Quyết định 46/2002/QĐ-BGDĐT

Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều 49 Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT đã được thay thế bởi Quyết định 08/2008/QĐ-BGDĐT quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2002/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 49 CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 08/4/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4 và 5 thuộc Điều 49 của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

4. Trình UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh, Hội đồng phúc khảo đối với kỳ thi Bổ túc trung học phổ thông.

5. Ra quyết định thành lập Hội đồng sao in đề thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông; các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi Bổ túc trung học phổ thông; Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ trúc trung học cơ sở; các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo đối với kỳ thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ban KGTW; Ban TTVHTW;
- UBVH-GD-TTNNĐ Quốc hội;
- Như điều 3;
- Công báo
- Lưu VP, PC, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG 
Lê Vũ Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2002/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2002/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2002
Ngày hiệu lực27/11/2002
Ngày công báo25/12/2002
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2002/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu46/2002/QĐ-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýLê Vũ Hùng
     Ngày ban hành12/11/2002
     Ngày hiệu lực27/11/2002
     Ngày công báo25/12/2002
     Số công báoSố 65
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2010
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 18/2002/QĐ-BGD&ĐT