Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2015 rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật Nghệ An từ 31 12 2014 về trước và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - TỈNH NGHỆ AN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 7856/TTr .UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 7856/TTr .UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007; về việc phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An là đơn vị hành chính loại I.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004 – 2009 thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 14 tháng 12 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 214/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/07/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Nghệ An
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 214/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/07/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 214/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính Nghệ An