Quyết định 46/2006/QĐ-UBND

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB về phân cấp và ủy quyền quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2006/QĐ-UB NGÀY 10/3/2006 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 291/ 1/2005;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội đung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 251412005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV, kỳ họp lần thứ 4 về phân cấp nhiệm vụ đầu tư cho cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phân cấp và ủy quyền quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2006/QĐ-UBND NGÀY 10/3/2006 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Điều 6. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 6 như sau:

1. Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Nha Trang và phân khu chức năng đô thị; quy hoạch chi tiết 1/2000 đối với khu vực liên quan địa giới hành chính 2 huyện trở lên, quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chức năng trong các khu quy hoạch chi tiết mà Sở thực hiện trên địa bàn huyện và trong đô thị mới liên huyện.

2. UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 1/500 đối với các khu vực không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 16. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Sửa đổi Điều 16 như sau:

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư được thực hiện lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu theo quy định của nhà nước về công tác đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp quyết định đầu tư về quyết định của mình.

2. Việc sơ tuyển nhà thầu và lựa chọn nhà thầu đối với dự án phải đấu thầu thực hiện theo các Quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 17. Giải quyết trường hợp phát sinh khối lượng

Thay đổi điểm 1 Điều 17 như sau:

1. Khối lượng phát sinh không vượt tổng mức đầu tư và không làm thay đổi quy mô công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì cho phép chủ đầu tư được thanh toán, quyết toán khối lượng phát sinh.

Điều 20. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Sửa khoản 2 Điều 20 và Mục a khoản 2 Điều 20 như sau:

2. Công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện thẩm tra và phê duyệt như sau:

a) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thẩm tra và ra quyết định phê duyệt quyết toán đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đến 5 tỷ đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/06/2006
Ngày hiệu lực 22/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/08/2007
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 46/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Trọng Hòa
Ngày ban hành 12/06/2006
Ngày hiệu lực 22/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/08/2007
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB

Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2006/QĐ-UB