Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đã được thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông bắt buộc chứng nhận công bố hợp quy và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "DANH MỤC SẢN PHẨM THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
            Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Xét Tờ trình số 31/QLCL-CLSP ngày 12 tháng 9 năm 2006
của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 477/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành “Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn”.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Website Chính phủ;
Các doanh nghiệp viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin;
Lưu: VT, KHCN, QLCL.

BỘ TRƯỞNG




Đỗ Trung Tá

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2006
Ngày hiệu lực07/12/2006
Ngày công báo22/11/2006
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu45/2006/QĐ-BBCVT
    Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
    Người ký***, Đỗ Trung Tá
    Ngày ban hành03/11/2006
    Ngày hiệu lực07/12/2006
    Ngày công báo22/11/2006
    Số công báoTừ số 23 đến số 24
    Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2009
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn