Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 464/QĐ-UBND 2014 thi hành Luật Phòng chống thiên tai Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 767/SNN-TL ngày 18/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh;
- Thường trực UBMTTQVN tnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị LLVT trên địa bàn tnh;
- Đài PT-TH tnh (đưa tin);
- Các Phó CVP UBND tnh;
- Lưu VT, KTTH, NC, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Liên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội bền vững; kiện toàn tổ chức các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo quy định hiện hành của pháp luật để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về phòng, chống thiên tai trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (tỉnh, huyện, xã); giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG:

1. Rà soát, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản để triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai: Trên cơ sở Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Tiến hành xây dựng, ban hành kịp thời các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ban, ngành của tỉnh để các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

2. Triển khai Chiến lược, kế hoạch, phân vùng rủi ro thiên tai, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng, chống thiên tai:

- Trên cơ sở chiến lược, kế hoạch, phân vùng rủi ro thiên tai, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng, chống thiên tai do Trung ương ban hành. Tiến hành xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện sát với thực tiễn của địa phương.

- Rà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của các cấp (tỉnh, huyện, xã).

3. Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai: Tiến hành thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (tỉnh, huyện, xã), các ngành theo Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ trước ngày 15/8/2014.

4. Phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai: Tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp (tỉnh, huyện, xã) trong công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả (theo đúng quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).

6. Rà soát bổ sung nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai khi xây dựng các công trình: Xây dựng nhà ở, công trình phải đảm bảo vững chắc khi có thiên tai theo quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai: Do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lí ngân sách nhà nước. Riêng năm 2014, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức triển khai, phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành (hoàn thành trong năm 2014).

- Có trách nhiệm giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý vào ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 05/8/2014 để thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai theo đúng quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu và phù hợp với Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

- Tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để phù hợp thực tiễn và Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

- Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn theo Luật Phòng, chống thiên tai và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí dành thời lượng phù hợp để phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm theo đúng quy định pháp luật để thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này.

5. Các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đồng thời báo cáo cho cấp ủy để chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức triển khai, phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Tiến hành thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai các vùng trọng điểm.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn và Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

(Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 464/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 464/QĐ-UBND 2014 thi hành Luật Phòng chống thiên tai Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 464/QĐ-UBND 2014 thi hành Luật Phòng chống thiên tai Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu464/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýĐào Xuân Liên
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 464/QĐ-UBND 2014 thi hành Luật Phòng chống thiên tai Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 464/QĐ-UBND 2014 thi hành Luật Phòng chống thiên tai Gia Lai

            • 11/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực