Quyết định 4662/QĐ-UBND

Quyết định 4662/QĐ-UBND năm 2010 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đã được thay thế bởi Quyết định 4602/QĐ-UBNDcông bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4662/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý;
Căn cứ văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 7407/TTr-SXD ngày 31/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các khối lượng xây lắp của dự án, gói thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại phụ lục I kèm theo Quyết định)

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ tính chất công trình cụ thể để tính toán hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này hoặc có thể thuê đơn vị tư vấn có chức năng, năng lực để thực hiện tính toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán, sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chống thất thoát, lãng phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội. Các khối lượng công việc dở dang thực hiện từ ngày 01/01/2010 thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc: Các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, các Chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c PCT TT Phí Thái Bình;
- Bộ Xây dựng;
- VP UBTP: PVP Ng Văn Thịnh; các phòng: TH, XD;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

PHỤ LỤC I

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG
(Kèm theo Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

1. Nguyên tắc chung:

- Chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, điều kiện đặc thù của công trình và các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công phù hợp, đảm bảo chống thất thoát, lãng phí (Như ví dụ ở phụ lục 2).

- Việc thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công được thực hiện bằng cách nhân trực tiếp hệ số điều chỉnh với chi phí nhân công và chi phí máy thi công của dự toán.

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công được xác định trên cơ sở các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư có thể tham khảo hệ số dưới bảng 1 và bảng 2.

2. Bảng 1 - Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

STT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh (KNC)

1

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng I (mức lương 980.000 đồng/tháng) so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần Xây dựng, phần Lắp đặt, phần Khảo sát xây dựng) do UBND Thành phố Hà Nội công bố (mức lương 450.000 đồng/tháng).  

2,178

2

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (mức lương 880.000 đồng/tháng) so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần Xây dựng, phần Lắp đặt, phần Khảo sát xây dựng) do UBND Thành phố Hà Nội công bố (mức lương 450.000 đồng/tháng).

1,956

3

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng III (mức lương 810.000 đồng/tháng) so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần Xây dựng, phần Lắp đặt, phần Khảo sát xây dựng) do UBND Thành phố Hà Nội công bố (mức lương 450.000 đồng/tháng).

1,800

3. Bảng 2 - Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng công trình.

STT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh (KMTC)

1

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng I (mức lương 980.000 đồng/tháng) so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần Xây dựng, phần Lắp đặt) do UBND Thành phố Hà Nội công bố (mức lương 450.000 đồng/tháng).  

1,231

2

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II (mức lương 880.000 đồng/tháng) so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần Xây dựng, phần Lắp đặt) do UBND Thành phố Hà Nội công bố (mức lương 450.000 đồng/tháng).  

1,187

3

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng III (mức lương 810.000 đồng/tháng) so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần Xây dựng, phần Lắp đặt) do UBND Thành phố Hà Nội công bố (mức lương 450.000 đồng/tháng).  

1,156

Ghi chú: Phạm vi vùng I, II, III theo quy định tại phụ lục của Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Vùng I: Các quận thuộc thành phố Hà Nội;

2. Vùng II: Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây;

3. Vùng III: Các huyện còn lại của Thành phố Hà Nội.

 

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG
(Kèm theo Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

1. Phương pháp tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công:

Hệ số điều chỉnh nhân công được tính trên cơ sở tỉ lệ giữa mức lương tối thiểu vùng nơi thực hiện dự án, gói thầu quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ với mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng để lập dự toán.

Ví dụ: KNC1 = 980.000/450.000 = 2,178; KNC2 = 880.000/450.000 = 1,956; KNC3 = 810.000/450.000 = 1,800.

2. Phương pháp tính toán hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công:

2.1. Phương pháp tính toán:

- Bước 1: Căn cứ vào dự toán xây dựng công trình tổng hợp các loại máy sử dụng để thi công công trình.

- Bước 2: Lập bảng tính giá ca máy thi công theo mức lương đang áp dụng (450.000 đồng/tháng) và theo mức ương tối thiểu mới của từng máy và tổng chi phí máy thi công theo hai mức lương trên.

- Bước 3: Tính hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công của công trình bằng cách lấy tổng chi phí máy thi công theo mức lương mới chia cho tổng chi phí máy thi công theo mức lương cũ.

2.2. Bảng hướng dẫn tính hệ số điều chỉnh máy thi công theo lương tối thiểu mới cho công trình cụ thể:

Tên máy

Hao phí ca máy

Giá ca máy theo mức lương 450.000 (đồng/tháng)

Giá ca máy theo mức lương tối thiểu mới tại khu vực thi công (đồng/tháng)

Hệ số điều chỉnh KMTC

Lương thợ điều khiển

Giá ca máy

Thành tiền

Lương thợ điều khiển

Giá ca máy

Thành tiền

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x KNC

7 = 4 + 6 -3

8 = 2 x 7

9=8/5

…..

 

 

 

 

 

 

 

KMTC = GMTC2/GMTC1

Tổng cộng

 

 

 

GMTC1

 

 

GMTC2

Ghi chú:

- Cột 2: Hao phí ca máy của công trình kết xuất từ bảng dự toán.

- Cột 3, 4: Mức lương thợ điều khiển và đơn giá ca máy lấy theo bảng giá ca máy do UBND Thành phố Hà Nội công bố tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008.

- KNC: Lấy theo hệ số điều chỉnh chi phí nhân công tại bảng 1 - Phụ lục I.

2.3. Ví dụ tính hệ số điều chỉnh máy thi công cho một công trình giao thông tại khu vực I với mức lương tối thiểu vùng 980.000 đồng/tháng:

Tên máy

Hao phí ca máy

Giá ca máy theo mức lương 450.000 (đồng/tháng)

Giá ca máy theo mức lương tối thiểu mới tại khu vực thi công (đồng/tháng)

Hệ số điều chỉnh KMTC

Lương thợ điều khiển

Giá ca máy

Thành tiền

Lương thợ điều khiển

Giá ca máy

Thành tiền

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6=3x KĐCNC

7 = 4 + 6 -3

8 = 2 x 7

9 = 8/5

Máy lu 16T

2,44

67.507

706.641

1.724.204

147.030

786.164

1.918.240

KMTC = GMTC2/GMTC1

 

1,111

Máy ủi 108CV

3,1

117.346

866.521

2.686.215

255.579

1.004.754

3.114.737

Máy rải 50-60m3/h

1,5

117.346

2.023.216

3.034.824

255.579

2.161.449

3.242.173

…..

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

7.445.243

 

 

8.275.150

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4662/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4662/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2010
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4662/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4662/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýPhí Thái Bình
       Ngày ban hành22/09/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công