Quyết định 66/2012/QĐ-UBND

Quyết định 66/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 66/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 ca Chính phủ quy định v tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định s 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều ca Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính ph;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 ca Chính phủ quy định về tuyn dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 999/LĐTBXH-LĐVL ngày 07/12/2012; của Sở Tư pháp tại Báo cáo thm định số 1551/BC-STP ngày 17/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp qun lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Công Thương, Ngoại vụ, Công an tnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khu Quốc tế Cầu Treo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh;
- Chánh, Phó VP UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Tĩnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quy chế này quy định nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan qun lý nhà nước trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc ký hợp đồng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, tchức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ca mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định.

Điều 4. Nội dung phối hp

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tchức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các tchức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh.

2. Phối hợp hướng dẫn trình tự thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, thẻ thường trú, tạm trú, phiếu lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh.

3. Định kỳ hàng tháng Sở Lao động - TBXH và các ngành chức năng liên quan trao đi thông tin số lượng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

4. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyn dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì phối hp với Công an tnh, Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khu quốc tế Cầu Treo, các cơ quan có liên quan quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh.

2. Xây dựng kế hoạch, phối hợp tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sdụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh.

3. Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, danh sách trích ngang và các giấy tờ của người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (trừ khu vực đã ủy quyền) theo quy định của pháp lut hiện hành.

4. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các tchức, cá nhân sử dụng lao động nưc ngoài (trừ khu vực đã y quyền) theo quy định ca pháp luật hiện hành.

5. Chđạo Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu, cung ng lao động Việt Nam theo đnghị của tổ chức, doanh nghiệp, dự án, nhà thầu nước ngoài.

6. Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra và đề nghị UBND tnh cho phép các doanh nghiệp, nhà thầu được phép tuyn dụng, sử dụng lao động nước ngoài đối với các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam.

7. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, Sở Lao động - TBXH gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được cp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho Công an tỉnh để theo dõi và thực hiện cấp thị thực, thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

8. Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp tchức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tnh.

9. Định kỳ hàng quý phối hợp với Công an tnh, các Ban quản lý Khu kinh tế, các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện các quy định ca pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các tchức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tnh.

10. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài việc cp, gia hạn, cp lại giấy phép lao động, quản lý hồ sơ lao động ngưi nước ngoài ca các Ban quản lý các Khu kinh tế trên địa bàn, các doanh nghiệp có sử dụng lao động ngưi nước ngoài. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

11. Theo dõi, tổng hợp tình hình tuyển dụng, quản lý và sdụng lao động người nước ngoài làm việc tại các tchức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, định kỳ sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau; tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập hun cho các tchức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế Vũng Áng.

2. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động, danh sách trích ngang và các giấy tờ của người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp, tchức thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (theo ủy quyền của Sở Lao động - TBXH).

3. Thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tchức thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (theo ủy quyền của Sở Lao động - TBXH).

4. Chđạo Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng nguồn nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng giới thiệu, cung ng lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, dự án, nhà thầu nước ngoài.

5. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng báo cáo danh sách lao động là người nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế Vũng Áng đã được cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động về Sở Lao động - TBXH, Công an tỉnh đtheo dõi và thực hiện cp thị thực, thẻ tạm trú cho lao động là người nước ngoài.

6. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp lut về tuyển dụng, quản lý và sdụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, t chc trong Khu kinh tế Vũng Áng.

7. Định kỳ hàng quý phối hợp với Sở Lao động - TBXH, Công an tỉnh và các ngành có liên quan kim tra tình hình thực hiện các quy định ca pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trong Khu kinh tế Vũng Áng.

8. Theo dõi, tổng hợp tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong Khu kinh tế Vũng Áng; định kỳ sáu tháng trưc ngày 10 tháng 7 và hàng năm trước ngày 10 tháng 01 năm sau gửi báo cáo về Sở Lao động - TBXH đ tng hợp báo cáo y ban nhân dân tnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn có sử dụng lao động người nước ngoài thực hiện nghiêm túc pháp luật xuất nhập cảnh về việc quản lý khai báo, đăng ký tạm trú người nuớc ngoài và thủ tục cấp, sa đổi, bsung thị thực; gia hạn tạm trú; cấp thẻ tạm trú thường trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phi hợp với SLao động - TBXH; Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa khu quốc tế Cầu Treo kiểm tra kỹ tư cách pháp nhân của cơ quan bo lãnh và mục đích, thời gian thực tế người nước ngoài làm việc đgiải quyết yêu cầu cấp giấy, sửa đổi, bsung thị thực; gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho phù hợp.

a) Cấp thị thực cho người nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động hoặc cấp lại giấy phép lao động.

b) Không cấp thị thực đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

Không gia hạn tạm trú, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối vi người nước ngoài làm việc trên địa bàn khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

3. Kịp thời phát hiện, đề xuất buộc xuất cảnh đối với các trường hợp:

- Người nưc ngoài đã làm việc tại Hà Tĩnh trên 03 tháng (mốc thời gian căn cứ vào dấu kiểm chứng nhập cảnh đóng tại cửa khẩu quốc tế lần gần nhất) mà không có giấy phép lao động hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn giấy phép lao động.

- Người nước ngoài do doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu tự ý tuyển dụng không xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

4. Phối hợp với Sở Lao động - TBXH; Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Ban qun lý Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng dẫn trình tự, thủ tục gửi danh sách người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động của Sở Lao động - TBXH, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

5. Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, căn cứ áp dụng hồ sơ đề nghị hình phạt buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài không có giấy phép lao động sau khi nhận được đề nghị của Sở Lao động - TBXH.

6. Cung cấp thông tin về người nước ngoài theo yêu cầu Sở Tư pháp để thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nưc ngoài đã có thi gian cư trú trên địa bàn tỉnh.

7. Phối hợp với Sở Lao động - TBXH, Ban Quản lý khu Kinh tế Vũng Áng trao đổi thông tin về số lượng lao động là người nưc ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tchức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp tchức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tnh theo quy định của pháp luật. Phi hợp vi Công an tnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài khi người nước ngoài cư trú từ đ06 tháng trở lên tại Hà Tĩnh đthực hiện cp giy phép lao động.

Điều 9. Trách nhiệm của S Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Sở Lao động - TBXH, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và các cơ quan liên quan kiểm tra và thng nhất đề nghị UBND tnh cho phép các doanh nghiệp, nhà thầu được phép tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. ng dẫn các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng phương án sử dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài trong hsơ mời thầu, hdự thầu theo quy định.

3. Định kỳ, cuối hàng tháng cung cấp số liệu cho SLao động - TBXH các thông tin: Cấp mới, điều chnh, thu hồi giấy chứng nhn đu tư, giấy chng nhận đăng ký kinh doanh mà người đại diện pháp luật là người nước ngoài, danh sách các doanh nghiệp mới thành lập trong quý.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám sức khỏe cho người nước ngoài đcấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Y tế và yêu cầu của lao động người nước ngoài.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý những đối tượng là người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Lao động - TBXH, Ban quản lý các Khu kinh tế, Công an tỉnh xác minh đối tượng là người nước ngoài di chuyn nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tchức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các Văn phòng đại diện có sdụng lao động nước ngoài làm thủ tục đnghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài và hướng dẫn các tchức thực hiện chào bán dịch vụ báo cáo về Sở Lao động - TBXH 07 ngày trước khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ tại Hà Tĩnh.

3. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bsung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

5. Định kỳ sáu tháng trước ngày 15 tháng 7 và hàng năm trước ngày 15 tháng 1 năm sau tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - TBXH đtổng hợp.

12. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Cung cp danh sách các cá nhân thuộc Tổ chức phi Chính phhoạt động trên địa bàn tnh cho Sở Lao động - TBXH; hướng dn các cá nhân và tổ chức liên hệ Sở Lao động - TBXH đlàm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

2. Phối hợp các ngành chức năng quản lý và xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh trong công tác lãnh sự đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành ph, thị xã

1. Phối hp với các Sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn.

2. Chđạo các cơ quan chức năng liên quan quản lý chặt chẽ số lao động là người nước ngoài đang làm việc sinh sống tại địa phương. Đề xuất, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7 và hàng năm trưc ngày 10 tháng 01 năm sau báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửi về Sở Lao động - TBXH để tng hợp báo cáo UBND tnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài

1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phquy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phsửa đi, bổ sung một số điều ca Nghị định s34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ, Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính ph.

2. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan qun lý nhà nước thực hiện thanh tra, kim tra việc quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Định kỳ sáu tháng trước ngày 05 tháng 7 và hàng năm trước ngày 05 tháng 01 năm sau, báo cáo tình hình sdụng lao động là người nước ngoài vSở Lao động - TBXH hoặc Ban qun lý Khu kinh tế Vũng Áng (đối với các đơn vị đóng trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng). Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan qun lý nhà nước về tình hình tuyn dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị mình.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Triển khai thực hiện Quy chế

1. Các cơ quan phối hợp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này. Các cơ quan phối hợp ccán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phối hp theo quy định. Trường hợp cần thông tin, tài liệu cung cấp cho công tác quản lý, cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu ca cơ quan đề nghị.

2. Sở Lao động - TBXH chủ trì theo i, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình tchức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Lao động - TBXH đtổng hợp và báo cáo UBND tnh sửa đi, bổ sung phù hợp.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân làm tốt công tác sdụng và quản lý lao động nước ngoài.

2. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực31/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực31/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 66/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài