Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An 2020 và được áp dụng kể từ ngày 04/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 3 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm Công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 10 về “Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 277/TTr-SKH&CN ngày 26/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/2014/QĐ -UBND ngày 28 tháng 03 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ cao, Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (gọi tắt là dự án công nghệ cao) được Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận.

2. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Dự án ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

3. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với Dự án Công nghệ cao được các cơ quan Trung ương cấp giấy chứng nhận.

1. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

a) San lấp mặt bằng: Nhà đầu tư tự bỏ vốn để san lấp mặt bằng trong hàng rào dự án được UBND tỉnh hỗ trợ tối đa 50% chi phí trên cơ sở thiết kế, dự toán và số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt quá các mức sau:

- 03 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư từ 50 – 100 tỷ đồng.

- 05 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư từ 100 – 200 tỷ đồng.

- 07 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

b) Đường giao thông: Được tỉnh đầu tư xây dựng không quá 7km đường giao thông từ trục chính (đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) vào trung tâm vùng nguyên liệu tập trung như: Chè, cà phê, cam, dứa, chuối, cỏ, cây cao lương... có diện tích quy mô từ 100 ha trở lên, phục vụ cho công nghiệp chế biến trong các dự án công nghệ cao.

c) Cấp điện: Tỉnh cam kết cấp điện đến hàng rào của dự án, hoặc trung tâm vùng nguyên liệu của dự án theo nhu cầu phụ tải và cấp điện áp.

d) Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông: Được tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường truyền Internet tốc độ cao đến các Khu Công nghệ thông tin tập trung của tỉnh.

2. Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

a) Thuê chuyên gia: Được tỉnh hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng thuê chuyên gia (mỗi hợp đồng là 01 chuyên gia) có thời hạn từ 06 tháng trở lên cho các nhiệm vụ cần thiết của dự án công nghệ cao, nhưng không quá 03 hợp đồng các loại/dự án/năm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/hợp đồng/năm. Thời gian hỗ trợ không quá 02 năm/01 dự án.

b) Hỗ trợ đào tạo nghề: Nhà đầu tư ký hợp đồng với người lao động (quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ) trong các dự án công nghệ cao có xác định thời hạn từ 24 tháng trở lên và gửi đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề trong, ngoài tỉnh hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất của nhà đầu tư, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên được tỉnh hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo tương ứng 1,5 mức lương cơ sở/người

3. Hỗ trợ về cung cấp nguồn nước: Được áp dụng đơn giá thấp nhất trong việc khai thác, sử dụng nước từ các sông, suối, hồ, đập trên địa bàn.

4. Hỗ trợ về công nghệ và thiết bị:

Được tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các nội dung sau: Chuyển giao công nghệ; đầu tư trang thiết bị, máy móc; sản xuất thử nghiệm. Kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 30% của tổng mức đầu tư các nội dung trên và được UBND tỉnh phê duyệt nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án ứng dụng công nghệ cao, không quá 5 tỷ đồng/dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Điều 4. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với Dự án ứng dụng Công nghệ cao, Dự án sản xuất sản phẩm Công nghệ cao được UBND tỉnh công nhận.

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho các nội dung đầu tư ứng dụng và phát triển Công nghệ cao như: Chuyển giao công nghệ; đầu tư trang thiết bị, máy móc; sản xuất thử nghiệm; đào tạo và thuê chuyên gia để thực hiện dự án.

2. Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 30% của tổng mức đầu tư các nội dung tại khoản 1 điều này nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án ứng dụng công nghệ cao, không quá 5 tỷ đồng/dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Điều 5. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các Dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp công nghệ cao

1. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tỉnh cam kết bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Trường hợp, nhà đầu tư ứng trước kinh phí để địa phương bồi thường hoặc tự thỏa thuận bồi thường về đất, tài sản trên đất và chi phí hỗ trợ (nếu có) theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt thì khoản kinh phí này được tỉnh hoàn trả theo đơn giá của nhà nước trong thời hạn từ 1- 5 năm kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

2. Về san lấp mặt bằng trong hàng rào dự án

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nhưng không vượt quá 300 triệu đồng/1ha.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án công nghệ cao đăng ký cấp Giấy chứng nhận Dự án công nghệ cao theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BKH&CN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và nhà đầu tư xác định nhu cầu thuê chuyên gia cho các nhiệm vụ cần thiết, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định số lượng chuyên gia được hỗ trợ.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và nhà đầu tư xác định nhu cầu đào tạo đối với công nhân kỹ thuật trong vùng dự án.

e) Hàng năm, trên cơ sở Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An định hướng một số lĩnh vực, công nghệ, sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư và khuyến khích phát triển tại Nghệ An để thu hút các nhà đầu tư.

f) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính thành lập các Hội đồng khoa học thẩm định các Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao và trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ các hạng mục đầu tư có liên quan.

g) Đôn đốc chủ đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Doanh nghiệp công nghệ cao, Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư cơ sở hạn tầng Khu công nghệ cao; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao báo cáo tình hình thực hiện hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án công nghệ cao đăng ký cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Thông tư số 50/2011/TT-BNN&PTNT ngày 15/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

b) Xác nhận vùng nguyên liệu tập trung có quy mô từ 100 ha trở lên của chủ đầu tư các dự án công nghệ cao.

3. Sở Tài chính

a) Cân đối, thẩm định, bố trí nguồn vốn chi thường xuyên để bảo đảm thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại quy định này.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư tổ chức thẩm định quyết toán các công trình trong diện được hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ hoàn trả vốn hoặc ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Cân đối, thẩm định, bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản để bảo đảm thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại quy định này.

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung được hưởng ưu đãi đầu tư trên địa bàn.

5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Doanh nghiệp công nghệ cao, Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6. Trách nhiệm của nhà đầu tư

a) Phối hợp tốt với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan để thực hiện tốt Quy định này.

b) Sử dụng kinh phí được hỗ trợ, ưu đãi đúng mục đích, phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

c) Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cho Sở KH&CN để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, doanh nghiệp phổ biến để thực hiện tốt Quy định này.

Đối với các dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Doanh nghiệp công nghệ cao, Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư cơ sở hạn tầng Khu công nghệ cao; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang triển khai nhưng chưa được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại Quy định này thì được tỉnh xem xét hỗ trợ theo Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2014
Ngày hiệu lực07/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Điền
        Ngày ban hành28/03/2014
        Ngày hiệu lực07/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2015
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2014/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư dự án công nghệ cao Nghệ An