Quyết định 45/QĐ-TWPCTT

Quyết định 45/QĐ-TWPCTT về Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Nội dung toàn văn Quyết định 45/QĐ-TWPCTT Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 2016


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-TWPCTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Th
tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- B
NN&PTNT (TCTL, các Vụ: TC, KH)
- Lưu: VP, NVTH_3b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TWPCTT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT)

TT

Công việc

Nội dung chính

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

I

Triển khai Luật Phòng, chống thiên tai

1

Xây dựng Chiến lược Quốc gia về phòng, chống thiên tai giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- Xây dựng Chiến lược mới thay thế Chiến lược được ban hành tại QĐ số 172 năm 2007 đảm bảo phù hợp các quy định mới về phòng, chống thiên tai

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tháng 7/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ ngành và UBND các tỉnh, TP

2

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai Quốc gia.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia;

- Tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương;

- Tổng hợp báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tháng 12/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Quốc phòng, các Bộ ngành và UBND các tỉnh, TP

3

Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia TKCN xây dựng dự thảo hướng dẫn;

- Tổ chức lấy ý kiến của các Bộ ngành và địa phương;

- Chỉnh sửa dự thảo hướng dẫn và trình Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT ban hành.

Tháng 7/2017

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

y ban Quốc gia TKCN, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành và địa phương

4

Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các Bộ ngành và địa phương

- Ban Chỉ đạo có văn bản đôn đốc các Bộ ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai;

- Phối hợp, hướng dẫn các Bộ ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng.

Năm 2016

Các Bộ ngành và địa phương

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

5

Thông tư liên tịch hướng dn Nghị định số 94/2014/NĐ-CP vthành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

- Xây dựng dự thảo Thông tư;

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương;

- Trình lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư.

Tháng 12/2016

Bộ Tài Chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ ngành và địa phương

6

Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hi

Ban hành Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ ngành và địa phương

7

Chương trình phối hợp thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai giữa Ban Chỉ đạo TWPCTT và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam

- Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, ngừa thiên tai

- Phối hợp thực hiện các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

- Phối hợp xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng phòng, chống thiên tai, thảm họa tại cơ sở

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, hợp tác quốc tế và vận động nguồn lực

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam

II

Đề án, D án, Chương trình

1

Xây dựng bản đồ ngập lụt do nước dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão

Tổ chức xây dựng bản đồ ngập lụt do nước dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão và chuyển giao cho các địa phương để cập nhật phương án ứng phó.

Tháng 8/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT, các đơn vị tư vấn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

2

Dự án xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa liên tỉnh

- Xây dựng dự án xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Triển khai xây dựng bản đồ theo dự án được phê duyệt và tiến độ kinh phí được cấp.

Năm 2016-2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

3

Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao

- Tổ chức lập và phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công;

- Triển khai xây dựng hệ thống cnh báo.

Năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

4

Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tiếp tục triển khai các hoạt động của đề án theo nội dung và kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Chỉ đạo TWPCTT

Các Bộ KHĐT, TC, GDĐT và Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

5

Đề án Xây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa phục vụ phòng, chống thiên tai

Xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư

6

Điu tra, đánh giá hiện trạng phòng, chống lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc làm cơ sở điều chỉnh, xây dựng phương án phù hợp theo quy định của Luật PCTT

Thực hiện Điều tra, đánh giá hiện trạng phòng, chống lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc, đề xuất điều chnh, bổ sung về chính sách, chỉ đạo về công tác xây dựng phương án ứng phó.

Năm 2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT, UBND các tỉnh, thành phố

7

Chương trình btrí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

- Tiếp tục rà soát, bố trí dân cư khu vực bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo an toàn, đi sống sản xuất của nhân dân

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố

8

Đề án hỗ trợ hộ người nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt các tỉnh miền Trung

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt các tỉnh miền Trung theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016

Bộ Xây dựng

Các Bộ KHĐT, TC, NNPTNT và Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

9

Đề án hỗ trợ nhân dân vùng ven bin xây dựng nhà chống bão.

- Xây dựng Đề án hỗ trợ nhân dân vùng ven biển xây dựng nhà chống bão (trừ các tnh miền Trung đã nằm trong chương trình tại mục 7) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện.

Năm 2018

Bộ Xây dựng

Các Bộ KHĐT, TC, NNPTNT và Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

10

Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư, nhà ở cho nhân dân vùng ngập lũ vùng đồng bằng sông Cu Long giai đoạn 2

Mở rộng phạm vi và hoàn thành Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư, nhà ở cho nhân dân vùng ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài

Năm 2016-2020

Bộ Xây dựng

Các Bộ KHĐT, TC, NNPTNT và Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

11

Đánh giá, phân vùng và lập bản đcảnh báo thiên tai

Đánh giá, phân vùng và lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Năm 2016-2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ ngành và địa phương liên quan

12

Chương trình xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

Xây dựng Chương trình xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trình Thủ tướng Chính phủ

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ ngành và địa phương liên quan

13

Điều tra cơ bản phục vụ công tác phòng, chống thiên tai

Thực hiện các dự án điều tra cơ bản phục vụ công tác phòng chống thiên tai; lũ, bão, hạn hán, xâm nhập mặn,...

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ ngành và địa phương liên quan

14

Xây dựng đề án nâng cao năng lực quốc gia phòng, chống thiên tai để chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các hình thái thiên tai cực đoan đã, đang diễn ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản

- Rà soát, đánh giá năng lực, cơ cấu tổ chức về phòng, chống thiên tai

- Đxuất các giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức

2016-2017

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ TNMT, các Bộ ngành và UBND các tỉnh, thành phố

III

Hp tác quốc tế và khoa học công nghệ

1

Xây dựng Kế hoạch trin khai Khung hành động Sendai 2015-2030 tại Việt Nam

- Xây dựng dự thảo Khung hành động

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Triển khai các hoạt động theo các cam kết trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và khung hành động Sendai

Tháng 7/2016

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các Bộ ngành và địa phương

2

Dự án ODA

- Vận động và triển khai thực hiện các dự án về quản lý thiên tai như: Dự án JICA (quản lý lũ tng hợp); Dự án cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ KHĐT, Bộ TC

Các Bộ ngành và địa phương

3

ng dụng công nghệ trong phòng, chống thiên tai

- Làm việc với tổ chức UN-SPIDER và các tổ chức quốc tế khác về ứng dụng công nghệ không gian, công nghệ viễn thám,... trong phòng, chống thiên tai;

- Thu thập dữ liệu và tiến hành đào tạo cán bộ.

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KHCN Việt Nam

4

Vận hành hồ chứa thời gian thực

Xây dựng phần mềm dự báo lũ hỗ trợ điều hành cho các hồ chứa lớn theo thời gian thực.

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương

Bộ TNMT, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP có liên quan

5

Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực Nam Bộ và miền Trung

Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực Nam Bộ và miền Trung.

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP khu vực Nam Bộ và miền Trung.

6

Rà soát, hoàn thiện quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn.

- Rà soát hoàn thiện quy hoạch thủy lợi các lưu vực sông

- Rà soát lại quy hoạch hệ thống thủy lợi của Đồng bằng sông Cửu Long bảo đảm tính liên vùng, phục vụ đa mục tiêu, thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động ngăn mặn, giữ ngọt, chống sạt lở

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương

7

Tham gia diễn tập khu vực

Tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước ASEAN và ARF

2017-2019

Bộ Nông nghiệp và PTNT

UBQG TKCN và các Bộ, ngành liên quan

IV

Rà soát, xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến phòng, chống thiên tai

1

Rà soát các văn bản QPPL, cơ chế chính sách về phòng chống thiên tai

- Rà soát các văn bản QPPL, cơ chế chính sách về phòng chống thiên tai;

- Đề xuất, xây dựng bổ sung các văn bản QPPL, cơ chế chính sách về phòng chống thiên tai.

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ ngành liên quan

2

Xây dựng cơ chế quản lý đồng bằng ngập lũ

- Đánh giá tác động của quản lý đng bng ngập lũ đến tình trạng ngập lụt ở lưu vực sông Lại Giang, Bình Định;

- Xây dựng cơ chế quản lý đồng bằng ngập lũ.

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT, y ban nhân dân các tỉnh, TP

3

Xây dựng chính sách hỗ trợ thực hiện “4 tại chỗ”

- Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thực hiện “4 tại chỗ”;

- Triển khai thực hiện tại các địa phương

Năm 2016-2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tnh, TP

4

Xây dựng hướng dẫn tiêu chí “Đảm bảo điều kiện chủ động phòng, chống thiên tai” đối với xã nông thôn mới

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn;

- Tập huấn, nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng, tránh thiên tai.

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

y ban nhân dân các tỉnh, TP

5

Rà soát bổ sung, điều chỉnh về cấp độ rủi ro thiên tai

- Rà soát quy định hiện hành về cấp độ rủi ro thiên tai

- Bổ sung, điều chnh quy định cấp độ rủi ro thiên tai

- Trình TTCP phê duyệt

Năm 2016-2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP

6

Rà soát thông tư hướng dẫn thanh toán ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TKCN, ứng phó thiên tai, thảm họa

- Rà soát điều chỉnh Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009

Năm 2016

Bộ Tài chính

UBQGTKCN, và các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan

7

Rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước

- Rà soát các quy chun có tính tới các tác động của biến đổi khí hậu

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan, các địa phương

8

Ban hành hướng dẫn chi tiết phân loại nhà an toàn với bão mạnh, siêu bão

- Rà soát quy chuẩn nhà an toàn

- Đxuất hướng dẫn phân loại nhà an toàn ứng với từng vùng miền làm cơ sở để thực hiện sơ tán dân.

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan, các địa phương

9

Xây dựng “Hướng dẫn Tổ chức, Hộ gia đình, Cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống thiên tai”

- Đxuất danh mục nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho phòng, chống thiên tai

- Xây dựng hướng dẫn cho các hộ gia đình

Năm 2017

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Các địa phương

10

Nghị định về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

- Rà soát các quy định đã ban hành về hỗ trợ sản xuất và thiệt hại do thiên tai gây ra

- Đxuất các quy định mới phù hợp tình hình thực tế hiện nay (thay thế Quyết định số 142 và 49 về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai)

- Trình Chính phủ ban hành

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành và địa phương

V

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai

1

Kiểm tra, đôn đc việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của Chính phủ và Ban Chỉ đạo TWPCTT về phòng chống thiên tai.

Hàng năm

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Các Bộ ngành, y ban nhân dân các tỉnh, TP

2

Các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương theo phân công

Các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương theo nhiệm vụ được phân công

Năm 2016

Các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tnh, TP

3

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tổ chức thực hiện kinh phí hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 về tăng cường công tác PCTT và TKCN giai đoạn 2016-2020

- Kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ tại Văn phòng BCH PCTT&TKCN các tnh

- Kiểm tra công tác tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện kinh phí hỗ trợ thiên tai ở các địa phương

Năm 2016

Các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tnh, TP

4

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng phương án của một số Bộ, Tập đoàn,...

Kiểm tra công tác triển khai của các Bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản, ... về việc quản lý, vận hành công trình đảm bảo phòng, chống thiên tai

VI

Phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai; Thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai

1

Ph biến Luật Phòng, chng thiên tai và các văn bản hướng dẫn

Tiếp tục lng ghép nội dung phổ biến Luật Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn vào các hội nghị, hội thảo của ngành.

Hàng năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ ngành và y ban nhân dân các tnh, TP liên quan

2

Tổ chức thông tin truyền thông kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống PCTT

Năm 2016

BCĐ TWPCTT

Các Bộ, ngành, BCH PCTT các tỉnh, TP, tổ chức quốc tế, NGO

3

Truyền thông, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai.

- Tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình để xây dựng và phát sóng các phim tài liệu, clip tuyên truyền trên sóng truyền hình;

- Phi hợp với Đài THVN, Đài TNVN,... xây dựng bản tin thiên tai

Năm 2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đài THVN, Bộ TTTT, Ủy ban nhân dân các tnh, TP liên quan

4

Rà soát, xây dựng các tài liệu hướng dẫn ứng phó với 21 loại hình thiên tai

Rà soát, xây dựng tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào các loại hình thiên tai chưa có tài liệu hướng dẫn.

Năm 2016-2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TTTT, GD&ĐT, Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP

5

Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn tập, tập huấn kỹ thuật về công tác phòng chống thiên tai

- Diễn tập phòng, chống thiên tai tại các địa phương

- Hội thảo, tập huấn công tác phòng chống thiên tai

- Hội nghị tổng kết, chia sẻ về công tác phòng, chống thiên tai

Cả năm

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành và địa phương

VII

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai

1

Tổ chức Tng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 ở Trung ương và các cấp ở địa phương

Tháng 5/2016

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành và địa phương

2

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành; đôn đốc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tnh, thành phố.

Tháng 6/2016

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Ban Ch huy PCTT&TKCN các Bộ ngành và địa phương

3

Tổ chức thường trực, trực ban phòng chống thiên tai

Tổ chức thường trực, trực ban phòng chng thiên tai

Năm 2016

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành và địa phương

4

Tổ chức điu hành quy trình liên hồ chứa theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao

- Tổ chức điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

- Tổ chức điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trong các trường hợp đặc biệt theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao

Năm 2016 và các năm tiếp theo

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT

Bộ Công Thương, Ban Ch huy PCTT&TKCN các địa phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/QĐ-TWPCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/QĐ-TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/QĐ-TWPCTT

Lược đồ Quyết định 45/QĐ-TWPCTT Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/QĐ-TWPCTT Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/QĐ-TWPCTT
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành11/05/2016
        Ngày hiệu lực11/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 45/QĐ-TWPCTT Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/QĐ-TWPCTT Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 2016

         • 11/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực