Chỉ thị 15/2009/CT-UBND

Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Nghệ An

Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/CT-UBND

Vinh, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN NGHỆ AN

Theo kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì tỷ lệ các tổ chức đã lập hồ sơ giao đất, thuê đất đúng quy định còn rất thấp (toàn tỉnh có 3.949 tổ chức sử dụng đất trong đó đã cấp giấy được 834 tổ chức đạt 21,12%), làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dẫn đến tình trạng các tổ chức sử dụng đất còn tuỳ tiện, không đúng quy định pháp luật đất đai.

Để khắc phục tình trạng trên và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh, từng bước chấn chỉnh những mặt còn tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đồng thời đảm bảo về quyền lợi cho các tổ chức đang sử dụng đất; UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, xã; các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đối với các tổ chức:

a) Tất cả các tổ chức đang sử dụng đất vào mục đích không phải là sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định thì đều phải lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Các tổ chức đang sử dụng đất có trách nhiệm: rà soát diện tích đang quản lý sử dụng; xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu sản xuất kinh doanh; phần diện tích đất không sử dụng hết hoặc sử dụng không đúng mục đích và không có hiệu quả thì phải trả lại cho Nhà nước; trên cơ sở đó lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 30/9/2010 để trình UBND tỉnh quyết định. Người đứng đầu các tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất lập hồ sơ; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo quy định trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc lập hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất cần kế thừa kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thông báo cho các tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại điểm a, khoản 1 Chỉ thị này trong thời hạn nhất định phải hoàn thành thủ tục hồ sơ. Những đơn vị nào không thực hiện thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Các trường hợp đang có tranh chấp, bị lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng trái phép thì chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và đề xuất xử lý dứt điểm trước năm 2010. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất sử dụng không đúng đối tượng, diện tích đất cho thuê trái phép, đất sử dụng sai mục đích, đất không sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả.

3. Cục Thuế tiếp tục tổ chức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định đối với các tổ chức sử dụng đất chưa có giấy tờ hợp lệ về đất trong thời gian cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục về giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xác nhận nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức đã và phải thực hiện trong từng hồ sơ xin giao đất, thuê đất.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm: Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị mình; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

5. UBND các huyện, thành, thị:

a) Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị mình.

b) Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp tài liệu có liên quan (nếu có) cho các tổ chức sử dụng đất lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d) Kiểm tra, lập biên bản đối với các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Những trường hợp sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả, không vi phạm quy hoạch thì xác nhận vào hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức theo quy định.

6. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị mình; phổ biến nội dung của Chỉ thị này tới các đơn vị đang sử dụng đất; đôn đốc và tạo điều kiện cho các tổ chức trong việc lập hồ sơ; cung cấp giấy tờ có liên quan (nếu có); xác minh rõ nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất và đánh giá đúng thực trạng việc sử dụng đất khi xác nhận trong hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

7. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã có trach nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị này để các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Người đứng đầu các tổ chức đang sử dụng đất thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2009
Ngày hiệu lực23/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Đình Chi
        Ngày ban hành13/05/2009
        Ngày hiệu lực23/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2009/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất cấp giấy