QĐ-UBND ngày 01/7/2003

quy định chế độ sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động.

11/7/2003

 

69.            

Quyết định

 3170/2003/QĐ-UBND ngày 24/9/2003

về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng sử dụng điện thoại di động

09/10/2003

 

70.            

Quyết định

 801/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

14/4/2005

 

71.            

Quyết định

441/2006/QĐ-UBND ngày 16/2/2006

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

26/2/2006

 

72.            

Quyết định

 2729/2010/QĐ-UBND ngày 01/09/2010

V/v qui định tỷ lệ phân bổ chi hoạt động , bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/9/2010

 

73.            

Quyết định

 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

20/8/2010

 

74.            

Quyết định

2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

v/v quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

20/8/2010

 

75.            

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

10/9/2011

 

76.            

Quyết định

 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

về việc quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

04/6/2012

 

77.            

Quyết định

 23/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú thọ năm 2013, thời kỳ ổn định 2011-2015;

24/12/2012

 

78.            

Quyết định

 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

13/6/2013

 

79.            

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08/7/2013

 

80.            

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

quy định mức khóan chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/8/2013

 

81.            

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Qui định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh;

15/9/2013

 

82.            

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

27/9/2013

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (gồm 22 văn bản: 06 Nghị quyết; 16 Quyết định)

83.            

Nghị quyết

171/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, định hướng đến 2020

16/12/2008

 

84.            

Nghị quyết

227/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

14/12/2010

 

85.            

Nghị quyết

 19/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Bổ sung Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất tại Nghị quyết số 227/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

18/8/2011

 

86.            

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 25/07/2012

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Thọ.

25/07/2012

 

87.            

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 25/07/2012

Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh.

25/07/2012

 

88.            

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

13/12/2013

 

89.            

Quyết định

2777/2002/QĐ-UB ngày 29/8/2002

Về quy định việc quản lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

14/9/2002

 

90.            

Quyết định

 3074/2004/QĐ-UBND ngày 6/10/2004

Về quy định quản lý bảo vệ môi trường khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Hùng

21/10/2004

 

91.            

Quyết định

 2725/2004/QĐ-UBND ngày 28/9/2004

Về việc ban hành quy định một số điểm về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

13/10/2004

 

92.            

Quyết định

 3485/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

Quy định một số điểm cụ thể về Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

05/01/2008

 

93.            

Quyết định

3486/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

Ban hành Quy chế phối hợp về hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

05/01/2008

 

94.            

Quyết định

 3258/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008

Ban hành quy định cụ thể một số điểm về quản lý tài nguyên khóang sản và hoạt động khóang sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23/11/2008

 

95.            

Quyết định

 1107/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

Quy định một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy mô nhỏ; vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký trên địa bàn tỉnh

04/5/2008

 

96.            

Quyết định

 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

30/11/2009

Hết hiệu lực 1 phần

97.            

Quyết định

 4167/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Điều chỉnh Điều 10 Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ

20/12/2010

 

98.            

Quyết định

1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

07/5/2011

Hết hiệu lực 1 phần

99.            

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011

V/v Sửa đổi, điều chỉnh điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

27/8/2011

 

100.         

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

09/8/2011

 

101.         

Quyết định

 09/2012/QĐ-UBND ngày 2/03/2012

V/v bổ sung Khoản 10 điều 7 ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh

12/3/2012

 

102.         

Quyết định

 08/2012/QĐ-UBND ngày 2/03/2013

V/v quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

12/3/2013

 

103.         

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 15/03/2012

Quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/3/2012

 

104.         

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

30/12/2013

 

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (gồm 09 văn bản: 04 Nghị quyết; 05 Quyết định)

105.         

Nghị quyết

61/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

17/5/2006

 

106.         

Nghị quyết

146/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về việc đổi, đặt tên đường và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đổi, đặt tên đường của thành phố việt trì

22/7/2008

 

107.         

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Về quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

18/8/2011

 

108.         

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016

13/12/2013

 

109.         

Quyết định

1455/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003

Về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Việt Trì

05/6/2003

 

110.         

Quyết định

3381/2004/QĐ-CT ngày 04/11/2004

Quy định một số điểm tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè đường của thành phố Việt Trì

19/11/2004

 

111.         

Quyết định

1494/2005/QĐ-UB ngày 08/6/2005

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải đường bộ, đường sông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2020

18/6/2005

 

112.         

Quyết định

2046/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong lĩnh vực giao thông vận tải

29/7/2006

 

113.         

Quyết định

3421/2006/QĐ-UBND ngày 12/12/2006

Về việc phân cấp đăng ký phương tiện và cấp phép mở bến thủy nội địa

22/12/2006

 

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (gồm 19 văn bản: 08 Nghị quyết; 11 Quyết định)

114.         

Nghị quyết

65/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về việc qui hoạch tổng thể, phát triển hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

17/5/2006

 

115.         

Nghị quyết

201/2009/NQ-HĐND ngày 26/12/2009

Về việc thành lập các phường Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú

26/12/2009

 

116.         

Nghị quyết

175/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009

Về việc xây dựng thành phố Việt Trì thuộc đô thị loại I vào năm 2015

24/4/2009

 

117.         

Nghị quyết

221/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Về việc đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

12/7/2010

 

118.         

Nghị quyết

220/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

12/7/2010

 

119.         

Nghị quyết

42/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc thông qua đề án công nhận thành phố Việt Trì là Đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh

12/12/2011

 

120.         

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

về chương trình phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/12/2012

 

121.         

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về việc thông qua đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016.

13/12/2013

 

122.         

Quyết định

1216/QĐ-UB ngày 26/6/1996

Ban hành thiết kế mẫu Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình và trạm xá xã.

11/7/1996

 

123.         

Quyết định

2112/2003/QĐ-CT ngày 16/7/2003

Về việc duyệt ban hành thiết kế nhà lớp học áp dụng trên địa bàn tỉnh

26/7/2003

 

124.         

Quyết định

3066/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005

Về việc ban hành Qui định về phân loại đường phố vị trí đất trong từng loại đường phố, làm căn cứ xây dựng giá đất đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

18/11/2005

 

125.         

Quyết định

614/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2006

về việc ban hành qui định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

16/3/2006

 

126.         

Quyết định

1024/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006

Về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị

21/4/2006

 

127.         

Quyết định

2485/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007

về việc phê duyệt qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khóang sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2011, định hướng đến năm 2020

11/10/2007

 

128.         

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

về việc ban hành một số qui định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

27/9/2012

 

129.         

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

22/1/2012

 

130.         

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

về việc phê duyệt qui hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2020

06/4/2012

 

131.         

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Qui định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

06/12/2013

 

132.         

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Về việc ban hành Qui định cụ thể một số điểm về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

26/12/2013

 

VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ( gồm 13 văn bản: 07 Nghị quyết; 06 Quyết định)

133.         

Nghị quyết

102/2007/NQ-HĐND ngày 31/5/2007

Về Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

31/5/2007

 

134.         

Nghị quyết

103/2007/NQ-HĐND ngày 31/5/2007

về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2015

31/5/2007

 

135.         

Nghị quyết

110/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khóang sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2020

16/7/2007

 

136.         

Nghị quyết

154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008

Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

13/10/2008

 

137.         

Nghị quyết

197/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

16/12/2009

 

138.         

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

18/8/2011

 

139.         

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

12/12/2011

 

140.         

Quyết định

2483/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007

V/v phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khóang sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2020.

11/10/2007

 

141.         

Quyết định

2484/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020.

11/10/2007

 

142.         

Quyết định

4801/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú thọ đến năm 2020

11/01/2010

 

143.         

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

08/01/2012

 

144.         

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

15/11/2012

 

145.         

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013

V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

21/6/2013

 

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (gồm 33 văn bản: 14 Nghị quyết; 17 Quyết định; 02 Chỉ thị)

146.         

Nghị quyết

59/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về điều chỉnh quy hoạch Nông, lâm nghiệp - Thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

17/5/2006

 

147.         

Nghị quyết

 111/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2006

Về quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

16/7/2006

 

148.         

Nghị quyết

 112/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về chương trình ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

16/7/2007

 

149.         

Nghị quyết

126/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020.

12/12/2007

 

150.         

Nghị quyết

 135/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008

Về phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác và đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong nông, lâm nghiệp giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015

1/4/2008

 

151.         

Nghị quyết

 196/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

16/12/2009

 

152.         

Nghị quyết

 199/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015

16/12/2009

 

153.         

Nghị Quyết

 229/2010 /NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

14/12/2010

 

154.         

Nghị quyết

 230/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

14/12/2010

 

155.         

Nghị quyết

 16/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

18/8/2011

 

156.         

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

V/v phê duyệt mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh.

18/8/2011

 

157.         

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012-2015

12/12/2011

Hết hiệu lực 1 phần

158.         

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

12/12/2011

 

159.         

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

sửa đổi, bổ sung NQ36/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 Về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012-2015

13/12/2013

 

160.         

Quyết định

1159/QĐ-UB ngày 26/8/1994

Về việc cấm nuôi ốc biêu vàng

11/9/1994

 

161.         

Quyết định

882/QĐ-UB ngày 26/6/1997

Về việc tiếp tục cấm khai thác rừng tự nhiên, tăng cường khoanh nuôi phục hồi rừng trên địa bàn tỉnh.

11/7/1997

 

162.         

Quyết định

 2213/2006/QĐ-UBND ngày 4/8/2006

Ban hành quy định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt

14/8/2006

 

163.         

Quyết định

1441/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Ban hành quy định về quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

28/6/2007

 

164.         

Quyết định

439/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020

05/3/2008

 

165.         

Quyết định

830/2008/QĐ-UBND ngày 31/03/2008

Ban hành về tổ chức khuyến nông cơ sở và chế độ thù lao đối với khuyến nông viên

11/4/2008

 

166.         

Quyết định

 3883/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

V/v ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

28/11/2009

 

167.         

Quyết định

4643/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015

04/1/2010

 

168.         

Quyết định

 4646/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về việc duyệt quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

04/1/2010

 

169.         

Quyết định

4423/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Về việc duyệt quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

07/1/2011

 

170.         

Quyết định

 4401/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Về việc duyệt quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh phú Thọ đến năm 2020

04/1/2011

 

171.         

Quyết định

 15/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về việc ban hành mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh;

10/9/2011

 

172.         

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về việc duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020.

10/9/2011

 

173.         

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

30/12/2011

 

174.         

Quyết định

 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc ban hành quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

30/12/2011

 

175.         

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Về việc duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)

10/6/2013

 

176.         

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013

về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng sụt lún đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.

06/10/2013

 

177.         

Chỉ thị

32/CT-UB ngày 08/10/1997

Về việc tăng cường phòng trừ chuột hại, bảo vệ cây trồng

08/10/1997

 

178.         

Chỉ thị

 10/2002/CT-UBND ngày 30/5/2002

Về một số biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắn, buôn bán, vận chuyển và sử dụng động vật hoang dã trái phép

30/5/2002

 

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (gồm 2 văn bản: 02 Quyết định)

179.         

Quyết định

1279/2001/QĐ-UB ngày 11/5/2001

Quy định cơ chế tài chính cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ.

26/5/2001

 

180.         

Quyết định

 1229/2010/QĐ-UBND ngày 07/5/2010

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

17/5/2010

 

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ( gồm 10 văn bản: 01 Nghị quyết; 08 Quyết định; 01 Chỉ thị)

181.         

Nghị quyết

127/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Chương trình nâng cao trình độ công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010,định hướng đến 2015.

12/12/2007

 

182.         

Quyết định

277/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Phú Thọ.

19/2/2009

 

183.         

Quyết định

3651/2010/QĐ-UBND ngày 11/11/2010

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và công nghệ

21/11/2010

 

184.         

Quyết định

88/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

Ban hành Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

26/11/2007

 

185.         

Quyết định

3569/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

18/11/2010

 

186.         

Quyết định

1975/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Quy định cụ thể một số điểm về quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

23/6/2011

 

187.         

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011

Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

09/9/2011

 

188.         

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012

Phê duyệt chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

08/3/2012

 

189.         

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

01/1/2013

 

190.         

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 23/9/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

23/9/2013

 

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (gồm 12 văn bản: 02 nghị quyết; 08 Quyết định; 02 Chỉ thị)

191.         

Nghị quyết

63/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

17/5/2006

 

192.         

Nghị quyết

64/2006/NQ-HĐND ngày 17/5 /2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

17/5/2006

 

193.         

Quyết định

144/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.

25/1/2008

 

194.         

Quyết định

4035/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Về việc quy định các khu vực khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh phải xin giấy phép xây dựng.

10/1/2009

 

195.         

Quyết định

4607/2009/QĐ-UBND ngày 22 /12/2009

Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

02/01/2010

 

196.         

Quyết định

4587/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2009

Về việc ban hành quy định về quản lý nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

02/01/2010

 

197.         

Quyết định

3013/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Về việc Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ.

04/10/2010

 

198.         

Quyết định

3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/ 11/ 2010

Về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

02/12/2010

Hết hiệu lực 1 phần:

199.         

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

Về việc sửa đổi khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ.

05/6/2012

 

200.         

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19/12/2013

 

201.         

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 10/6/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng và hạ tầng kỹ thuật thông tin – truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

10/6/2008

 

202.         

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND ngày 23/9/2009

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

23/9/2009

 

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (gồm 05 văn bản: 03 Nghị quyết; 01 Quyết định; 01 Chỉ thị)

203.         

Nghị quyết

179/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009

Nghị quyết về quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

20/4/2009

 

204.         

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030

17/12/2012

 

205.         

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố, ngân hàng tên để sử dụng vào việc đặt tên đường, phố của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

13/12/2013

 

206.         

Quyết định

143/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Quyết định về việc ban hành một số quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/1/2008

 

207.         

Chỉ thị

17/2005/CT-UBND ngày 25/10/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý di tích, bảo vệ cổ vật trên địa bàn tỉnh

25/10/2005

 

XII. LĨNH VỰC Y TẾ (gồm 03 văn bản: 03 Nghị quyết)

208.         

Nghị quyết

153/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008

Về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ đến 2015 và định hướng đến năm 2020

13/10/2008

 

209.         

Nghị quyết

189/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009-2015

24/7/2009

 

210.         

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

17/12/2012

 

XIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (gồm 07 văn bản: 04 Nghị quyết; 03 Quyết định)

211.         

Nghị quyết

235/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

14/12/2010

 

212.         

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/12/2011

 

213.         

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

12/12/2011

 

214.         

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc dừng thực hiện Nghị quyết 90/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2015.

25/7/2012

 

215.         

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Quy định tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

30/9/2011

 

216.         

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

08/1/2012

 

217.         

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

07/12/2013

 

XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (gồm 06 văn bản: 01 Nghị quyết; 04 Quyết định, 01 Chỉ thị)

218.         

Nghị quyết

217/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Về việc thông qua Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

12/7/2010

 

219.         

Quyết định

2348/2002/QĐ-UB ngày 24/7/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 6, điều 7, điều 8 của Quyết định 773/QĐ-UB ngày 7/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện về nhà ở.

9/8/2002

 

220.         

Quyết định

1088/2005/QĐ-UB ngày 27/4/2005

Về việc áp dụng một số biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn người đi xuất khẩu lao động bỏ trốn ra ngoài.

07/5/2005

 

221.         

Quyết định

3759/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tham gia giải quyết ngừng việc tập thể của người lao động.

22/12/2008

 

222.         

Quyết định

3355/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010

Về việc Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015.

05/11/2010

 

223.         

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND ngày 19/12/2005

Về việc tăng cường công tác bảo trợ, chăm sóc người tàn tật và trẻ em mồ côi.

19/12/2005

 

XV. LĨNH VỰC NỘI VỤ (gồm 81 văn bản: 13 Nghị quyết; 68 Quyết định)

224.         

Nghị quyết

114/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

về việc quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

16/7/2007

 

225.         

Nghị quyết

 128/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

về việc phân loại hành chính tỉnh Phú Thọ

12/12/2007

 

226.         

Nghị quyết

134/2008/NQ-HĐND ngày 28/3/2008

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

28/3/2008

 

227.         

Nghị quyết

 172/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

về đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

16/12/2008

 

228.         

Nghị quyết

186/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở, trong sạch vững mạnh.

24/7/2009

 

229.         

Nghị quyết

216/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015.

12/7/2010

 

230.         

Nghị quyết

187/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

24/7/2009

 

231.         

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội các xã đặc biệt khó khăn.

25/7/2012

 

232.         

Nghị quyết

45/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn

12/12/2011

 

233.         

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2013

25/7/2012

 

234.         

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc hỗ trợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn.

25/7/2012

 

235.         

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

về việc thành lập phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ.

25/7/2012

 

236.         

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư.

15/7/2013

 

237.         

Quyết định

4224/2001/QĐ-UB ngày 28/11/2001

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh

13/12/2001

 

238.         

Quyết định

4013/2003/QĐ-UB ngày 27/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Hùng Vương

12/12/2003

 

239.         

Quyết định

2224/2003/QĐ-UB ngày 23/7/2003

Chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên và sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại Trường Đại học Hùng Vương

8/8/2013

 

240.         

Quyết định

2732/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003

Quy định mức phụ cấp tăng thêm cho Bí thư Đảng ủy kiêm chức Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

11/9/2003

 

241.         

Quyết định

3366/2004/QĐ-UBND ngày 03/11/2004

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

18/11/2004

 

242.         

Quyết định

1109/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005

Đổi tên và ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Lâm nghiệp

13/5/2005

 

243.         

Quyết định

1110/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục bảo vệ thực vật.

13/5/2005

 

244.         

Quyết định

1522/2005/QĐ-UB ngày 9/6/2005

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

19/6/2005

 

245.         

Quyết định

2227/2005/QĐ-UBND ngày 18/7/2005

Về ban hành quy định nghi lễ tổ chức, trao tặng và đón nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương và các hình thức khen thưởng của CP.

28/7/2005

 

246.         

Quyết định

459/2006/QĐ-UBND ngày 20/2/2006

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

30/2/2006

 

247.         

Quyết định

2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006

Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23/9/2006

 

248.         

Quyết định

2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

13/10/2006

 

249.         

Quyết định

3111/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Phú Thọ

17/11/2006

 

250.         

Quyết định

587/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm giống cây trồng tỉnh Phú Thọ

29/3/2007

 

251.         

Quyết định

791/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số- gia đình và trẻ em tỉnh

21/4/2007

 

252.         

Quyết định

1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007

Về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn

08/7/2007

 

253.         

Quyết định

1861/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Phú Thọ

05/8/2007

 

254.         

Quyết định

2144/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của chi cụ Kiểm Lâm

07/9/2007

 

255.         

Quyết định

1025/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008

Về việc thành lập Ban dân tộc

24/4/2008

 

256.         

Quyết định

1658/QĐ-UBND ngày 17/6/2008

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế

27/6/2008

 

257.         

Quyết định

2633/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và truyền thông

25/9/2008

 

258.         

Quyết định

2662/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương

26/9/2008

 

259.         

Quyết định

1979/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Nội vụ.

26/7/2008

 

260.         

Quyết định

4088/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc ban hành Đề án Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

11/1/2009

 

261.         

Quyết định

3623/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thành, thị.

14/12/2008

 

262.         

Quyết định

272/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009

Về việc đổi tên Trung tâm khuyến công, tư vấn công nghiệp thành Trung tâm khuyến công, tư vấn và tiết kiệm năng lượng.

19/2/2009

 

263.         

Quyết định

348/2009/QĐ-UBND ngày 19/2/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

29/2/2009

 

264.         

Quyết định

419/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

05/3/2009

 

265.         

Quyết định

2381/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ

30/8/2009

 

266.         

Quyết định

2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo, chế độ và quy chế quản lý đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2020.

20/9/2009

 

267.         

Quyết định

2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

20/9/2009

 

268.         

Quyết định

2641/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học.

20/9/2009

 

269.         

Quyết định

2959/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ.

09/10/2009

 

270.         

Quyết định

 2958/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

việc ban hành quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm.

09/10/2009

 

271.         

Quyết định

3824/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ

21/11/2009

 

272.         

Quyết định

3878/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

27/11/2009

 

273.         

Quyết định

3900/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

Về việc ban hành Quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và các chế tài xử lý .

28/11/2009

 

274.         

Quyết định

141/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh

28/01/2010

 

275.         

Quyết định

1025/2010/QĐ-UBND ngày 20/4/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở kế hoạch và Đầu tư

30/4/2010

 

276.         

Quyết định

1197/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

16/5/2010

 

277.         

Quyết định

2606/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường

4/9/2010

 

278.         

Quyết định

3027/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải

07/10/2010

 

279.         

Quyết định

3469/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

11/11/2010

 

280.         

Quyết định

4181/QĐ-UBND ngày 13/12/2010

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban dân tộc

23/12/2010

 

281.         

Quyết định

 2625/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

26/8/2011

 

282.         

Quyết định

1416/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

05/5/2011

 

283.         

Quyết định

2320/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

28/7/2011

 

284.         

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 09/01/2012

Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ.

19/1/2012

 

285.         

Quyết định

 32/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

27/10/2013

 

286.         

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

287.         

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

288.         

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

289.         

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

290.         

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

291.         

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

292.         

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

293.         

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

294.         

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

295.         

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

296.         

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

297.         

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

298.         

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

299.         

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

300.         

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

301.         

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

302.         

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

303.         

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

304.         

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ.

08/7/2013

 

XVI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (gồm 27 văn bản: 02 Nghị quyết; 23 Quyết định; 02 Chỉ thị)

305.         

Nghị quyết

02/NQ-HĐND ngày 02/01/1997

Về việc đặt số thứ tự khóa của HĐND tỉnh Phú Thọ

02/01/1997

 

306.         

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

18/8/2011

 

307.         

Quyết định

1028/QĐ-UB ngày 12/8/1993

Lập quỹ xóa đói, giảm nghèo của tỉnh

27/8/1993

 

308.         

Quyết định

3275/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999

Về việc ban hành nội quy tiếp công dân của UBND tỉnh

14/12/1999

 

309.         

Quyết định

4323/2001/QĐ-UB ngày 3/12/2001

Ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

18/12/2001