Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau chuyển đổi ruộng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/CT-UBND

Vinh, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN SAU CHUYỂN ĐỔI RUỘNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 05/4/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; giai đoạn đầu (từ năm 2001 - 2004), các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã đã tích cực triển khai thực hiện nên việc chuyển đổi ruộng đất ở thực địa được thực hiện nhanh (đã có 342/342 xã có khả năng chuyển đổi ruộng đất đã hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất ở thực địa, đạt 100%), hầu hết các mục tiêu gắn với công tác chuyển đổi ruộng đất đều đạt được (mức độ manh mún ruộng đất giảm mạnh, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được quy hoạch lại và nâng cấp, bước đầu hình thành vùng chuyên canh, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích được chú trọng, …).

Tuy vậy, trong 4 năm gần đây (từ năm 2005 - 2008) tiến độ triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân vẫn còn rất chậm; dẫn đến giữa thực địa với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ăn khớp, người sử dụng đất không thực hiện được các quyền theo luật định. Nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại trên là do chính quyền các cấp huyện, xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, một số địa phương chưa nghiêm túc thực hiện kế hoạch giao của UBND tỉnh tại Quyết định số 4959/2007/QĐ-UBNDĐC ngày 11/12/2007.

Để khắc phục tình trạng trên, hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đối với UBND cấp huyện:

a) Tập trung chỉ đạo UBND các xã đã triển khai công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2008 hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ ở cấp xã và hoàn chỉnh hồ sơ trình trước ngày 30/4/2009.

b) Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc cho cơ sở, hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ ở cấp huyện để trình UBND huyện ký giấy chứng nhận trước ngày 30/6/2009 đối với các xã triển khai trong năm 2008 và trước 03/9/2009 đối với các xã triển khai trong năm 2009.

c) Đối với các xã được đo đạc lập bản đồ địa chính trong năm 2009, chỉ cho phép thi công khi xã đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương và nội dung các bước công việc cụ thể đến các xóm trưởng; phải gắn công đoạn giao nhận diện tích với công đoạn quy chủ ruộng đất, làm rõ nguồn gốc sử dụng đối với các loại đất.

d) Giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tư vấn triển khai công việc.

e) Vào ngày 15 hàng tháng, báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh về tiến độ kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).

2. Đối với UBND cấp xã:

a) Đối với các xã đã triển khai việc kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2008:

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trước ngày 30/9/2009. Vào ngày 10 hàng tháng, báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện về tiến độ kê khai đăng ký, lập hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tập trung xét duyệt hồ sơ của các xóm đã tổ chức kê khai, làm rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ để trình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện kịp thời; cần thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, kê khai xong xóm nào phải tiến hành xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ ngay xóm đó.

- Trích ngân sách xã chi hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng đăng ký đất đai xã, Tổ đăng ký đất đai xã; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai công việc.

b) Đối với các xã được đo đạc lập bản đồ địa chính từ năm 2009 trở đi:

- Phải triển khai đồng thời công tác đo đạc và lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy trình hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; kê khai xong xóm nào phải tiến hành xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ ngay xóm đó để trình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện. Vào ngày 10 hàng tháng, báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện về tiến độ kê khai đăng ký, lập hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Khi triển khai thực hiện phải tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương và quy trình thực hiện cho các thành viên Hội đồng đăng ký đất đai xã, Tổ đăng ký đất đai xã để nắm được các nhiệm vụ cần phải làm; hướng dẫn cụ thể cho nhân dân kê khai trung thực, đúng thực tế về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, đồng thời cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và các loại hoá đơn, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất.

- Trích ngân sách xã chi hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng đăng ký đất đai xã, Tổ đăng ký đất đai xã; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai công việc.

3. Đối với sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể việc đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

b) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc cho cơ sở; hàng quý phải báo cáo UBND tỉnh về tiến độ kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Trên cơ sở dự toán chi ngân sách được UBND tỉnh giao hàng năm, giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí cụ thể cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm từ nguồn chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường để thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Đài PTTH các huyện, thành, thị có trách nhiệm tuyên truyền nội dung của Chỉ thị này để các cấp, các ngành và nhân dân biết để triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2009
Ngày hiệu lực26/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành16/02/2009
        Ngày hiệu lực26/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2009/CT-UBND đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính