Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2360/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/10/2017, báo cáo thẩm định số 373/BC-STP ngày 31/8/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Công an, Tư pháp, Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND
tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Ph
ó VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KGVX
1.
- Gửi: Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan qun lý nhà nước trong công tác quản lý người lao đng nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và trách,nhim của các doanh nghiệp, tổ chc, cá nhân trong việc ký hợp đồng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có sử dụng lao động người nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận li cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đảm bảo đúng quy định pháp luật và dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định.

3. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan về công tác quản lý nhà nước về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc sử dụng người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Hướng dẫn trình tự thủ tục: Cấp, cấp, lại giấy phép lao động; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cp giấy phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú, phiếu lý lịch tư pháp, khám sức khỏe và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng lao đng người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Định kỳ hàng tháng (từ ngày 25 - 30), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan trao đổi thông tin liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường các biện pháp theo dõi, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; phối hợp xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Giải quyết những vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài; thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thuộc quyền quản lý của các sở, ngành, địa phương.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

3. Cử các phòng, ban và cán bộ của cơ quan, đơn vị làm đầu mối để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Tư pháp, Ngoại vụ, Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp liên ngành.

2. Tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hi giy phép lao động; đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giy phép lao động làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

4. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam theo đề nghị của nhà thầu nước ngoài.

5. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (nếu cần, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật về việc tuyn dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn.

6. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ủy quyền về cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế tỉnh.

7. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng tiếp theo), tổng hợp danh sách người lao động nước ngoài đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động; danh sách người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; danh sách thu hồi giấy phép lao động gửi Công an tỉnh để theo dõi và thực hiện cấp thị thực, thẻ tạm trú.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động, trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ ngày phát hiện, tng hợp báo cáo Công an tỉnh trục xuất theo quy định (Trừ các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giy phép lao động).

8. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo các nội dung sau:

a) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phối hợp quản lý tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện khai báo tạm trú cho người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

b) Thực hiện cấp thị thực và tạm trú, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú theo quy định cho người lao động nước ngoài khi đã được cấp giấy phép lao động hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

c) Kiểm tra tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc, các giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh, cư trú và hoạt động như: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động, giấy phép hành nghề để giải quyết vic cấp thị thực và tạm trú, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người lao động nước ngoài theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý và yêu cầu xuất cảnh hoặc buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Hà Tĩnh không có giấy phép lao động hoặc không có giấy tờ chứng minh không thuộc diện cấp giấy phép lao động; người lao động nước ngoài do doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu tự ý tuyển dụng không được chấp thuận của cơ quan có thm quyền và phối hợp xử lý đối với người lao động nước ngoài vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

2. Tiếp nhận danh sách người lao động nước ngoài được cấp, cấp lại giấy phép lao động; danh sách người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tnh gửi đến để làm cơ sở cấp thị thực và tạm trú, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trao đổi thông tin về số lượng người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Cung cấp thông tin về người nước ngoài theo yêu cầu của Sở Tư pháp để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động nước ngoài cư trú, hoạt động tại Hà Tĩnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định, của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Hà Tĩnh để thực hiện cấp giấy phép lao động.

2. Chỉ đạo các Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản bằng tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người lao động nước ngoài khi có yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để cập nhật, theo dõi quản lý.

2. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng có yếu tố nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài thực hiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ đối tượng là người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn các cơ sở y tế có sử dụng người lao động nước ngoài chấp hành các quy định về cấp giấy phép lao động.

3. Cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo thuận lợi cho người nước ngoài trong việc khám sức khỏe.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh xác minh đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới.

2. Hướng dẫn các Văn phòng đại diện có sử dụng người lao động nước ngoài làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động và hướng dẫn các tổ chức thực hiện chào bán dịch vụ và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong vòng 07 ngày trước khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ tại tỉnh Hà Tĩnh

3. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ngoài địa bàn khu kinh tế tỉnh trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

5. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên quý tiếp theo), 06 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) tng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01 bản đtheo dõi, quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Cung cấp danh sách các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

2. Phối hợp các ngành chức năng quản lý và xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh trong công tác lãnh sự đối với người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện biên dịch và phối hợp với Sở Tư pháp chứng thực bản dịch; chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự các văn bản bng tiếng nước ngoài của người lao động trong hồ sơ cấp phép lao động.

Điều 13. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh về quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài.

2. Thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các cơ sở giáo dục trên địa bàn có sử dụng giáo viên, tình nguyện viên là người nước ngoài theo định kỳ hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo).

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh hưng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng người lao động nước ngoài về việc tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế tnh về những quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối vi từng vị trí công việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế tỉnh báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, chp thuận.

3. Xác nhận lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nguồn nhân lực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam theo đề nghị của nhà thầu nước ngoài.

5. Thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diên đặt trụ sở trong Khu kinh tế trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

6. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, nhà thầu tại Khu kinh tế tỉnh.

7. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng tiếp theo) báo cáo danh sách người lao động nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động; danh sách người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép về Công an tỉnh đtheo dõi và thực hiện cấp thị thực, thẻ tạm trú; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01 bản để theo dõi, tng hợp.

8. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên quý tiếp theo), 06 tháng (trước ngày 10 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 10 tháng 01 năm sau) tng hợp, báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tại Khu kinh tế về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc và cư trú trên địa bàn.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Văn phòng và các phòng, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đối với người lao động nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại địa phương.

3. Đôn đốc, kim tra doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài và người nước ngoài làm việc, cư trú trên địa bàn theo thẩm quyền.

4. Chủ trì và phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài làm việc và cư trú tại địa phương.

5. Định kỳ hàng quý, trước ngày 05 tháng đầu tiên quý tiếp theo, 06 tháng (trước ngày 10 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 10 tháng 01 năm sau) báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 16. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Hướng dẫn, cung cấp cho người lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Báo cáo nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tnh (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế tỉnh) để được xem xét, chấp thuận.

4. Làm các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5. Thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; gửi văn bn thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết sau khi được cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

6. Xây dựng phương án quản lý đối với trường hợp lao động người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm.

7. Quản lý hồ sơ và thường xuyên cập nhật, bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức.

8. Tạo điều kiện trong việc bố trí chỗ ở cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp và các nhà thầu để tạo thuận lợi trong công tác quản lý và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

9. Chỉ đạo các thầu chính, nhà thầu phụ xây dựng phương án sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước ngoài trong hsơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng nguồn nhân lực về việc tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

10. Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại đơn vị mình và các nhà thầu.

11. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, kịp thời thu hồi giấy phép lao động nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo quy định. Trường hợp không thu hồi được giấy phép lao động phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên quý tiếp theo), 06 tháng (trước ngày 05 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 05 tháng 01 năm sau) báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài (bao gồm lao động làm việc cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đối với các đơn vị đóng trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh); đồng thi báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) và thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị và các nhà thầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện phối hợp quản lý nếu có khó khăn, vưng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

3. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10 tháng 7) và hàng năm (trước ngày 10 tháng 01 năm sau) các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành03/11/2017
       Ngày hiệu lực01/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh

        • 03/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/11/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực