Quyết định 814/QĐ-UBND

Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 814/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Nghệ An 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 167/TTr-STP ngày 25 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần, bao gồm:

1. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ: 329 văn bản (53 Nghị quyết, 206 Quyết định và 70 Chỉ thị) (Danh mục I kèm theo).

2. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần: 44 văn bản (16 Nghị quyết, 28 Quyết định) (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và danh mục kèm theo được đăng tải công khai trên Công báo tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An (www.nghean.gov.vn).

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

Không số
Ngày 19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

2.

Nghị quyết

14/2002/NQ-HĐND
Ngày 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

3.

Nghị quyết

117/2004/NQ-HĐND Ngày 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

4.

Nghị quyết

163/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

5.

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

6.

Nghị quyết

174/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

7.

Nghị quyết

200/2007/NQ-HĐND
Ngày 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

8.

Nghị quyết

212/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

9.

Nghị quyết

214/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

10.

Nghị quyết

215/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025

Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 thay thế

26/7/2014

11.

Nghị quyết

219/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/6/2008

Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

12.

Nghị quyết

226/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

13.

Nghị quyết

232/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

14.

Nghị quyết

260/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

15.

Nghị quyết

266/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về đối tượng, mức thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

16.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Về chính sách hỗ trợ xây dựng các khu hạ tầng công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 thay thế

20/7/2014

17.

Nghị quyết

275/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 bãi bỏ

01/01/2015

18.

Nghị quyết

297/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

19.

Nghị quyết

301/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

20.

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày bãi bỏ Nghị quyết số 313/2010/NQ-HĐND

20/7/2015

21.

Nghị quyết

319/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

22.

Nghị quyết

322/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ).

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

23.

Nghị quyết

323/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

24.

Nghị quyết

324/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

25.

Nghị quyết

325/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò.

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

26.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

27.

Nghị quyết

340/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

28.

Nghị quyết

348/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

29.

Nghị quyết

352/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

30.

Nghị quyết

356/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

31.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND
Ngày 29/7/2011

Về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 bãi bỏ

01/8/2014

32.

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

33.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND thay thế.

22/12/2014

34.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015.

Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 bãi bỏ

01/01/2015

35.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 bãi bỏ

22/12/2014

36.

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND Ngày 10/8/2012

Về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2012

37.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

38.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

39.

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

40.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 thay thế

01/01/2016

41.

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 bãi bỏ

01/01/2015

42.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

43.

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

44.

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về nhiệm vụ năm 2014

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

45.

Nghị quyết

101/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

Đã hết năm ngân sách 2014

31/12/2014

46.

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014-2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

47.

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian.

31/12/2014

48.

Nghị quyết

113/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thay thế

26/7/2014

49.

Nghị Quyết

122/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

50.

Nghị Quyết

123/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

51.

Nghị Quyết

124/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 xử lý hết hiệu lực

10/7/2015

52.

Nghị Quyết

143/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về nhiệm vụ năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

53.

Nghị Quyết

146/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

II. QUYẾT ĐỊNH

54.

Quyết định

313/QĐ-UB
Ngày 25/4/1994

Về việc lập Quỹ xoá đói giảm nghèo

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

55.

Quyết định

675/QĐ-UB
Ngày 20/3/1996

Về việc ban hành Quy chế quản lý sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện, thành thị và các đơn vị trong ngành y tế

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

56.

Quyết định

2918/QĐ-UB
Ngày 18/7/1997

Về việc ban hành hệ thống định mức kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất và giao chủ đầu tư.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

57.

Quyết định

4754/QĐ-UB
Ngày 24/11/1997

Về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ xuất sắc cấp tỉnh.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

58.

Quyết định

1228/QĐ-UB
Ngày 07/9/1998

Về việc mở tài khoản thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

59.

Quyết định

1098/QĐ-UB
Ngày 18/4/1998

Về việc ban hành một số quy định cụ thể về công tác quản lý bảo vệ môi trường khu du lịch thị xã Cửa Lò.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

60.

Quyết định

1227/QĐ-UB
Ngày 31/8/1998

Về việc quy định thực hiện trách nhiệm chủ trì, phối hợp giải quyết các công việc khi được UBND tỉnh giao

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

61.

Quyết định

1240/QĐ-UB
Ngày 28/9/1998

Về việc giao cho Giám đốc Sở Tư pháp nhiệm vụ xác nhận tiền án tiền sự của công dân

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

62.

Quyết định

1260/QĐ-UB
Ngày 11/11/1998

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý văn hoá thông tin giữa UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Văn hoá Thông tin.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

63.

Quyết định

04/1999/QĐ-UB
Ngày 15/01/1999

Về việc ban hành quy định niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

64.

Quyết định

43/1999/QĐ-UB
Ngày 04/5/1999

Về việc ban hành quy chế quản lý thể dục thể thao giữa huyện, thành phố, thị xã và Sở Thể dục Thể thao.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

65.

Quyết định

52/1999/QĐ-UB
Ngày 24/5/1999

Về việc kiểm định Nhà nước đồng hồ nước lạnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

66.

Quyết định

93/1999/QĐ-UB
Ngày 21/9/1999

Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế và UBND huyện, thành phố, thị xã trong hoạt động quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

67.

Quyết định

112/1999/QĐ-UB
Ngày 18/11/1999

Về việc ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

68.

Quyết định

148/1999/QĐ-UB
Ngày 29/11/1999

Về việc quy định tạm thời một số chính sách đầu tư và phát triển văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

69.

Quyết định

149/1999/QĐ-UB
Ngày 31/11/1999

Về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đối với người có công khi tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

70.

Quyết định

160/1999/QĐ-UB
Ngày 23/12/1999

Ban hành quy định việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

71.

Quyết định

161/1999/QĐ-UB
Ngày 23/12/1999

Về việc quy định tạm thời bổ sung một số chế độ cho cán bộ công nhân viên chức ngành phát thanh truyền hình

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

72.

Quyết định

163/1999/QĐ-UB
Ngày 24/12/1999

Về việc ban hành quy chế luân chuyển cán bộ và các chế độ chính sách khuyến khích cán bộ y tế tăng cường cho các huyện miền núi

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

73.

Quyết định

4638/1999/QĐ-UB
Ngày 30/12/1999

Về việc giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác gỗ tự nhiên.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

74.

Quyết định

56/2000/QĐ-UB
Ngày 27/7/2000

Ban hành quy định về việc giáo dục, quản lý, chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại cộng đồng.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

75.

Quyết định

04/2001/QĐ-UB
Ngày 12/01/2001

Về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản, đăng kiểm tàu cá, thú y thuỷ sản, đăng ký chất lượng hàng hoá thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

76.

Quyết định

43/2001/QĐ-UB
Ngày 06/6/2001

Về quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy mô phát triển giáo dục phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

77.

Quyết định

45/2001/QĐ-UB
Ngày 06/6/2001

Về việc ban hành quy định quản lý giống nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

78.

Quyết định

60/2001/QĐ-UB
Ngày 09/7/2001

Về việc đầu tư nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo trường THPT Phan Bội Châu

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 thay thế

30/01/2014

79.

Quyết định

75/2001/QĐ-UB
Ngày 10/8/2001

Về việc ban hành quy định phân cấp cho UBND thành phố Vinh giải quyết một số công việc trong phát triển KT-XH và quản lý đô thị.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

80.

Quyết định

78/2001/QĐ-UB
Ngày 24/8/2001

Về việc ban hành quy định tạm thời về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, tập thể được giao hoặc nhận khoán quản lý rừng thông nhựa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

81.

Quyết định

111/2001/QĐ-UB
Ngày 19/11/2001

Về việc ban hành quy chế quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

82.

Quyết định

14/2002/QĐ-UB
Ngày 08/2/2002

Về cơ chế chính sách đối với y, bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

83.

Quyết định

69/2002/QĐ-UB
Ngày 13/8/2002

Về việc sửa đổi quyết định số 76/2001/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế học sinh và y tế trường học tự nguyện

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

84.

Quyết định

70/2002/QĐ-UB
Ngày 13/8/2002

Về việc ban hành quy chế tuyển chọn bồi dưỡng cán bộ kế cận các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

85.

Quyết định

88/2002/QĐ-UB
Ngày 01/10/2002

Về việc ban hành quy định tạm thời phân công, phân cấp quản lý cán bộ và tiền lương ở doanh nghiệp khác có vốn nhà nước

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

86.

Quyết định

07/2003/QĐ-UB
Ngày 23/01/2003

Về việc ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh trong các trận thi đấu bóng đá trên sân vận động TP Vinh.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

87.

Quyết định

896/2003/QĐ-UB
Ngày 12/03/2003

Về việc quy định đơn giá cước vận chuyển phân bón từ xí nghiệp phân bón hữu cơ vi sinh Nghệ An (thuộc Công ty hoá chất Vinh) đến trung tâm các huyện, cụm xã.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

88.

Quyết định

38/2003/QĐ-UB
Ngày 08/4/2003

Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tăng cường tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, xã biên giới.

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 thay thế

26/01/2009

89.

Quyết định

1357/2003/QĐ-UB
Ngày 16/4/2003

Về việc chuyển giao nghĩa vụ bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

90.

Quyết định

66/2003/QĐ-UB
Ngày 29/7/2003

Về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

91.

Quyết định

111/2003/QĐ-UB
Ngày 18/12/2003

Về cơ chế điều tiết quỹ xây dựng trường học, lớp học trong phạm vi huyện, thành phố, TX trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

92.

Quyết định

02/2004/QĐ-UB
Ngày 07/01/2004

Về việc mở rộng khoán thí điểm thu chi ngân sách và thực hiện một số cơ chế tự chủ tài chính ở các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

93.

Quyết định

09/2004/QĐ-UB
Ngày 16/01/2004

Về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hoá

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

94.

Quyết định

18/2004/QĐ-UB
Ngày 05/3/2004

Về việc ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

95.

Quyết định

30/2004/QĐ-UB
Ngày 12/4/2004

Về việc ban hành phương án triển khai thực hiện việc quản lý, nuôi dưỡng tập trung người tâm thần nặng, người tàn tật lang thang không nơi nương tựa và hồi gia người lang thang xin ăn.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

96.

Quyết định

1472/2004/QĐ-UB
Ngày 22/4/2004

Quy định mức thu lệ phí thi nghề phổ thông kể từ năm học 2003-2004, xét tuyển vào các lớp đầu cấp kể từ năm học 2004-2005.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

97.

Quyết định

2182/2004/QĐ-UB
Ngày 16/6/2004

Về việc ban hành quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

98.

Quyết định

42/2004/QĐ-UB
Ngày 29/4/2004

Về việc ban hành quy định về khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tăng thu cho ngân sách.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

99.

Quyết định

68/2004/QĐ-UB
Ngày 25/6/2004

Về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà ở dột nát, tạm bợ.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

100.

Quyết định

70/2004/QĐ-UB
Ngày 29/6/2004

Về việc sửa đổi một số điểm của QĐ 18/2004/QĐ-UB (5/3/2004) của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang an toàn bảo vệ lưới điện

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

101.

Quyết định

127/2004/QĐ-UB
Ngày 13/12/2004

Về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh quản lí Nhà nước về đăng kí giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

102.

Quyết định

38/2005/QĐ-UB
Ngày 18/3/2005

Về việc ban hành tiêu chí xác định đất có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

103.

Quyết định

50/2005/QĐ-UBND
Ngày 18/4/2005

Về việc ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 bãi bỏ

29/10/2015

104.

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND
Ngày 06/10/2005

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An

Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 thay thế

28/9/2014

105.

Quyết định

84/2005/QĐ-UBND
Ngày 03/10/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý, cho vay Quỹ xoá đói giảm nghèo từ nguồn ngân sách tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

106.

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND
Ngày 18/10/2005

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Khuyến nông tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

107.

Quyết định

96/2005/QĐ-UBND
Ngày 26/10/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 thay thế

09/02/2015

108.

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND
Ngày 03/1/2006

Về việc sửa đổi điểm 1.1, phần III, Quy định về quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (Kèm theo Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của UBND tỉnh).

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

109.

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND
Ngày 24/03/2006

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa NA

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

110.

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND
Ngày 10/4/2006

Ban hành quy chế phòng cháy chữa cháy rừng và vùng giáp ranh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

111.

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND
Ngày 12/4/2006

Ban hành quy chế quản lý đề tài khoa học công nghệ cho các ngành cấp tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

112.

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND
Ngày 19/7/2006

Về việc phân công phân cấp quản lý thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 thay thế

11/4/2015

113.

Quyết định

86/2006/QĐ-UBND
Ngày 30/8/2006

Về việc ban hành quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 thay thế

16/5/2015

114.

Quyết định

977/QĐ-UBND
Ngày 23/3/2006

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi Nghệ An

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 thay thế

01/02/2016

115.

Quyết định

980/QĐ-UBND
Ngày 23/3/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục lâm nghiệp Nghệ An

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 05/1/2016 thay thế

15/01/2016

116.

Quyết định

981/QĐ-UBND
Ngày 23/3/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 thay thế

01/02/2016

117.

Quyết định

1191/2006/QĐ-UBND
Ngày 07/4/2006

Về việc thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An

Quyết định số 56/1015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 thay thế

18/10/2015

118.

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND Ngày 17/01/2007

Về việc ban hành Quy định danh hiệu thi đua “Chủ tịch xã, phường, thị trấn giỏi; Giám đốc doanh nghiệp giỏi; Chủ nhiệm Hợp tác xã giỏi”.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

119.

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND
Ngày 04/4/2007

Ban hành quy định quản lý hoạt động các Bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

120.

Quyết định

45/2007/QĐ-UBND
Ngày 27/4/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý thu, chi tiền mặt đối với các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

121.

Quyết định

60/2007/QĐ-UBND
Ngày 04/5/2007

Ban hành quy định về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

122.

Quyết định

68/2007/QĐ-UBND
Ngày 21/5/2007

Ban hành quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 22/1/2015 thay thế

01/02/2015

123.

Quyết định

84/2007/QĐ-UBND
Ngày 16/7/2007

Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 77/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

02/01/2016

124.

Quyết định

4870/QĐ-UBND
Ngày 20/7/2007

Về định mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp các cấp

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

125.

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND
Ngày 12/10/2007

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An điều chỉnh

30/12/2015

126.

Quyết định

132/2007/QĐ-UBND
Ngày 16/11/2007

Ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND

05/01/2015

127.

Quyết định

134/2007/QĐ-UBND
Ngày 22/11/2007

Ban hành quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 thay thế

31/01/2015

128.

Quyết định

140/2007/QĐ-UBND
Ngày 12/12/2007

Về việc ban hành quy định mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

129.

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND
Ngày 08/01/2008

Về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

130.

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND
Ngày 09/01/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý tỉnh Nghệ An

Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 thay thế

25/12/2014

131.

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND
Ngày 06/03/2008

Về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ Thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

132.

Quyết định

1442/QĐ-UBND
Ngày 24/04/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13 và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

133.

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND
Ngày 28/04/2008

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

134.

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND
Ngày 12/05/2008

Về việc phê duyệt Phương án kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

135.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND
Ngày 02/7/2008

Về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

136.

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND
Ngày 29/8/2008

Về việc ban hành Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008-2015

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

137.

Quyết định

53/2008/QĐ-UBND
Ngày 10/9/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 thay thế

03/9/2015

138.

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Nghệ An

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 thay thế

13/02/2016

139.

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2008

Về việc ban hành Quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

140.

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND
17/11/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 thay thế

14/01/2016

141.

Quyết định

 

77/2008/QĐ-UBND
Ngày 20/11/2008

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 thay thế

14/01/2016

142.

Quyết định

84/2008/QĐ-UBND
Ngày 23/12/2008

Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở và thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

143.

Quyết định

2247/QĐ-UBND
Ngày 12/6/2008

Về việc đổi tên và điều chỉnh bổ sung một số chức năng nhiệm vụ của Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 thay thế

01/02/2016

144.

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND
Ngày 12/02/2009

Ban hành khung giá sử dụng xe ôtô áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

145.

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND
Ngày 20/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

146.

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND
Ngày 23/02/2009

Về việc Phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 2627/QĐ.UBND - GT ngày 24/6/2015 bãi bỏ

24/6/2015

147.

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND
Ngày 31/3/2009

Về việc bổ sung nội dung Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An điều chỉnh

30/12/2015

148.

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND
Ngày 02/4/2009

Về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 thay thế

12/12/2015

149.

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND
Ngày 10/4/2009

Về việc uỷ quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

150.

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND
Ngày 20/4/2009

Quyết định ban hành Quy trình về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê ở theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

151.

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND
Ngày 28/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi NA

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 thay thế

01/02/2016

152.

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND
Ngày 29/4/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Pù Mát

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 thay thế

25/01/2015

153.

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND
Ngày 02/06/2009

Quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

154.

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND
Ngày 15/7/2009

Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 thay thế

17/01/2014

155.

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2009

Về việc quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

156.

Quyết định

83/2009/QĐ-UBND
Ngày 04/9/2009

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND 26/8/2015 thay thế

05/9/2015

157.

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND
Ngày 09/9/2009

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 101/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 thay thế

04/01/2015

158.

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND
Ngày 06/10/2009

Ban hành Quy định về tăng cường cán bộ y tế công tác tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 124/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thay thế.

10/01/2015

159.

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND
Ngày 15/10/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 thay thế

13/6/2015

160.

Quyết định

100/2009/QĐ-UBND
Ngày 28/10/2009

V/v ban hành quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 ngày thay thế

06/11/2014

161.

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND
Ngày 18/11/2009

Về việc phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015thay thế.

 

09/10/2015

162.

Quyết định

105/2009/QĐ-UBND
Ngày 01/12/2009

Về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách do tỉnh Nghệ An quản lý

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 thay thế

01/02/2016

163.

Quyết định

110/2009/QĐ-UBND
Ngày 11/12/2009

Về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 thay thế

25/12/2014

164.

Quyết định

113/2009/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 thay thế

06/11/2014

165.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND
Ngày 19/01/2010

 Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 thay thế

19/02/2015

166.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND
Ngày 20/01/2010

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 thay thế

14/02/2012

167.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND
Ngày 21/4/2010

Về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An

 

04/11/2015

168.

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND
Ngày 27/7/2010

Về việc ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 thay thế

10/9/2015

169.

Quyết định

59/2010/QĐ-UBND
Ngày 12/8/2010

Về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

170.

Quyết định

66/2010/QĐ-UBND
Ngày 26/8/2010

Về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 thay thế

06/11/2014

171.

Quyết định

67/2010/QĐ-UBND
Ngày 30/8/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

04/11/2015

172.

Quyết định

77/2010/QĐ-UBND
Ngày 08/10/2010

Ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 thay thế

18/10/2015

173.

Quyết định

80/2010/QĐ-UBND
Ngày 22/10/2010

Ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 thay thế

10/10/2014

174.

Quyết định

91/2010/QĐ-UBND
Ngày 19/11/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 thay thế

07/6/2015

175.

Quyết định

98/2010/QĐ-UBND
Ngày 07/12/2010

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

176.

Quyết định

101/2010/QĐ-UBND
Ngày 4/12/2010

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

177.

Quyết định

103/2010/QĐ-UBND
Ngày 14/12/2010

Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

178.

Quyết định

108/2010/QĐ-UBND
Ngày 27/12/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 thay thế

06/11/2014

179.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND
Ngày 18/01/2011

Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 thay thế

06/11/2014

180.

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND
Ngày 15/4/2011

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 thay thế

10/7/2015

181.

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND
Ngày 01/8/2011

Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định 70/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 thay thế

16/10/2014

182.

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND
Ngày 01/8/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/20014 thay thế

27/10/2014

183.

Quyết định

46/2011/QĐ-UBND
Ngày 23/9/2011

Về việc ban hành bộ đơn giá phân tích môi trường không khí xung quanh, khí thải, nước mặt lục địa, nước dưới đất và nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 thay thế

30/10/2015

184.

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND
Ngày 17/10/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 88/2014 ngày 18/11/2014 thay thế

28/11/2014

185.

Quyết định

63/2011/QĐ-UBND
Ngày 28/11/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 02/2015/QD-UBND ngày 09/01/2015 thay thế

19/01/2015

186.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND
Ngày 04/02/2012

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 -2015

Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 thay thế

01/01/2015

187.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND
Ngày 08/02/2012

Về việc quy định đối tượng, mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 thay thế

14/3/2015

188.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND
Ngày 17/02/2012

Về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2014.

Hết thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ

31/12/2014

189.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND
Ngày 17/02/2012

Ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

QĐ số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 thay thế

16/01/2015

190.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND
Ngày 12/3/2012

Về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 thay thế

12/12/2015

191.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND
Ngày 09/5/2012

về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL Đông Nam Nghệ An

Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 thay thế

25/12/2014

192.

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND
Ngày 10/7/2012

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 thay thế

31/01/2015

193.

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND
Ngày 30/7/2012

Ban hành Quy chế quản lý giống, vùng nuôi tôm và cơ sở tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 thay thế

09/11/2014

194.

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND
Ngày 30/7/2012

Về việc quy định chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

195.

Quyết định

56/2012/QĐ-UBND
Ngày 10/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 108/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 thay thế

06/11/2014

196.

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND
Ngày 20/8/2012

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015.

Hết hiệu lực về thời gian

 

31/12/2015

197.

Quyết định

72/2012/QĐ-UBND
Ngày 03/10/2012

Về việc quy định đơn giá một số dịch vụ kỹ thuật bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh theo TTLT số 04 ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính

Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thay thế

10/01/2015

198.

Quyết định

74/2012/QĐ-UBND
Ngày 11/10/2012

Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 thay thế

14/5/2015

199.

Quyết định

75/2012/QĐ-UBND
Ngày 16/10/2012

Ban hành Thể lệ Giải Báo chí Nghệ An

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 thay thế

18/01/2016

200.

Quyết định

76/2012/QĐ-UBND
Ngày 19/10/2012

Ban hành Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 thay thế

01/9/2015

201.

Quyết định

83/2012/QĐ-UBND
Ngày 29/11/2012

Về việc ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 thay thế

31/01/2015

202.

Quyết định

90/2012/QĐ-UBND
Ngày 18/12/2012

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở Chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 thay thế

15/02/2016

203.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND
Ngày 15/01/2013

Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

204.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND
Ngày 18/4/2013

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 thay thế

10/11/2015

205.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND
Ngày 22/4/2013

Ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 thay thế

27/10/2014

206.

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND
Ngày 28/6/2013

Về việc ban hành quy trình, thời gian xác định giá khởi điểm đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

207.

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND
Ngày 02/7/2013

Về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

208.

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND
Ngày 03/9/2013

Ban hành Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 thay thế

12/02/2016

209.

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND
Ngày 19/9/2013

Ban hành mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

210.

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2013

Ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian

31/12/2014

211.

Quyết định

65/2013/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2013

Ban hành quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian

31/12/2014

212.

Quyết định

66/2013/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2013

Ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2014

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian

31/12/2014

213.

Quyết định

70/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

214.

Quyết định

71/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

215.

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

216.

Quyết định

73/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

217.

Quyết định

74/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

218.

Quyết định

75/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

219.

Quyết định

76/2013/QĐ-UBND

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

220.

Quyết định

77/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

221.

Quyết định

78/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

222.

Quyết định

79/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

223.

Quyết định

80/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

224.

Quyết định

81/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

225.

Quyết định

82/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

226.

Quyết định

83/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

227.

Quyết định

84/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

228.

Quyết định

85/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

229.

Quyết định

86/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

230.

Quyết định

87/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

231.

Quyết định

88/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Yên thành, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

232.

Quyết định

89/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

233.

Quyết định

90/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

234.

Quyết định

91/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2013

Ban hành đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết đinh 102/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 thay thế

01/01/2015

235.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND
Ngày 17/01/2014

Phê duyệt Quyết định điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 thay thế

25/8/2014

236.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND
Ngày 24/02/2014

Về việc công khai quyết toán NSNN năm 2012 tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

237.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND
Ngày 24/02/2014

về việc công khai dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

238.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND
Ngày 12/3/2014

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 thay thế

10/8/2015

239.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND
Ngày 13/3/2014

Về việc điều chỉnh mức thu tại Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

240.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND
Ngày 24/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 18 Quyết định 65/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2014

241.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2014

Về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 thay thế.

02/5/2014

242.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND
Ngày 27/3/2014

Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 thay thế

04/4/2015

243.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND
Ngày 07/04/2014

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian

31/12/2014

244.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND
Ngày 22/04/2014

Về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian

31/12/2014

245.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND
Ngày 20/5/2014

Bổ sung Đơn giá bồi thường Nghêu nuôi vào Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 thay thế

03/10/2014

246.

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND
Ngày 24/7/2014

Về việc Điều chỉnh một số nội dung Quy trình Vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 bãi bỏ

01/11/2014

247.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND
05/8/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 thay thế

10/8/2015

248.

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND
Ngày 08/9/2014

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 thay thế

23/10/2015

249.

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND
Ngày 06/10/2014

về việc tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành toàn bộ

 

31/12/2014

250.

Quyết định

89/2014/QĐ-UBND
Ngày 24/11/2014

Về việc uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 thay thế

14/5/2015

251.

Quyết định

92/2014/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2014

Ban hành cơ chế chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

252.

Quyết định

93/2014/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2014

Ban hành quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

253.

Quyết định

94/2014/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2014

Ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

254.

Quyết định

100/2014/QĐ-UBND
Ngày 23/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu thuyền.

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 thay thế

10/8/2015

255.

Quyết định

102/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/12/2014

Ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2015

256.

Quyết định

5251/QĐ-UBND
Ngày 05/10/2014

Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục lâm nghiệp Nghệ An

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 thay thế

15/01/2016

257.

Quyết định

7249/QĐ-UBND
Ngày 29/12/2014

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục đê điều và phòng chống lụt, bão tỉnh Nghệ An

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 thay thế

01/02/2016

258.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND
Ngày 03/4/2015

Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 bãi bỏ

06/02/2016

259.

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND
Ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 thay thế

08/01/2016

III. CHỈ THỊ

260.

Chỉ thị

46/CT-UB
Ngày 12/12/1994

Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, cung ứng và sử dụng các loại vật liệu cháy nổ.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

261.

Chỉ thị

24/CT-UB
Ngày 05/5/1995

Về việc tăng cường công tác giáo dục ngăn chặn tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

262.

Chỉ thị

51/CT-UB
Ngày 11/11/1995

Về việc tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

263.

Chỉ thị

44/CT-UB
Ngày 27/11/1996

Về khai thác sử dụng cơ sở vật chất công trình văn hoá, các hội trường, phòng họp phục vụ đời sống văn hoá của nhân dân

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

264.

Chỉ thị

18/CT-UB
Ngày 06/5/1997

Về việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng “Điểm sáng vùng cao biên giới”

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

265.

Chỉ thị

13/CT-UB
Ngày 14/4/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

266.

Chỉ thị

25/CT-UB
Ngày 20/7/1998

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

267.

Chỉ thị

30/CT-UB
Ngày 21/8/1998

Về việc đẩy mạnh các hoạt động Y tế học đường và y tế học sinh trong các trường học.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

268.

Chỉ thị

36/CT-UB
Ngày 22/9/1998

Về việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC quần chúng

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

269.

Chỉ thị

21/2000/CT-UB
Ngày 11/5/2000

Về việc đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp, giao đất nông lâm nghiệp, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

270.

Chỉ thị

45/2000/CT-UB
Ngày 08/9/2000

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức và chỉ đạo thi hành án dân sự

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

271.

Chỉ thị

07/2001/CT-UB
Ngày 19/2/2001

Về việc triển khai hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

272.

Chỉ thị

14/2001/CT-UB
Ngày 09/4/2001

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/8/2014 Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế

08/9/2014

273.

Chỉ thị

37/2001/CT-UB
Ngày 13/7/2001

Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo bồi dưỡng theo phương thức giáo dục không chính quy trên địa bàn toàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

274.

Chỉ thị

05/2002/CT-UB
Ngày 10/01/2002

Về việc phối hợp thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở huyện Quỳ Hợp.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

275.

Chỉ thị

20/2002/CT-UB
Ngày 16/5/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

276.

Chỉ thị

22/2002/CT-UB
Ngày 30/5/2002

Về việc quản lý hành nghề Y-Dược tư nhân

 

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

20/7/2015

277.

Chỉ thị

25/2002/CT-UB
Ngày 16/7/2002

Về việc tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn trật tự tại khu du lịch thị xã Cửa Lò

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

278.

Chỉ thị

32/2002/CT-UB
Ngày 31/8/2002

Về việc quản lý, khai thác và sử dụng cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

279.

Chỉ thị

39/2002/CT-UB
Ngày 13/11/2002

Về việc tổ chức huy động nguồn lực xây dựng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

280.

Chỉ thị

20/2003/CT-UB
Ngày 10/7/2003

Về việc triển khai đề án tiếp nhận và sử dụng những ngư­ời tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN về công tác tại xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

281.

Chỉ thị

23/2003/CT-UB
Ngày 22/7/2003

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

282.

Chỉ thị

24/2003/CT-UB
Ngày 12/8/2003

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

283.

Chỉ thị

31/2003/CT-UB
Ngày 26/9/2003

Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

284.

Chỉ thị

12/2004/CT-UB
Ngày 20/02/2004

Về việc tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

285.

Chỉ thị

08/2005/CT-UB
Ngày 28/01/2005

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

286.

Chỉ thị

13/2005/CT-UB
Ngày 04/3/2005

Về tổ chức làm việc của UB xã, phường, thị trấn

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

287.

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND
Ngày 24/01/2006

Về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

288.

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND
Ngày 14/3/2006

Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Hết hiệu lực về thời gian. Nội dung thực hiện trong 2 năm 2006-2007

31/12/2007

289.

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND
Ngày 14/3/2006

Về việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Hết hiệu lực về thời gian. Nội dung thực hiện đến năm 2010.

31/12/2010

290.

Chỉ thị

17/2006/CT-UBND
Ngày 12/5/2006

Về đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bản tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

291.

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND
Ngày 26/9/2006

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 29/10/2014 thay thế

08/11/2014

292.

Chỉ thị

08/CT-UBND phát triển nuôi tôm chân trắng Nghệ An">10/2008/CT-UBND
Ngày 28/03/2008

Về việc phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn Nghệ An

Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND thay thế

15/01/2012

293.

Chỉ thị

08/CT-UBND chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy Nghệ An">13/2008/CT-UBND
Ngày 16/5/2008

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 09/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An">07/2009/CT-UBND thay thế

04/4/2009

294.

Chỉ thị

08/CT-UBND phương án phòng chống lụt bão lũ ống lũ quét Nghệ An">19/2008/CT-UBND
Ngày 15/8/2008

Về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phương án PCLB, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

295.

Chỉ thị

20/2008/CT-UBND
Ngày 21/8/2008

Về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

296.

Chỉ thị

09/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính">03/2009/CT-UBND
Ngày 16/02/2009

Về việc đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau chuyển đổi ruộng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

297.

Chỉ thị

09/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An">07/2009/CT-UBND
Ngày 25/3/2009

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

298.

Chỉ thị

09/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy">15/2009/CT-UBND
Ngày 13/5/2009

Về việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

299.

Chỉ thị

09/CT-UBND quản lý bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An">16/2009/CT-UBND
Ngày 18/5/2009

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

300.

Chỉ thị

09/CT-UBND quản lý nhà nước về tài nguyên nước Nghệ An">17/2009/CT-UBND
Ngày 26/5/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

301.

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND
Ngày 21/5/2010

Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

302.

Chỉ thị

16/2010/CT-UBND
Ngày 09/9/2010

 Về việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND bãi bỏ, kiểm tra lại cho chính xác

29/10/2015

303.

Chỉ thị

17/2010/CT-UBND
Ngày 10/9/2010

 Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

304.

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND
Ngày 14/02/2011

Về việc triển khai thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

305.

Chỉ thị

11/2011/CT-UBND
Ngày 18/3/2011

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

306.

Chỉ thị

12/CT-UBND
Ngày 21/3/2011

Về việc quản lý, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

307.

Chỉ thị

18/2011/CT-UBND
Ngày 02/6/2011

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/03/2013 thay thế

07/4/2009

308.

Chỉ thị

19/2011/CT-UBND
Ngày 20/6/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chỉ thị số 04/CT-UBND thay thế

13/02/2015

309.

Chỉ thị

33/2011/CT-UBND
Ngày 30/12/2011

Về triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

310.

Chỉ thị

04/CT-UBND
Ngày 17/2/2012

Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

311.

Chỉ thị

19/2012/CT-UBND
Ngày 02/7/2012

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

312.

Chỉ thị

09/CT-UBND
Ngày 28/3/2013

về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 24/2014/CT-UBND thay thế

 

313.

Chỉ thị

11/2013/CT-UBND
Ngày 08/4/2013

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

314.

Chỉ thị

16/CT-UBND
Ngày 05/7/2013

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

315.

Chỉ thị

33/CT-UBND
Ngày 27/11/2013

Về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 và những năm tiếp theo

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

316.

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND
Ngày 06/01/2014

Về công tác Thú y năm 2014

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

317.

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND
Ngày 25/01/2014

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

318.

Chỉ thị

03/CT-UBND
Ngày 10/3/2014

Về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật năm 2014

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

319.

Chỉ thị

04/2014/CT-UBND
Ngày 10/3/2014

Về tập trung phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

320.

Chỉ thị

07/CT-UBND
Ngày 24/4/2014

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chi thị 06/2015/CT-UBND ngày 13/02/2015 thay thế

23/02/2015

321.

Chỉ thị

08/CT-UBND
Ngày 14/5/2014

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

322.

Chỉ thị

09/CT-UBND
Ngày 03/7/2014

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

323.

Chỉ thị

11/CT-UBND
Ngày 13/8/2014

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2014.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2014

324.

Chỉ thị

15/CT-UBND
Ngày 08/9/2014

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

325.

Chỉ thị

19/CT-UBND
Ngày 14/10/2014

 Về tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2014 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phó với ảnh hưởng của El Nino.

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

326.

Chỉ thị

22/CT-UBND
Ngày 26/11/2014

Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

327.

Chỉ thị

23/CT-UBND
Ngày 05/12/2014

Về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghĩa vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và những năm tiếp theo

Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 xử lý hết hiệu lực

04/11/2015

328.

Chỉ thị

25/CT-UBND
Ngày 12/12/2014

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2015

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

329.

Chỉ thị

26/CT-UBND
Ngày 27/12/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tổ chức tốt việc đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian

31/12/2015

Tổng số: 329 văn bản

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND

Ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 bãi bỏ

01/01/2014

2.

Nghị quyết

182/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007 Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điểm a và điểm d khoản 1; điểm d, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 262/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND.

03/8/2009

 

3.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/7/2007 về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quy định về phí đấu giá, lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí đấu giá mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND.

Lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh

 

20/7/2010

 

4.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2008 về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 bãi bỏ

01/01/2014

5.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2009 thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Khoản 1 Điều 1 và nội dung tỷ lệ trích nộp tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 264/2009/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 bãi bỏ

26/7/2014

6.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2009 về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong KKT Đông Nam NA

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 xử lý hết hiệu lực Khoản 2 Điều 1

26/7/2014

7.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoạn “Trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện” tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 xử lý hết hiệu lực đoạn

26/7/2014

8.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND

Ngày 15/7/2013 về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh NA

Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NĐ-CP.

Nghị quyết số 150/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 sửa đổi khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NĐ-CP

22/12/2014

9.

Nghị quyết

Không số ngày 25/01/1997 về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Đường 03/02 đã đổi tên thành đường V.I. Lê nin.

Một số tuyến đường theo Nghị quyết đã được đổi tên như đường Cơ Đê Hưng Hòa, Võ Nguyên Hiến, Phong Định Cảng.

Nghị quyết số 175/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin.

Nghị quyết số 353/2010/NQ-HĐND thông qua Danh mục đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV: 52 đường đặt tên mới (42 đường manh tên danh nhân, 10 đường mang tên địa danh); 07 đường điều chỉnh đặt tên mới (04 đường điều chỉnh đặt tên mới mang tên danh nhân); 02 đường kéo dài không đặt tên mới, 01 đường điều chỉnh cho đúng nghĩa.

25/12/2006

10.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010 về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực MTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản.

Khoản 2 Điều 1 và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 Bãi bỏ

01/01/2015

11.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010 Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Trường Mầm non Diễn Vạn (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Trung (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Bích (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Liên (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc); Trường Mầm non Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò); Trường Mầm non Hoa Sơn (huyện Anh Sơn).

Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc chuyển đổi 09 trường bên và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

19/12/2011

12.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010 Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Một số tuyến đường được đổi tên như: Đường Võ Nguyên Hiến, đường Phong Định Cảng.

Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh: đổi tên đường Võ Nguyên Hiến thành đường Minh Tân; đổi tên đường Phong Định – Cảng, đoạn từ điểm tiếp giáp đường Trường Thi và đường Nguyễn Phong Sắc đến điểm tiếp giáp đường Phan Đăng Lưu (chiều dài 700m, Chiều rộng 14m) thành đường Võ Nguyên Hiến.

23/12/2013

13.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2010 về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND

 

Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

23/12/2012

14.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012 Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 bãi bỏ

01/01/2014

15.

Nghị Quyết

125/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND

30/12/2015

16.

Nghị Quyết

130/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 bãi bỏ

20/7/2015

II. QUYẾT ĐỊNH

17.

Quyết định

2047/2001/QĐ-UB ngày 27/6/2001 về việc giải quyết phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm trường phổ thông trung học nội trú

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2047/2001

Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2047/2001/QĐ-UB và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (văn bản nào bãi bỏ)

04/11/2015

18.

Quyết định

100/2004/QĐ-UB ngày 27/9/2004 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo tỉnh

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UBND

QĐ số 72/2010/QĐ-UBND ngày 5/10/2010 thay thế Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UBND

15/10/2010

19.

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 Về việc thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An

Điểm 1.2 khoản 1, điểm 2.10 khoản 2 Điều 2 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND

QĐ 47/2012/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 khoản 1, điểm 2.10 khoản 2 Điều 2 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND

04/8/2012

20.

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 18/01/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài phát thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khoản 3 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

01/01/2015

21.

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An

Điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND.

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 sửa đổi điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND.

20/3/2009

22.

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND

Ngày 08/10/2008 về việc ban hành Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 bãi bỏ.

06/02/2014

23.

Quyết định

80/2008/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2008 Ban hành Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh

Khoản 4, 5 Điều 7; khoản 4 Điều 8 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND

QĐ 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 sửa đổi, bổ sung Khoản 4, 5 Điều 7; khoản 4 Điều 8 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND

09/11/2010

24.

Quyết định

68/2009/QĐ-UBND

Ngày 29/7/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

Điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND

10/10/2013

25.

Quyết định

93/2009/QĐ-UBND

Ngày 07/10/2009 ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An

Điều 3, khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 8, Điều 18, Điều 18, khoản 3 Điều 18 và một số nội dung khác Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND.

Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 sửa đổi Điều 3, khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 8, Điều 18, Điều 18, khoản 3 Điều 18 và một số nội dung khác Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND.

09/11/2014

26.

Quyết định

84/2010/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2010 về việc Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh

Điểm b,c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/2/2011 sửa đổi điểm b,c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND.

10/3/2011

27.

Quyết định

87/2010/QĐ-UBND

Ngày 16/11/2010 về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khoản 5, Điều 4; Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5; Điều 6; Điểm a, Khoản 2, Điều 7; Khoản 1, Khoản 2, Điều 8; Điểm d, Khoản 1, Điều 9; Khoản 4, Điều 10; Khoản 5, Điều 11 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND.

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 4, sửa đổi Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5, thay thế Điều 6, sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 8, sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 9, Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 10, sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 11 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND.

02/4/2015

28.

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2011 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An

Điều 12, Chương III, Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND; điểm c, khoản 4, Điều 2 tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND.

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 12, Chương III, Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND; Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 2 tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND.

30/4/2012

29.

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2011 Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Điều 2 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 sửa đổi Điều 2 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.

18/7/2013

30.

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND

Ngày 29/5/2012 Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1, Điều 2 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND.

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 bãi bỏ

06/02/2014

31.

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND

Ngày 08/6/2012 về số lượng và một số chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 1, Điều 2 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND.

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 bãi bỏ

06/02/2014

32.

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND

Ngày 10/8/2012 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

Khoản 1, khoản 7 Điều 11; khoản 1, khoản 4, điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 14; khoản 1, điểm b khoản 6 Điều 16; khoản 4, điểm b, c, d khoản 7 Điều 19 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 7 Điều 11; khoản 1, khoản 4, điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 14; khoản 1, điểm b khoản 6 Điều 16; khoản 4, điểm b, c, d khoản 7 Điều 19 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND.

24/01/2014

33.

Quyết định

67/2012/QĐ-UBND

Ngày 11/9/2012 về việc ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đoạn “trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất” tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 5349/QĐ-UBND xử lý hết hiệu lực đoạn “trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất” tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND.

17/10/2014

34.

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2013 Về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND.

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND.

15/3/2015

35.

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2013 ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh

Điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 1; điểm a khoản 3 Điều 10

Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND

14/11/2015

36.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

NNgày 07/02/2014 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Khoản 3, Điều 6, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 bãi bỏ

26/9/2014

37.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

Ngày 23/4/2014 Ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ môtô nước trên biển tại địa bàn thị xã Cửa Lò

Điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2014 sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND.

08/02/2015

38.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND

Ngày 28/7/2014 ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 điều chỉnh

28/01/2016

39.

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND

Ngày 19/8/2014 Ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khoản 5 Điều 14 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND.

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 9/4/2015 Bãi bỏ

19/4/2015

40.

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND

Ngày 01/10/2014 ban hành Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoản 11 Điều 3 và điểm 3 phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND.

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 bãi bỏ.

27/8/2015

41.

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/10/2014 Ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục III của “Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An” ban hành theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 điều chỉnh bổ sung Mục III của “Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An” đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND

18/6/2015

42.

Quyết định

84/2014/QĐ-UBND

Ngày 04/11/2014 ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý sử dụng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy định liên quan đến y tế xóm, bản

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 thay thế

14/01/2016

43.

Quyết định

87/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/11/2014 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điểm a khoản 2 Điều 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND.

28/01/2016

44.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND

Ngày 31/7/2015 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, xe máy điện và tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phụ lục I của Bảng giá kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 sửa đổi Phụ lục I của Bảng giá kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND

26/11/2015

Tổng số: 44 văn bản

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 814/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 814/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2016
Ngày hiệu lực 04/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 814/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 814/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 814/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Nghệ An 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 814/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Lê Xuân Đại
Ngày ban hành 04/03/2016
Ngày hiệu lực 04/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất