Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN

Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 tiến hành cổ phần hóa đồng thời công ty mẹ và các công ty con của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4691/QĐ-BNN-QLDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HÓA ĐỒNG THỜI CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ văn bản số 2130/TTg-ĐMDN ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; văn bản số 2360/TTg-ĐMDN ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cổ phần hóa đồng thời công ty mẹ và các công ty con của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Công ty mẹ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty TNHH một thành viên, có trụ sở chính tại số 127 phố Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và các công ty con là công ty TNHH một thành viên do công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của công ty mẹ và công ty con là 31/12/2014.

Điều 2. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện cổ phần hóa đồng thời công ty mẹ và công ty con theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TB và XH;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Sóc Trăng;
- Lưu: VT, QLDN (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4691/QĐ-BNN-QLDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4691/QĐ-BNN-QLDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2014
Ngày hiệu lực29/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4691/QĐ-BNN-QLDN

Lược đồ Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4691/QĐ-BNN-QLDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành29/10/2014
        Ngày hiệu lực29/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4691/QĐ-BNN-QLDN năm 2014 cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

            • 29/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực