Quyết định 47/2018/QĐ-UBND

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2018/QĐ-UBND NGÀY 12/02/2018 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số: 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 2989/TTr-STC ngày 19/9/2018).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh; như sau:

1. UBND huyện Đông Hòa:

Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND , cụ thể như sau:

Bổ sung Mục V của Phụ lục 1-Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị:

Số TT

Tên đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

V

TT Hòa vinh-huyện Đông Hòa

 

 

 

 

10

Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh

 

 

 

 

-

Đường rộng 36 m

1,0

 

 

 

-

Đường rộng 20,5 m

1,0

 

 

 

-

Đường rộng 18,5 m

1,0

 

 

 

-

Đường rộng 15,5 m

1,0

 

 

 

-

Đường rộng 12 m

1,0

 

 

 

2. UBND huyện Phú Hòa:

Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND , cụ thể như sau:

Bổ sung Điểm 5.5 vào Khoản 5 Mục IV Phụ lục 2-Hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn:

Số TT

Tên đường, đoạn đường phố, khu vực

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT 1

VT 2

VT 3

VT 4

5

Xã Hòa Trị (vùng đồng bằng)

 

 

 

 

5.5

Khu dân cư thôn Phụng Tường 1

 

 

 

 

-

Đường liên xã Hòa Thắng-Hòa Trị (đoạn qua khu dân cư thôn Phụng tường 1)

1,2

 

 

 

-

Đường số 1:

 

 

 

 

+

Đoạn rộng 09 m

1,2

 

 

 

+

Đoạn rộng 05 m

1,2

 

 

 

-

Đường số 2 và đường số 3 rộng 09 m

1,2

 

 

 

3. UBND thị xã Sông Cầu:

Bổ sung vào Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh đất ở nông thôn đối với xã Xuân Hòa và xã Xuân Cảnh:

Bổ sung Điểm 4.6 Khoản 4 và Điểm 5.6 Khoản 5 Mục II Phụ lục 2-Hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn:

Số TT

Tên đường, đoạn đường

Hệ số điều chỉnh giá đất

VT 1

VT 2

VT 3

VT 4

4

Xã Xuân Hòa (xã đồng bằng)

 

 

 

 

4.6

Đường giao thông nông thôn từ đường GTNT Hòa Phú-Hòa An, xã Xuân Hòa đến đường GTNT Hòa Mỹ-Hòa Hội-Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh (đoạn qua xã Xuân Hòa)

1,1

1,1

1,0

1,0

5

Xã Xuân Cảnh (xã đồng bằng)

 

 

 

 

5.6

Đường giao thông nông thôn từ đường GTNT Hòa Phú-Hòa An, xã Xuân Hòa đến đường GTNT Hòa Mỹ-Hòa Hội-Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh (đoạn qua xã Xuân Cảnh)

1,0

1,0

1,0

1,0

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Hòa, thị xã Sông Cầu; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày hiệu lực 30/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 47/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày hiệu lực 30/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Phú Yên