Quy chế 4541/QĐ-UBND

Quyết định 4541/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 4541/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đường thủy thuộc Sở Giao thông Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4541/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1363/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3969/TTr-SGTVT ngày 16/10/2019 và Báo cáo thẩm tra số 1117/BC-VP ngày 24/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thtục hành chính mới ban hành và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải xây dựng quy trình nội bộ của 03 thủ tục hành chính mới ban hành gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh để xây dựng quy trình điện tử.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc SGiao thông vận ti và Thtrưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND t
nh (để báo cáo);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh;
- C
ng thông tin điện tử tnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

(Số hồ sơ của TTHC trên Cơ s dliệu quốc gia)

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1

Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải

(BGTVT-THA-285884)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (S28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Không

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

2

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

(BGTVT-THA-285885)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ

Không

3

Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh du, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

(BGTVT-THA-285886)

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

STT

S hồ sơ TTHC trên Cơ s dữ liệu quốc gia

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy đnh vic bãi b TTHC

Bãi bỏ 02 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Quyết định s 2479/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tnh

1

T-THA-287718-TT

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của BGiao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về đường thủy nội địa

2

T-THA-287719-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Bãi bỏ 03 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Quyết định s 3216/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 ca Chủ tịch UBND tỉnh

3

T-THA-288947-TT

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động nạo vét trong đường thủy nội địa

4

T-THA-288948-TT

Chp thuận chủ trương nhà đu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục đã công b)

5

T-THA-288949-TT

Đxuất thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sn phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục đã công bố)

Bãi bỏ 01 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Quyết định s 3018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tnh

6

BGTVT-THA-285749

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư s33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 Quy định về hoạt động nạo vét trong đường thủy nội địa.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4541/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu4541/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4541/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4541/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đường thủy thuộc Sở Giao thông Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4541/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đường thủy thuộc Sở Giao thông Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu4541/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4541/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đường thủy thuộc Sở Giao thông Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4541/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Đường thủy thuộc Sở Giao thông Thanh Hóa

            • 01/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực