Nghị quyết 165/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/NQ-HĐND năm 2015 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2015 rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật Nghệ An từ 31 12 2014 về trước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 05/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4419/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xử lý 172 Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi, đối tượng rà soát (Danh mục I), như sau:

1. Giữ lại 103 Nghị quyết (bao gồm cả 14 Nghị quyết hết hiệu lực một phần) để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh (Danh mục II).

2. Hết hiệu lực thi hành toàn bộ 40 Nghị quyết (Mục A Danh mục III); hết hiệu lực thi hành một phần: 14 Nghị quyết (Mục B Danh mục III).

3. Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 29 Nghị quyết (Danh mục IV).

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC I:

TỔNG HỢP NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA NỘI DUNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH THUỘC PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG RÀ SOÁT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

Không số
Ngày 19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

 

2.

Nghị quyết

14/2002/NQ-HĐND
Ngày 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

 

3.

Nghị quyết

117/2004/NQ-HĐND
Ngày 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

 

4.

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

 

5.

Nghị quyết

190/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

 

6.

Nghị quyết

212/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

7.

Nghị quyết

214/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

 

8.

Nghị quyết

219/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/6/2008

Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An

 

9.

Nghị quyết

226/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

 

10.

Nghị quyết

260/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

 

11.

Nghị quyết

298/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

 

12.

Nghị quyết

301/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

 

13.

Nghị quyết

321/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ)

 

14.

Nghị quyết

322/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ).

 

15.

Nghị quyết

323/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

 

16.

Nghị quyết

324/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

 

17.

Nghị quyết

325/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò.

 

18.

Nghị quyết

354/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

 

19.

Nghị quyết

355/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Sở ngoại vụ tỉnh Nghệ An

 

20.

Nghị quyết

356/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

21.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

22.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

23.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

24.

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

 

25.

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

26.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

27.

Nghị quyết

67/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 

28.

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về thông qua đề án phân loại đô thị sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

 

29.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

 

30.

Nghị quyết

117/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

31.

Nghị quyết

118/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

32.

Nghị quyết

151/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

33.

Nghị quyết

157/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - KINH TẾ - TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG

34.

Nghị quyết

43/2005/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

35.

Nghị quyết

163/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

36.

Nghị quyết

165/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

37.

Nghị quyết

166/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

38.

Nghị quyết

167/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

39.

Nghị quyết

182/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

40.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND
ngày 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

41.

Nghị quyết

184/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

42.

Nghị quyết

208/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

43.

Nghị quyết

215/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025

 

44.

Nghị quyết

220/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/6/2008

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

45.

Nghị quyết

225/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

46.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

47.

Nghị quyết

230/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

48.

Nghị quyết

231/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

49.

Nghị quyết

232/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ - Bắc Hà

 

50.

Nghị quyết

244/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

51.

Nghị quyết

262/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 182/2007/NQ- HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

52.

Nghị quyết

263/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai

 

53.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

 

54.

Nghị quyết

265/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

 

55.

Nghị quyết

266/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về đối tượng, mức thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh

 

56.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

 

57.

Nghị quyết

278/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

 

58.

Nghị quyết

279/2009/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hòa

 

59.

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

60.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

 

61.

Nghị quyết

305/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về đề án Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An

 

62.

Nghị quyết

307/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020.

 

63.

Nghị quyết

308/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

64.

Nghị quyết

309/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

 

65.

Nghị quyết

311/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

 

66.

Nghị quyết

312/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

67.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Ủy viên Thường trực MTTQ, Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản.

 

68.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

 

69.

Nghị quyết

340/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

 

70.

Nghị quyết

347/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

71.

Nghị quyết

349/2010/NQ-HĐND
10/12/2010

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

72.

Nghị quyết

352/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

73.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND
Ngày 29/7/2011

Về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

74.

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

75.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

76.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015.

 

77.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

78.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

79.

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND
Ngày 10/8/2012

Về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012

 

80.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

81.

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

82.

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

83.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015

 

84.

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND
13/12/2012

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

85.

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

86.

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

 

87.

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

88.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

89.

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về nhiệm vụ năm 2014

 

90.

Nghị quyết

101/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

 

91.

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014-2015

 

92.

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

93.

Nghị Quyết

122/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

 

94.

Nghị Quyết

123/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020

 

95.

Nghị Quyết

124/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

 

96.

Nghị Quyết

125/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

97.

Nghị Quyết

126/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

98.

Nghị Quyết

127/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

99.

Nghị Quyết

128/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

100.

Nghị Quyết

130/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

101.

Nghị Quyết

131/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

102.

Nghị Quyết

133/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Vệ lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An

 

103.

Nghị Quyết

134/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

104.

Nghị Quyết

135/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

105.

Nghị Quyết

143/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về nhiệm vụ năm 2015

 

106.

Nghị Quyết

144/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013

 

107.

Nghị Quyết

145/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015

 

108.

Nghị Quyết

146/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

 

109.

Nghị Quyết

148/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020

 

110.

Nghị Quyết

149/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

111.

Nghị Quyết

150/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về việc sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ- HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

112.

Nghị quyết

Không số
Ngày 25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

 

113.

Nghị quyết

144/2005/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

 

114.

Nghị quyết

175/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin

 

115.

Nghị quyết

187/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

116.

Nghị quyết

188/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

117.

Nghị quyết

189/2007/NQ- HĐND
Ngày 25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

 

118.

Nghị quyết

234/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

119.

Nghị quyết

253/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

120.

Nghị quyết

271/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông

 

121.

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Chuyển đổi trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường THPT công lập

 

122.

Nghị quyết

274/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

 

123.

Nghị quyết

275/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

 

124.

Nghị quyết

297/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

125.

Nghị quyết

317/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

126.

Nghị quyết

318/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập.

 

127.

Nghị quyết

319/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

 

128.

Nghị quyết

348/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

129.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

 

130.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

 

131.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND
Ngày 29/7/2011

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa

 

132.

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

 

133.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

 

134.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015

 

135.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

136.

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

137.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

138.

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

139.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò

 

140.

Nghị quyết

70/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020

 

141.

Nghị quyết

71/2012/NQ-HĐND
 Ngày 13/12/2012

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

142.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

 

143.

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015

 

144.

Nghị quyết

109/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

145.

Nghị quyết

110/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi đối với trường THPT chuyên Phan Bội Châu

 

146.

Nghị quyết

111/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

 

147.

Nghị quyết

112/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

 

148.

Nghị quyết

115/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

V. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

149.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

150.

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

151.

Nghị quyết

174/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

 

152.

Nghị quyết

200/2007/NQ-HĐND
Ngày 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

153.

Nghị quyết

245/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

 

154.

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

155.

Nghị quyết

344/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

156.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

157.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

 

158.

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

 

159.

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

160.

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

 

161.

Nghị quyết

113/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

 

162.

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

163.

Nghị quyết

129/2014/NQ- HĐND
Ngày 16/7/2014

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

 

164.

Nghị quyết

147/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

VII. LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT

165.

Nghị quyết

142/2005/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

166.

Nghị quyết

256/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007.

 

167.

Nghị quyết

296/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn xã, phường, thị trấn

 

168.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

169.

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

170.

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND

 

171.

Nghị quyết

132/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đông nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

172.

Nghị quyết

154/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Bãi bỏ Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số: 275/2009/NQ-HĐND tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật Y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số: 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của 12/12/2014HĐND tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Tổng số: 172 văn bản.

 

DANH MỤC II:

NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

190/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

 

2.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Ủy viên Thường trực MTTQ, Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản.

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND đã bãi bỏ khoản 2 Điều 1 và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản

3.

Nghị quyết

321/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ)

 

4.

Nghị quyết

354/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

 

5.

Nghị quyết

355/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Sở ngoại vụ tỉnh Nghệ An

 

6.

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

7.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 1 và điều 2 về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

9.

Nghị quyết

67/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

 

10.

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về thông qua đề án phân loại đô thị sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

 

11.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

 

12.

Nghị quyết

117/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

13.

Nghị quyết

118/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

14.

Nghị quyết

157/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - KINH TẾ - TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG

15.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND
ngày 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần. Lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An bãi bỏ quy định về phí đấu giá tại mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007.

16.

Nghị quyết

184/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

17.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 1.

18.

Nghị quyết

230/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

19.

Nghị quyết

263/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai

 

20.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 1 Điều 1 và nội dung tỷ lệ trích nộp.

21.

Nghị quyết

265/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

 

22.

Nghị quyết

27 8/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

 

23.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 xử lý hết hiệu lực Khoản 2 Điều 1

24.

Nghị quyết

305/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về đề án Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An

 

25.

Nghị quyết

307/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020.

 

26.

Nghị quyết

309/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

 

27.

Nghị quyết

312/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

28.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

 

29.

Nghị quyết

340/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

 

30.

Nghị quyết

349/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

31.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

32.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

33.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND xử lý hết hiệu lực đoạn “Trừ trường hợp bán đấu giá tang2 vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện” tại điểm a khoản 1 Điều 1.

34.

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

35.

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

36.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015

 

37.

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND
13/12/2012

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

38.

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

39.

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

 

40.

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

41.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 150/2014/NQ-HĐND sửa đổi khoản 3, Điều 3

42.

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014-2015

 

43.

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

44.

Nghị Quyết

125/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

45.

Nghị Quyết

126/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

46.

Nghị Quyết

127/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

47.

Nghị Quyết

128/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

48.

Nghị Quyết

131/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

49.

Nghị Quyết

133/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An

 

50.

Nghị Quyết

134/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

51.

Nghị Quyết

135/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

52.

Nghị Quyết

143/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về nhiệm vụ năm 2015

 

53.

Nghị Quyết

144/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013

 

54.

Nghị Quyết

145/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015

 

55.

Nghị Quyết

146/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

 

56.

Nghị Quyết

148/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020

 

57.

Nghị Quyết

149/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

58.

Nghị Quyết

150/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về việc sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

59.

Nghị quyết

151/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

60.

Nghị quyết

Không số
Ngày 25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Hết hiệu lực một phần theo các Nghị quyết: số 175/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin; số 353/2010/NQ-HĐND thông qua Danh mục đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV; số 69/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò

61.

Nghị quyết

175/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin

 

62.

Nghị quyết

187/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

 

63.

Nghị quyết

188/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

64.

Nghị quyết

189/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

 

65.

Nghị quyết

234/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

66.

Nghị quyết

253/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

67.

Nghị quyết

271/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông

 

68.

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Chuyển đổi trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường THPT công lập

 

69.

Nghị quyết

274/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

 

70.

Nghị quyết

317/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

71.

Nghị quyết

318/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập.

 

72.

Nghị quyết

319/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

 

73.

Nghị quyết

348/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

74.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Hết hiệu lực một phần. Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc chuyển đổi 09 trường bên và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

75.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Hết hiệu lực một phần theo Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

76.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND
Ngày 29/7/2011

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hoà

 

77.

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

 

78.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần (Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 1 và điều 2)

79.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

 

80.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

81.

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

82.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò

 

83.

Nghị quyết

70/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020

 

84.

Nghị quyết

71/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

85.

Nghị quyết

109/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

86.

Nghị quyết

110/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi đối với trường THPT chuyên Phan Bội Châu

 

87.

Nghị quyết

111/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

 

88.

Nghị quyết

112/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

 

89.

Nghị quyết

115/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

90.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần. (Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1)

91.

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

92.

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

 

93.

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

94.

Nghị quyết

129/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

 

95.

Nghị quyết

147/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

VI. LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT

96.

Nghị quyết

142/2005/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

97.

Nghị quyết

256/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007.

 

98.

Nghị quyết

296/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn xã, phường, thị trấn

 

99.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

100.

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

101.

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND

 

102.

Nghị quyết

132/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

103.

Nghị quyết

154/2014/NQ-HĐND
Ngày 12/12/2014

Bãi bỏ Nghị quyết số: 275/2009/NQ-HĐND tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật Y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số: 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Tổng số: 103 văn bản.

 

DANH MỤC III

NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

Không số
Ngày 19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

Đã có Nghị quyết của Chính phủ

2.

Nghị quyết

14/2002/NQ-HĐND
Ngày 18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

Đã có Nghị quyết của Chính phủ thành lập

3.

Nghị quyết

117/2004/NQ-HĐND
Ngày 16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

Đã có Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh, thành lập

4.

Nghị quyết

168/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

Đã có Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh, thành lập

5.

Nghị quyết

212/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đã có Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh, thành lập

6.

Nghị quyết

214/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

Đã có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7.

Nghị quyết

219/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/6/2008

Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An.

8.

Nghị quyết

226/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Đã có Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh, thành lập

9.

Nghị quyết

260/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

Ngày 12/3/2009 Bộ xây dựng đã có Quyết định công nhận Cửa Lò là đô thị loại IV

10.

Nghị quyết

301/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Đã có Nghị quyết của Chính phủ điều chỉnh, thành lập

11.

Nghị quyết

322/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ).

Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 11/10/2010 điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

12.

Nghị quyết

323/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

Nghị quyết số: 96/NQ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

13.

Nghị quyết

324/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 03/4/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai, thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

14.

Nghị quyết

325/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò.

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 30/9/2010 về việc thành lập các phường Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

15.

Nghị quyết

356/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số: 96/NQ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn thuộc huyện Nghĩa Đàn và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

16.

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND thay thế

17

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/4/2013 về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thị xã Hoàng Mai, thành lập các địa phương thuộc Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ-KINH TẾ - TÀI CHÍNH-XÂY DỰNG

18.

Nghị quyết

163/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND thay thế

19.

Nghị quyết

215/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025

Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND thay thế

20.

Nghị quyết

232/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ - Bắc Hà

Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 21/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh đến năm 2015.

21.

Nghị quyết

266/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về đối tượng, mức thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND thay thế

22.

Nghị quyết

352/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực toàn bộ. Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND thay thế

23.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND
Ngày 29/7/2011

Về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND thay thế

24.

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND thay thế

25.

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND thay thế.

26.

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015.

Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND thay thế

27.

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND
Ngày 10/8/2012

Về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012

Hết hiệu lực về thời gian

28.

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về nhiệm vụ năm 2014

Hết hiệu lực về thời gian

29.

Nghị quyết

101/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.

Đã hết năm ngân sách 2014

30.

Nghị Quyết

122/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Hết hiệu lực về thời gian

31.

Nghị Quyết

123/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

32.

Nghị Quyết

124/2014/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2014

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

III. LĨNH VỰC Y TẾ

33.

Nghị quyết

275/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND bãi bỏ

34.

Nghị quyết

297/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bãi bỏ. Không còn phù hợp với Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 135/2008/TT-BTC

35.

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND bãi bỏ

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

36.

Nghị quyết

174/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND thay thế

37.

Nghị quyết

200/2007/NQ-HĐND
Ngày 17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND thay thế

38.

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND thay thế

39.

Nghị quyết

103/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực toàn bộ về thời gian.

40.

Nghị quyết

113/2013/NQ-HĐND
Ngày 13/12/2013

Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND thay thế

Tổng số: 40 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ- KINH TẾ -TÀI CHÍNH

2.

Nghị quyết

182/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007 về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điểm a và điểm d khoản 1; điểm d, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 262/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND.

3.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND
ngày 25/7/2007 về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quy định về phí đấu giá, lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí đấu giá mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND.

Lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An bãi bỏ quy định về phí đấu giá tại mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007.

4.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008 về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 Nghị quyết số 229/2008/NQ- HĐND

Theo Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

5.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009 thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Khoản 1 Điều 1 và nội dung tỷ lệ trích nộp tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 264/2009/NQ-HĐND

Theo Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND

6.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009 về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 xử lý hết hiệu lực

7.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoạn “Trừ trường hợp bán đấu giá tang2 vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện” tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND xử lý hết hiệu lực

8.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013 về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NĐ-CP.

Nghị quyết số 150/2014/NQ-HĐND sửa đổi

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

9.

Nghị quyết

Không số
ngày 25/01/1997 về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Đường 03/02 đã đổi tên thành đường Y.I. Lê nin.

Một số tuyến đường theo Nghị quyết đã được đổi tên như đường Cơ Đê Hưng Hòa, Võ Nguyên Hiến, Phong Định Cảng...

Theo các Nghị quyết: số 175/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin; số 353/2010/NQ-HĐND thông qua Danh mục đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV; số 69/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò

10.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010 về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Ủy viên Thường trực MTTQ, Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản.

Khoản 2 Điều 1 và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND.

Theo Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND

11.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010 về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Các Trường Mầm non Diễn Vạn (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Trung (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Bích (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Liên (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc); Trường Mầm non Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò); Trường Mầm non Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) đã được chuyển đổi từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

Theo Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

12.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010 về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Một số tuyến đường được đổi tên như: Đường Võ Nguyên Hiến, đường Phong Định - Cảng.

Theo Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND 7 ngày 13/12/2013 về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

13.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010 về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điêu 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ- HĐND

Theo Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

14.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND
Ngày 20/4/2012 về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND.

Theo Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng số: 14 văn bản

 

DANH MỤC IV:

NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ 31/12/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC CẦN SỬA ĐỒI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ
(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Lý do

Ghi chú

1.

Nghị quyết

43/2005/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Thay thế

Cho phù hợp với Điều 13 Luật khoáng sản ngày 17/11/2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.

 

2.

Nghị quyết

144/2005/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

Thay thế

Cho phù hợp với Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA và chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.

 

3.

Nghị quyết

165/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với mức thu quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC

 

4.

Nghị quyết

166/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Thông tư số 02/2014/TT-BTC

 

5.

Nghị quyết

167/2006/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định 201/2013/NĐ-CP; Thông tư 02/2014/TT-BTC

 

6.

Nghị quyết

182/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật đầu tư năm 2014.

Hết hiệu lực một phần

7.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

Hết hiệu lực một phần

8.

Nghị quyết

208/2007/NQ-HĐND
Ngày 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Thông tư số 02/2014/TT-BTC

 

9.

Nghị quyết

220/2008/NQ-HĐND Ngày 18/6/2008

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với mức thu tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TT-BTC và Thông tư số 25/2013/TT-BCT.

 

10.

Nghị quyết

225/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và tình hình thực tế.

 

11.

Nghị quyết

245/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

Thay thế

Cho phù hợp với Luật khoáng sản ngày 17/11/2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.

 

12.

Nghị quyết

231/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

 

13.

Nghị quyết

244/2008/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2008

Về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

14.

Nghị quyết

262/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật đầu tư năm 2014.

 

15.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2009

Thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Cho phù hợp với Luật đầu tư năm 2015 và tình hình thực tiễn.

Đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 14

16.

Nghị quyết

279/2009/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hòa

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với tình hình thực tiễn để đảm bảo tính khả thi.

 

17.

Nghị quyết

298/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Điều 6 NĐ số 24/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP

 

18.

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND
Ngày 23/12/2009

Về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 695/QĐ- TTg; Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT -BKHĐT-BTC; Thông tư số 28/2012/TT-BTC và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Khi có điều kiện về Ngân sách (Theo Công văn số 846/UBND-GT ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh)

 

19.

Nghị quyết

308/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Thông tư 02/2014/TT-BTC (Đã được đăng ký trong Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 (kỳ họp thứ 15)

 

20.

Nghị quyết

311/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 -2015, có xét đến năm 2020

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Điện lực năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP; Thông tư số 43/2013/TT-BCT.

 

21.

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thay thế

Cho phù hợp với quy định mới của Trung ương và trên cơ sở xem xét tình hình thực tiễn của địa phương.

Đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 14

22.

Nghị quyết

344/2010/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2010

Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định 19/2015/NĐ-CP

 

23.

Nghị quyết

347/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Bởi vì cơ sở pháp lý thay đổi.

 

24.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Chỉ hỗ trợ trong 3 năm, 2012-2015

 

25.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/20 14/NĐ-CP

 

26.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

Thay thế

Chỉ áp dụng đến năm học 2014-2015

 

27.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2012

Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 14

28.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2013

Về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014

 

29.

Nghị Quyết

130/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ nội dung về mức chi cho công tác hòa giải cơ sở

Ban hành văn bản mới thay thế mức chi cho công tác hòa giải cơ sở cho phù hợp với quy định của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC- BTP.

Đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 14

Tổng số: 29 văn bản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 165/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2015 rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật Nghệ An từ 31 12 2014 về trước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2015 rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật Nghệ An từ 31 12 2014 về trước
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 165/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Trần Hồng Châu
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2015 rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật Nghệ An từ 31 12 2014 về trước

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2015 rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật Nghệ An từ 31 12 2014 về trước

  • 10/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực