Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND về sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 977/QĐ-UBND

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thủy lợi Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2009/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 977/QĐ-UBND NGÀY 23/3/2006 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC THUỶ LỢI NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 655/TTr/SNN-TCCB ngày 30 tháng 3 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 84/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi Nghệ An như sau:

“4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi; chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, bão, hạn hán, úng ngập, chua phèn, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh.”

2. Sửa đổi khoản 5:

“5. Giúp Giám đốc sở thẩm định các dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán sửa chữa các công trình thuỷ lợi bằng nguồn vốn từ thuỷ lợi phí; là thành viên Hội đồng nghiệm thu, bàn giao cơ sở các công trình thuỷ lợi (trừ đê điều). Tham mưu giúp Giám đốc sở trong việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, hồ sơ miễn giảm thủy lợi phí và hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.”

3. Chuyển các khoản 8, 9 Điều 2 thành các khoản 9, 10 và bổ sung khoản 8 (mới) như sau:

“8. Quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi (hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, cống tưới tiêu), kiên cố hóa kênh mương; dự án khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh.”

Điều 2. Tổ chức bộ máy, biên chế và các điều khoản khác thực hiện theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi Nghệ An.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2009/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2009/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýPhan Đình Trạc
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2009/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2009/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An