Quyết định 57/2008/QĐ-UBND

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công,hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 4662/QĐ-UBND công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công,hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 57/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG, HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 02/7/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 02/7/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý;
Xét đề nghị của liên sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương tại tờ trình số 3770/TTr-LS ngày 12/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.

(Chi tiết tại phụ lục I và phụ lục II kèm theo quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 và quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc: các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TTHĐNDTP;
- BXD, BTP;
- Đ/c CTUBNDTP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Bảng A1- Ngành 8 – Xây dựng cơ bản – nhóm I

Cấp bậc thợ

Giá nhân công (Đồng/ngày công)

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng I

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng II

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng III

I

61.477

56.866

53.024

II

71.471

66.110

61.644

III

83.249

77.006

71.802

IV

97.169

89.882

83.808

V

113.588

105.069

97.969

VI

133.218

123.227

114.901

VII

156.062

144.357

134.603

Bảng A1- Ngành 8 – Xây dựng cơ bản – nhóm II

Cấp bậc thợ

Giá nhân công (Đồng/ngày công)

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng I

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng II

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng III

I

65.760

60.828

56.718

II

76.111

70.402

65.646

III

88.603

81.958

76.420

IV

102.880

95.164

88.734

V

120.012

111.011

103.511

VI

139.643

129.170

120.442

VII

163.200

150.960

140.760

Bảng A1- Ngành 8 – Xây dựng cơ bản – nhóm III

Cấp bậc thợ

Giá nhân công (Đồng/ngày công)

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng I

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng II

Công trình xây dựng trên địa bàn vùng III

I

72.185

66.771

62.259

II

83.963

77.666

72.418

III

97.526

90.212

84.116

IV

113.588

105.069

97.969

V

132.505

122.567

114.285

VI

154.991

143.366

133.680

VII

181.046

167.468

156.152

Ghi chú:

- Vùng I: Bao gồm các quận thuộc Thành phố Hà Nội (Lương tối thiểu 800.000 đồng/tháng).

- Vùng II: Bao gồm các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và Thị Xã Sơn Tây thuộc Thành phố Hà Nội (Lương tối thiểu 740.000 đồng/tháng).

- Vùng III: Bao gồm các huyện còn lại thuộc Thành phố Hà Nội (Lương tối thiểu 690.000 đồng/tháng).

- Các nội dung công việc thực hiện của Nhóm I, nhóm II, nhóm III – Ngành 8 – Xây dựng cơ bản được quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể như sau:

Nhóm I:

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;

- Sơn vôi và cắt lắp kính;

- Bê tông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác.

Nhóm II:

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt turbine có công suất < 25="">

- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;

- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;

- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

Nhóm III:

- Xây lắp đường dây điện cao thế;

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thủy;

- Xây dựng đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý;

- Lắp đặt turbine có công suất > = 25 Mw;

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây dựng công trình thủy điện, công trình đầu mối thủy lợi;

- Đại tu, làm mới đường sắt.

 

PHỤ LỤC II

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

1. Bảng 1: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

STT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

1

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng I so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng), Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND Thành phố Hà nội công bố.

1,78

2

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng), Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND Thành phố Hà nội công bố.

1,64

3

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng III so với chi phí nhân công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng), Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND Thành phố Hà nội công bố.

1,53

2. Bảng 2: Hệ số điều chỉnh chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

STT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

1

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng I so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt) do UBND Thành phố Hà nội công bố.

1,15

2

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt) do UBND Thành phố Hà nội công bố.

1,13

3

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng III so với chi phí máy thi công tại các tập đơn giá xây dựng công trình (Phần xây dựng, phần lắp đặt) do UBND Thành phố Hà nội công bố.

1,11

3. Bảng 3: Hệ số điều chỉnh chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình cho tập Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật.

STT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

1

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng I.

1,24

2

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II.

1,20

3

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng III.

1,16

Ghi chú:

- Vùng I: Bao gồm các quận thuộc Thành phố Hà Nội (Lương tối thiểu 800.000 đồng/tháng).

- Vùng II: Bao gồm các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và Thị xã Sơn Tây thuộc Thành phố Hà Nội (Lương tối thiểu 740.000 đồng/tháng).

- Vùng III: Bao gồm các huyện còn lại thuộc Thành phố Hà Nội (Lương tối thiểu 690.000 đồng/tháng).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công,hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công,hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Khôi
       Ngày ban hành22/12/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công,hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2008/QĐ-UBND công bố bảng giá nhân công,hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội