Quyết định 104/2009/QĐ-UBND

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo đã được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý mua cấp phát thẻ bảo hiểm y tế Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 104/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ MUA, CẤP PHÁT THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2165/TTr-SLĐTB&XH ngày 12 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

1. Phạm vi đối tượng:

a) Trẻ em dưới 6 tuổi;

b) Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;

c) Người trực tiếp kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

d) Người thuộc hộ gia đình hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

e) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ;

f) Người gia đình thuộc hộ gia đình cận nghèo.

2. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc rà soát, thẩm định, lập danh sách các đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế được Ngân sánh Nhà nước đảm bảo (Đối tượng quy định tại Điểm 1 Điều 1 của Quyết định này);

- Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, lập báo cáo dự toán nguồn kinh phí cần hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các loại đối tượng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về quản lý, thực hiện mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định.

b) Sở Tài chính:

- Hàng năm bố trí đầy đủ nguồn kinh phí cho các huyện, thành phố, thị xã (cân đối qua ngân sách cấp huyện) để thực hiện việc mua, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bằng nguồn Ngân sách Nhà nước theo quy định;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, các cơ quan liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã:

+ Tổ chức rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng cấp phát thẻ bảo hiểm y tế được Ngân sách Nhà nước đảm bảo chuyển Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã chậm nhất trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để in và cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho đối tượng vào đầu tháng 1 năm sau; Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, dự toán nguồn kinh phí cần hỗ trợ cho việc quản lý, mua thẻ bảo hiểm y tế;

+ Căn cứ số lượng đối tượng trên địa bàn và nguồn kinh phí được cân đối, trực tiếp ký hợp đồng mua thẻ bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đúng đối tượng và thời gian quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã:

+ Hàng năm, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự toán nguồn kinh phí cần hỗ trợ cho việc quản lý, mua thẻ bảo hiểm y tế trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) quyết định; tổng hợp và thanh quyết toán nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo số liệu mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng theo quy định Điểm 1 Điều 1 của Quyết định này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính để theo dõi và chỉ đạo.

e) Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An:

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã về việc in thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng;

- Hướng dẫn và chỉ đạo việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo đúng thời gian, đúng đối tượng quy định;

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc quản lý, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

f) Sở Y tế: Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở y tế, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người được cấp thẻ bảo hiểm y tế; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác quản lý sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế Quyết định số 978/QĐ.UBND-VX ngày 23 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bằng nguồn ngân sách địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành18/11/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo