Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2012/QĐ-UBND chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2012/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; mức trợ giúp đột xuất cho cá nhân, hộ gia đình tại cộng đồng và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chi trả như sau:

1. Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và mức trợ giúp đột xuất cho cá nhân, hộ gia đình tại cộng đồng do xã, phường quản lý (theo Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này).

2. Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (theo Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định này).

3. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chi trả ở cấp xã, phường và công tác quản lý ở quận, huyện để thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội với mức hỗ trợ cho xã, phường là 0,4%; quận, huyện là 0,15% so với tổng số tiền trực tiếp chi trả. Nếu xã, phường nào thấp hơn 150.000 đồng/tháng thì chi đủ 150.000 đồng/tháng. Nếu xã, phường nào vượt quá 400.000 đồng/tháng thì chi 400.000 đồng/tháng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ chi trả ở xã, phường và công tác quản lý ở quận, huyện để thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định này do ngân sách quận, huyện bảo đảm.

2. Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này do ngân sách thành phố đảm bảo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện tổ chức quản lý, thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán và dự kiến kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội của các địa phương, đơn vị trên địa bàn, trình Uỷ ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước các ngày 15/01 và 15/7 hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:

a) Cân đối ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Có biện pháp quản lý tốt các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát cấp xã, phường trong việc xác định và quản lý đối tượng.

c) Tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội của cấp xã, phường.

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

e) Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách địa phương, UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung mục I, khoản 1, Điều I Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Đối tượng áp dụng

Mức trợ cấp (đồng)

I

TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ

 

1

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện nghèo.

Trường hợp người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

 

1.1

Từ 18 tháng tuổi trở lên

210.000/người/tháng

1.2

Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên nhưng bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

310.000/người/tháng

1.3

Dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật, bị nhiễm HIV/AIDS

410.000/người/tháng

2

Người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo.

 

2.1

Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa dưới 80 tuổi

210.000/người/tháng

2.2

Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa dưới 80 tuổi bị tàn tật nặng

310.000/người/tháng

2.3

Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa từ 80 tuổi trở lên

310.000/người/tháng

2.4

Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa từ 80 tuổi trở lên bị tàn tật nặng

410.000/người/tháng

3

Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, trong đó:

 

3.1

Người từ 80 tuổi đến 89 tuổi không có lương hưu hoặc không có trợ cấp BHXH hoặc đang hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng mà không có lương hưu hay không có trợ cấp BHXH

210.000/người/tháng

3.2

Người từ 90 tuổi đến 94 tuổi, không kể có thu nhập hay không có thu nhập

210.000/người/tháng

3.3

Người từ 95 tuổi đến 99 tuổi, không kể có thu nhập hay không có thu nhập

230.000/người/tháng

3.4

Người từ 100 tuổi trở lên, không kể có thu nhập hay không có thu nhập

350.000/người/tháng

4

Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

4.1

Người tàn tật nặng không có khả năng lao động

210.000/người/tháng

4.2

Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ

410.000/người/tháng

5

Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

310.000/người/tháng

6

Người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện hộ nghèo.

310.000/người/tháng

7

Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng)

 

7.1

Nuôi trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên

410.000/người/tháng

7.2

Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

520.000/người/tháng

7.3

Nuôi trẻ dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

620.000/người/tháng

8

Hộ gia đình có từ 2 người trở lên bị tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần

 

8.1

Có 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần

410.000/người/tháng

8.2

Có 3 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần

620.000/người/tháng

8.3

Có 4 người tàn tật nặng trở lên không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần

830.000/người/tháng

9

 Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

 

9.1

Nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên

210.000/người/tháng

9.2

Nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

310.000/người/tháng

9.3

Nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

410.000/người/tháng

II

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

1

Các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí, được hỗ trợ tiền mai táng phí khi qua đời (ngoại trừ các đối tượng gián tiếp như: gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (nhóm 7), hộ gia đình có từ 2 người trở lên bị tàn tật nặng, bị tâm thần (nhóm 8), người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ (nhóm 9))

 

1.1

Bảo hiểm y tế

Theo quy định của Luật BHYT

1.2

Trợ cấp mai táng phí

3.000.000/người

2

Đối với các đối tượng BTXH đang học văn hóa, học nghề

 

2.1

Hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập

200.000/người/năm

2.2

Được miễn học phí, học nghề và các khoản đóng góp của nhà trường

Theo quy định hiện hành về GD&ĐT

III

TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT TẠI CỘNG ĐỒNG

 

1

Đối với hộ gia đình

 

1.1

Hộ gia đình có người chết, mất tích

4.500.000/người

1.2

Hộ gia đình có người bị thương nặng phải cấp cứu hoặc phải điều trị nội trú tại cơ sở y tế

1.500.000/người

1.3

Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng

6.000.000/hộ

1.4

Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp nhà ở từ nơi ở cũ đến nơi ở mới do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện

6.000.000/hộ

1.5

Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng và di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định

7.000.000/hộ

2

Đối với cá nhân

 

2.1

Trợ giúp cứu đói

15kg gạo/người/tháng; từ 1 đến 3 tháng

2.2

Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú mà bị thương nặng gia đình không biết để chăm sóc

1.500.000/người

2.3

Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú mà bị chết gia đình không biết để mai táng

3.000.000/người

2.4

Người lang thang xin ăn trong thời gian tập trung chờ giải quyết. Trường hợp đặc biệt cần phải kéo dài thời gian thì thời gian được hưởng trợ cấp tối đa không quá 90 ngày và mức trợ cấp bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội

15.000/ngày, không quá 30 ngày

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Đơn vị và đối tượng

Mục trợ cấp

Mức trợ cấp (đồng)

1

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Tiền ăn cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù trại giam, không còn người nuôi dưỡng, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, người lang thang xin ăn không tìm được người thân.

500.000/người/tháng

Tiền ăn cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi, trẻ bị tàn tật nặng, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS

500.000/người/tháng

Mua chăn, màn, chiếu

100.000/người/năm

Quần, áo, giày, dép

200.000/người/năm

Đồ dùng vệ sinh cá nhân

10.000/người/tháng

Thuốc chữa bệnh thông thường

30.000/người/tháng

Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

10.000/người/tháng

Sách, vở, đồ dùng học tập cho trẻ em đi học PT, BTVH

500.000/người/năm

Miễn học phí và các khoản đóng góp của nhà trường đối với trẻ em đi học PT, BTVH

Theo quy định hiện hành vê GD&ĐT

Trợ cấp mai táng phí

3.000.000/người

Bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành về BHYT

2

Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần

Tiền ăn cho người mắc bệnh tâm thần

500.000/người/tháng

Mua chăn, màn, chiếu

100.000/người/năm

Quần, áo, giày, dép

200.000/người/năm

Đồ dung vệ sinh cá nhân

10.000/người/tháng

Thuốc chữa bệnh thông thường

30.000/người/tháng

Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

10.000/người/tháng

Trợ cấp mai táng phí

3.000.000/người

Bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành về BHYT

3

Các đối tương: Trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần, người bị nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội khác.

- Bảo hiểm y tế

- Miễn học phí và các khoản đóng góp của nhà trường

Theo quy định hiện hành về BHYT

Theo quy định hiện hành về GD&ĐT

4

Trẻ em từ 13 tuổi trở lên đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội không còn học văn hoá

Đươc giới thiệu đến các cơ sở dạy nghề để học nghề

Theo quy định hiện hành về đào tạo nghề

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2012
Ngày hiệu lực16/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2012/QĐ-UBND chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 45/2012/QĐ-UBND chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu45/2012/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
    Người kýVăn Hữu Chiến
    Ngày ban hành06/10/2012
    Ngày hiệu lực16/10/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 45/2012/QĐ-UBND chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội