Quyết định 47/2013/QĐ-UBND

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND về Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TÔN VINH DANH HIỆU DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/QĐ-TTg">01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 725/TTr-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

QUY CHẾ

XÉT TÔN VINH DANH HIỆU DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng, thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc xét và đề nghị tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu theo Quy chế này.

2. Là doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), có đăng ký kinh doanh hoặc được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ 05 (năm) năm trở lên.

3. Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ nhiệm Hợp tác xã, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ 05 (năm) năm trở lên.

Điều 3. Nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu

1. Trong mỗi đợt xét tôn vinh, mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu doanh nhân tiêu biểu cho một doanh nhân có chức danh nêu tại Khoản 3, Điều 2 của Quy chế này.

2. Các đối tượng được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 2 của Quy chế này tự nguyện đăng ký tham dự xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu với tinh thần đoàn kết cùng phát triển, có báo cáo thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

3. Việc xét chọn danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; tổ chức tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 2014 và tổ chức tôn vinh lần tiếp theo định kỳ 02 (hai) năm một lần vào ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13 tháng 10).

4. Việc xét chọn danh hiệu phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan trên cơ sở hồ sơ báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân đầy đủ theo quy định.

Thành tích để xem xét là 03 (ba) năm tính lùi từ thời điểm xét trao giải thưởng (gồm 2 năm liền trước và 6 tháng đầu năm của năm xét tôn vinh danh hiệu). Doanh nghiệp, doanh nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo thành tích của mình.

5. Doanh nghiệp không được xét tôn vinh danh hiệu khi vi phạm một trong những quy định sau đây:

a) Vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh;

b) Để xảy ra đình công, bãi công; ngộ độc thực phẩm;

c) Để xảy ra tai nạn lao động gây chết người hoặc có từ 02 (hai) người bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 61% trở lên;

d) Không chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra sự cố cháy, nổ gây thiệt hại tài sản. Hoặc đã chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng để xảy ra sự cố cháy, nổ gây thiệt hại tài sản có giá trị từ 10 (mười) triệu đồng trở lên.

6. Doanh nhân của doanh nghiệp thuộc diện quy định tại Khoản 5 của Điều này không được xét tôn vinh danh hiệu.

Điều 4. Hình thức giải thưởng

Danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu là hình thức tổ chức tôn vinh, khen thưởng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre dành cho doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc nổi bật, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được bình chọn đạt các điều kiện, tiêu chí theo quy định của Quy chế này.

Chương II

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT, TÔN VINH DANH DIỆU

Điều 5. Thẩm quyền xét tôn vinh danh hiệu

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tôn vinh danh hiệu, cấp Giấy chứng nhận và tặng Cúp cho doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu.

2. Hội đồng Tư vấn xét chọn danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh là cơ quan xét duyệt hồ sơ và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận và tặng danh hiệu khi đảm bảo các điều kiện tại Điều 3 và Điều 6 Quy chế này.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu trong dịp họp mặt “Ngày Doanh nhân Việt Nam” (ngày 13 tháng 10).

Điều 6. Điều kiện tham dự xét tôn vinh và trao danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu

1. Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu phải có các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quy chế này;

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động;

c) Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển;

d) Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Đảm bảo đời sống, an sinh xã hội, việc làm ổn định cho người lao động;

e) Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp.

2. Danh hiệu doanh nhân tiêu biểu phải có các điều kiện sau đây:

a) Doanh nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Quy chế này.

b) Doanh nghiệp của doanh nhân tham dự xét tôn vinh danh hiệu phải được bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu.

3. Mỗi đợt xét tôn vinh danh hiệu, Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Tư vấn xét chọn danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh. Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đợt xét tôn vinh danh hiệu, Hội đồng Tư vấn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành tiêu chí và thang điểm theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này theo tình hình thực tế.

Điều 7. Quyền lợi và trách nhiệm doanh nghiệp, doanh nhân

1. Doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu được trao Giấy chứng nhận, tặng Cup và trao giải thưởng; có quyền sử dụng hình ảnh của từng danh hiệu để quảng bá cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình như tuyên truyền trong các hoạt động xúc tiến thương mại và các hình thức quảng bá khác theo quy định của pháp luật.

2. Được ưu tiên tham gia các chương trình khuyến công, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do tỉnh tổ chức, được xem xét đề nghị các hình thức khen thưởng khác do cấp trên tổ chức.

3. Doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh danh hiệu phải tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh hiệu

1. Đối với doanh nghiệp:

a) Văn bản đăng ký tham dự xét danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của doanh nghiệp (mẫu số 01), số lượng 01 bản;

b) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (mẫu 02), số lượng 01 bản.

2. Đối với doanh nhân:

a) Văn bản đăng ký tham dự xét danh hiệu doanh nhân tiêu biểu của doanh nhân (mẫu số 03), số lượng 01 bản;

b) Báo cáo thành tích của doanh nhân (mẫu số 04), số lượng 01 bản;

c) Biên bản họp xét thi đua của doanh nghiệp, số lượng 01 bản.

Điều 9. Trình tự xét tôn vinh danh hiệu

1. Doanh nghiệp, doanh nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh hiệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Hội đồng Tư vấn xét chọn danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh, trước ngày 25 tháng 7 của năm tổ chức tôn vinh, khen thưởng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, doanh nhân tham gia tôn vinh danh hiệu và thông qua Hội đồng Tư vấn xét chọn danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 20 tháng 9 của năm tổ chức tôn vinh, khen thưởng.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh trước ngày 30 tháng 9 của năm tổ chức tôn vinh, khen thưởng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan Thường trực của Hội đồng Tư vấn xét chọn danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn cho doanh nghiệp và doanh nhân thực hiện Quy chế này; theo dõi quá trình thực hiện; tham mưu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế này;

b) Thông báo công khai trên báo, đài của địa phương về kế hoạch xét tôn vinh danh hiệu cho các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt tôn vinh danh hiệu trong dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13 tháng 10).

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng):

Định kỳ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch dự toán kinh phí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu và giải thưởng trong Quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh.

3. Đề nghị Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre, Hội doanh nhân các huyện, thành phố Bến Tre có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để tham gia.

4. Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Quy chế này đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương để doanh nghiệp và doanh nhân biết và tham gia.

Điều 11. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức xét duyệt hồ sơ tôn vinh danh hiệu và kinh phí cấp Giấy chứng nhận, Cúp được chi từ ngân sách tỉnh.

Kinh phí tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng bao gồm ngân sách tỉnh và tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 12. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC TÔN VINH DANH HIỆU DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Mẫu số 01

Văn bản đăng ký tham dự xét danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu số 02

Báo cáo thành tích của doanh nghiệp

Mẫu số 03

Văn bản đăng ký tham dự xét danh hiệu doanh nhân tiêu biểu

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích của doanh nhân

 

Mẫu số 1

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ XÉT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /

V/v đăng ký tham dự xét danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Bến Tre, ngày    tháng     năm . . . . .

 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

(Thông tin về doanh nghiệp đăng ký khen thưởng)

1. Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa chỉ doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Năm thành lập:

4. Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Fax: . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .

6. Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

(thông tin người đại diện doanh nghiệp đăng ký khen thưởng)

7. Người đại diện doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Giới tính: . . . . . . . . . .

9. Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Điện thoại di động: . . . . . . . .

11. Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. DOANH NGHIỆP CÓ ĐỀ CỬ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU KHÔNG

(Mỗi doanh nghiệp chỉ đề cử 01 doanh nhân)

□ Có                                                                 □ không

1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Bến Tre, ngày . . . . . . tháng . . . . . . năm . . . . .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Địa chỉ doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mã số doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Năm thành lập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp.

3. Hoạt động của khác.

4. Các hình thức khen thưởng (bằng khen, giấy khen, của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội).

Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trong báo cáo thành tích này và đề nghị được tham gia bình xét./.

 

 

Bến Tre, ngày. . .. . tháng . . . . năm . . . .

Ghi Chức danh

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3

TÊN ĐƠN VỊ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /

V/v đăng ký tham dự xét danh hiệu doanh nhân tiêu biểu

Bến Tre, ngày      tháng     năm 20 ….

 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:                 3. Nơi sinh:                               4. Giới tính:

5. Điện thoại di động:                             6. Email:

7. Chức vụ:

8. Địa chỉ thường trú:

9.Tên doanh nghiệp:

10. Địa chỉ doanh nghiệp:

11. Điện thoại:                                       12 Fax:

13. Năm tham gia điều hành doanh nghiệp:

14. Quá trình công tác tại doanh nghiệp

STT

Thời gian

Chức vụ

Thành tích đạt được

Bằng khen

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tôi xin đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu doanh nhân tiêu biểu do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong nội dung nêu trên.

 

Xác nhận của doanh nghiệp

Bến Tre, ngày . . . . . . tháng . . . . . . năm . . . . .

Người đăng ký

 

Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu

I. THÔNG TIN DOANH NHÂN:

1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Giới tính: . . . .. . . . . . . . . .

4. Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5. Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . 6. Email: . . . . . . . . . . . . .7. Fax:. . . . . . . . . . . .

8. Hiện đang giữ chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Địa chỉ doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Năm tham gia điều hành doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Những thành tích nổi bật của cá nhân trong quản lý điều hành doanh nghiệp:

1. Về công tác điều hành, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

2. Những sáng kiến, cải tiến có ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Những đóng góp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương.

4. Các bằng khen, giấy khen đạt được trong thời gian tham gia điều hành tại doanh nghiệp.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên trong báo cáo thành tích này và đề nghị được tham gia bình xét.

 

Xác nhận của doanh nghiệp

Bến Tre, ngày. . . . . tháng . . . . . năm. . .

Người báo cáo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 10/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Bến Tre
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Võ Thành Hạo
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 10/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Bến Tre

  • 31/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực