Quyết định 47/2016/QĐ-UBND

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 17/2017/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất nghĩa vụ tài chính sử dụng đất Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 176/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2016 và thay thế Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ T
ài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT
. TU, TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, P.KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47 /2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, để tính giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định làm cơ sở để xác định hệ số điều chỉnh giá đất ban hành theo Quyết định này là giá đất theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND).

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND thì giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để tính hệ số điều chỉnh giá đất là giá đất theo Quyết định đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Điều 2. Các trường hợp áp dụng và đối tượng áp dụng

1. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để xác định đơn giá thuê đất trong các trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 4 của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể như sau:

a) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 của Luật Đất đai năm 2013; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3, Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

c) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất

1. Đối với thành phố Mỹ Tho:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:

TT

Tên đường, khu dân cư

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

I

Tên đường

 

1

Lê Lợi

30/4

Thủ Khoa Huân

1,2

Thủ Khoa Huân

Ngô Quyền

1,2

Ngô Quyền

Nguyễn Trãi

1,2

Nguyễn Trãi

Nguyễn Tri Phương

1,1

2

Đường 30/4

Trọn đường

1,2

3

Thiên Hộ Dương

Trọn đường

1,0

4

Rạch Gầm

Trưng Trắc

Lê Lợi

1,2

Lê Lợi

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

1,1

5

Huyện Thoại

Trọn đường

1,0

6

Thủ Khoa Huân

Cầu Quay

Lê Lợi

1,2

Lê Lợi

Hùng Vương

1,2

Hùng Vương

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

1,2

7

Lý Công Uẩn

Trọn đường

1,2

8

Lê Văn Duyệt

Cổng chợ

Lê Lợi

1,2

Lê Lợi

Trương Định

1,1

9

Lê Đại Hành

Nguyễn Huệ

Lê Lợi

1,2

Lê Lợi

Hùng Vương

1,2

Hùng Vương

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

1,2

10

Lê Thị Phỉ

Trọn đường

1,2

11

Ngô Quyền

Nguyễn Tri Phương

Hùng Vương

1,2

Hùng Vương

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

1,2

12

Nguyễn Trãi

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hùng Vương

1,2

Hùng Vương

Cầu Nguyễn Trãi

1,2

13

Nguyễn Tri Phương

Ngô Quyền

Hùng Vương

1,1

Hùng Vương

Trần Quốc Toản

1,1

Trần Quốc Toản

Khu bến trái cây

1,1

14

Trưng Trắc

30/4

Thủ Khoa Huân

1,2

Thủ Khoa Huân

Lê Thị Phỉ

1,2

Lê Thị Phỉ

Ngô Quyền

1,2

15

Võ Tánh (Nam),

Võ Tánh (Bắc)

Trọn đường

 

1,2

16

Lãnh Binh Cẩn

Trọn đường

1,0

17

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trọn đường

1,0

18

Trương Ðịnh

30/4

Thủ Khoa Huân

1,0

Thủ Khoa Huân

Lê Văn Duyệt

1,0

19

Nguyễn Huệ

Lý Công Uẩn

Lê Thị Phỉ

1,2

Lê Thị Phỉ

Ngô Quyền

1,2

Ngô Quyền

Nguyễn Trãi

1,1

Nguyễn Trãi

Nguyễn Tri Phương

1,1

20

Hùng Vương

Rạch Gầm

Nguyễn Tri Phương

1,2

Cầu Hùng Vương

Đường huyện 92C, Đường huyện 89

1,2

Đường huyện 92C, Đường huyện 89

Quốc lộ 50

1,1

21

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nguyễn Trãi

30/4

1,2

30/ 4

Bờ Sông Tiền

1,1

22

Huỳnh Tịnh Của

Trọn đường

1,0

23

Phan Hiến Đạo

Trọn đường

1,0

24

Trương Vĩnh Ký

Trọn đường

1,0

25

Lê Văn Thạnh

Trọn đường

1,0

26

Giồng Dứa

Trọn đường

1,0

27

Trần Quốc Toản

Trọn đường

1,1

28

Yersin

Trọn đường

1,1

29

Tết Mậu Thân

Trọn đường

1,1

30

Đường nối từ đường Tết Mậu Thân đến Đống Đa
(hẻm 199 - khu phố 5 - phường 4)

1,0

31

Đống Đa

Lý Thường Kiệt

Ấp Bắc

1,0

32

Đống Đa nối dài

Ấp Bắc

Cầu Triển Lãm

1,1

33

Trần Hưng Đạo

Ấp Bắc

Lý Thường Kiệt

1,2

Lý Thường Kiệt

Lê Thị Hồng Gấm

1,1

Lê Thị Hồng Gấm

Bờ Sông Tiền

1,0

34

Dương Khuy

Trọn đường

1,0

35

Lý Thường Kiệt

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trần Hưng Đạo

1,2

Trần Hưng Đạo

Ấp Bắc

1,2

36

Đường nội bộ Khu dân cư Sao Mai

1,0

37

Đoàn Thị Nghiệp

Lý Thường Kiệt

Nguyễn Thị Thập

1,0

Nguyễn Thị Thập

Đường tỉnh 870B

1,0

Đoạn nối dài

1,0

38

Lộ Tập đoàn

Trọn đường

1,0

39

Trần Ngọc Giải

Lý Thường Kiệt

Phan Lương Trực

1,0

Phan Lương Trực

Nguyễn Thị Thập

1,0

40

Phan Lương Trực

Lê Văn Phẩm

Trần Ngọc Giải

1,0

Trần Ngọc Giải

Kênh Xáng cụt

1,0

41

Lê Văn Phẩm

Nguyễn Thị Thập

Phan Lương Trực

1,1

Phan Lương Trực

Lý Thường Kiệt

1,1

Đoạn nối dài từ Nguyễn Thị Thập đến ranh xã Trung An

1,0

42

Lê Thị Hồng Gấm

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Bến phà (đường xuống phà)

1,2

Bến phà (đường xuống phà)

Trường Chính Trị

1,2

Đường xuống phà

1,0

Đường lên phà

1,0

43

Khu vực chợ Vòng nhỏ - phường 6

1,1

44

Ấp Bắc

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trần Hưng Đạo

1,2

Trần Hưng Đạo

Cầu Đạo Ngạn

1,2

Cầu Đạo Ngạn

Cầu Trung Lương

1,1

Cầu Trung lương

Vòng xoay Trung lương

1,1

45

Hoàng Việt

Ấp Bắc

Lý Thường Kiệt

1,0

46

Trừ Văn Thố

Hoàng Việt

Lý Thường Kiệt

1,0

47

Hồ Văn Nhánh

Ấp Bắc

Nguyễn Thị Thập

1,0

48

Nguyễn Thị Thập

Lê Thị Hồng Gấm

Lê Văn Phẩm

1,1

Lê Văn Phẩm

Ấp Bắc

1,1

49

Đường vào và đường nội bộ khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng

1,0

50

Quốc lộ 1

Từ cầu Bến Chùa

Đường huyện 93

1,0

Đoạn còn lại thuộc Mỹ Tho

1,0

51

Phan Thanh Giản

Cầu Quay

Thái Văn Đẩu

1,0

Cầu Quay

Học Lạc

1,0

Học Lạc

Hoàng Hoa Thám

1,0

52

Trịnh Hoài Đức

Học Lạc

Cô Giang

1,0

Đoạn còn lại

1,0

53

Đốc Binh Kiều

Đinh Bộ Lĩnh

Nguyễn An Ninh

1,0

Đinh Bộ Lĩnh

Học Lạc

1,0

Học Lạc

Hoàng Hoa Thám

1,0

54

Nguyễn An Ninh

Trọn đường

1,0

55

Phan Bội Châu

Trọn đường

1,0

56

Nguyễn Huỳnh Đức

Thái Văn Đẩu

Đinh Bộ Lĩnh

1,0

Đinh Bộ Lĩnh

Học Lạc

1,0

Học Lạc

Nguyễn Văn Giác

1,0

57

Nguyễn Văn Nguyễn

Trọn đường

1,0

58

Thái Sanh Hạnh

Trọn đường

1,0

59

Đường nội bộ khu dân cư phường 9 (gò Ông Giãn)

1,0

60

Thái Văn Đẩu

Trọn đường

1,0

61

Phan Văn Trị

Trọn đường

1,0

62

Cô Giang

Trọn đường

1,0

63

Ký Con

Trọn đường

1,0

64

Đinh Bộ Lĩnh

Cầu Quay

Nguyễn Huỳnh Đức

1,2

Nguyễn Huỳnh Đức

Thái Sanh Hạnh

1,1

Thái Sanh Hạnh

Ngã ba Quốc lộ 50

1,0

65

Đường vào Cảng cá

Trọn đường

1,0

66

Học Lạc

Phan Thanh Giản

Nguyễn Huỳnh Đức

1,0

Nguyễn Huỳnh Đức

Nguyễn Văn Nguyễn

1,1

Nguyễn Văn Nguyễn

Thái Sanh Hạnh

1,0

67

Hoàng Hoa Thám

Trọn đường

1,0

68

Trần Nguyên Hãn

Nguyễn Huỳnh Đức

Quốc lộ 50

1,0

Quốc lộ 50

Cầu Gò Cát

1,0

69

Đường tỉnh 879B

Cầu Gò Cát

Đường huyện 89

1,0

Đường huyện 89

Ranh Chợ Gạo

1,0

70

Nguyễn Văn Giác

Trọn đường

1,0

71

Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Huỳnh Đức

Cầu Vĩ

1,0

Cầu Vĩ

Quốc lộ 50

1,0

72

Đường tỉnh 879

Quốc lộ 50

Cầu Long Hòa

1,0

Cầu Long Hòa

Ranh Chợ Gạo

1,0

73

Khu chợ Phường 4

 

 

1,1

74

Quốc lộ 50

Ngã ba giao đường Đinh Bộ Lĩnh

Cống ranh ấp Phong Thuận và Tân Tỉnh

1,0

Cống ranh ấp Phong Thuận và Tân Tỉnh

Cống số 5 ấp Tân Tỉnh

1,0

Cống số 5 ấp Tân Tỉnh

Ranh huyện Chợ Gạo

1,0

75

Quốc lộ 50

(tuyến tránh thành phố Mỹ Tho)

Quốc lộ 1

Cống Bảo Định

1,0

Trên địa bàn 2 xã Đạo Thạnh và Mỹ Phong

1,0

Trên địa bàn phường 9

1,0

76

Đường Bắc từ Tân Thuận - Tân Hòa, phường Tân Long

1,0

77

Đường Nam và đoạn còn lại của đường Bắc, phường Tân Long

1,0

78

Đường tỉnh 870B

Trọn đường

1,0

79

Đường tỉnh 864

Đoạn qua thành phố Mỹ Tho

1,0

80

Các đường trong Khu dân cư Bình Tạo

Đường chính vào khu dân cư Bình Tạo (từ đường tỉnh 870B và 864 đi vào)

1,0

Đường phụ khu dân cư Bình Tạo

1,0

81

Đường huyện 92

Nguyễn Minh Đường

Quốc lộ 1

1,0

82

Đường huyện 92B

Quốc lộ 50

Bia Thành Đội

1,0

83

Đường huyện 92C

Cầu Triển Lãm

Ngã tư Hùng Vương

1,0

84

Đường huyện 92D

Cầu Đạo Thạnh

Quốc lộ 50

1,0

85

Đường huyện 92E

Đường huyện 92

Sông Bảo Định

1,0

86

Đường huyện 94

Đường tỉnh 870B

Rạch Cái Ngang

1,0

87

Đường huyện 94B

Nguyễn Thị Thập

Đường tỉnh 870B

1,0

88

Đường huyện 89

Hùng Vương

Nguyễn Trung Trực

1,0

Nguyễn Trung Trực

Quốc lộ 50

1,0

Quốc lộ 50

Đường tỉnh 879B

1,0

89

Đường huyện 90

Đường huyện 89

Quốc lộ 50

1,0

Quốc lộ 50

Ranh Chợ Gạo

1,0

90

Trần Thị Thơm

Trọn đường

1,0

91

Nguyễn Quân

Ấp Bắc

Cầu Đạo Thạnh

1,0

92

Đường huyện 86

Quốc lộ 50

Sông Tiền

1,0

93

Đường huyện 86B

Quốc lộ 50

Kênh Bình Phong

1,0

94

Đường huyện 86C

Quốc lộ 50

Kênh Bình Phong

1,0

95

Đường huyện 86D

Quốc lộ 50

Sông Tiền

1,0

96

Nguyễn Ngọc Ba (đường cặp Trường Chính trị tỉnh)

1,0

97

Đường Xóm Dầu (phường 3)

1,0

98

Đường liên khu phố 6 - khu phố 7, phường 5

1,0

99

Đường vào Trường Học Lạc

Nguyễn Văn Nguyễn

Cổng khu phố 6-7

1,0

Đoạn vào khu tái định cư

1,0

100

Đường vào Hãng nước mắm Nam Phát

Đinh Bộ Lĩnh

Bờ Sông Tiền

1,0

101

Đường tỉnh 870

Đường tỉnh 864

Cây xăng Thanh Tâm

1,0

Cây xăng Thanh Tâm

Đường Cổng 2 Đồng Tâm

1,0

Đường cổng 2 Đồng Tâm

Cách QL 1:100m

1,0

Còn lại

 

1,0

102

Đường vào Khu dân cư và nội ô Khu phố Trung Lương

1,0

103

Đường Phan Văn Khỏe

1,0

104

Đường Nguyễn Minh Đường

1,1

105

Đường huyện 93

1,0

106

Đường vào Chùa Vĩnh Tràng

1,0

107

Đường vào Khu thủy sản

1,0

108

Đường vào Vựa lá Thanh Tòng cũ

1,0

109

Đường vào Trung tâm hành chính phường 10

1,0

110

Đường tổ 3, khu phố Trung Lương, phường 10

1,0

111

Đường vào khu nhà ở thuộc kho 302, xã Trung An

1,0

112

Đường cặp Viện Bảo Tàng

1,0

113

Đường huyện 95, xã Trung An

1,0

114

Đường huyện 87, xã Tân Mỹ Chánh

1,0

115

Đường huyện 87B, xã Tân Mỹ Chánh

1,0

116

Đường huyện 88

1,0

117

Đường huyện 90B

1,0

118

Đường huyện 90C

1,0

119

Đường huyện 90D

1,0

120

Đường huyện 90E

1,0

121

Đường huyện 91, xã Mỹ Phong

1,0

122

Đường Kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh

1,0

123

Đường Lộ Sườn xã Đạo Thạnh

1,0

124

Đường Cột cờ, xã Đạo Thạnh

1,0

125

Đường N3, ấp Phong Thuận và Bình Phong, Tân Mỹ Chánh

1,0

126

Đường Bình Lợi 1, xã Tân Mỹ Chánh

1,0

127

Đường vào Xí nghiệp dệt, phường 9

1,0

128

Đường vào Trung tâm hành chính phường 9

1,0

129

Đường vào Công ty may Tiền Tiến

1,0

130

Đường liên ấp Bình Thành - Bình Lợi

Cầu Kinh

Ngã ba đường Bình Lợi 1

1,0

Ngã ba đường Bình Lợi 1

Giáp ranh Chợ Gạo

1,0

131

Đường huyện 94C

Từ cầu Đúc về hướng Đông

1,0

Từ cầu Đúc về hướng Tây

1,0

132

Đường N3, ấp Mỹ Hưng

1,0

133

Đường cầu đường Mỹ Phú

1,0

134

Đường Một Quang

1,0

II

Khu tái định cư, khu dân cư

 

1

Đất Khu dân cư Vườn Thuốc Nam, phường 6

1,0

2

Đất Khu Tái định cư kênh Xáng cụt phường 6

1,0

3

Đất Khu Tái định cư Cảng cá

1,0

4

Đất Khu tái định cư chùa Bửu Lâm

1,0

5

Đất Khu tái định cư nạo vét rạch Bạch Nha:

1,0

- Vị trí hẻm đường Đống Đa

1,0

- Vị trí hẻm đường Ấp Bắc:

1,0

+ Hẻm vị trí 1

1,0

+ Hẻm vị trí 2

1,0

III

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

1,0

2. Đối với thị xã Gò Công:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:

* Đất phi nông nghiệp tại mặt tiền các tuyến đường giao thông chính

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

Quốc lộ 50

Cầu Sơn Quy

Cua Lộ Góc

1,0

Cua Lộ Góc

Cầu Mỹ Lợi

1,0

2

Đường tỉnh 873

Ngã ba Đường tỉnh 873 - Đường huyện 13

Bến đò Bình Xuân

1,0

Bến đò Bình Xuân

Cầu Rạch Băng

1,0

Cầu Rạch Băng

Ngã ba QL 50 - Đường tỉnh 873

1,0

3

Đường tỉnh 873B

Cầu Ông Non

Đê sông Gò Công

1,0

Đê sông Gò Công

Ngã ba đê bao

1,0

Ngã ba đê bao

Cống đập Gò Công

1,0

4

Đường huyện 14

Đường tỉnh 873

(Cầu Bình Thành)

Đường đê

(Bến đò Cả Nhồi cũ)

1,0

* Đất phi nông nghiệp mặt tiền đường phố đô thị

TT

Đường phố

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1

Khu vực trung tâm

1

Hai Bà Trưng

Cầu Long Chánh

Trần Hưng Đạo

1,2

2

Trương Định

Bạch Đằng

Hai Bà Trưng

1,1

Hai Bà Trưng

Nguyễn Huệ

1,2

3

Nguyễn Huệ

Võ Duy Linh

Thủ Khoa Huân

1,2

4

Lý Tự Trọng

Toàn tuyến

1,2

5

Rạch Gầm

Phan Bội Châu

Lý Thường Kiệt

1,1

Đoạn còn lại

1,0

6

Lê Lợi

Phan Bội Châu

Hai Bà Trưng

1,1

Đoạn còn lại

1,0

7

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Huệ

Hai Bà Trưng

1,0

8

Phan Bội Châu

Trương Định

Trần Hưng Đạo

1,1

9

Lê Thị Hồng Gấm

Toàn tuyến

1,0

10

Lý Thường Kiệt (Duy Tân cũ)

Toàn tuyến

1,0

11

Bạch Đằng

Toàn tuyến

1,0

12

Phan Chu Trinh

Phan Đình Phùng

Trần Hưng Đạo

1,0

13

Phan Đình Phùng

Nguyễn Huệ

Trần Hưng Đạo

1,0

14

Võ Duy Linh

Hai Bà Trưng

Nguyễn Huệ

1,2

Nguyễn Huệ

Nguyễn Thái Học

1,1

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2

Khu vực cận trung tâm

1

Nguyễn Huệ

Thủ Khoa Huân

Hai Bà Trưng

1,1

Hai Bà Trưng

Ngã tư Bình Ân

1,0

Võ Duy Linh

Cầu Cây

1,0

2

Thủ Khoa Huân

Hai Bà Trưng

Tim cầu Kênh Tỉnh

1,0

3

Trần Hưng Đạo

Hai Bà Trưng

Nguyễn Trọng Dân

1,0

4

Trương Định

Nguyễn Huệ

Nguyễn Thái Học

1,2

Nguyễn Thái Học

Trần Công Tường

1,1

5

Nguyễn Văn Côn

Lý Thường Kiệt

Ngã tư Bình Ân

1,0

6

Nguyễn Trọng Dân

Toàn tuyến

1,0

7

Nguyễn Trãi

Toàn tuyến

1,0

8

Hai Bà Trưng

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

1,0

Nguyễn Trãi

Nguyễn Huệ

1,0

Đoạn còn lại

1,0

9

Phan Bội Châu

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

1,0

10

Lưu Thị Dung

Toàn tuyến

1,0

11

Phan Chu Trinh

Trần Hưng Đạo

Lưu Thị Dung

1,0

12

Phan Đình Phùng

Trần Hưng Đạo

Lưu Thị Dung

1,0

13

Ngô Tùng Châu

Nguyễn Huệ

Nhà trẻ Hòa Bình

1,0

Nhà trẻ Hòa Bình

Hẻm số 2

1,0

Hẻm số 2

Hẽm số 3

1,0

Đoạn còn lại

1,0

14

Nguyễn Tri Phương

Trần Hưng Đạo

Lưu Thị Dung

1,0

15

Đồng Khởi

Cầu Long Chánh

Tim đường

Hồ Biểu Chánh

1,0

16

Quốc lộ 50

Tim đường

Hồ Biểu Chánh

Đường tỉnh 873B

1,0

17

Nguyễn Trọng Hợp

Toàn tuyến

1,0

18

Võ Thị Lớ (hẻm 11 phường 4 cũ)

Đồng Khởi

Hồ Biểu Chánh

1,0

Còn lại

1,0

19

Nguyễn Thái Học

Toàn tuyến

1,0

20

Phạm Ngũ Lão

Toàn tuyến

1,0

21

Nguyễn Đình Chiểu

Toàn tuyến

1,0

22

Đường vào Trại giam cũ

Toàn tuyến

1,0

23

Lý Thường Kiệt

Điện Lực

(Nguyễn Văn Côn)

Đầu đường Lê Lợi

1,0

24

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trọng Dân

Hồ Biểu Chánh

(vành đai phía Bắc)

1,0

25

Đường nội bộ khu dân cư dự án đường Trương Định nối dài (giai đoạn 1)

1,0

26

Đường nội bộ khu dân cư dự án đường Trương Định nối dài (giai đoạn 2)

 

 

Đường số 1

1,0

Đường số 2

1,0

Đường số 3 (Lô B2)

1,0

Đường số 3 (Lô A21)

1,0

Đường số 4

1,0

Đường số 5 (Lô B2)

1,0

Đường số 5 (Lô A21)

1,0

Đường số 6

1,0

Đường số 10

1,0

Đường số 11

1,0

Đường số 12

1,0

Đường số 12A

1,0

Đường số 12B

1,0

Đường số 14

1,0

Đường số 17

1,0

27

Nguyễn Trường Tộ

Toàn tuyến

1,0

28

Đường Ao Thiếc

Toàn tuyến

1,0

29

Đường mả Cả Trượng

Toàn tuyến

1,0

30

Đường Tết Mậu Thân

Toàn Tuyến

1,0

31

Đường vào khu dân cư Ao cá Bác Hồ

1,0

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3

Khu vực ven nội thị

1

Thủ Khoa Huân (Đường tỉnh 862)

Tim cầu Kênh Tỉnh

Ngã ba Thủ Khoa Huân - Trần Công Tường

1,0

Ngã ba Thủ Khoa Huân - Trần Công Tường

Tim Ngã ba Tân Xã

1,0

2

Đường tỉnh 862 đi Tân Hòa

Tim Ngã ba Tân Xã

Tim cầu Kênh 14

1,0

Tim cầu Kênh 14

Ngã ba Việt Hùng

1,0

3

Quốc lộ 50

Tim ngã ba Đường tỉnh 873B (Giếng nước)

Ngã ba Thành Công (hết ranh thị xã Gò Công)

1,0

Ngã ba Hồ Biểu Chánh - Từ Dũ

Cầu Sơn Qui

1,0

4

Hồ Biểu Chánh

Toàn tuyến

1,0

5

Đường Từ Dũ

Toàn tuyến

1,0

6

Phùng Thanh Vân (Đường tỉnh 873B)

Giếng nước

Cống Rạch Rô cũ

1,0

Cống Rạch Rô cũ

Ngã ba đê bao cũ

1,0

Ngã ba đê bao cũ

Cống đập Gò Công

1,0

7

Trần Công Tường (Đường tỉnh 862)

Ngã ba giao QL 50 (bến xe phường 4)

Cầu Nguyễn Văn Côn

1,0

Cầu Nguyễn Văn Côn

Ngã tư Võ Duy Linh

1,0

Ngã tư Võ Duy Linh

Ngã 3 Thủ Khoa Huân

1,0

8

Đường huyện 15

Ngã ba Trần Công Tường (ĐT 862)

Giáp ranh huyện Gò Công Tây

1,0

9

Đường Võ Văn Kiết (Đường tỉnh 877)

Ngã ba Trần Công Tường (ĐT 862)

Ranh phường 5

1,0

Ranh phường 5

Tim ngã ba đường Giồng Cát (Bà Lễ)

1,0

Đoạn còn lại

1,0

10

Nguyễn Thìn (Đường huyện 03)

Ngã tư Bình Ân (thị xã Gò Công)

Nhà văn hóa xã

1,0

Nhà văn hóa xã

Ngã ba Xóm Rạch

1,0

Ngã ba Xóm Rạch

Ngã ba Xóm Dinh

1,0

Ngã ba Xóm Dinh

Cầu Xóm Sọc

1,0

11

Mạc Văn Thành (Đường đi Tân Tây Đường tỉnh 871)

Ngã tư Bình Ân

Đầu sân bay trên ranh phường 3, Long Hưng

1,0

Đầu sân bay trên ranh phường 3, Long Hưng

Đường vành đai phía Đông

1,0

Đường vành đai phía Đông

Ranh xã Tân Đông

1,0

12

Đường huyện 97 (Đường Tân Đông Cầu Bà Trà)

QL 50 (Đường Hồ Biểu Chánh)

Kênh Đìa Quao

1,0

Kênh Đìa Quao

Mạc Văn Thành (Đường tỉnh 871)

1,0

13

Đường tỉnh 873

Ngã ba Thành Công

Ngã ba đường tỉnh 873 - Đường huyện 13

1,0

14

Đường Võ Duy Linh (Đường huyện 96)

Tim cầu Huyện Chi

Tim ngã ba đường Hoàng Tuyển

1,0

Tim ngã ba đường Hoàng Tuyển

C19 Biên Phòng

1,0

C19 Biên Phòng

Ranh huyện Gò Công Tây

1,0

15

Đường Hoàng Tuyển

Toàn tuyến

1,0

16

Đường Lăng Hoàng Gia

Toàn tuyến

1,0

17

Đường huyện 98

Ngã ba Đường tỉnh 873

Ngã ba Đường tỉnh 873B

1,0

18

Đường Kênh Năm Cơ

Toàn tuyến

1,0

19

Đường huyện 96B (Đường Tân Xã - xã Long Hòa)

Đường tỉnh 862 (Đường Thủ Khoa Huân)

Đường huyện 19 (Đường Việt Hùng)

1,0

20

Đỗ Trình Thoại

từ Trần Công Tường đến Hoàng Tuyển

1,0

21

Chiến sĩ Hòa Bình

đoạn từ đường Nguyễn Huệ (cạnh DNTN Bảy Truyền) vào cuối khu dân cư

1,0

22

Đường kênh Sườn nhóm II (ấp Lăng Hoàng Gia)

Trọn đường

1,0

23

Đường đê bao Hưng Thạnh (ấp Hưng Thạnh)

Trọn đường

1,0

24

Đường kênh Ba Quyền

Trọn đường

1,0

25

Đường huyện 97B

(Đường Hai cây Liêm xã Long Hưng)

Đường Từ Dũ

Mạc Văn Thành (Tỉnh 871)

1,0

26

Đường huyện 98B

Trọn đường Đồng Khởi - Tỉnh 873B (Phùng Thanh Vân)

1,0

27

Đường huyện 99

Đường tỉnh 873 - đường đê

1,0

28

Đường Huyện 19 (Đường Việt Hùng)

Đường tỉnh 862

(ngã ba Việt Hùng)

Cầu Lợi An xã Bình Tân, Gò Công Tây

1,0

3. Đối với thị xã Cai Lậy:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:

* Đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

Quốc lộ 1

Ranh H. Châu Thành

Bưu Điện Nhị Quý

1,2

Bưu Điện Nhị Quý

Cầu Mỹ Quí

1,2

Cầu Mỹ Quí

Cầu Nhị Mỹ

1,2

Cầu Nhị Mỹ

Ranh phường 4

1,2

2

Tuyến tránh Quốc lộ 1

Quốc lộ 1

Hết ranh xã Thanh Hòa

1,1

3

Đường tỉnh 868

Ranh H. Cai Lậy

Cổng chào xã Long Khánh

1,2

Cổng chào xã Long Khánh

Ranh phường 5

1,2

Cầu Tân Bình

Cầu kênh 12

1,1

Cầu kênh 12

Cầu Dừa

1,1

Cầu Dừa

Cầu Quản Oai

1,1

Trung tâm cụm dân cư Mỹ Phước Tây (mặt tiền Đường tỉnh 868)

1,2

Xung quanh nhà lồng chợ Mỹ Phước Tây

1,2

Đoạn còn lại

1,1

4

Đường tỉnh 865

Đường tỉnh 868

Ranh H. Tân Phước

1,1

5

Đường tỉnh 874

Toàn tuyến

 

1,1

6

Đường tỉnh 874B

Quốc lộ 1

Đường huyện 51

1,1

Đoạn còn lại (trên địa bàn thị xã)

1,1

7

Đường Nhị Quý - Phú Quý (Đường huyện 51)

Kênh ông 10

Cầu Kênh Trà Lượt

1,0

Cầu Kênh Trà Lượt

Ranh Châu Thành

1,1

8

Đường Dây Thép (Đường huyện 52)

Cầu 5 trinh

ĐT. 874 (xã Tân Phú)

1,0

9

Đường Tân Hội - Mỹ Hạnh Đông (Đường huyện 53)

Quốc lộ 1

Đường Dây Thép

1,1

Đường Dây Thép

Cầu Bảy Sơn

1,1

Cầu Bảy Sơn

Cầu kinh Bảy Dạ

1,0

Cầu kinh Bảy Dạ

Đường huyện 59

1,1

10

Đường Phú Quí (Đường huyện 54)

Toàn tuyến

 

1,0

11

Đường ấp 5 Tân Bình (Đường huyện 57 B)

Cầu Kênh Tổng

Đường tỉnh 868

1,0

Cầu Ban Chón 2

Giáp xã MHĐ (Kênh Xóm Chòi)

1,0

12

 

Đường Mỹ Phước Tây (Đường huyện 58)

Đường tỉnh 868

Cầu Xáng Ngang

1,1

Khu vực dãy nhà phố xung quanh nhà lồng chợ Mỹ Hạnh Trung

1,1

Cầu Xáng Ngang

Kênh Tháp Mười số 2 (Nguyễn Văn Tiếp)

1,1

13

Đường Sông Cũ (Đường huyện 59)

Toàn tuyến

1,1

14

Đường Thanh Niên (Đường huyện 60)

Toàn tuyến (trên địa bàn thị xã)

1,1

15

Đường Cây Trâm (Đường huyện 61)

Toàn tuyến

1,0

16

Đường Thanh Hòa - Phú An (Đường huyện 63)

Quốc lộ 1

Ranh Phường 2

1,0

17

Đường Bình Phú - Bình Thạnh (Đường huyện 65)

Ranh Bình Phú

Cầu Kênh Tổng

1,0

18

Đường ấp Phú Hưng (xã Long Khánh)

Toàn tuyến

1,0

19

Đường liên xã Tân Bình - Mỹ Hạnh Trung

Toàn tuyến

1,1

20

Đường từ UBND xã Tân Hội đến ngã ba ấp Tân Phong

1,0

21

Đường Ông Huyện

(xã Long Khánh)

Toàn tuyến

 

1,0

22

Đường 5 Năng

(xã Long Khánh)

Toàn tuyến

 

1,0

23

Đường Kháng Chiến

(xã Long Khánh)

Toàn tuyến

1,0

24

Đường Tứ Kiệt

(Xã Long Khánh)

Toàn tuyến

 

1,0

25

Đường Đìa Sen

(xã Long Khánh)

Toàn tuyến

 

1,0

26

Đường Gò Găng

(xã Long Khánh)

Toàn tuyến

 

1,0

27

Đường Nguyễn Văn Mười Tôn

(xã Long Khánh)

Toàn tuyến

 

1,0

28

Đường Đông Láng Biển, ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây

Toàn tuyến

 

1,0

29

Đường vào khu di tích Ấp Bắc xã Tân Phú

Toàn truyến

1,0

30

Các tuyến đường trong khu dân cư Mỹ Phước Tây

1,1

31

Đường bắc Sông Củ

Toàn truyến

1,0

32

Đường Phú Hòa - Phú Hiệp (xã Long Khánh)

Cổng chào ấp Phú Hiệp

Cổng chào ấp Phú Hòa

1,0

33

Đường Tây ông Bảo - Bà Kén

Đường huyện 60

Ranh xã Long Trung

1,0

34

Đường Đông Ba Muồng

Toàn tuyến

1,0

35

Đường Nguyễn Văn Sen

Đường huyện 60

(cầu Văn U)

Đường huyện 61

1,0

36

Đường đan Bắc sông Rạch Tràm

Sông Ba Rài

Ranh Bình Phú

1,0

37

Đường đan Đông - Tây Sông Ba Rài

Toàn tuyến trên địa bàn thị xã

1,0

38

Đường Ban Chón ấp 3

Cống Tư Bình

Kênh Xóm Chói

1,0

Kênh Chiến Lược

Cống tư Bình

1,0

39

Đường Tây Xóm Chòi

Toàn tuyến

1,0

* Đất phi nông nghiệp tại đô thị

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

Quốc lộ 1

Ranh phường 4

Đường Võ Việt Tân

1,1

Đường Võ Việt Tân

Cầu Cai Lậy

1,2

Cầu Cai Lậy

Kênh 30/6

1,1

Kênh 30/6

Ranh H. Cai Lậy (xã Bình Phú)

1,1

2

Đường tỉnh 868

Ranh xã Long Khánh - Phường 5 thị xã Cai Lậy

Cầu Bờ Ấp 5

1,1

Cầu Bờ Ấp 5

Đường Tứ Kiệt (B2)

1,1

Đường Tứ Kiệt (B2)

Quốc lộ 1

1,2

Quốc lộ 1

Phòng Thống kê

1,2

Phòng Thống kê

Cầu Sa Rài

1,2

Cầu Sa Rài

Cầu Kênh Cà Mau

1,1

Cầu Kênh Cà Mau

Cầu Tân Bình

1,0

3

Đường 30/4

Toàn tuyến

1,2

4

Đường Tứ Kiệt

Quốc lộ 1

Cầu Tứ Kiệt

1,1

Cầu Tứ Kiệt

Đường tỉnh 868

1,2

5

Đường Hồ Hải Nghĩa

Quốc lộ 1

Đường Tứ Kiệt

1,1

Đường Tứ Kiệt

Đường tỉnh 868

1,1

6

Đường Thanh Tâm

Đường Thái Thị Kiểu

Đường 30/4

1,2

Đường 30/4

Đường tỉnh 868

1,2

Khu vực còn lại

1,2

7

Đường Thái Thị Kiểu

Toàn tuyến

1,1

8

Đường Đoàn Thị Nghiệp

Toàn tuyến

1,1

9

Đường Bến Cát

Đường 30/4

Đường tỉnh 868

1,2

Đường tỉnh 868

Cầu Trường Tín

1,1

10

Đường vào cầu số 3

Đường Bến Cát

Cầu số 3

1,1

11

Đường Võ Việt Tân

Quốc lộ 1

Cầu Đặng Văn Quế

1,1

12

Đường Mỹ Trang

Toàn tuyến

1,1

13

Đường Trương Văn Sanh

Toàn tuyến

1,1

14

Đường Nguyễn Chí Liêm

Toàn tuyến

1,1

15

Đường Nguyễn Văn Chấn

Toàn tuyến

1,1

16

Đường Phan Việt Thống

Toàn tuyến

1,1

17

Đường Phan Văn Kiêu

Toàn tuyến

1,1

18

Đường Nguyễn Văn Hiếu (ĐH 63 đoạn qua thị trấn cũ)

Quốc lộ 1

Ranh Thanh Hòa

1,1

19

Đường Thái Thị Kim Hồng

Toàn tuyến

1,1

20

Đường Hà Tôn Hiến

Toàn tuyến

1,1

21

Đường Đông Ba Rài

Quốc lộ 1

Ranh Thanh Hòa

1,1

22

Đường Tây Ba Rài

Toàn tuyến

1,0

23

Đường Ông Hiệu

Toàn tuyến

1,1

24

Đường bờ Hội Khu 5

Toàn tuyến

1,1

25

Đường Tứ Kiệt (B2)

Đường tỉnh 868

Ranh phường 4

1,1

Ranh phường 4

Kênh Ông Mười

1,0

26

Đường Phan Văn Khỏe

Toàn tuyến

1,1

27

Đường Đặng Văn Thạnh

Phan Văn Khỏe

Trương Văn Điệp

1,1

28

Đường Mai Thị Út

Cao Hải Để

Trương Văn Điệp

1,1

29

Đường Nguyễn Văn Lộc

Phan Văn Khỏe

Trương Văn Điệp

1,1

30

Đường Trừ Văn Thố

Cao Hải Để

Trương Văn Điệp

1,1

31

Đường Nguyễn Văn Lo

Phan Văn Khỏe

Trương Văn Điệp

1,1

32

Đường Trần Xuân Hòa

Phan Văn Khỏe

Trương Văn Điệp

1,1

Trương Văn Điệp

Lê Văn Sâm

1,1

33

Đường Trương Văn Điệp

Toàn tuyến

1,1

34

Đường Cao Hải Đế

Toàn tuyến

1,1

35

Các tuyến đường còn lại

Mặt đường > 3m, mặt bê tông, nhựa, đá cấp phối

1,0

Khu vực còn lại

1,0

36

Đường nối liền Thái Thị Kiểu với đường Hồ Hải Nghĩa (tiếp giáp công viên Trần Hữu Tám)

Toàn tuyến

1,1

37

Đường đan dọc kênh 30/6

Quốc lộ 1

Giáp sông Ba rài

1,0

38

Đường đan cặp kênh Ống Bông

Quốc lộ 1

Đường huyện 57C

1,0

39

Đường Dây Thép (Đường huyện 52)

Cầu Trường Tín

Kênh Hội Đồng

1,1

Kênh Hội Đồng

Cầu Năm Trinh

1,0

40

Đường Nhị Mỹ

(Đường huyện 55)

Quốc lộ 1

Lộ Giữa

1,0

Lộ Giữa

UBND xã Nhị Mỹ

1,0

Đoạn còn lại

1,0

41

Đường Lộ Giữa (Đường huyện 56)

Ranh thị trấn cũ

Sân bóng Đá Nhị Mỹ

1,0

Sân bóng đá Nhị Mỹ

Đường huyện 53

1,0

42

Đường huyện 57 (Đường ấp 1 Tân Bình)

Đường tỉnh 868

Miễu Cháy

1,1

Miễu Cháy

Kênh Hội Đồng

1,0

Đoạn còn lại

1,0

43

Đường ấp 5 Tân Bình (Đường huyện 57 B)

Đường tỉnh 868

Cầu 8 Lưu

1,0

Cầu 8 Lưu

Cầu Ban Chón 1

1,0

Cầu Ban Chón 1

Cầu Ban Chón 2

1,0

44

Đường vào ấp 2, xã Tân Bình (ĐH.57C)

Đường tỉnh 868

Cầu số 2

1,0

45

Đường vào ấp 2, xã Tân Bình (ĐH.57C)

Đoạn còn lại

1,0

46

Đường từ Cầu Đặng Văn Quế đến hết ranh Tân Bình

Toàn tuyến

1,0

47

Đường Tây sông Ba Rài

Ranh Thanh Hòa

Giáp ấp 5 Tân Bình

1,0

48

Đường Đông sông Ba rài

Ranh xã Thanh Hòa

Cầu Cai Lậy

1,0

49

Đường nối dài Mai Thị Út

Cụm dân cư phường 1

Đường liên xã

1,1

4. Đối với huyện Cái Bè:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, tại các cụm công nghiệp, khu du lịch thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,1 lần giá đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, tại các cụm công nghiệp, khu du lịch quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

d) Đối với đất phi nông nghiệp tại đô thị trung tâm thương mại thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,2 lần giá đất phi nông nghiệp tại đô thị trung tâm thương mại quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

5. Đối với huyện Châu Thành:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, tại các chợ thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,1 lần giá đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

d) Đối với đất phi nông nghiệp tại đô thị thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,2 lần giá đất phi nông nghiệp tại đô thị quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

6. Đối với huyện Cai Lậy:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

Quốc lộ 1

Ranh TX. Cai Lậy

Cầu Bình Phú

1,2

Cầu Bình Phú

Cầu Phú Nhuận

1,2

Cầu Phú Nhuận

Ranh Cái Bè

1,2

2

Tuyến tránh Quốc lộ 1

Quốc lộ 1

Ranh xã Thanh Hòa

1,1

3

Đường tỉnh 868

Ranh 3 xã Long Khánh - Long Tiên - Long Trung

Bến phà Ngũ Hiệp

1,1

Cầu Quản Oai

Cầu Hai Hạt

1,1

Bến phà Ngũ Hiệp

Sân Vận động

1,1

Đoạn còn lại

1,1

4

Đường tỉnh 864

Chợ Tam Bình

Trường THCS Tam Bình

1,1

Trường THCS Tam Bình

Ranh huyện Châu Thành

1,1

Cầu Tam Bình

Cầu Trà Tân

1,1

Cầu Trà Tân

Sông Ba Rài

1,1

Sông Ba Rài

Ranh xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè)

1,1

5

Đường tỉnh 865

Toàn tuyến trên địa bàn huyện

1,1

6

Đường tỉnh 874B

Toàn tuyến trên địa bàn huyện

1,1

7

Đường tỉnh 875

Quốc lộ 1

Rạch Hang Rắn

1,2

Rạch Hang Rắn

Ranh phía Nam Nghĩa Trang Triều Phước Quảng

1,1

Ranh phía Nam Nghĩa Trang Triều Phước Quảng

Ranh thị trấn Cái Bè

1,2

8

Đường Tỉnh 875B (Đường Giồng Tre)

Quốc lộ 1

Ranh xã Hiệp Đức

1,1

Ranh xã Hiệp Đức

Bến Phà Hiệp Đức - Tân Phong

1,1

9

Đường Phú Quí

(Đường huyện 54)

Toàn truyến (trên địa bàn huyện Cai Lậy)

1,0

10

Đường ấp 5 Tân Bình (Đường huyện 57 B)

Từ Bình Phú - Bình Thạnh

Cầu Kênh Tổng

1,0

11

Đường Thanh Niên (Đường huyện 60)

Ranh xã Long Khánh

Cầu Cẩm Sơn

1,1

Cầu Cẩm Sơn

Đường tỉnh 875B

1,1

12

Đường Long Tiên - Mỹ Long (Đường huyện 35)

Đường tỉnh 868

Ranh Châu Thành

1,1

Đường vào chợ Ba Dầu

1,0

Đường vào chợ Cả Mít

1,0

13

Đường Ba Dừa

(Đường huyện 62)

Toàn tuyến

1,0

14

Đường Thanh Hòa - Phú An (Đường huyện 63 trừ đoạn qua thị xã)

Quốc lộ 1

Đường Giồng Tre

1,0

Đường Giồng Tre (ĐT.875B)

Hết ranh huyện Cai Lậy

1,0

15

Đường Bình Phú - Bình Thạnh (Đường huyện 65)

Quốc lộ 1

Trường Phan Việt Thống

1,1

Trường Phan Việt Thống

Cầu Bình Thạnh

1,1

Đoạn còn lại

1,0

16

Đường Phú Nhuận - Kinh 10 (Đường huyện 66)

Quốc lộ 1

Ngã ba đường Phú Nhuận cũ

1,1

Đường Phú Nhuận cũ

1,0

Ngã ba đường Phú Nhuận cũ

Cầu Ngã Năm

1,1

Cầu Ngã Năm rẽ đường đan Chà Là

Nhà ông Trương Văn Sang

1,0

Cầu Ngã Năm

UBND xã Mỹ Thành Nam

1,1

Khu vực còn lại

1,0

17

Đường Phú Tiểu (ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận)

Toàn Tuyến

1,0

18

Đường Phú An (Đường huyện 67)

Đường tỉnh 875

Cầu Phú An

1,1

Cầu Phú An

Đường Giồng Tre (ĐT. 875B)

1,0

Khu vực còn lại

1,0

19

Đường nhựa Cả Gáo (ĐH 68)

Toàn tuyến

1,0

20

Đường vào Trạm y tế xã Mỹ Thành Nam

Toàn tuyến

1,0

21

Đường 1 tháng 5 xã Mỹ Thành Bắc (ĐH. 69)

Toàn tuyến

1,0

22

Đường liên ấp Hòa An - Long Quới (Đường huyện 70)

Rạch ông Dú

Đến Rạch Lầu

1,1

Đoạn còn lại

1,0

23

Đường vào chùa Kỳ Viên ấp 4, xã Phú An

Toàn tuyến

1,1

24

Đường vào Trung tâm xã Hiệp Đức

Toàn Tuyến

1,0

25

Đường Đông sông Ba Rài - Tây kênh Ông Mười

Toàn tuyến

1,0

26

Đường Tây sông Ba Rài - Đông Sông Phú An

Toàn tuyến

1,0

27

Đường đến Trung tâm xã Tân Phong (Đường huyện 64)

Bến Đò

Nghĩa trang Liệt sĩ cũ

1,0

Nghĩa trang Liệt Sĩ cũ

Cầu Sáu Ái

1,0

Khu vực còn lại

1,0

28

Đường Đông kênh Thầy Cai

Đường 865

Kênh 2 Hạt

1,0

29

Đường Đông kênh Chà Là

Nguyễn Văn Tiếp

Kênh Bồi Tường

1,0

30

Đường Đông kênh Cà Nhíp

Kênh 2 Hạt

Kênh Mương Lộ

1,0

31

Đường Đông Kênh 10

Kênh Nguyễn Văn Tiếp

Ranh Kênh Mỹ Thành Nam

1,0

32

Đường Nam Nguyễn Văn Tiếp

Toàn tuyến

1,0

33

Đường Nam Kênh 2 Hạt

Toàn tuyến

1,0

34

Đường liên ấp

Huyện Lộ 70

Huyện Lộ 70 (rạch Cả Bần)

1,0

35

Đường rạch Bà 4

Quốc lộ 1A

Cầu Bà 4

1,0

36

Đường Bà Phò

Cầu Bà Phò

Cầu kênh Rạch

1,0

37

Đường kênh Phú Thuận (xã Bình Phú)

Toàn tuyến trên địa bàn huyện Cai Lậy

1,0

38

Đường đan cặp sông đường nước

Trạm Y tế xã

Điểm cây Kè

1,0

39

Đường đan cặp sông Bà Tồn

Chợ Bà Tồn

Kênh Một Thước (giáp MTB)

1,0

40

Đường liên ấp

Tỉnh lộ 868

Kênh Cây Cồng

1,0

41

Đường Bình Thạnh

Tỉnh lộ 868

Trụ sở ấp Bình Thạnh

1,0

42

Đường Nghĩa Trang

Tỉnh lộ 864

Đường liên ấp

1,0

43

Đường Miễu Bà

Tỉnh lộ 864

Đường liên ấp

1,0

44

Đường Kiểm Thưởng

Tỉnh lộ 864

Đường liên ấp

1,0

45

Đường Thanh niên

Tỉnh lộ 864

Đường liên ấp

1,0

46

Đường Kênh cũ

Đường Thanh niên

Kênh Cây Cồng

1,0

47

Đường liên xóm Bình Ninh 1

Đường liên ấp

Cầu Bàng

1,0

48

Đường Cầu Bàng

Đường liên ấp

Ranh xã Mỹ Long

1,0

49

Đường Tổ 10 ấp Bình Ninh

Đường Cầu Bàng

Ranh xã Mỹ Long

1,0

50

Đường Bờ Mới

Tinh Lộ 864

Đường liên ấp

1,0

51

Đường Cơ Bản vào Sở chỉ huy tỉnh Tiền Giang

Đường tỉnh 875B

Huyện lộ 60

1,0

52

Đường Tây sông Bang Giầy

Qua xã Phú Cường, Phú Nhuận, Bình Phú

1,0

7. Đối với huyện Tân Phước

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:

* Đất phi nông nghiệp tại mặt tiền các trục đường giao thông chính

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

 

Đường tỉnh 865

 

Xã Tân Hòa Tây

Ranh xã Mỹ Phước Tây (Cai Lậy)

Ranh xã Mỹ Phước

1,1

Xã Mỹ Phước

Ranh xã Tân Hòa Tây

Cầu Kinh 13

1,1

Cầu Kinh 13

Cầu Kinh 21

1,1

Cầu Kinh 21

Ranh xã Hưng Thạnh

1,1

Xã Hưng Thạnh

Cầu Tràm Sập

Cầu Ông Chủ

1,1

Cầu Ông Chủ

Xã Mỹ Phước

1,1

Xã Phú Mỹ

Ranh xã Hưng Thạnh

Cầu Rạch Chợ

1,1

Cầu Rạch Chợ

Vòng xoay cầu Phú Mỹ

1,1

Thị trấn Mỹ Phước

Từ vòng xoay

Cầu Kinh 10

1,1

Từ vòng xoay

Giáp ranh xã Mỹ Phước

1,1

2

 

Đường tỉnh 866

 

Xã Phú Mỹ

Ranh xã Tân Hòa Thành

Cầu Phú Mỹ

1,1

Cầu Chợ Phú Mỹ

Ranh tỉnh Long An

1,1

Cầu Phú Mỹ

Cầu Chợ Phú Mỹ (trừ dãy phố chợ phía Đông)

1,1

Xã Tân Hòa Thành

Phú Mỹ

Cầu Lớn

1,1

Cầu Lớn

Ranh huyện Châu Thành

1,1

3

Đường tỉnh 866B

 

Xã Tân Lập 1

Kênh Năng

Ranh huyện Châu Thành

1,2

4

 

Đường tỉnh 867

 

Xã Phước Lập

Ranh xã Long Định (Châu Thành)

Cầu Kinh 2

1,1

Cầu Kinh 2

Thị trấn Mỹ Phước

1,1

Thị trấn Mỹ Phước

Từ vòng xoay

Ranh xã Phước Lập

1,1

Từ vòng xoay

Ranh xã Mỹ Phước (Đường tỉnh 867)

1,1

Xã Mỹ Phước

Ranh thị trấn Mỹ Phước

Cầu Kinh 500

1,1

Cầu Kinh 500

Kinh Bao Ngạn

1,1

Kinh Bao Ngạn

Cầu Trương Văn Sanh

1,1

Xã Thạnh Mỹ

Cầu Trương Văn Sanh, (trừ dãy nền cụm dân cư mặt tiền ĐT. 867)

Đến ranh Chợ Bắc Đông

1,1

5

Đường tỉnh 874

1,1

Thị trấn Mỹ Phước

Giao Đường tỉnh 867 (trừ dãy phố chợ)

Ranh xã Phước Lập

1,1

Xã Phước Lập

Ranh Thị trấn

Ranh xã Tân Phú (TX Cai Lậy)

1,1

6

 

Đường huyện

 

Xã Tân Hòa Tây

Đường huyện 48 (Cặp Rằn Núi)

1,1

Đường huyện 46 (Tây Kênh Mới)

1,1

Xã Tân Hòa Tây

 

Đường huyện 42 (Nam Trương Văn Sanh)

1,1

Đường huyện 47 (Tây Kênh Tây), (trừ các thửa thuộc cụm dân cư)

1,1

Đường huyện 48B

1,1

Xã Mỹ Phước

Đường huyện 42 (Nam Trương Văn Sanh); đường huyện 45C (Đông Rạch Đào)

1,1

Xã Hưng Thạnh

 

Đường huyện 44 (Tây Kênh Năng)

1,1

Đường huyện 45 (Chín Hấn) trừ các thửa đất thuộc cụm dân cư

1,1

Đường huyện 42 (Nam Trương Văn Sanh)

1,1

Xã Tân Hòa Thành

Đường huyện 50 (Lộ Đất)

1,1

Xã Thạnh Hòa

 

Đường huyện 41 (Nam Tràm Mù) từ Đông kênh 1 đến Tây kênh 2 ấp Hòa Đông, (trừ cụm dân cư)

1,1

Đường huyện 48B (Đông kênh 1)

1,1

Đường huyện 40 (Bắc Đông)

1,1

Xã Phú Mỹ

 

Đường huyện 45B (Láng Cát)

1,1

Đường huyện 42 (Nam Trương Văn Sanh)

1,1

Xã Phước Lập

 

Đường huyện 49 (đường Thanh Niên), Đường huyện 43 (đường Kênh 3)

1,1

Đường huyện 44B (Tây Sáu Ầu)

1,1

Xã Tân Lập 1

Đường liên xã Bắc Kênh 2 (từ kênh Năng
đến kênh Sáu Ầu); đường bãi rác

1,1

Đường huyện 44 (Tây Kênh Năng) từ Tân Lập 2 đến ranh huyện Châu Thành

1,1

Xã Thạnh Mỹ

Đường huyện 41 (Nam Tràm Mù) từ ranh Thạnh Tân đến kênh Lộ Mới

1,1

Đường huyện 40 (Bắc Đông) từ ranh Thạnh Tân đến kênh 82

1,1

Đường huyện 41 (Nam Tràm Mù) từ Lộ Mới đến kênh 82

1,1

Xã Thạnh Tân

 

Đường huyện 41 (Nam Tràm Mù): từ Kênh Ranh Thạnh Tân - Mỹ Thạnh đến kênh Lâm Nghiệp

1,2

Đường huyện 47 (Tây kênh Tây): từ Kênh Trương Văn Sanh đến kênh Tràm Mù

1,1

Đường huyện 47 (Tây kênh Tây): từ Kênh Bắc Đông đến kênh Tràm Mù

1,1

Đường huyện 40 (Bắc Đông): từ Kênh ranh Thạnh Mỹ đến kênh Lâm Nghiệp

1,1

Xã Tân Lập 2

Đường huyện 43 (đường Kênh 3)

1,1

Đường huyện 44 (Tây Kênh Năng)

1,1

Xã Tân Hòa Đông

- Đường huyện 40 (Bắc Đông):

 

+ Từ kênh 82 đến Chín Hấn, (trừ dãy nền cụm dân cư Tân Hòa Đông)

1,1

+ Từ Chín Hấn đến Láng Cát

1,1

- Đường huyện 45(Chín Hấn)

1,1

- Đường huyện 45B (Láng Cát)

1,1

- Đường huyện 41(Nam Tràm Mù)

1,1

* Đất phi nông nghiệp tại khu thương mại, chợ nông thôn

TT

Khu vực chợ Phú Mỹ

Hệ số điều chỉnh giá đất

1

Dãy phố giáp đường tỉnh

1,2

2

Dãy phố phía Tây

1,2

3

Hẻm chợ Phú Mỹ (số 1): liền kề dãy phố phía Tây

1,2

4

Hẻm số 2 (Từ nhà Đinh Văn Hà đến nhà ông Nguyễn Văn Minh)

1,1

* Đất phi nông nghiệp ở đô thị

TT

Khu vực đô thị tại thị trấn Mỹ Phước

Hệ số điều chỉnh giá đất

 

 

1

Khu phố Chợ Tân Phước

1,2

 

2

Đường nội ô khu phố chợ (dãy đối diện dãy B2);

Lộ Thanh Niên (từ cống Ụ Tàu đến Đường tỉnh 867)

1,2

 

3

Kênh Tám Nghi (từ Đường tỉnh 867 đến Kênh Cà Dăm)

1,1

 

 

- Khu dân cư thị trấn Mỹ Phước (trừ dãy mặt tiền Đường tỉnh 867); tuyến Kênh Lấp; Cụm dân cư; Đường đan (từ Quán Huyền đến Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện); Khu vực chợ cũ

- Lộ Thanh Niên (từ ranh xã Phước Lập đến cống Ụ Tàu)

1,1

 

 

5

Các thửa đất tiếp giáp phía Tây chợ Tân Phước (kênh lấp khu vực chợ mở rộng)

1,2

 

6

Tuyến Đông kênh Nguyễn Tấn Thành;

Đường đan kênh Cà Dăm; Đông Lộ Mới; lộ kênh 5

1,1

 

 

 

7

Đường Tây kênh Lộ Mới

1,1

 

8

Khu vực còn lại

1,1

 

8. Đối với huyện Chợ Gạo:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,2 lần giá đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

9. Đối với huyện Gò Công Tây:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính, đất tại nội ô khu vực chợ Đồng Sơn, đất tại nội ô khu vực chợ Long Bình) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại nội ô khu vực chợ Đồng Sơn, đất phi nông nghiệp tại nội ô khu vực chợ Long Bình, đất phi nông nghiệp tại đô thị thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,2 lần giá đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại nội ô khu vực chợ Đồng Sơn, đất phi nông nghiệp tại nội ô khu vực chợ Long Bình, đất phi nông nghiệp tại đô thị quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

10. Đối với huyện Gò Công Đông:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:

* Đất phi nông nghiệp tại các vị trí ven các trục đường giao thông chính

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

 

Đường tỉnh 871

 

UBND xã Tân Đông cũ (giáp ranh thị xã)

Ranh Thánh thất Tân Đông (từ thị xã xuống)

1,1

Thánh thất Tân Đông

Ranh Nghĩa trang Tân Tây (từ thị xã xuống)

1,1

Ranh Nghĩa trang Tân Tây

Đường vào Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông. (đường cũ)

1,1

Cách 200 mét đường vào bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

Ngã tư giao Đường huyện 02

1,1

Riêng đoạn từ đường vào Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông về hướng Kiểng Phước 200m (đường cũ)

1,1

Ngã tư giao Đường huyện 02

Chùa Xóm Lưới

1,1

Chùa Xóm Lưới

Ranh UBND Vàm Láng (kênh 7 Láo)

1,1

2

Khu vực chợ Kiểng Phước

Giao Đường tỉnh 871

Đường vào chợ và 02 dãy phố cặp chợ

1,1

3

 

Đường tỉnh 862

Ngã ba giao đường Việt Hùng (ranh thị xã)

Cổng chào thị trấn Tân Hòa

1,1

Bia chiến tích Xóm Gò

Đường vào ấp Giồng Lãnh

1,1

Đường vào ấp Giồng Lãnh

Ngã ba Kênh Giữa (ngã ba Đường tỉnh 871 và Đường huyện 07)

1,1

Hai dãy phố cặp chợ Tân Thành

1,1

Ngã ba kênh Giữa

Đồn Biên phòng 582

1,1

Đồn Biên phòng 582

Ranh UBND xã Tân Thành

1,1

UBND xã Tân Thành

Ngã ba biển Tân Thành

1,1

4

Đường tỉnh 873B

 

Đường vào 02 dãy phố cặp chợ Tân Tây

1,1

Đoạn từ ngã ba Tân Tây (giao với Ðường tỉnh 871)

Ngã ba giáp Đường huyện 01

1,1

Ngã ba giáp Đường huyện 01

Cổng văn hóa - đường vào ấp 7 xã Tân Tây

1,1

Cổng văn hóa - đường vào ấp 7 xã Tân Tây

Cổng văn hóa - đường vào ấp 5 xã Tân Tây

1,1

Cổng văn hóa - đường vào ấp 5 xã Tân Tây

Cầu Ông Non

1,1

5

 

Đê biển, đê sông

Cống Vàm Kênh

Hết tuyến

1,1

Cống Vàm Kênh

Đài quan sát

1,1

Đê sông

Hết tuyến

1,1

Riêng các đoạn

Từ ngã ba biển

Nhà ông Huỳnh Văn Vinh

1,1

Nhà ông Huỳnh Văn Vinh

Đường vào Ban quản lý Cồn Bãi

1,1

Đường vào Ban quản lý Cồn Bãi

Trường Tiểu học ấp Đèn Đỏ

1,1

Trường Tiểu học ấp Đèn Đỏ

Cống Rạch Gốc

(Đèn Đỏ)

1,1

6

Đường huyện 01

Ngã ba giao ĐT.873B (đi cầu Giáo Hộ)

Hết ranh Trường Tiểu học Tân Tây 2

1,1

Hết ranh Trường Tiểu học Tân Tây 2

Đầu cầu chợ Tân Phước

1,1

Đường vào cặp chợ Tân Phước

1,1

Đường nội bộ khu dân cư mới thành lập

1,1

7

 

Đường huyện 02

Ngã ba giao đường Võ Duy Linh - 16/2

Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh)

1,1

Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh)

Kênh Trần Văn Dõng

1,1

Kênh Trần Văn Dõng

Cách ngã tư Kiểng Phước 200m

1,1

Ngã tư Kiểng Phước về 02 hướng cách 200m

1,1

Cách ngã tư Kiểng Phước 200m

Cầu Xóm Gồng 7

1,1

Cầu Xóm Gồng 7

Cầu Hội đồng Quyền

1,1

Cầu Hội Đồng Quyền

Ngã tư Rạch Già

1,1

8

Đường huyện 03

Cầu Xóm Sọc

Kênh Trần Văn Bỉnh

1,1

Kênh Trần Văn Bỉnh

Kênh Gò Me 1

1,1

Kênh Gò Me 1

UBND xã Tân Điền

1,1

9

Đường huyện 04

Từ ngã ba Thủ Khoa Huân - 30/4 (trại cưa)

Đường vào ấp Tân Xuân (Trường Tiểu học Phước Trung 2)

1,1

Đường vào ấp Tân Xuân

Bến đò

1,1

10

Đường huyện 05

Giáp Đường tỉnh 862

Cầu Bình Nghị

1,1

Cầu Bình Nghị

Hết tuyến

1,1

11

Đường huyện 06

Ngã ba giao Đường huyện 01

Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận cũ (giao Đường huyện 02)

1,1

12

Đường huyện 07

Giao Đường tỉnh 862

Đê biển

1,1

Giao Đường tỉnh 862

Cầu Tam Bảng

1,1

Cầu Tam Bảng

Ngã ba đường về chợ Kiểng Phước

1,1

Ngã ba đường về chợ Kiểng Phước

Đê Kiểng Phước

1,1

13

Đường vào ấp 7 - xã Tân Tây

Giao Đường tỉnh 873B

Cầu Giồng Tháp

1,1

14

Đường liên huyện (Việt Hùng cũ, ranh thị xã), Bình Nghị

Đường tỉnh 862

Cống Sáu Tiệp

1,1

Cống Sáu Tiệp

Cầu Kênh liên huyện

1,1

15

Đường Thanh Nhung

Giao đường Nguyễn Trãi

Hết ranh Trạm y tế xã Phước Trung

1,1

Hết ranh Trạm y tế xã Phước Trung

Cầu Thanh Nhung

1,1

* Đất phi nông nghiệp tại mặt tiền các đường phố đô thị trong thị trấn Tân Hòa

TT

Đường phố

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

I

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1

 

1

Đường tỉnh 862

Ngã ba Nguyễn Trãi (bến xe Tân Hòa)

Ngã tư đường 16/2 - Trương Định

1,2

2

Đường 30/4

Giao Đường tỉnh 862

Hết ranh Huyện ủy

1,2

II

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2

 

1

Đường tỉnh 862

Cổng chào thị trấn Tân Hòa

Ngã ba giao Nguyễn Trãi (công viên Tân Hòa)

1,2

Ngã tư giao đường 16/2

Hẻm văn hóa khu phố xóm Gò 2

2

Đường 30/4

Ranh Huyện ủy

Ngã tư giao đường Nguyễn Văn Côn - đường 30/4

3

Đường Trương Định

Giao Đường tỉnh 862

Giao đường Nguyễn Văn Côn

1,2

4

Đường Nguyễn Văn Côn

Ranh Trường Nguyễn Văn Côn

Sông thị trấn Tân Hòa (sông Long Uông)

III

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3

 

1

Đường Nguyễn Trãi

Đường nội bộ công viên Tân Hòa (Thanh Nhung nối dài)

Đường vào ấp Dương Quới

1,2

Đường vào ấp Dương Quới

Cống Long Uông

1,2

2

Đường nội bộ công viên Tân Hòa

Giao Đường tỉnh 862

Giao Nguyễn Trãi

1,2

3

Đường Võ Duy Linh

Giao Đường tỉnh 862

Cầu Cháy

1,2

4

Đường tỉnh 862

Hẻm văn hóa khu phố Xóm Gò 2

Đường vào ấp Trại Ngang

1,2

5

Đường phía sau khối vận

Giao đường 30/4

Giao đường Trương Định

1,2

6

Đường 16/2

Giao Đường tỉnh 862

Cầu 16/2

1,2

IV

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4

 

1

Đường tỉnh 862

Đường vào Trại Ngang

Bia chiến tích Xóm Gò

1,2

2

Đường 30/4

Ngã tư giao đường Nguyễn Văn Côn - đường 30/4

Ngã ba giao Thủ Khoa Huân (trại cưa)

1,2

3

Đường nội bộ khu lương thực Tân Hòa

Toàn tuyến (kể cả đoạn đường vào Trường Mẫu giáo Tân Hòa)

1,2

4

Đường Nguyễn Văn Côn

Ranh Trường Nguyễn Văn Côn (điểm cuối)

Đường tỉnh 862

1,2

5

Đường 16/2

Cầu 16/2

Giao đường Võ Duy Linh

1,2

6

Đường Nguyễn Văn Côn

Giao đường Nguyễn Trãi

Sông Tân Hòa

1,2

V

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5

 

1

Đường Thủ Khoa Huân

Giao đường 30/4 (trại cưa)

Cống Long Uông

1,2

2

Đường Võ Duy Linh

Cầu Cháy

Giao đường 16/2

1,2

3

Đường vào Sân vận động

Hết tuyến

 

1,2

* Đất phi nông nghiệp tại các vị trí còn lại trong thị trấn Tân Hòa

TT

Vị trí

Hệ số điều chỉnh giá đất

1

Đất ở hai bên dãy phố chợ Tân Hòa

1,2

2

Các vị trí còn lại của khu phố

1,0

3

Các vị trí các ấp của thị trấn Tân Hòa giáp ranh các xã

1,0

* Đất phi nông nghiệp tại khu vực thị trấn Vàm Láng

TT

Đường phố

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

Đường tỉnh 871

Ranh thị trấn

Đường vào Khu TĐC 3,3ha

1,2

Đường vào Khu TĐC 3,3ha

Ranh trụ sở UBND thị trấn

1,2

Ranh trụ sở UBND thị trấn

Bưu điện thị trấn Vàm Láng

1,2

Bưu điện thị trấn Vàm Láng

Cảng cá Vàm Láng

1,2

2

Đường nội bộ Khu TĐC thị trấn Vàm Láng

1,0

3

 

 

Đường Đê đoạn từ Ngã ba giao Đường tỉnh 871 đến Cống số 1

 

Đoạn 1

Đường tỉnh 871

Đường vào SVĐ Vàm Láng

1,0

Đoạn 2

Đường vào SVĐ Vàm Láng

Đường vào Hải đội 2

1,0

Đoạn 3

Đường vào Hải đội 2

Cống số 1

1,0

4

Đường Đê (đoạn từ Ngã ba giao Đường tỉnh 871 đến Cống sông Cần Lộc)

1,0

5

Đường Đê cũ (đoạn từ cống sông Cần Lộc đến ngã ba đường Chùa)

1,0

6

Đường Kênh Rác (từ hẻm 3 - đến hẻm 6)

1,0

7

Đường vào Hải đội 2 (đoạn từ đê đến Hải đội 2)

1,0

8

Các vị trí còn lại

1,0

11. Đối với huyện Tân Phú Đông:

a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND.

c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính:

* Đất phi nông nghiệp tại vị trí mặt tiền đường tỉnh

TT

Tuyến đường

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

Từ

Đến

1

Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Phú Thạnh

Đầu đường kênh đê bao Bãi Bùn (tim đê)

Kênh Ba Gốc

1,2

Đê bao Bãi Bùn (tim đê)

Cầu Tư Xuân

1,2

Kênh Ba Gốc

Kinh Nhiếm

 

Cầu Cả Thu

Đường Bà Lắm

1,2

Huyện đội

Cầu Cả thu

1,2

Cầu Tư Xuân

Huyện đội

1,2

Đường Bà Lắm

Cầu Bà Lắm

2

Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Tân Phú

 

 

Ranh đất phía Đông nhà ông Nguyễn Thế Soạn

Đường vào Miễu ấp Tân Ninh

1,0

Ranh đất phía Tây nhà ông Lê Văn Tuấn

Đường thầy Thương

1,0

Ranh đất phía Tây Trường TH ấp Tân Thạnh

Đường Ba Tính

Ranh đất phía Tây trường TH ấp Tân Thạnh

Ranh đất phía Đông nhà ông Nguyễn Thế Soạn

1,0

Đường Ba Tính

Ranh đất phía Tây nhà ông Lê Văn Tuấn

Đường thầy Thương

Cầu Kinh Nhiếm

Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B

1,0

3

Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Tân Thới

Ngã ba giao đường ra bến Lở

Ngã ba giao Đường huyện 15B

1,0

Ngã ba giao Đường huyện 15B

Đường đan vào nhà Năm Vân

1,0

Ngã ba giao đường ra bến Lở

Ngã ba giao Đường vào chùa Kim Thuyền

Ngã ba giao Đường vào chùa Kim Thuyền

Cầu Rạch Cầu

1,0

Đường đan vào nhà Năm Vân

Giao Đường ra bến phà Bình Ninh

1,0

Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B

4

Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Phú Đông

Cạnh phía Tây Trường THCS Phú Đông

Cạnh phía Đông Trạm Y tế Phú Đông

1,0

Cạnh phía Tây Trường THCS Phú Đông

Cạnh phía Tây cây xăng Tân Thạnh

1,0

Cạnh phía Đông Trạm Y tế Phú Đông

Cạnh phía Đông nhà hộ ông Huỳnh Văn Quí

Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B

1,0

5

Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Phú Tân

Cầu Bà Từ

Hết ranh đất cây xăng Hồng Nhung

1,0

Ranh đất phía Tây nhà bà Nguyễn Thị Hiệp

Cạnh phía đông nhà nuôi yến của ông Nguyễn Văn Sơn

1,0

Ranh đất cây xăng Hồng Nhung

Ranh đất phía Tây bà Nguyễn Thị Hiệp

1,0

Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B

1,0

* Đất phi nông nghiệp tại vị trí mặt tiền đường huyện

TT

Tuyến đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

6

Đất mặt tiền đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú Đông (đường số 5)

1,0

7

Đất ở mặt tiền ĐH.84E (ĐH.17 cũ)

1,2

8

Đất ở mặt tiền ĐH.84 (từ bến phà Bình Ninh đến ĐT 877B)

1,0

Đất ở mặt tiền ĐH.85 (ĐH.07 cũ)

Đất ở mặt tiền ĐH.84B (ĐH.15B cũ)

Đất ở mặt tiền ĐH.84F (đoạn thuộc xã Tân Thới)

Đất ở mặt tiền ĐH.85E (đường Lý Quàn 2)

Đất ở tiếp giáp chợ nông thôn

9

Đất ở mặt tiền ĐH.84C (đường ra bến đò Rạch Vách)

1,0

10

Đất ở mặt tiền ĐH.84D (đoạn thuộc xã Tân Phú)

1,0

11

Đất ở mặt tiền ĐH.83C đoạn đã đầu tư (đường trung tâm xã Tân Thạnh thuộc xã Tân Thạnh)

1,0

Đất ở mặt tiền ĐH.84F (đoạn thuộc xã Tân Thạnh)

Đất ở mặt tiền ĐH.84D (đoạn thuộc xã Tân Thạnh)

12

Đất ở mặt tiền ĐH.85D (đường Pháo Đài)

1,0

13

Đất mặt tiền đường huyện 83 (đoạn từ ĐH 84E đến ĐH 85)

1,0

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

2. Cục Thuế tỉnh thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao đất thực tế (đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã:

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hộ gia đình và cá nhân./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/09/2016
Ngày hiệu lực 06/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/07/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình Tiền Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành 26/09/2016
Ngày hiệu lực 06/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/07/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 47/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2016/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình Tiền Giang