Quyết định 46/2002/QĐ-UB

Quyết định 46/2002/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thủy sản Quảng Bình

Quyết định 46/2002/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở thủy sản Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 46/2006/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu và được áp dụng kể từ ngày 16/11/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2002/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở thủy sản Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2002/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 14 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA SỞ THUỶ SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII);

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 04 TS/TT ngày 14/12/1991 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn tổ chức quản lý ngành Thuỷ sản;

- Xét Đề án Kiện toàn tổ chức , tinh giản biên chế của Sở Thuỷ sản Quảng Bình, theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tại tờ trình số 348/TCCQ ngày 15 tháng 5 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thủy sản Quảng Bình.

Điều 2: Giám đốc Sở Thủy sản chủ trì cùng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế theo quy định Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Sở Thuỷ sản Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ thuỷ sản;
- Ban TCCB-CP; (Để
- T.vụ Tỉnh uỷ;    (báo
- TT HĐND tỉnh;  (cáo
- Như điều 3;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Lưu VP-TCCQ.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Cường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA SỞ THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2002/QĐ-UB ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Điều 1: Chức năng của Sở Thuỷ sản:

Sở Thuỷ sản là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Thủy sản chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Thủy sản về chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở Thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thủy sản

1. Trên cơ sở phương hướng, quy hoạch phát triển chung của ngành, Sở Thủy sản xây dựng phương hướng quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển ngành thuỷ sản tỉnh. Xác định các mục tiêu lớn của kế hoạch dài hạn và hàng năm về khai thác, nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, phương hướng và kế hoạch hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học kỹ thuật thủy sản của tỉnh.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân bậc cao trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt và làm định hướng cho các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.

2. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các tổ chức và cá nhân làm nghề thuỷ sản thực hiện đúng pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước trên các mặt bảo vệ nguồn lợi, khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hợp tác, đầu tư liên doanh với nước ngoài, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất, văn hoá xã hội vùng biển.

Xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai.

3. Chỉ đạo thực hiện các chương trình kế hoạch và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý hệ thống giống nuôi. Cấp giấy phép hoạt động cho các tàu thyền đánh cá, giấy phép di chuyển ngư trường, đăng kiểm tàu cá... theo phân cấp của Bộ Thủy sản.

Tuyên truyền, động viên, giáo dục ngư dân thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

4. Tổ chức, quản lý, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở. Giải quyết một số công việc cụ thể về tổ chức - cán bộ của ngành do tỉnh phân cấp.

Sở có nhiệm vụ báo cáo Bộ Thủy sản về tình hình hoạt động trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định.

Điều 3: Tổ chức, bộ máy của Sở Thủy sản:

1. Lãnh đạo Sở gồm có: Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn chức danh quy định và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Sở có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ là:

* Phòng Hành chính - Tổng hợp.

* Phòng Kinh tế.

* Phòng Kỹ thuật.

3. Sở có 04 đơn vị trực thuộc là:

* Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

* Trung tâm khuyến ngư.

* Trung tâm giống nuôi trồng thủy sản.

* Ban quản lý cảng cá Sông Gianh.

- Các đơn vị trực thuộc là tổ chức có tư cách pháp nhân, được khắc khuôn dấu, mở tài khoản để hoạt động.

Điều 4: Biên chế của Sở Thủy sản: Có 26 biên chế, gồm: 15 QLNN và 11 NS; 38 hợp đồng bố trí như sau:

TT

Chức danh, đơn vị

Số lượng cán bộ, công chức

Ghi chú

Tổng số

BC QLNN

BC SN

HĐ theo NĐ68

HĐ khác

 

Cộng

64

15

11

32

6

 

1

Phòng hành chính -Tổng hợp

7

5

 

 

2

 

2

Phòng Kinh tế

3

3

 

 

 

 

3

Phòng Kỹ thuật

4

4

 

 

 

 

-

Lãnh đạo Sở

3

3

 

 

 

 

4

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

21

 

8

11

2

 

5

TT khuyến ngư

7

 

3

2

2

 

6

TT giống Nuôi trồng Thủy sản

9

 

 

9

 

 

7

BQL cảng cá Sông Gianh

10

 

 

10

 

 

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Giám đốc Sở Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình căn cứ Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của Sở đã được Hội đồng thẩm định đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế của tỉnh thẩm định và căn cứ quyết định này để có biện pháp thích hợp tiến hành nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, thực hiện tinh giảm biên chế theo chủ trương chung và phải đảm bảo theo chức danh tiêu chuẩn và cơ cấu tổ chức, bộ máy theo đã được quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2002
Ngày hiệu lực29/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 46/2002/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở thủy sản Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2002/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở thủy sản Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýĐinh Hữu Cường
        Ngày ban hành14/06/2002
        Ngày hiệu lực29/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2002/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở thủy sản Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2002/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở thủy sản Quảng Bình