Quyết định 459/QĐ-UBND

Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 459/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát Quảng Ngãi 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 544/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát trên địa bàn Quảng Ngãi 2016 và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 459/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát Quảng Ngãi 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1914/TTr-SXD ngày 10/12/2014 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Công bố Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, XD.tls.486

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 459/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu459/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 459/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 459/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát Quảng Ngãi 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 459/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát Quảng Ngãi 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu459/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành18/12/2014
        Ngày hiệu lực18/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 459/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát Quảng Ngãi 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 459/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát Quảng Ngãi 2014