Quyết định 4635/QĐ-UBND

Quyết định 4635/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4635/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 năm 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 346/TTr-SXD ngày 05 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012, Quyết định số 11/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục 01 kèm theo)

Điều 2. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính:

a) Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của đơn vị và của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Điều 1 Quyết định này.

b) Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của đơn vị được công bố tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã công bố tại Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 và Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

15 ngày

Bộ phận Một cửa cấp huyện

UBND cấp huyện

Không

Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

2

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

08 ngày

a) Bộ phận Một cửa cấp huyện: Đối với Công trình xây dựng cấp III và cấp IV thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (chiếm dưới 30% tổng mức đầu tư, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, được thẩm định nguồn vốn, mức vốn và phần đối ứng của cấp huyện đã có trong danh mục phân bổ vốn được Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua); các công trình sử dụng vốn khác từ cấp III trở xuống; các công trình xây dựng trong các cụm công nghiệp từ cấp III trở xuống (trừ các công trình trong các cụm công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý); nhà ở riêng lẻ.

a) UBND cấp huyện

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết TTHC theo thẩm quyền:

- Sở Xây dựng.

- Sở Giao thông vận tải.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Công Thương

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Không

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn) cụ thể:

- Sở Xây dựng: Các công trình từ cấp II trở xuống quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thuộc các loại công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) và các công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Sở Giao thông vận tải: Công trình giao thông từ cấp II trở xuống (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải, các công trình giao thông do Sở Xây dựng kiểm tra, các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp II trở xuống (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Sở Công Thương: Các công trình công nghiệp từ cấp II trở xuống (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Công Thương, các công trình công nghiệp do Sở Xây dựng kiểm tra, các công trình quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP , các công trình đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các công trình đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và các công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Các công trình được xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).

 

 

PHỤ LỤC 2

BÃI BỎ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng đã công bố tại Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bãi bỏ

1

T-BDI-281287-TT

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đã công bố tại Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bãi bỏ

2

T-BDI-281288-TT

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4635/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4635/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2019
Ngày hiệu lực12/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4635/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4635/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýPhan Cao Thắng
     Ngày ban hành12/12/2019
     Ngày hiệu lực12/12/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Bình Định

         • 12/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực