Quyết định 458/QĐ-CT

Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 thủ tục thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL UBND cấp huyện xã Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 thủ tục thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL UBND cấp huyện xã Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH; UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 1293/TTr-SVHTTDL ngày 17/10/2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 27/8/2009; Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa tại mục XV của Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 và tại mục XV tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

 

Nơi nhận:  
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);             
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT-KSTTHC2.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 458/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu458/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2012
Ngày hiệu lực29/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 458/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 thủ tục thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL UBND cấp huyện xã Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 thủ tục thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL UBND cấp huyện xã Kon Tum
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu458/QĐ-CT
    Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
    Người kýNguyễn Văn Hùng
    Ngày ban hành29/10/2012
    Ngày hiệu lực29/10/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2019
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 thủ tục thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL UBND cấp huyện xã Kon Tum

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 458/QĐ-CT năm 2012 thủ tục thuộc thẩm quyền Sở VHTTDL UBND cấp huyện xã Kon Tum