Quyết định 83/2009/QĐ-UBND

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 26/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 83/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 04 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 827/SCT-QLCN ngày 25 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ, ngoài được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư còn được hưởng hỗ trợ theo Quy định này. Các nội dung hỗ trợ không có trong Quy định này áp dung theo chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hiện hành của tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Khu công nghiệp nhỏ (viết tắt là KCN nhỏ) là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do UBND tỉnh thành lập; giao UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là UBND huyện) trực tiếp quản lý. Khu công nghiệp nhỏ có diện tích tối thiểu 05 ha đối với huyện miền núi, 10 ha đối với các huyện còn lại, diện tích tối đa không quá 35 ha, có ranh giới xác định, không có dân cư sinh sống.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí

1. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ khuyến công. Mức hỗ trợ như sau:

a) 120 triệu đồng đối với KCN nhỏ ở các huyện miền núi.

b) 100 triệu đồng đối với KCN nhỏ ở các huyện còn lại.

2. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường đất, giải phóng mặt bằng KCN nhỏ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng/ha.

3. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN nhỏ

Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN nhỏ theo thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tỷ đồng/KCN nhỏ cho các công trình, hạng mục sau:

a) Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước nội bộ.

b) Hệ thống công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung.

4. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào:

a) Về giao thông: Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng đến hàng rào KCN nhỏ theo thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 2 km chiều dài đường.

b) Về đường điện hạ thế: UBND tỉnh đề nghị điện lực đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển. Nếu các nhà đầu tư tự đầu tư phù hợp với qui hoạch thì được tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư trong thời hạn ba (03) năm.

Điều 4. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư và hỗ trợ

Ngân sách tỉnh và Quỹ khuyến công hỗ trợ, giao cho UBND huyện để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư:

1. Các KCN nhỏ đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng thì thực hiện hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh.

2. Các KCN nhỏ đang đầu tư xây dựng hạ tầng và đang hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định đó; đối với các hạng mục chưa được hưởng hỗ trợ đầu tư thì được hỗ trợ đầu tư theo quy định này

3. Các KCN nhỏ đang đầu tư xây dựng hạ tầng nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư thì được áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định này

Điều 6. Quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ:

1. Căn cứ pháp luật hiện hành và các hỗ trợ trong Quy định này, Sở Công Thương chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản liên ngành kèm theo Quy định này hướng dẫn quy trình, thủ tục hỗ trợ gọn, rõ, tạo thuận lợi nhất cho đối tượng được hỗ trợ.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã có KCN nhỏ, căn cứ yêu cầu và kế hoạch phát triển, hằng năm lập kế hoạch hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN nhỏ gửi Sở Công Thương để tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để cân đối đưa vào kế hoạch phát triển chung của tỉnh. /.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2009
Ngày hiệu lực04/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 83/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýPhan Đình Trạc
       Ngày ban hành04/09/2009
       Ngày hiệu lực04/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 83/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An