Quyết định 467/QĐ-UBND

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 467/QĐ-UBND 2014 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 335/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3478/STNMT ngày 25/11/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1869/SNV ngày 10/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất và chuyển giao nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bng, Tây Trà, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở và được mở tài khoản để hoạt, động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi

1. Chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đai; xây dựng, quản lý, cập nhật, chnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện các thủ tục về đăng ký quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

b) Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận);

c) Thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

d) Lập, cập nhật, chnh lý và quản lý hồ sơ địa chính;

đ) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu địa chính, cập nhật, đng bộ hóa dữ liệu địa chính theo quy định;

e) Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề; trích đo địa chính thửa đất, khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

g) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

h) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm và các dịch vụ về cung cấp thông tin địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;

k) Biên mục, chnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ và các hoạt động cung ứng dịch vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và các nhiệm vụ có thu do Nhà nước giao;

l) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3. Tổ chức bộ máy:

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bao gồm:

a) Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của tỉnh và pháp luật của nhà nước.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai gồm có:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ;

- Phòng Đăng ký và Thống kê đất đai;

- Phòng Thông tin - Lưu trữ địa chính;

- Phòng Đo đạc bản đồ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Mỗi phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của tỉnh và pháp luật của nhà nước.

c) Các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được tổ chức các Chi nhánh trực thuộc đặt tại các huyện, thành phố do UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trên địa bàn các huyện, thành phố; cụ thể như sau:

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Bình Sơn;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Tư Nghĩa;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Mộ Đức;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Đức Phổ;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Nghĩa Hành;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Ba Tơ;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Minh Long;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Hà;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Tây;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Trà Bng;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Tây Trà;

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Lý Sơn.

Các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có con dấu riêng, có trụ sở và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Chi nhánh do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Mỗi Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có Giám đốc và 01 (một) Phó Giám đốc (riêng thành phố Quảng Ngãi và các huyện Đức Phổ, Bình Sơn bố trí không quá 02 Phó Giám đốc). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của các Chi nhánh do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của tỉnh và pháp luật của nhà nước.

5. Biên chế và số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

a) Chuyển giao nguyên trạng về biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý theo quy định.

b) Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, khả năng tài chính của đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, người lao động theo chức danh nghề nghiệp và xác định số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

c) Việc điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách, tuyển dụng, hợp đồng lao động, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động làm việc trong Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về viên chức, người lao động và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường) theo Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi để làm căn cứ thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- VPUB: CPVP, NNTN, KHTH, CBTH;
- Lư
u: VT, NCnvhuy717.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2014
Ngày hiệu lực23/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 467/QĐ-UBND 2014 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 467/QĐ-UBND 2014 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu467/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành23/12/2014
        Ngày hiệu lực23/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 467/QĐ-UBND 2014 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 467/QĐ-UBND 2014 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi

            • 23/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực