Quyết định 4679/QĐ-UBND

Quyết định 4679/QĐ-UBND năm 2017 về Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4679/QĐ-UBND 2017 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4679/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 71/TTr-SCT ngày 20/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

QUY TRÌNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số:4679/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025.

- Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định;

2. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn

Bước 1. Sở Công Thương đăng công khai các điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu có các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên website Sở Công Thương tại địa chỉ www.sct.binhdinh.gov.vn và Báo Bình Định để các doanh nghiệp biết nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương và tổ chức sơ tuyển hồ sơ, cụ thể như sau:

- Sau 20 ngày kể từ ngày đăng công khai các điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu có các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên website Sở Công Thương tại địa chỉ www.sct.binhdinh.gov.vn và Báo Bình Định sẽ chốt số lượng hồ sơ doanh nghiệp đăng ký đầu tư;

- Trong vòng 15 ngày sau khi chốt số lượng doanh nghiệp đăng ký đầu tư, Sở Công Thương tổ chức sơ tuyển các hồ sơ về tính hợp lệ đảm bảo theo tiêu chí bắt buộc đối với nhà đầu tư quy định tại Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 (Trong đó có tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra địa điểm xem xét đảm bảo điều kiện xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy định).

Bước 2. Trong vòng 7 ngày sau khi Sở Công Thương thông báo (qua email, văn bản giấy) nhà đầu tư đảm bảo đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

- Đơn xin tham gia đầu tư cửa hàng xăng dầu;

- Hồ sơ chứng minh vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không thấp hơn 70% tổng mức đầu tư bình quân đối với từng cấp cửa hàng xăng dầu theo quy định (xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc có cam kết cho vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc cam kết góp vốn để thực hiện dự án).

- Cam kết đảm bảo thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nếu được lựa chọn.

- Tiền bảo lãnh hồ sơ dự tuyển;

Bước 3. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đăng công khai các điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu có các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên website Sở Công Thương tại địa chỉ www.sct.binhdinh.gov.vn và Báo Bình Định, Hội đồng xét chọn phải tổ chức họp xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo tiêu chí lựa chọn quy định tại Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017. Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi họp Hội đồng xét chọn, Sở Công Thương phải tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận chủ trương.

3. Tổ chức thực hiện

a. Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện hướng dẫn thủ tục, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ; Lập phiếu giao nhận hồ sơ giữa phụ trách bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ” và phụ trách phòng chuyên môn;

- Hướng dẫn và thu tiền bảo lãnh hồ sơ dự tuyển đảm bảo theo quy định;

- Tổng hợp, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

b. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Quy trình này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4679/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4679/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4679/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4679/QĐ-UBND 2017 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4679/QĐ-UBND 2017 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4679/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4679/QĐ-UBND 2017 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4679/QĐ-UBND 2017 Quy trình tiếp nhận hồ sơ đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định

           • 15/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực