Quyết định 473/QĐ.UBT.95

Quyết định 473/QĐ.UBT.95 năm 1995 "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục - Đào tạo của tỉnh Cần Thơ"

Nội dung toàn văn Quyết định 473/QĐ.UBT.95 1995 nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/QĐ.UBT.95

Cần Thơ, ngày 12 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỒ CHỨC BỘ MÁY SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CỦA TỈNH CẦN THƠ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục - Đào tạo";

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Trưởng ban tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cần Thơ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong phạm vi toàn tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn.

Điều 2: Sở Giáo dục - Đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn:

1- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo trong toàn tỉnh trình UBND tỉnh quyết định; tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch được duyệt.

2 - Thống nhất quản lý mục tiêu giáo dục - đào tạo, nội dung chương trình, phương châm, phương pháp giáo dục - đào tạo đối với tất cả các ngành học, bậc học, các loại hình giáo dục - đào tạo trong tỉnh theo đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước.

3 - Tổ chức chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, cấp giấy chứng nhận, văn bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

4 - Phối hợp UBKH tỉnh, Ban Đối ngoại tỉnh và các tổ chức có liên quan để tổ chức mối quan hệ với các tỉnh, các tổ chức nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học - kỹ thuật thuộc ngành.

5 - Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thành lập, sáp nhập, tách chia, giải thể các trường thuộc hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề, cấp giấy phép thành lập, sáp nhập, ra quyết định giải thể các trường mẫu giáo, dân lập, tư thục theo đúng quy định của pháp luật.

6 - Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống ngành và quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng - đào tạo, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trên đại học, bố trí sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thuộc ngành theo quy định của Nhà nước.

7 - Tổ chức và chỉ đạo quản lý trực tiếp kinh phí, tài chính, tài sản thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo của tỉnh và điều hành cấp phát, quyết toán theo đúng chính sách chế độ hiện hành.

8 - Quản lý vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục - Đào tạo được Nhà nước phân bổ.

9 - Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các trường học, các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh.

Giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân và các tổ chức liên quan đến hoạt động của Sở và công chức - viên chức thuộc ngành.

10 - Tham gia và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học và công nghệ vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo; tổng kết và phổ biến, chỉ đạo thực hiện các sáng kiến, kinh nghiệm về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nghiệp vụ chuyên môn đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

11 - Tổng hợp thông tin chuyên ngành, thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định.

12 - Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức và biên chế:

A/ Cơ cấu tổ chức:

1 - Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó giám đốc.

2 - Các phòng trực thuộc Sở:

a) Phòng Tổ chức - Cán bộ.

b) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Phòng Giáo dục Phổ thông Trung học.

đ) Phòng Giáo dục Tiểu học.

e) Phòng Giáo dục Thường xuyên.

g Phòng Giáo dục Mầm non.

h) Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp.

i) Phòng Khảo thí.

j) Thanh tra Sở.

3 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

B/ Biên chế: Thực hiện theo quyết định hàng năm của UBND tỉnh.

C/ Trong khi Chính phủ chưa có quyết định cụ thể về cơ chế chủ quản doanh nghiệp thì Sở vẫn quản lý các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc như hiện nay.

Điều 4: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở phù hợp với quy chế hoạt động của UBND tỉnh Cẩn Thơ ban hành kèm theo Quyết định 1246/QĐ.UBT.93 ngày 2-6-1993 và phù hợp nội dung quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục - Đào tạo trái với nội dung quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Chủ tịch UBND các huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hoành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 473/QĐ.UBT.95

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu473/QĐ.UBT.95
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/1995
Ngày hiệu lực12/03/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2004
Cập nhật29 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 473/QĐ.UBT.95

Lược đồ Quyết định 473/QĐ.UBT.95 1995 nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 473/QĐ.UBT.95 1995 nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu473/QĐ.UBT.95
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýBùi Văn Hoành
        Ngày ban hành12/03/1995
        Ngày hiệu lực12/03/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2004
        Cập nhật29 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 473/QĐ.UBT.95 1995 nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 473/QĐ.UBT.95 1995 nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục Cần Thơ

            • 12/03/1995

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/1995

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực