Quyết định 5149/QĐ-UBND

Quyết định 5149/QĐ-UBND năm 2015 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5149/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 05/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1714/TTr-STP ngày 19/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kết quả rà soát 847 văn bản (trong đó có 657 Quyết định, 190 Chỉ thị) do UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước (Danh mục I) như sau:

1. Tiếp tục thi hành 395 văn bản còn hiệu lực, trong đó 313 Quyết định và 82 Chỉ thị (bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần) (Danh mục II kèm theo).

2. Hết hiệu lực thi hành toàn bộ 238 văn bản (trong đó có 172 Quyết định, 66 Chỉ thị); Hết hiệu lực thi hành một phần 23 văn bản; (Danh mục III kèm theo).

3. Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 214 văn bản (trong đó có 172 Quyết định, 42 Chỉ thị) (Danh mục IV kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định này.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản QPPL được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5149/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5149/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2015
Ngày hiệu lực04/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước

Download Văn bản pháp luật 5149/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5149/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Xuân Đại
       Ngày ban hành04/11/2015
       Ngày hiệu lực04/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015

           • 04/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực