Chỉ thị 04/2014/CT-UBND

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở chó mèo nuôi Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở chó mèo nuôi Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/CT-UBND

 Nghệ An, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở CHÓ, MÈO NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi rút dại gây nên. Chó, mèo bị bệnh dại truyền vi rút sang người qua vết thương cắn, vết cào, vết xước trên da và niêm mạc bị tổn thương. Người bị chó, mèo cắn, nếu không được tiêm phòng vắc xin dại sẽ lên cơn dại (vật vã, đau đớn, sùi bọt mép, bị co cứng, sợ gió, hạ huyết áp, giãn đồng tử, phản ứng cơ thể dữ tợn…), tất cả các bệnh nhân khi lên cơn dại đều bị tử vong.

Trên địa bàn tỉnh, từ năm 2007 đến nay đã có 43 người tử vong do bệnh dại (huyện Quỳnh Lưu: 17 ca, Anh Sơn: 6 ca, Nghĩa Đàn: 4 ca, TX. Thái Hòa: 3 ca); Các huyện khác Kỳ Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Con Cuông, Đô Lương, Quỳ Châu, Nam Đàn, Yên Thành, Quỳ Hợp mỗi huyện 1 - 2 ca. Ngoài ra, hàng năm có trên 3.000 người phải đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại do bị chó, mèo nghi dại cắn, gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người dân.

Nguyên nhân chủ yếu do đàn chó, mèo nuôi không được tiêm phòng bệnh dại triệt để, nhiều nơi tiêm phòng đạt tỷ lệ rất thấp, có địa phương còn bỏ trắng không tiêm; hiện tượng chó, mèo nuôi thả rông, không được quản lý còn phổ biến ở các địa phương. Bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh dại, còn chủ quan, khi bị chó, mèo dại cắn không đến các cơ sở y tế để tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh dại, do đó sau một thời gian bị phát bệnh dại và tử vong.

Trước diễn biến bệnh dại bùng phát hiện nay, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang nghiêm túc thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về việc phòng, chống bệnh dại ở động vật, trong đó chú trọng một số nội dung:

1. Sở Nông nghiệp PTNT

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành Nông nghiệp PTNT và Y tế trong công tác phòng, chống bệnh dại.

c) Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh:

Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin dại cho các địa phương.

2. Sở Y tế

Đảm bảo đầy đủ số lượng thuốc phòng bệnh dại để tiêm phòng kịp thời cho người bị chó, mèo nghi bị bệnh dại cắn. Tổ chức mạng lưới y tế tiêm phòng bệnh dại đáp ứng yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, phối hợp với ngành thú y để điều tra dịch tễ bệnh dại trên đàn vật nuôi tại các địa bàn có liên quan với bệnh nhân.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về bệnh dại, tính chất nguy hiểm của bệnh dại ở chó, mèo khi lây sang người để nhân dân hiểu và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh dại; tự giác đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng vắc xin khi bị chó, mèo cắn.

b) Tổ chức tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo đạt 100% diện tiêm và tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới đẻ, nuôi mới... theo kế hoạch tiêm phòng hàng năm của UBND huyện, thành, thị.

c) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

d) Chỉ đạo Ban phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện, xã tổ chức họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh dại.

e) Huy động lực lượng phục vụ công tác phòng, chống bệnh dại. Chỉ đạo Trạm Thú y cùng với chính quyền địa phương cấp xã tham mưu, trình UBND huyện ra quyết định cưỡng chế buộc tiêu hủy chó của chủ vật nuôi không chấp hành tiêm vắc xin dại tại địa phương.

f) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn:

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh dại cho người và động vật.

- Tăng cường quản lý đàn chó, mèo, tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký nuôi chó, mèo.

- Giao trách nhiệm giám sát, phát hiện bệnh dại trên đàn chó, mèo cho xóm trưởng, cán bộ thú y xã, phường, thị trấn, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát tình hình bệnh dại đến tận hộ nuôi chó, mèo;

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo.

- Triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

4. Các cơ quan thông tin và truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT và TH tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp với ngành Nông nghiêp PTNT, Y tế tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng chống để người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống bệnh dại trên người cũng như hợp tác với cơ quan thú y trong phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo.

5. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Chủ động trình Trung ương cấp nguồn kinh phí phòng chống bệnh dại quy định tại Quyết định số 688/QĐ-BNN-TY ngày 01/4/2013 của Bộ Nông nghiệp PTNT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2013-2015.

6. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện hỗ trợ cơ quan thú y và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại để đảm bảo an toàn cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ và an ninh trật tự tại địa phương.

5. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dại tới cán bộ công nhân viên của cơ quan đơn vị về việc chấp hành các quy định pháp luật khi nuôi chó, mèo và tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình và cộng đồng.

8. Đối với chủ vật nuôi:

a) Đảm bảo điều kiện nuôi chó, mèo hợp vệ sinh; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người theo hướng dẫn của cán bộ thú y, chính quyền địa phương.

b) Chấp hành đầy đủ các đợt tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo theo kế hoạch hàng năm của huyện, tỉnh. Trường hợp chó, mèo nuôi không được tiêm phòng sẽ bị xử lý tiêu hủy, đồng thời chủ nuôi chó, mèo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

c) Chủ vật nuôi chịu mọi trách nhiệm khi để chó, mèo thả rông, cắn người hay phóng uế làm ô nhiễm môi trường công cộng. Bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần, vật chất do chó, mèo nuôi của mình gây ra cho người bị hại trực tiếp và cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang khẩn trương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại cho đàn chó, mèo. Nếu huyện nào để dịch bùng phát do chủ quan, lơ là, tỷ lệ tiêm phòng thấp thì chủ tịch UBND huyện đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ tư pháp (để b/c);
- TT. Tỉnh, TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh
(để b/c);
- PCT NN;
- CVP, PVP TC;
- Các Sở, Ban, Ngành; đoàn thể cấp tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Chi cục Thú y tỉnh;
- Lưu: VTUB, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở chó mèo nuôi Nghệ An


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở chó mèo nuôi Nghệ An
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu04/2014/CT-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
     Người kýĐinh Viết Hồng
     Ngày ban hành10/03/2014
     Ngày hiệu lực10/03/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở chó mèo nuôi Nghệ An

       Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống bệnh dại ở chó mèo nuôi Nghệ An