Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2014 Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2014 Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh đảng bộ lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Nghệ An, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn tới. Dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ có những khởi sắc trong năm 2014, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013.

Trong bối cảnh đó, dự báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2014 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; Một số chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân…. sẽ tác động trực tiếp tới khả năng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2014 và duy trì tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà theo Nghị quyết 26/NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI - Kỳ họp thứ 10 phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về những giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp"; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN; Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao.

2. Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

3. Cục Thuế Nghệ An:

a) Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

b) Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và HĐND, UBND các cấp để chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014; thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

c) Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh các cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

d) Thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời và công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí dành cho doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện thuận lợi, tránh gây khó khăn, phiền hà và tạo niềm tin, góp phần giúp doanh nghiệp sớm hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế, trong đó quan tâm triển khai thực hiện các Luật sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế và các cơ chế, chính sách tài chính, thuế có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.

e) Thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Giám sát và nắm bắt kịp thời số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, số doanh nghiệp ngừng hoạt động (bỏ trốn, giải thể, phá sản), số doanh nghiệp đang hoạt động.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cả về đối tượng và phạm vi. Chú trọng việc thanh tra đối với chuyên đề như: Chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, hoàn thuế, hộ kinh doanh cá thể; Thanh tra đối với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện thanh tra các lĩnh vực: khai thác khoáng sản, bất động sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ… Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan (Công an, Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước…) kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, tránh thuế. Thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi cố tình gian lận, trốn thuế nhằm giáo dục, răn đe và ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

h) Áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp các cơ quan liên quan trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế có liên quan.

i) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án thuộc Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan trong việc thu thập thông tin quản lý người nộp thuế. Duy trì việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua Ngân hàng thương mại.

4. Sở Tài chính phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị sự nghiệp, đơn vị có thu phí, lệ phí thực hiện rà soát, quyết toán sổ thu, chi theo quy định. Qua rà soát, quyết toán phát hiện các trường hợp sử dụng không đúng quy định thì phải thực hiện thu hồi ngay vào NSNN, nếu phát hiện đơn vị có số thu phí, lệ phí để lại có số dư cuối kỳ tại thời điểm quyết toán lớn hoặc nhiều năm không chi hết thì kịp thời báo cáo kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, nộp vào NSNN; Khẩn trương rà soát lại toàn bộ các khoản thu liên quan đến nhà, đất để xử lý thu đối với các khoản thu còn vướng mắc, chưa đủ thủ tục theo quy định.

5. Cục Hải quan Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa và mở tờ khai tại Nghệ An để tăng nguồn thu thuế xuất, nhập khẩu. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, không để người nộp thuế lợi dụng một số cơ chế, chính sách của nhà nước để trốn thuế trong đó có chính sách tạm nhập, tái xuất, chính sách kiểm tra hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền để hoàn thuế giá trị gia tăng. Chủ động phối hợp với các cơ quan: Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để chống việc trốn lậu thuế và gian lận thương mại; có biện pháp để tập trung thu nợ đọng thuế, không để tình trạng nợ đọng thuế kéo dài.

6. Kho bạc Nhà nước Nghệ An, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế. Thu thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn, khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT. Thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế, thực hiện các lệnh thu Ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

8. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân vào NSNN đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế kịp thời và đầy đủ.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế đối với người nộp thuế do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thu.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và Cổng thông tin điện tử của tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội và người nộp thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc chấp hành các nghĩa vụ về thuế.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã; Giám đốc các tổ chức, các chủ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Giao Cục Thuế Nghệ An kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố; thị xã;
- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TH & Công báo tỉnh;
- Chánh VP, PVP.TM;
- Lưu VT, TM, TH.UB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực04/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2014 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2014 Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực04/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2014 Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 2014 Nghệ An