Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng và vật dụng phục vụ sinh hoạt đối với đối tượng đang nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập do thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND trợ cấp nuôi dưỡng vật dụng sinh hoạt đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2014/QĐ-UBND trợ cấp nuôi dưỡng vật dụng sinh hoạt đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG VÀ VẬT DỤNG PHỤC VỤ SINH HOẠT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 375/TTr-SLĐTBXH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng và vật dụng phục vụ sinh hoạt đối với các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TVTU, TTHĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các sở: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính, Tư pháp;
- Kho bạc nhà nước Đà Nẵng;
- Trung tâm THVN tại ĐN, Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng, Trung tâm THCB TP;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG VÀ VẬT DỤNG PHỤC VỤ SINH HOẠT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị

Nội dung hỗ trợ

Mức hỗ trợ (đồng)

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố Đà Nẵng

1. Tiền ăn cho các đối tượng (riêng đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng thực hiện theo phụ lục số 2 Quyết định số 13/2014/QĐ-UB ngày 06/5/2014 về quy định chế độ, chính sách trợ xã hội cho người khuyết tật)

500.000/người/tháng

2. Hỗ trợ vật dụng sinh hoạt cá nhân

 

Tiền mua sắm vật dụng cá nhân (chăn, màn, chiếu, gối…)

300.000/người/năm

Tiền trang cấp quần áo, dép (02 bộ quần áo, 01 áo ấm và 01 đôi dép...)

350.000/người/năm

Đồ dùng, vệ sinh cá nhân

30.000/người/tháng

Thuốc chữa bệnh thông thường

100.000/người/tháng

Vật dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

30.000/người/tháng

Sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em đi học PT, BTVH

630.000/người/năm

Trợ cấp mai táng phí

3.000.000/người

Bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành về BHYT

3. Hỗ trợ dụng cụ, phương tiện phục hồi chức năng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng

 

Nạng, nẹp (cấp 1 năm/1 lần)

Thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP

Chân, tay giả (cấp 3 năm/1 lần)

Xe lăn, xe lắc (cấp 01 lần)

4. Các đối tượng: Trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần, người bị nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội khác

 

Bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành về BHYT và GD&ĐT

Miễn học phí và các khoản đóng góp của nhà trường

5. Trẻ em từ 13 tuổi trở lên đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội không còn học văn hóa

Được giới thiệu đến các cơ sở dạy nghề để học nghề theo quy định hiện hành về đào tạo nghề

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND trợ cấp nuôi dưỡng vật dụng sinh hoạt đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2014/QĐ-UBND trợ cấp nuôi dưỡng vật dụng sinh hoạt đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành08/12/2014
       Ngày hiệu lực18/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 45/2014/QĐ-UBND trợ cấp nuôi dưỡng vật dụng sinh hoạt đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2014/QĐ-UBND trợ cấp nuôi dưỡng vật dụng sinh hoạt đối tượng bảo trợ xã hội Đà Nẵng