Quyết định 455/QĐ-TTg

Quyết định 455/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 455/QĐ-TTg 2021 hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ NĂM 2018 CHO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách, nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 1012/BTC-TCDN ngày 29 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Hỗ trợ 62.915.290.582 đồng (Sáu mươi hai tỷ, chín trăm mười lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn, năm trăm tám mươi hai đồng) cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (60.635.768.454 đồng) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam (2.279.522.128 đồng) từ nguồn chi bảo đảm xã hội của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán số kinh phí hỗ trợ nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ NNPTNT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN,
TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
LV

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 455/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu455/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2021
Ngày hiệu lực26/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(02/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 455/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 455/QĐ-TTg 2021 hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 455/QĐ-TTg 2021 hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu455/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/03/2021
        Ngày hiệu lực26/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (02/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 455/QĐ-TTg 2021 hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 455/QĐ-TTg 2021 hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

              • 26/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực