Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2012/QĐ-UBND cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ ĐẦU TƯ LẠI TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1897/TTr-STC ngày 31/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC.H.
QĐ-CCĐT-TSDĐ

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ ĐẦU TƯ LẠI TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 45/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An)

Điều 1. Nguyên tắc thực hiện

1. Mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện được trích khi số thực hiện thu tiền sử dụng đất (sau đây viết tắt là TSDĐ) của tỉnh vượt kế hoạch, được áp dụng cụ thể theo các trường hợp sau:

a) Trường hợp số vượt kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh cao hơn tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện thì thực hiện theo mức đầu tư lại tại điều 2 dưới đây.

b) Trường hợp số vượt kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh thấp hơn tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện thì thực hiện trích theo số vượt kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh và được phân chia theo tỷ lệ chiếm trong tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện (tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện quy định tại điều 2 dưới đây).

2. Nếu số thực hiện thu TSDĐ trên địa bàn các huyện tuy có vượt kế hoạch nhưng số thực hiện thu TSDĐ chung của tỉnh không vượt kế hoạch thì không thực hiện trích để đầu tư lại trên địa bàn các huyện theo quy định này.

Điều 2. Quy định tỷ lệ và mức đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ (không kể phần đất công của huyện)

1. Tỷ lệ đầu tư lại áp dụng cho tất cả các huyện là 30% trên số vượt thu TSDĐ phần của tỉnh thu hàng năm trên địa bàn huyện. Mức đầu tư lại tối đa không vượt quá 30 tỷ đồng/năm/huyện.

2. Đối với thành phố Tân An tỷ lệ và mức đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ được quy định riêng trong cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An.

Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn vốn vượt thu TSDĐ

1. Nguồn vốn đầu tư lại trên địa bàn các huyện từ vượt thu TSDĐ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

2. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ được thực hiện theo Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; việc thanh, quyết toán nguồn vốn này được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính

a) Chủ trì xây dựng quy trình phối hợp giữa các sở, ngành và các huyện về công tác thu TSDĐ, về xác định giá đất để thu TSDĐ; phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thủ tục hồ sơ thu nộp TSDĐ theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kịp thời các hồ sơ về thu TSDĐ để đẩy nhanh tiến độ thu, tránh tồn đọng kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án của các tổ chức.

b) Tham mưu UBND tỉnh quyết định mức đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ trên địa bàn các huyện hàng năm; quyết toán mức đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ theo Luật Ngân sách nhà nước.

c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện cơ chế này. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Cục Thuế tỉnh

a) Hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh trên địa bàn các huyện, trình UBND tỉnh duyệt để làm cơ sở xác định số vượt thu TSDĐ trên địa bàn các huyện. Việc xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào tiến độ lập hồ sơ thu TSDĐ, khả năng nộp của nhà đầu tư và phù hợp với khả năng triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tiến độ thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và nộp TSDĐ.

b) Tổ chức thu TSDĐ theo quy trình cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định và thông báo nộp TSDĐ, các khoản thu khác (nếu có), phê duyệt miễn, giảm TSDĐ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xử lý vướng mắc về thu TSDĐ theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Cung cấp kịp thời tiến độ lập hồ sơ thu TSDĐ của các dự án đầu tư đang làm thủ tục trên địa bàn tỉnh cho Cục Thuế tỉnh và xác định loại đất, diện tích đất sử dụng, các loại giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất để làm căn cứ thu TSDĐ theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh mục công trình và mức vốn của từng công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ trên cơ sở đăng ký của các huyện.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các huyện thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ đúng quy định, phù hợp với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của các huyện và của tỉnh.

5. Chủ tịch UBND các huyện

a) Chỉ đạo, tổ chức đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu TSDĐ, đảm bảo thực hiện thu vượt TSDĐ trên địa bàn, kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm về kê khai, xác định không đúng thực tế về diện tích và thời gian sử dụng đất gây thiệt hại cho Nhà nước.

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thu ngân sách, trong đó có nguồn thu TSDĐ.

c) Xây dựng danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp để đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

6. Thời gian thực hiện

Cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An được áp dụng từ niên độ ngân sách năm 2012. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung, các ngành, UBND các huyện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét xử lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2012/QĐ-UBND cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2012/QĐ-UBND cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành10/08/2012
        Ngày hiệu lực20/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2012/QĐ-UBND cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2012/QĐ-UBND cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng

           • 10/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực