Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt VII) năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2014/QĐ-UBND điều chỉnh đặt tên đường Thừa Thiên Huế 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ ĐỢT VII, NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VII);

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VII) năm 2014 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được điều chỉnh và đặt tên tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có đường được điều chỉnh và đặt tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ TP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT CP;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP: PCVP, Cổng TTĐT và các CV;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ ĐỢT VII (NĂM 2014)
(Kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối (cũ)

Điểm cuối (mi)

Vị trí

Dài (m)

Rộng

Loi mt đường

Nền

Mặt đường

01

Hà Huy Tập

Đường Dương Văn An

Giáp đường Tố Hữu

Đường Trường Chinh

P.Xuân Phú

540

21

15

BT nhựa

02

T Hữu

Ngã tư Tôn Đức Thắng

Giáp sông Phát Lát

Đường Thủy Dương-Thuận An

P. Phú Hội và Xuân Phú

2.300

60

15

BT nhựa

03

Đinh Tiên Hoàng

Đường Trn Hưng Đạo

Cầu Kho

Cửa Hậu

P. Phú Hòa, Thuận Thành và Thuận Lộc

2.499

13,5

7,5

BT nhựa

04

Cao Bá Quát

Đường Chi Lăng

Đường Nguyễn Chí Thanh

Đường Phùng Khắc Khoan

P. Phú Hiệp

1.187

12

7

BT nhựa

05

Trần Quý Khoáng

Đường Đặng Tất

Đường Nguyễn Văn Linh

Đường Tản Đà

P. Hương Sơ

1.650

7

4

BT xi măng

06

Nguyệt Biều

Đường Bùi Thị Xuân

Miếu cây Sen

Đập Trung Thượng

P. Thủy Biều

1.670

7

4

BT xi măng

II. ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM ĐẦU

Stt

Tên đường

Điểm đầu (cũ)

Điểm đầu (mới)

Điểm cuối

Vị trí

Dài

(m)

Rộng

Loi mt  đường

Nền

Mặt đường

01

Đường Trần Quang Long

Đường Phùng Khắc Khoan

Đường Cao Bá Quát

Khu định cư Phường Phú Hiệp

P. Phú Hiệp

260

10

5

BT nhựa

III. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Stt

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Vị trí

Dài

(m)

Rộng

Loại mặt đường

Đặt tên

Nền

Mặt đường

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A. KHU QUY HOẠCH AN CỰU CITY

01

Đường 100m

Khu An Cựu City

Tỉnh lộ 10A

P. An Đông, Xuân Phú, Phú Thượng (P. Vang)

2.000

100

60

BT nhựa

Võ Nguyên Giáp

B. KHU QUY HOẠCH QUỐC LỘ IA TỰ ĐỨC - THỦY DƯƠNG, THỦY DƯƠNG – THUẬN AN

02

Đường Tự Đức - Thủy Dương

Cầu vượt Thủy Dương

Cầu Lim 2

P. Thủy Xuân, P.An Tây (TP Huế), P. Thủy Dương (TX Hương Thủy)

5.000

36

26

BT nhựa

Võ Văn Kiệt

B. KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÓM HÀNH VÀ KHU VỰC PHƯỜNG AN TÂY

03

Đường số 4 khu tái định cư Xóm Hành

Đường Tự Đức - Thủy Dương

Trường tiểu học Huyền Trân

P.An Tây

448

17

10,5

BT nhựa

Trần Đại Nghĩa

04

Đường đồi ông Cẩn

Thiên Thai

Giáp xã Thủy Bằng

P.An Tây

1.600

11,5

7

BT nhựa

Châu Chữ

C. KHU QUY HOẠCH HÙNG VƯƠNG - BÀ TRIỆU

05

Đường phía sau siêu thị Big C

Đường Hùng Vương

Đường Tôn Đức Thắng

P. Phú Nhuận

240

14

7

BT nhựa

Phong Châu

06

Đường bên cạnh Trung tâm Thể thao tỉnh

Đường Hà Huy Tập

Đường Trần Văn Ơn

P. Xuân Phú

500

14

7

BT nhựa

Bùi San

D. KHU QUY HOẠCH NAM VỸ DẠ

07

Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7

Đường Phạm Văn Đồng

Đường trước Bệnh viện Mắt

P. Vỹ Dạ

200

12

6

BT nhựa

Kim Liên

08

Khu QH Vỹ Dạ 10

Đường Phạm Văn Đồng

Đường Tùng Thiện Vương

P. Vỹ Dạ

300

12

6

BT nhựa

Hồng Khẳng

09

Đường số 1 KQH Tùng Thiện Vương

Đường Tùng Thiện Vương

Hói Mộc Hàn

P. Vỹ Dạ

140

12

6

BT nhựa

Cao Xuân Huy

10

Đường dọc hói Mộc Hàn

Đường Tuy Lý Vương

Hói Mộc Hàn

P.Vỹ Dạ

300

12

6

BT nhựa

Ưng Trí

11

Đường số 3 KQH Tùng Thiện Vương

Đường Phạm Văn Đồng

Khu dân cư

P. Vỹ Dạ

600

12

6

BT nhựa

Nguyễn Minh Vỹ

Đ. KHU QUY HOẠCH TRƯỜNG BIA

12

Đường số 1 KQH

Đường Hồ Đắc Di

Điểm xanh KQH

P. An Cựu

500

12

6

BT nhựa

Tôn Thất Dương Kỵ

13

Đường số 2 KQH

Đ.Hồ Đắc Di

Đường nối số 1

P. An Cựu

300

12

6

BT nhựa

Nguyễn Hữu Đính

14

Đường s 3 KQH

Đường số 1

Đường QH Đại học Huế

P. An Cựu

300

12

6

BT nhựa

Nguyễn Hữu Ba

15

Đường số 4 KQH

Đường số 1

Đường QH Đại học Huế

P. An Cựu

300

12

6

BT nhựa

Lê Khắc Quyến

E. KHU QUY HOẠCH CẦU LIM

16

Đường số 1 KQH Cầu Lim

Đường Minh Mạng

Khu dân cư tổ 9, khu vực II

P.Thủy Xuân

500

12

6

BT nhựa

Bùi Viện

17

Đường số 2 KQH Cầu Lim

Đường Minh Mạng

Đường số 1

P.Thủy Xuân

300

12

6

BT nhựa

Phạm Phú Thứ

Ê. KHU QUY HOẠCH BÀU VÁ

18

Đường số 1 KQH

Đ.Bùi Thị Xuân

Khu dân cư

P. Phường Đúc

500

19,5

16

BT nhựa

Nguyễn Văn Đào

G. KHU QUY HOẠCH THỦY BIỀU

19

Đường liên tổ

Đường Lương Quán

Ngã 3 cuối đường Thanh Nghị

P. Thủy Biều

600

5

5

BT xi măng

Thân Trọng Phước

H. KHU ĐỊNH CƯ HƯƠNG SƠ

20

Đường vào khu định cư

Đường Tản Đà

Khu định cư

P. Hương Sơ

300

11

7

BT nhựa

Lễ Khê

I. KHU ĐỊNH CƯ PHÚ HIỆP

21

Đường vào khu định cư

Ngã 3 đường Cao Bá Quát nối dài

Lô D10

P. Phú Hiệp

230

11,5

5,5

BT nhựa

Thế Lại

22

Đường vào khu định cư

Ngã 3 đường Phùng Khắc Khoan

Lô D4

P. Phú Hiệp

260

13

7

BT nhựa

Bùi Hữu Nghĩa

K. KHU VỰC HƯƠNG LONG

23

Đường liên tổ

Đường Nguyễn Hoàng

Kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu

P. Hương Long

800

6

4

BT xi măng

An Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2014
Ngày hiệu lực 14/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND điều chỉnh đặt tên đường Thừa Thiên Huế 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND điều chỉnh đặt tên đường Thừa Thiên Huế 2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 04/08/2014
Ngày hiệu lực 14/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 45/2014/QĐ-UBND điều chỉnh đặt tên đường Thừa Thiên Huế 2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2014/QĐ-UBND điều chỉnh đặt tên đường Thừa Thiên Huế 2014

  • 04/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực