Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ ban hành "Danh mục vật tư, thiết bị, bưu chính, viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn" do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ Danh mục vật tư thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn đã được thay thế bởi Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT "Danh mục sản phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ Danh mục vật tư thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 477/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ, BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN”

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính Phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ ngày 29/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành “Quy định chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông”;
Căn cứ Thông tư số 02/2001/TT-TCBĐ ngày 25/04/2001 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn”.

Điều 2: Danh mục nêu tại Điều 1 áp dụng đối với các loại vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Thủ tục chứng nhận hợp chuẩn tuân theo “Quy định chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông” ban hành kèm theo quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ ngày 29/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế quyết định số 757/2000/QĐ-TCBĐ ngày 30/8/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Những quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Bưu điện và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Trần Đức Lai

DANH MỤC

VẬT TƯ, THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
(Ban hành kèm theo quyết định số 477/2001/QĐ-TCBĐ  ngày15 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

STT

Tên vật tư thiết bị

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

1.

Thiết bị tổng đài dung lượng lớn và nhỏ, thiết bị truy nhập mạng (có sử dụng giao diện V5.1 và V5.2)


 

1.1.

Tổng đài dung lượng lớn

TCN 68-179:1999

1.2.

Tổng đài dung lượng nhỏ

TCN 68-146:1995

1.3.

Thiết bị truy nhập mạng
- giao diện V5.1
- giao diện V5.2
- giao diện thuê bao


- TCN 68-184:1999
- TCN 68-185:1999
- TCN 68-179: 1999

2.

Tổng đài PABX

TCN 68-136:1995
TCN 68-188:2000

3.

Thiết bị truyền dẫn quang (hữu tuyến)

TCN 68-173:1998
TCN 68-177:1998

4.

Thiết bị truyền dẫn vi ba số

TCN 68-137:1995
TCN 68-156:1995
TCN 68-158:1995
TCN 68-177:1998

5.

Cáp sợi quang

TCN 68-160:1995

6.

Cáp thông tin kim loại

TCN 68-132:1998

7.

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng điện thoại công cộng PSTN qua giao diện tương tự hai dây

TCN 68:188:2000
TCN 68:190: 2000 (3)

7.1.

Máy điện thoại tự động (loại cố định)

"

7.2.

Thiết bị fax

7.3.

Thiết bị thư thoại

"

7.4.

Thiết bị tự động phân phối cuộc gọi

"

7.5.

Thiết bị gọi tự động

"

7.6.

Thiết bị modem độc lập (external)

"

7.7.

Thiết bị ghi và trả lời tự động

"

7.8.

Thiết bị điện thoại thấy hình tốc độ thấp

8.

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng ỤSDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ sở BRA

TCN 68-189: 2000
TCN 68:190: 2000 (3)

8.1.

Máy điện thoại ỤSDN

"

8.2.

Máy FAX nhóm 4

"

8.3.

Máy điện thoại thấy hình

"

8.4.

Thiết bị kết cuối mạng ỤSDN

"

8.5.

Thiết bị hội nghị truyền hình

"

9.

Máy TỌLỌX

Khuyến nghị F.72 của ỤTỰ

10.

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

TCN 68-143: 2000
TCN 68:188: 2000
TCN 68:190: 2000 (3)

11.

Máy điện thoại di động

TCN 68-138: 1995

12.

Máy nhắn tin

TCN 68-147: 1995

13

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt nam cho các nghiệp vụ (1)
Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới của ỤTỰ (2)
TCN 68-192: 2000 (3)

13.1.

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 KHz đến 400 GHz, có công suất phát từ 60 mW trở lên

"

13.1.1.

Thiết bị phát, thu-phát sóng dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất

"

13.1.2

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá

"

13.1.3.

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

"

13.1.4.

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

"

13.1.5

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa.

"

13.1.6.

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị lưu động dùng trong hàng hải và hàng không)

"

13.1.7.

Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ nghiệp dư

"

13.1.8.

Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động Hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

"

13.1.9.

Thiết bị phát, thu-phát sóng VTĐ chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động Hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

"

13.2

Thiết bị Rada, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến và thiết bị điều khiển xa bằng sóng vô tuyến

"

13.2.1.

Thiết bị Rađa

13.2.2.

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng cho đạo hàng

13.2.3.

Thiết bị cảnh báo, điều khiển xa bằng sóng vô tuyến điện

Ghi chú:
(1) Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các Nghiệp vụ ban hành kèm theo quyết định số 85/1998/QĐ-TTg ngày 16/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
(2) Liên minh Viễn thông Quốc tế
(3) áp dụng trong chứng nhận hợp chuẩn thiết bị nhập khẩu sau 6 tháng kể từ ngày ký quyết định này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 477/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu477/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2001
Ngày hiệu lực15/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 477/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ Danh mục vật tư thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ Danh mục vật tư thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu477/2001/QĐ-TCBĐ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
       Người kýTrần Đức Lai
       Ngày ban hành15/06/2001
       Ngày hiệu lực15/06/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2006
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ Danh mục vật tư thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 477/2001/QĐ-TCBĐ Danh mục vật tư thiết bị bưu chính viễn thông bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn